Hopp til innhold

Artikkel

Info til foreldre som deltar i FamilieForSK-studien

Publisert Oppdatert

Som deltaker i FamilieForSK bidrar du til økt kunnskap om foreldres samliv, og hvordan forhold i familien henger sammen med barns utvikling og trivsel.

jente med foreldre i bakgrunnen
Colourbox.com

Som deltaker i FamilieForSK bidrar du til økt kunnskap om foreldres samliv, og hvordan forhold i familien henger sammen med barns utvikling og trivsel.


Som deltaker i FamilieForSK hjelper du oss med å skaffe kunnskap som kan bidra til å gi foreldre og andre

 • bedre råd om hvordan foreldre kan ivareta barnas behov når familier går igjennom vanskelige perioder.
 • bedre hjelp når foreldre opplever konflikter og samlivsbrudd.
 • bedre råd om hvordan barn kan høres i saker som angår dem.
 • bedre råd om bostedsordninger for barn.

Hvem deltar i studien?

Mer enn 3000 familier deltar i studien. I alle familiene som deltar hadde foreldrene minst ett felles barn i alderen 0-15 år da de ble invitert med. Vi ønsker særlig å finne ut mer om hvordan barn og foreldre har det i familier som går gjennom vanskelige perioder, hvor foreldrene skal flytte fra hverandre eller bor hver for seg. Derfor ble en stor gruppe familier fra familieverntjenesten invitert med; både familier som møtte til mekling, familier der foreldrene hadde bodd fra hverandre en stund og familier der foreldrene bor sammen. 

 • Hva innebærer det å delta? Mor, far og barn over 12 år fyller ut et elektronisk spørreskjema.
 • Barn mellom 7 og 11 år intervjues av trenede intervjuere. 
 • For barn i alderen 0-6 år ber vi en barnehageansatt eller lærer om å besvare et spørreskjema om barnet, i tillegg til informasjonen vi får fra foreldrene.

Høsten 2019 starter vi arbeidet med å kontakte alle deltakerne på nytt. Alle blir kontaktet om lag 1 ½ år etter at dere deltok første gang, og deltakelse i andre runde innebærer det samme som da dere deltok sist – å fylle ut et spørreskjema, samt at barna deres kan bli intervjuet dersom de er i aldersgruppen for det (på tidspunkt 2 er det barn som er fra 8 til 11 år som blir intervjuet).

For å kunne finne ut mer om hvordan det går med familiene over tid vil det også være aktuelt å koble opplysningene fra spørreskjemaene med sentrale registre som Norsk Pasientregister, Reseptregisteret og registre fra Statistisk Sentralbyrå.

Du kan lese mer om deltakelsen på tidspunkt 2 her:

Hvilke spørsmål stiller vi i undersøkelsen?

Spørsmålene til både foreldre og barn handler om trivsel, hverdagsliv og hvordan dere har det i familien.

Spørsmål til foreldre

Foreldrene får spørsmål om:

 • sin egen og familiens bakgrunn;
 • konflikter og samarbeid mellom foreldrene;
 • forholdet til barna sine;
 • egen trivsel, helse og væremåte;
 • barnas trivsel, helse og væremåte. 

Spørsmål til barn og unge

Spørsmålene til barn og ungdom er tilpasset aldersgruppen, og de kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Spørsmålene til barna handler om:

 • Trivsel, følelser og reaksjoner barn kan ha (for eksempel om de ofte er redde, triste eller glade og om vennskap med jevnaldrende);
 • Hverdagen deres (for eksempel hvordan de har det på skolen og om de har noen de kan snakke med dersom de synes noe er vanskelig)
 • Forholdet til foreldrene sine (for eksempel om de opplever mye støtte fra foreldrene om de liker å fortelle ting til foreldrene og om de ofte krangler med foreldrene)
 • Konflikter mellom foreldre (for eksempel hvor ofte de opplever at foreldrene krangler og hvordan de opplever det dersom foreldrene har konflikter)

Spørsmål til ansatte i barnehage og på skole

Ansatte i barnehagen og skole blir spurt om barnets trivsel og hvordan barnet fungerer i sosiale sammenhenger. De blir også stilt spørsmål om barnets væremåte og om sosial og følelsesmessig utvikling. 

Et fåtall familier som har deltatt i mekling ble intervjuet mer inngående om hvordan foreldre og barn opplevde meklingen og hvordan de har det i familien (kvalitative dybdeintervjuer). Også disse familiene blir kontaktet for samme type deltakelse på tidspunkt 2.

Innhold på denne siden