Hopp til innhold

Rapport

Rusmiddelbruk blant personer med innvandrerbakgrunn

Personer med innvandrerbakgrunn fra Asia eller Afrika ser ut til å holde fast ved lavere rusmiddelbruk enn etnisk norske og vestlige innvandrere.

Personer med innvandrerbakgrunn fra Asia eller Afrika ser ut til å holde fast ved lavere rusmiddelbruk enn etnisk norske og vestlige innvandrere.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Sammendrag

Personer med innvandrerbakgrunn fra Asia eller Afrika ser ut til å holde fast ved lavere rusmiddelbruk enn etnisk norske og vestlige innvandrere. Bruk av alkohol, hasj og snus er lavere både blant voksne og ungdom med bakgrunn fra Asia og Afrika enn blant etnisk norske, og spesielt lavt blant kvinner med slik bakgrunn. Det ser imidlertid ut til at unge kvinner med innvandrerbakgrunn fra Asia og Afrika i noen grad plukker opp norske røyke(u)vaner.

Tord Finne Vedøy har sammen med forsker Ellen Amundsen gått gjennom syv ulike undersøkelser for å se hva de viser om rusmiddelbruk blant personer med innvandrerbakgrunn. Undersøkelsene dekker både ungdom og voksne og er utført av eller i samarbeid med SIRUS i perioden 2000-2007.

Voksne

Voksne personer født i Norge hadde hyppigst drukket og vært beruset. Andelen voksne personer født i Asia som hadde drukket alkohol og/eller vært beruset var vesentlig lavere. Likeledes var andelen som hadde drukket og/eller vært beruset blant muslimer vesentlig lavere enn blant kristne (statskirken) og personer uten religiøs tilhørighet.

Røyking blant voksne varierte mindre enn alkoholbruk mellom grupper med ulik landbakgrunn. For alle grupper i alle undersøkelser var andelen som røykte daglig mindre eller lik 30 %. Røyking var minst utbredt blant de unge voksne i aldersgruppen 21 til 30 år på tvers av landbakgrunn. Religiøs tilhørighet ser ikke ut til å påvirke røyking i særlig grad.

Bruk av snus var lite utbredt blant personer med innvandrerbakgrunn. Selv blant personer født i Norge var andelen personer som brukte snus daglig lav og varierte mellom 4 og 10 %.

I likhet med snus var bruk av hasj lite utbredt i den voksne befolkningen. Imidlertid fant vi at personer født i Europa eller Norge oftere hadde prøvd hasj enn personer født i Asia eller Afrika.

Det ser ut til at menn i større grad enn kvinner har prøvd alle de aktuelle rusmidlene. Det ser også ut til at personer som oppga religiøs tilknytning hadde lavere bruk av rusmidler enn personer uten religiøs tilhørighet. Kvinner med asiatisk eller afrikansk bakgrunn hadde en meget begrenset bruk av alkohol, tobakk og hasj.

Ungdom

Det er store forskjeller i bruk av alkohol blant ungdom med forskjellig landbakgrunn i alle undersøkelser. Ungdom med asiatisk eller afrikansk bakgrunn hadde i mindre grad drukket noen gang eller vært beruset enn øvrig ungdom med innvandrerbakgrunn. Som for voksne fant vi at muslimsk ungdom i mindre grad enn kristen eller ikke-religiøs ungdom hadde drukket noen gang eller vært beruset.

Røyking blant unge varierte mindre etter landbakgrunn enn bruk av alkohol. Imidlertid hadde ungdom med asiatisk bakgrunn i mindre grad enn ungdom med norsk eller europeisk bakgrunn røykt noen gang eller røykte daglig. Hva angår religion ser vi at en større andel av ungdommer som oppga at de ikke hadde noen religiøs tilhørighet hadde røykt noen gang eller røykte daglig enn muslimsk eller kristen ungdom.

Bruk av snus blant ungdom med innvandrerbakgrunn var liten, spesielt for ungdom med asiatisk eller afrikansk bakgrunn.

På spørsmål om man hadde brukt hasj noen gang var forskjellene mindre tydelige enn for alkohol og tobakk. Flertallet av undersøkelsene blant ungdom viser at ungdom med asiatisk bakgrunn var restriktive i bruken av hasj. Ungdom med europeisk bakgrunn svarte oftest at de hadde brukt hasj.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

Om rapporten

  • Utgitt: 2008
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • ISSN trykt: 1502-8178
  • ISBN trylt: 82-7171-313-3