Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Informasjon til deltakere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Informasjon til deltakere

Artikkel

Informasjon til deltakere

Takk for at du deltar i Hverdagsgledestudien. Ved hjelp av studien ønsker vi å undersøke om du og de andre deltakerne opplever at hverdagen blir bedre etter kurset. Evalueringen vil gi kommunene kunnskap til å prioritere tiltak som er effektive.

Takk for at du deltar i Hverdagsgledestudien. Ved hjelp av studien ønsker vi å undersøke om du og de andre deltakerne opplever at hverdagen blir bedre etter kurset. Evalueringen vil gi kommunene kunnskap til å prioritere tiltak som er effektive.


Ditt bidrag er viktig!

Som deltaker i Hverdagsgledestudien hjelper du oss med å skaffe kunnskap som kan bidra til:

  • Nytte på deltakernivå: Du viser at Hverdagsgledekurset kan ha gode effekter for deg og andre deltakere. Ved å delta på kurset vil du og de andre deltakerne kunne få det bedre, oppleve mer glede, mening, tilhørighet og tilfredshet, og mindre bekymring og opplevelse av å stå utenfor.
  • Nytte på Frisklivssentralnivå: Vitenskapelig bevist effekt gjør at frisklivssentralene og kommunene vil satse på dette kurset og tilby det til mange flere som kan ha nytte av det.
  • Nytte på samfunnsnivå: Studien gir myndighetene kunnskap som kan legges til grunn i vurderingen av om de skal anbefale alle kommuner å tilby Hverdagsgledekurset. Ved gode effekter håper vi at kurset kan bidra til at folk får det bedre, blir mindre syke, mestrer hverdagen sin bedre, og deltar mer aktivt i arbeidslivet og samfunnslivet for øvrig.

Kort om studien

Forskningen utføres av en internasjonal forskningsgruppe i forbindelse med et doktorgradsprosjekt ved Folkehelseinstituttet (FHI). Prosjektet er et samarbeid mellom FHI, Rådet for psykisk helse, Universitetet i Oslo og Stiftelsen Dam.

Kurset er en videreutvikling av en engelsk modell, «Five ways to wellbeing». Innholdet i kurset er vitenskapelig forankret i positiv psykologi og forskning på livskvalitet.

Vi har som mål å rekruttere 840 deltakere fra frisklivssentraler, andre kommunale helsetjenester og NAV-kontor. Aktuelle deltakere inkluderer de aller fleste, uavhengig av problematikk, funksjonsnedsettelse, sosioøkonomisk status, kultur, fysiske eller psykiske helseplager. Deltakerne må være over 18 år. Kurset markedsføres med: «For deg som trenger et løft i hverdagen».

Vi rekrutterer deltakere fra juni 2020 til og med desember 2021.

Mulige fordeler og ulemper

Ved å delta på Hverdagsgledekurset vil du få verktøy som skal hjelpe deg til å få en bedre hverdag. De positive effektene som vi tror du vil oppleve ved å være med på dette kurset, vil også kunne ha en positiv innvirkning på dine nære og folk du er med. Glede smitter!

Ulempene vil være at du må bruke ca. 15 minutter til å svare på et spørreskjema fem ganger i løpet av deltakelsesperioden. Vi håper du finner det interessant og meningsfullt.

Hva innebærer det å delta i NAV-delen av studien?

Deltakerne vil deles inn i en gruppe som skal gå på kurs og en gruppe som får standardoppfølging, en såkalt kontrollgruppe. Hvilken gruppe du havner i avgjøres ved loddtrekning. Kontrollgruppen er svært viktig som sammenligning med de som skal gå på kurs, og vil bidra til at forskerne kan konkludere med at en eventuell bedring skyldes kurset. Vi setter stor pris på at du ønsker å delta i prosjektet, selv om det er 50 prosent sjanse for at du ikke får gå på kurs.

For deg som skal på kurs

På kurset vil du få innføring i fem enkle grep som du selv kan ta i bruk for å bedre din egen livskvalitet. Kurset består av seks økter à to og en halv time. Det er én økt for hvert grep, og én økt til oppsummering og repetisjon.

Du vil bli bedt om å svare på spørsmål om egen helse og livskvalitet totalt fem ganger i løpet av prosjektet: Ved innrullering i studien, på første kursdag, på siste kursdag, etter 6 måneder og etter 15 måneder.

Det vil ta ca. 15 minutter å svare på spørreskjemaet. Alle spørsmålene besvares elektronisk på smarttelefonen din. Unntaksvis kan spørreskjemaene besvares på papir.

Svar blir behandlet konfidensielt. Dataene lagres helt trygt i Universitetet i Oslos Tjenester for Sensitive Data (TSD). Du blir bedt om å oppgi personnummer for at vi skal kunne finne igjen dine data hvis du ønsker å trekke deg. Personnummeret er fjernet når forskerne analyserer dataene, og det vil ikke være mulig å koble person til resultater i framstillingen av resultatene.

For å kunne finne ut mer om hvordan det går med deltakerne over tid vil vi be om muligheten for å kunne bruke opplysningene dine fra spørreskjemaene ved et senere tidspunkt, senest innen 10 år. Da vil vi være interessert i å koble dine opplysninger med andre forskningsdata.

Ønsker du å trekke deg?

Det er frivillig å delta i studien. Dersom du ikke ønsker å delta, kan du når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke samtykket ditt. Hvis du trekker deg, kan du kreve å få slettet alle innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte stipendiat Maja Eilertsen () som leder gjennomføringen av prosjektet.

Godkjennelse av prosjektet

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert prosjektet og forhåndsgodkjent det [2020/75698].

Etter ny personopplysningslov har behandlingsansvarlig, Folkehelseinstituttet og stipendiat Maja Eilertsen, et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1a og artikkel 9 nr. 2a og ditt samtykke. Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte Maja Eilertsen: .

Personvernombud ved FHI er Erlend Bakken: .