Hopp til innhold

Metodevurdering

Kikkhullskirurgi ved godartede gynekologiske lidelser

Laparoskopi (kikkhullskirurgi) benyttes i dag ved mange kirurgiske og gynekologiske lidelser som tidligere krevde behandling med åpen kirurgi.

Laparoskopi (kikkhullskirurgi) benyttes i dag ved mange kirurgiske og gynekologiske lidelser som tidligere krevde behandling med åpen kirurgi.


Hovedbudskap

Bakgrunn

Laparoskopi (kikkhullskirurgi) benyttes i dag ved mange kirurgiske og gynekologiske lidelser som tidligere krevde behandling med åpen kirurgi.

Oppdrag

Det er stor variasjon i bruk av kikkhullskirurgi mellom de ulike gynekologiske avdelingene i Norge. Den nasjonale veilederen i generell gynekologi anbefaler kikkhullskirurgi ved kirurgisk behandling av kvinner med graviditet utenfor livmor, men gir ingen klare anbefalinger om hvilken operasjonsmetode som er å foretrekke ved behandling av cyster på eggstokk eller ved fjerning av livmor. 


Hovedfunn

  • Samlet sett er dokumentasjonen for kikkhullskirurgi ved godartede gynekologiske tilstander av lav til middels kvalitet. 
  • Fordelene ved kikkhullskirurgi er kortere liggetid, mindre smerter, færre infeksjoner etter operasjonen og raskere rekonvalesens enn tradisjonell åpen operasjon 
  • Ulempene er lengre operasjonstid, og ved laparoskopisk hysterektomi (fjerning av livmor) er det større risiko for skader på urinblære eller urinleder.

Sammendrag

BAKGRUNN
Laparoskopi (kikkhullskirurgi) benyttes i dag ved mange kirurgiske og gynekologiske lidelser som tidligere krevde behandling med åpen kirurgi. Kikkhullskirurgi er utbredt ved behandling av graviditet utenfor livmor og ved behandling av godartede cyster på eggstokk. Teknikken er mindre utbredt ved tilstander som krever mer avanserte kirurgiske prosedyrer, som hysterektomi (fjerning av livmoren). Livmoren kan fjernes på tre forskjellige måter; vaginalt (gjennom skjeden), ved hjelp av kikkhullskirurgi og ved tradisjonell åpen operasjon. Ulike kombinasjoner av kikkhullskirurgi og vaginal prosedyre blir også brukt.

Det er stor variasjon i bruk av kikkhullskirurgi mellom de ulike gynekologiske avdelingene i Norge. Den nasjonale veilederen i generell gynekologi anbefaler kikkhullskirurgi ved kirurgisk behandling av kvinner med graviditet utenfor livmor, men gir ingen klare anbefalinger om hvilken operasjonsmetode som er å foretrekke ved behandling av cyster på eggstokk eller ved fjerning av livmor. 

Fagmiljøet ved Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål, henvendte seg til Kunnskapssenteret i forbindelse med en kartlegging av prosedyrevalg ved kirurgisk behandling av godartede gynekologiske lidelser i Norge. Oppdragsgiver ønsket en kunnskapsoppsummering om effekt og sikkerhet ved kikkhullskirurgi sammenliknet med tradisjonell åpen eller vaginal prosedyre.

METODE
Vi søkte etter litteratur i internasjonale forskningsdatabaser (Cochrane Library, EMBASE og MEDLINE), frem til 4/9-2009. Vi valgte ut systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte studier i samsvar med spesifiserte inklusjonskriterier.

RESULTAT
Vi inkluderte tre systematiske oversikter av høy kvalitet som omhandlet kirurgisk behandling av godartede gynekologiske tilstander, i tillegg identifiserte vi tretten nyere randomiserte kontrollerte studier som var publisert etter disse oversiktene.


KONKLUSJON
Graviditet utenfor livmor 
Samlet sett er dokumentasjonen av lav kvalitet for at laparoskopisk kirurgi er mindre effektivt enn åpen kirurgi. Betydningen av resultatene er usikre både fordi dokumentasjonen er av lav kvalitet og studiene er gamle. 

Cyster på eggstokkene
Samlet sett er dokumentasjonen av lav til middels kvalitet. Kikkhullskirurgi ved enkle godartede gynekologiske tilstander gir kortere liggetid, mindre smerter, færre infeksjoner etter operasjonen og raskere rekonvalesens enn tradisjonell åpen operasjon. Metoden for åpning av buken er den samme ved laparoskopisk behandling av cyster og graviditet utenfor livmor, og dokumentasjonen viser at laparoskopi er mer skånsomt enn åpen operasjon ved begge tilstander. Det er sparsomt med data på sjeldne komplikasjoner.

Fjerning av livmor ved godartet lidelse
Samlet sett er dokumentasjonen av lav til middels kvalitet. Kikkhullskirurgi ved fjerning av livmor har kortere sykehusopphold, færre sårinfeksjoner og feberepisoder etter inngrepet og raskere rekonvalesens enn åpen prosedyre. Ulempene er lengre operasjonstid og større risiko for skader på urinblære eller urinleder. Det er sparsomt med data på sjeldne komplikasjoner.

Det er ikke dokumentert noen forskjeller i effekt og sikkerhet mellom kikkhullskirurgi og vaginal prosedyre ved fjerning av livmor. Vaginal prosedyre tar kortere tid og er mer kostnadseffektivt enn fjerning av livmor ved kikkhullskirurgi, og en systematisk oversikt over litteraturen konkluderte med at vaginal prosedyre burde være førstevalget av de tre.


BEHOV FOR VIDERE FORSKNING OG UTREDNING
Det er behov for studier av sikkerhet ved ulike typer kikkhullsinngrep ved fjerning av livmor. Øker komplikasjonsraten når vanskelighetsgraden av laparoskopisk teknikk øker? Er total laparoskopisk kirurgi ved fjerning av livmor like sikkert som andre teknikker? For å få realistiske tall på sjeldne komplikasjoner bør man vurdere norske prospektive observasjonsstudier og nasjonale registerdata. Det er også behov for studier av sikkerhet hos spesielle grupper av pasientpopulasjonen.

Det er også behov for studier av sikkerhet ved ulike typer laparoskopiske inngrep ved fjerning av livmor. Øker komplikasjonsraten når vanskelighetsgraden av laparoskopisk teknikk øker? Er laparoskopisk hysterektomi like sikkert som andre teknikker?

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2009
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Holte TO, Goderstad JM, Lieng M, Busund B, Norderhaug IN.
  • ISSN elektronisk: 1890-1298
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-286-2