Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Info til foreldre som deltar i FamilieForSK-studien

Publisert

jente med foreldre i bakgrunnen
Colourbox.com

Som deltaker i FamilieForSK bidrar du til økt kunnskap om foreldres samliv, og hvordan forhold i familien henger sammen med barns utvikling og trivsel.


Som deltaker i FamilieForSK hjelper du oss med å skaffe kunnskap som kan bidra til å gi foreldre og andre

 • bedre råd om hvordan foreldre kan ivareta barnas behov når familier går igjennom vanskelige perioder.
 • bedre hjelp når foreldre opplever konflikter og samlivsbrudd.
 • bedre råd om hvordan barn kan høres i saker som angår dem.
 • bedre råd om bostedsordninger for barn.

Kunnskapen vi får vil også kunne bidra til å fange opp familier som er i risiko for å utvikle mye konflikter over tid, og til å nå bedre fram til barn som trenger ekstra hjelp til å håndtere konflikter i hjemmet.

Hvem inviteres til å delta?

Alle familier der foreldrene har minst ett felles barn i alderen 0-15 år er velkomne til å delta i studien. Vi ønsker særlig å finne ut mer om hvordan barn og foreldre har det i familier som går gjennom vanskelige perioder, hvor foreldrene skal flytte fra hverandre eller bor hver for seg. Derfor inviteres en stor gruppe familier fra familieverntjenesten med; både familier som møter til mekling, familier der foreldrene har bodd fra hverandre en stund og familier der foreldrene bor sammen. 

Felles for alle som deltar er at begge foreldre må takke ja til deltakelsen, og at de må ha minst ett felles barn i alderen 0-15 år. Vi ønsker å rekruttere til sammen 1600 familier.

Hva innebærer det å delta?

 • Mor, far og barn over 12 år fyller ut et elektronisk spørreskjema.
 • Barn mellom 7 og 11 år intervjues av trenede intervjuere. 
 • For barn i alderen 0-6 år ber vi en barnehageansatt eller lærer om å besvare et spørreskjema om barnet, i tillegg til informasjonen vi får fra foreldrene.

Ved de utvalgte kontorene vil terapeut/mekler fylle ut en kort vurdering av familiens belastninger og hvordan familieterapien/meklingen har fungert. For å kunne finne ut mer om hvordan det går med familiene på sikt vil det også være aktuelt å koble opplysningene fra spørreskjemaene med sentrale registre som Norsk Pasientregister, Reseptregisteret og registre fra Statistisk Sentralbyrå.

Etter omtrent et år vil familiene bli kontaktet igjen (per telefon eller per epost) for å svare på noen flere spørsmål.

Hvilke spørsmål stiller vi i undersøkelsen?

Spørsmålene til både foreldre og barn handler om trivsel, hverdagsliv og hvordan dere har det i familien.

Spørsmål til foreldre

Foreldrene får spørsmål om:

 • sin egen og familiens bakgrunn;
 • konflikter og samarbeid mellom foreldrene;
 • forholdet til barna sine;
 • egen trivsel, helse og væremåte;
 • barnas trivsel, helse og væremåte. 

Spørsmål til barn og unge

Spørsmålene til barn og ungdom er tilpasset aldersgruppen, og de kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Spørsmålene til barna handler om:

 • trivsel, følelser og reaksjoner barn kan ha (for eksempel om de ofte er redde,  triste eller glade og om vennskap med jevnaldrende);
 • hverdagen sin (for eksempel hvordan de har det på skolen og om de har noen de kan snakke med dersom de synes noe er vanskelig)
 • forholdet til foreldrene sine (for eksempel om de opplever mye støtte fra foreldrene om de liker å fortelle ting til foreldrene og om de ofte krangler med foreldrene)
 • konflikter mellom foreldre (for eksempel hvor ofte de opplever at foreldrene krangler og hvordan de opplever det dersom foreldrene har konflikter)

Spørsmål til ansatte i barnehage og på skole

Ansatte i barnehagen og skole blir spurt om barnets trivsel og hvordan barnet fungerer i sosiale sammenhenger. De blir også stilt spørsmål om barnets væremåte og om sosial og følelsesmessig utvikling. 

Et fåtall familier som har deltatt i mekling vil også bli intervjuet mer inngående om hvordan foreldre og barn opplevde meklingen og hvordan de har det i familien (kvalitative dybdeintervjuer).