Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Info til foreldre som deltar i FamilieForSK-studien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Info til foreldre som deltar i FamilieForSK-studien

Artikkel

Info til foreldre som deltar i FamilieForSK-studien

Som deltaker i FamilieForSK bidrar du til økt kunnskap om foreldres samliv og foreldresamarbeid, og hvordan forhold i og rundt familien henger sammen med barns utvikling og trivsel.

jente med foreldre i bakgrunnen
Colourbox.com

Som deltaker i FamilieForSK bidrar du til økt kunnskap om foreldres samliv og foreldresamarbeid, og hvordan forhold i og rundt familien henger sammen med barns utvikling og trivsel.


Innhold på denne siden

Som deltaker i FamilieForSK hjelper du oss med å skaffe kunnskap som kan bidra til å gi beslutningstakere, foreldre og andre

 • bedre råd om hvordan foreldre kan ivareta barnas behov når familier går igjennom vanskelige perioder.
 • bedre hjelp når foreldre opplever konflikter og samlivsbrudd.
 • bedre råd om hvordan barn kan høres i saker som angår dem.
 • bedre råd om bostedsordninger for barn
 • Mer kunnskap om hvordan endringer i samfunnet påvirker familier og barns oppvekstsvilkår

Hvem deltar i studien?

Nesten 2800 familier deltar i studien. I alle familiene som deltar hadde foreldrene minst ett felles barn i alderen 0-17 år da de ble invitert med. Vi ønsker særlig å finne ut mer om hvordan barn og foreldre har det i familier som går gjennom vanskelige perioder, eller hvor foreldrene skal flytte fra hverandre eller bor hver for seg. Derfor ble en stor gruppe familier fra familieverntjenesten invitert med; både familier som møtte til mekling, familier der foreldrene hadde bodd fra hverandre en stund og familier der foreldrene bor sammen. 

Hva innebærer det å delta?

Det er gjennomført to ordinære datainnsamlinger, første gang fra desember 2017 til august 2019 og andre gang fra oktober 2019 til januar 2021. Ved disse to datainnsamlingsrundene fylte foreldre og barn over 12 år ut et elektronisk spørreskjema, barn under 12 år ble intervjuet og barnehageansatt eller lærer ble bedt om å besvare et spørreskjema om barn i alderen 0-6 år. I tillegg har tre ekstra datainnsamlinger blitt gjennomført i 2020 og 2021, i forbindelse med koronapandemien. Den vedvarende situasjonen med smitte og endringer i smitteverntiltak gjennom 2020/2021 har gjort at det er et stort behov for kunnskap om hvordan endringene i hverdagen påvirker foreldre, barn og familier på lengre sikt.

Høsten 2022 sendte vi ut en sjette runde med spørreskjema. Ansatte i barnehage og skole deltok i denne runden.

Vi vil følge barna og familiene over tid, også etter at barna har fylt 18 år. Fra det året barnet fyller 16 år kan barnet samtykke selv til videre deltakelse i FamilieForSK.

Spørsmål til foreldre

Foreldrene får spørsmål om:

 • sin egen og familiens bakgrunn;
 • konflikter og samarbeid mellom foreldrene;
 • forholdet til barna sine;
 • egen trivsel, helse og væremåte;
 • barnas trivsel, helse og væremåte. 

Et fåtall familier som har deltatt i mekling deltok i et kvalitativt delprosjekt ledet av Trine Eikrem. Deltakerne her ble intervjuet mer inngående ved to tidspunkt om hvordan foreldre og barn opplevde meklingen og hvordan de har det i familien (kvalitative dybdeintervjuer).

Spørsmål til barn og unge

Spørsmålene til barn og ungdom er tilpasset aldersgruppen, og de kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Spørsmålene til barna handler om:

 • Trivsel, følelser og reaksjoner barn kan ha (for eksempel om de ofte er redde, triste eller glade og om vennskap med jevnaldrende);
 • Hverdagen deres (for eksempel hvordan de har det på skolen, og om de har noen de kan snakke med dersom de synes noe er vanskelig)
 • Forholdet til foreldrene sine (for eksempel om de opplever mye støtte fra foreldrene om de liker å fortelle ting til foreldrene og om de ofte krangler med foreldrene)
 • Konflikter mellom foreldre (for eksempel hvor ofte de opplever at foreldrene krangler og hvordan de opplever det dersom foreldrene har konflikter)

Spørsmål til ansatte i barnehage og på skole

Ansatte i barnehage og skole deltok ikke i denne runden.

Informasjon fra sentrale registre

For å kunne finne ut mer om hvordan det går med familiene over tid vil vi også koble opplysningene fra spørreskjemaene med sentrale registre som Norsk Pasientregister, Reseptregisteret og registre fra Statistisk Sentralbyrå. Disse opplysningene kan vi også bruke for å få mer bakgrunnsinformasjon om familiene som deltar, for eksempel om inntekt og tilknytning til arbeidslivet. Dermed kan forskerne studere hvordan ulike forhold rundt familiene virker inn på hverdag og trivsel, uten at deltakerne i studien må svare på (enda) flere spørsmål.

Historikk

08.08.2022: Lagt inn informasjonsbrev til foreldre.