Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt av oseltamivir (Tamiflu®) ved profylakse og behandling av influensa – implikasjoner for nasjonal beredskap mot pandemisk influensa»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Effekt av oseltamivir (Tamiflu®) ved profylakse og behandling av influensa – implikasjoner for nasjonal beredskap mot pandemisk influensa

Metodevurdering

Effekt av oseltamivir (Tamiflu®) ved profylakse og behandling av influensa – implikasjoner for nasjonal beredskap mot pandemisk influensa

Publisert Oppdatert

Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) ga våren 2004 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i oppdrag å gjennomføre en metodevurdering på effekt av oseltamivir (TamifluR) ved profylakse og behandling av influensa.

Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) ga våren 2004 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i oppdrag å gjennomføre en metodevurdering på effekt av oseltamivir (TamifluR) ved profylakse og behandling av influensa.


Nedlastbar pdf.

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2005
 • Av: Kunnskapssenteret
 • Forfattere: Brantsæter A , Fuglesang J , Haaheim L , Løvoll Ø , Salmén R , Sjursen H , Kristiansen I S, Wisløff T , Nilsen E , Elvsaas I.
 • ISSN elektronisk: 1503-9544
 • ISBN elektronisk: ISBN 82-8121-017-6
Bestill

Last ned:

Sammendrag

Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) ga våren 2004 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i oppdrag å gjennomføre en metodevurdering på effekt av oseltamivir (TamifluR) ved profylakse og behandling av influensa.  Implikasjoner for nasjonal beredskap mot pandemisk influensa.  En utredningsgruppe med kompetanse innen feltet (infeksjonsmedisin, mikrobiologi, virologi, farmakologi, infeksjonsepidemiologi, beredskap og helseøkonomi) har bistått Kunnskapssenteret med dette arbeidet.

Bakgrunn

Influensapandemier er store, verdensomspennende epidemier av influensa som opptrer med varierende mellomrom.  En pandemi oppstår når mennesket utsettes for en helt ny undertype av influensavirus A med evne til å smitte mellom mennesker, der ingen eller bare ganske få kan forventes å ha immunitet mot viruset.  En pandemi kan fore til en sykelighet og dødelighet langt større enn det vi ser under vanlige vinterepidemier og resultere i alvorlige konsekvenser, ikke bare for liv og helse, men også for landets økonomi.

Den beste profylakse mot influensasykdom og komplikasjoner er influensavaksinasjon.  Ved en pandemi med et helt nytt virus kan vi ikke forvente at det kommer en egnet vaksine for forholdsvis langt ut i forløpet av pandemien.  I en slik situasjon vil antivirale medikamenter sannsynligvis være det eneste spesifikke middel tilgjengelig.  Oseltamivir er et antiviralt medikament, en nevraminidasehemmer, som reduserer lokal spredning av både influensavirus A og B i luftveisslimhinnene hos den enkelte ved å hemme influensavirusets overflateenzym nevraminidase.  Medikamentet er godkjent i Norge til behandling av influensavirus A og B til voksne og barn over ett år.  Oseltamivir er også godkjent for profylakse til voksne og ungdom 13 år eller eldre.

Formal

Foreta en systematisk gjennomgang av den foreliggende vitenskapelige dokumentasjonen om effekt av oseltamivir som profylakse og behandling.

Mandatet for rapporten gar også ut på å vurdere kostnad-nytte ved bruk av oseltamivir.

Litteratursøk

Det er i foreliggende rapport utført et elektronisk søk for perioden 1980 fram til oktober 2004.

Det ble søkt etter litteratur i følgende databaser: The Cochrane Library, Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE), International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) databasen, National Guideline Clearinghouse, Medline og Embase. Litteratursøket identifiserte 133 abstrakt, hvorav 66 studier ble bestilt og vurdert i henhold til inklusjonskriteriene.  To sett med retningslinjer og 15 primærartikler er inkludert i rapporten.

