Hopp til innhold

Systematisk oversikt

Helseeffekt av nyfødtscreening for medfødte stoffskiftesykdommer

Vi søkte i seks databaser etter systematiske oversikter om nyfødtscreening av de to sykdommene som vi allerede screener for i Norge i dag, og de 19 foreslåtte i utvidet screeningsprogram. Søket ble utført i juli 2007.

Vi søkte i seks databaser etter systematiske oversikter om nyfødtscreening av de to sykdommene som vi allerede screener for i Norge i dag, og de 19 foreslåtte i utvidet screeningsprogram. Søket ble utført i juli 2007.


Hovedbudskap

Det utføres screening av nyfødte som standard i Norge i dag for to sykdommer: medfødt hypotyreose og Føllings sykdom (fenylketonuri).

Det er foreslått å utvide nyfødtscreeningen i Norge med ytterligere 19 medfødte stoffskiftesykdommer:

 • Maple Syrup Urine Disease, MSUD
 • Tyrosinemi (type 1 og 2), TH1 og 2
 • Cystathionin beta-syntasemangel (homocystinuri), HCU
 • Propionyl-CoA carboxylasedefekt (propionsyreemi), PA
 • Methylmalonyl-CoA mutasedefekt (methylmalonsyreemi), MMA
 • Multippel carboxylasedefekt (biotinidasedefekt), MCD/ BIOT
 • Glutaryl-CoA dehydrogenasedefekt (glutarsyreuri type 1), GA1
 • Hydroxymethylglutaryl-CoA lyasedefekt, HMG/ 3MGA
 • 3-methylcrotonyl-CoA carboxylasedefekt, 3-MCC
 • 3-ketothiolasedefekt, BKT
 • Isovaleriansyreemi, IVA
 • Medium chain acyl-CoA dehydrogenasedefekt, MCAD
 • Very long chain acyl CoA dehyrogenasedefekt, VLCAD
 • Long chain acyl-CoA dehydrogenasedefekt, LCHAD
 • Multippel acyl-CoA dehydrogenasedefekt (glutarsyreuri type 2), GA2
 • Carnitin transporterdefekt, CTD
 • Carnitin palmitoyl-transfereasedefekt 1 og 2, CPT1 og 2
 • Carnitin acylcarnitin translokasedefekt, CACT
 • Kongenitt adrenal hyperplasi, CAH

Disse er sjeldne sykdommer i Norge og kan få svært alvorlige konsekvenser, inkludert død, om de forblir ubehandlet. De fleste av disse medfødte stoffskiftesykdommene behandles med tilpasset diett.

For 17 av de medfødte stoffskiftesykdommene fant vi ikke oppsummert dokumentasjon om effekten av nyfødtscreening.

Informasjon om nyfødtscreening for fire av de medfødte stoffskiftesykdommene; Føllings sykdom, tyrosinemi, MCAD og CAH var oppsummert i systematiske oversikter. Kun for MCAD og CAH var det rapportert om effekten på dødeligheten. Den samlede dokumentasjonen om effekten av screening på endepunktene er sparsom og av veldig lav kvalitet.

Vi vet ikke hva effekten av nyfødtscreening for medfødte stoffskiftesykdommer kan forventes å bli.

Sammendrag

Bakgrunn

Det utføres screening av nyfødte som standard i Norge i dag for to sykdommer: medfødt hypotyreose og fenylketonuri (Føllings sykdom).

Det er foreslått å utvide nyfødtscreeningen i Norge med ytterligere 19 medfødte stoffskiftesykdommer. Disse er sjeldne sykdommer i Norge. De foreslåtte sykdommene kan få svært alvorlige konsekvenser, inkludert død, om de forblir ubehandlet. De fleste av disse medfødte stoffskiftesykdommene behandles med tilpasset diett.

Blodprøve til screening blir tatt 60 til 72 timer etter fødsel ved å stikke barnet i hælen. Ved utvidet nyfødtscreening vil blodprøven være den samme som i dag. Ved å bruke tandem massespektrometri kan man få en metabolsk profil av aminosyrer og acylcarnitiner på to minutter.

Hensikten med nyfødtscreening er å identifisere barn med sykdom, de "sanne positive". Men screeningstester vil også kunne gi "falske positive", det vil si at testen noen ganger gir galt svar og slår ut hos en frisk person. "Sanne negative" er de personene som ikke er syke og som testen sier ikke er syke. Det kan også forekomme at testen gir feil svar ved at syke personer bedømmes friske: da kaller vi det "falske negative".

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk forespørsel fra Sosial- og helsedirektoratet om kunnskapsoppsummering av dokumentasjonen om effekten av nyfødtscreening for medfødte stoffskiftesykdommer. Det var samtidig ønske om raskt svar. Da 21 systematiske oversikter ville ta for lang tid så vi ble enig om å begrense denne rapporten til å oppsummere allerede publiserte systematiske oversikter.

Metode

Vi søkte i seks databaser etter systematiske oversikter om nyfødtscreening av de to sykdommene som vi allerede screener for i Norge i dag, og de 19 foreslåtte i utvidet screeningsprogram. Søket ble utført i juli 2007.

Nyfødtscreening for de to sykdommene som det allerede screenes for:

 • Medfødt (kongenitt) hypotyreose, CH
 • Fenylketonuri (Føllings sykdom), PKU

Nyfødtscreening for de medfødte stoffskiftesykdommer som er blitt foreslått inkludert i et utvidet nyfødtscreeningsprogram:

 • Maple Syrup Urine Disease, MSUD
 • Tyrosinemi (type 1 og 2), TH1 og 2
 • Cystathionin beta-syntasemangel (homocystinuri), HCU
 • Propionyl-CoA carboxylasedefekt (propionsyreemi), PA
 • Methylmalonyl-CoA mutasedefekt (methylmalonsyreemi), MMA
 • Multippel carboxylasedefekt (biotinidasedefekt), MCD/ BIOT
 • Glutaryl-CoA dehydrogenasedefekt (glutarsyreuri type 1), GA1
 • Hydroxymethylglutaryl-CoA lyasedefekt, HMG/ 3MGA
 • 3-methylcrotonyl-CoA carboxylasedefekt, 3-MCC
 • 3-ketothiolasedefekt, BKT
 • Isovaleriansyreemi, IVA
 • Medium chain acyl-CoA dehydrogenasedefekt, MCAD
 • Very long chain acyl CoA dehyrogenasedefekt, VLCAD
 • Long chain acyl-CoA dehydrogenasedefekt, LCHAD
 • Multippel acyl-CoA dehydrogenasedefekt (glutarsyreuri type 2), GA2
 • Carnitin transporterdefekt, CTD
 • Carnitin palmitoyl-transfereasedefekt 1 og 2, CPT1 og 2
 • Carnitin acylcarnitin translokasedefekt, CACT
 • Kongenitt adrenal hyperplasi, CAH

Endepunktene vi inkluderte var dødelighet, tre kritiske kliniske utfall typisk for hver av de aktuelle stoffskiftesykdommene, livskvalitet, andel falske positive tester målt mot referansestandard, andel falske negative tester målt mot referansestandard, sensitivitet og spesifisitet målt mot referansestandard.

De identifiserte systematiske oversiktene ble kritisk vurdert ved hjelp av vår sjekkliste for systematiske oversikter. Vi inkluderte systematiske oversikter av høy kvalitet. Vi vurderte den samlede dokumentasjonen i de inkluderte studiene for hvert av hovedutfallsmålene ved hjelp av GRADE.

Resultater

Vi vurderte 170 artikler ut fra tittel og sammendrag, og inkluderte åtte systematiske oversikter.

For 17 av de medfødte stoffskiftesykdommene fant vi verken oppsummert dokumentasjon om testegenskapene eller effekten av nyfødtscreening.

Informasjon om nyfødtscreening for fire av de medfødte stoffskiftesykdommene; PKU, tyrosinemi, MCAD og CAH var oppsummert i systematiske oversikter. Alle resultatene kommer fra observasjonsstudier, og den samlede dokumentasjonen om effekten av screening på endepunktene er sparsom og av veldig lav kvalitet for alle de fire medfødte stoffskiftesykdommene.

Kun for MCAD og CAH var det rapportert om effekt på dødeligheten, men resultatene er vanskelig å tolke i og med at tallmaterialet er sparsomt.

Livskvalitet til de screenede barna var ikke rapportert i noen av de inkluderte oversiktene.

Testegenskapene som er rapportert er vanskelige å tolke på grunn av variasjon i tidsepoke for studiene, testpopulasjoner, sammenlikningspopulasjoner, testgrenser og analysekombinasjoner.

Diskusjon

I denne oversikten over systematiske oversikter fant vi lite oppsummert kunnskap om nyfødtscreening for medfødte stoffskiftesykdommer, og den dokumentasjonen vi fant, var av veldig lav kvalitet.

Oversikter over oversikter og systematiske oversikter generelt kan raskt bli utdaterte da det publiseres nye studier hele tiden.

Informasjonen for de fire medfødte stoffskiftesykdommene der vi fant dokumentasjon, var oppsummert i gode systematiske oversikter publisert i 2007. Men dokumentasjonsgrunnlaget, resultatene fra de inkluderte studiene, var sparsommelig og av veldig lav kvalitet.

Konklusjon

Vi vet ikke hva effekten av nyfødtscreening for medfødte stoffskiftesykdommer kan forventes å bli.

Behov for videre forskning

Det er behov for oppdaterte systematiske oversikter som vurderer effekten av nyfødtscreening for flere av de medfødte stoffskiftesykdommene.

Om utvidet nyfødtscreening for medfødte stoffskiftesykdommer innføres, er det ønskelig at effekten av screeningprogrammet evalueres.

  Om publikasjonen

 • Utgitt: 2007
 • Av: Kunnskapssenteret
 • Forfattere: Gunn E. Vist, Katrine B. Frønsdal, Marit Johansen, Bjørn Hofmann, Atle Fretheim.
 • ISSN elektronisk: 1890-1298
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-185-8