Resultater

 • Oseltamivir reduserer antall sykedager med 1-2 dager hos tidligere friske voksne og barn med laboratoriebekreftet influensa, dvs.  fra 4-6 dager med placebo til 3-4 dager med oseltamivir
 • Sykdomsgrad reduseres signifikant ved behandling med oseltamivir hos tidligere friske voksne, og medikamentet forer til signifikant redusert frekvens og varighet av feber både hos tidligere friske voksne og barn. 
 • Oseltamivir reduserer signifikant influensarelaterte komplikasjoner i nedre luftveier med behov for antibiotika og antall sykehusinnleggelser hos både tidligere friske voksne og risikopasienter (personer ≥ 65 år i tillegg til personer med kroniske luftveisproblemer, astma og/eller hjertesykdom) 
 • Oseltamivir reduserer varighet av hoste og feber, fører til raskere gjenoppretting av normal helsetilstand samt reduserer antall sykehusinnleggelser både hos tidligere friske voksne, barn og risikopasienter.  Frekvens av sekundærinfeksjoner som luftveissykdommer, mellomørebetennelse, oreverk, bronkitt, bihulebetennelse og lungebetennelse, samt bruk av antibiotika, er også redusert hos de fleste pasientgruppene.
 • Profylaktisk bruk av oseltamivir i perioder fra fem dager til seks uker gir en beskyttende effekt pa 58-89 % mot utvikling av laboratoriebekreftet influensa hos friske voksne, mens seks ukers profylakse hos eldre beboere på sykehjem (personer ≥ 64 år, hvorav 80 % var vaksinert) gir en beskyttende effekt på 92 %.  Barn som får posteksposisjonsprofylakse i 10 dager har en beskyttende effekt av oseltamivir pa 55-80 %.
 • Hos tidligere friske voksne forekommer kvalme oftere i oseltamivirgruppen enn placebogruppen (4,5-18,0 % versus 2,6-7,4 %), det samme er tilfelle for oppkast (3,3-14,1 % versus 3,0-3,4 %).  Brekninger forekommer hos 14,3 % av barna som far oseltamivir og 8,5 % som får placebo.  Plagene er av mild til moderat karakter og forbigående.  Hodepine forekommer oftere i oseltamivirgruppen enn placebogruppen hos risikogrupper (personer .  65 år)(8,3 % versus 5,5 %).
 • Risiko for å utvikle resistens mot oseltamivir ved bruk er hos barn på 5,5-18,0 % blant laboratoriebekreftet influensatilfeller, mens hos voksne er den på  4 %.
 • En seks ukers profylakse med oseltamivir til hele den norske befolkningen koster ca.  1,9 milliarder kroner.  Dette gir en kostnad per vunnet leveår på ca.  13 500 kroner (antatt 40 % angrepsrate, 1,5 % dødelighet og 80 % beskyttelseseffekt). 
 • En fem dagers behandling med oseltamivir til hele den norske befolkningen (med et pandemisk virus som rammer 40 % av befolkningen) koster ca.  180 millioner kroner.  Dette gir en kostnad per vunnet leveår pa ca.  2 000 kroner (antatt 40 % angrepsrate, 1,5 % dødelighet og 50 % redusert dødelighet) 8

Kommentar

Foreliggende rapport viser at oseltamivir reduserer graden av symptomer (feber, muskelsmerter, hoste og snue), komplikasjoner og sykdomsvarighet (tid fra symptom- eller behandlingsstart til hovedsymptomer typiske for influensa er borte) nar medikamentet benyttes til behandling av influensa bade hos voksne, barn og risikogrupper.  Profylaktisk bruk beskytter mot utvikling av influensa.  Bruken medfører lette til moderate bivirkninger som er forbigående.  Økonomiske vurderinger viser at en seks ukers profylakse med oseltamivir til hele den norske befolkningen koster ca.  1,9 milliarder kroner.  Dette gir en kostnad per vunnet leveår på ca.  13 500 kroner (antatt 40 % angrepsrate, 1,5 % dødelighet og 80 % beskyttelseseffekt).  En fem dagers behandling med oseltamivir til hele den norske befolkningen koster ca.  180 millioner kroner.  Dette gir en kostnad per vunnet leveår på ca.  2 000 kroner (antatt 40 % angrepsrate, 1,5 % dødelighet og 50 % redusert dødelighet).

Resultatene er basert på studier gjennomført i vanlige influensasesonger, og man kan ikke uten videre forutsette at resultatene vil være helt de samme ved en pandemisituasjon.  National Institute for Clinical Excellence (NICE) presiserer også at deres retningslinjer med hensyn til bruk av oseltamivir ved behandling og som profylakse ikke dekker omstendigheter for en pandemisk, forestående pandemisk eller en vidstrakt epidemi av en ny virusstamme som det er liten eller ingen resistens for i befolkningen.  Studiene inkludert i foreliggende rapport er imidlertid den beste kunnskap man har tilgjengelig.