Hopp til innhold

Forskningsomtale

Behandling kan bremse utvikling av glaukom

Øyedråper, laser eller kirurgi kan trolig bremse utviklingen av glaukom (grønn stær). Slik konkluderer The National Institute for Health and Clinical Excellence” (NICE) etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Øyedråper, laser eller kirurgi kan trolig bremse utviklingen av glaukom (grønn stær). Slik konkluderer The National Institute for Health and Clinical Excellence” (NICE) etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Hovedbudskap

Flere typer øyedråper kan muligens motvirke høyet øyetrykk, men bivirkningene varierer.

- Kirurgi er muligens noe mer effektivt enn laseroperasjoner, men grunnet lite forskning er det knyttet stor usikkerhet til disse resultatene, sier forsker Kjetil G. Brurberg ved Kunnskapssenteret.

Kan medføre at pasienten blir blind
Kronisk åpenvinklet glaukom (COAG) betegner en gruppe øyesykdommer som vanligvis har sin årsak i mangelfull drenasje av kammervæske. Når overflødig kammervæske ikke dreneres bort vil væsken hope seg opp slik at trykket i øyet øker. Forhøyet mekanisk trykk mot synsnervene kan forårsake skader på synsnerven og svekket syn. Ubehandlet glaukom vil gradvis forverre seg, og kan til slutt medføre at pasienten blir blind.

I Norge er 30.000 til 40.000 pasienter diagnostisert med glaukom. Opp mot 20.000 nordmenn kan ha sykdommen uten å vite det. Epidemiologiske studier har identifisert flere risikofaktorer som alder, nærsynthet, etnisk opprinnelse, diabetes, hypertoni og positiv familiehistorie. Forhøyet øyetrykk (> 21 mmHg) anses for å være en viktig risikofaktor for utvikling av glaukom, men mange kan ha høye øyetrykk uten å utvikle glaukom og har følgelig ikke behov for trykksenkende behandling. Mange kan også utvikle glaukom uten at det registreres intraokulær hypertensjon (normaltrykksglaukom). Årsaken kan hos disse ofte være knyttet til nedsatt blodtilførsel til synsnerven.

Behandling av kronisk åpenvinklet glaukom består av tiltak som har til hensikt å redusere øyetrykket, mens tiltak som bedrer blodstrøm eller neuroproteksjon foreløpig ikke er vist å gi bedre prognose. Grovt sett kan behandlingen deles inn i tre hovedkategorier: øyedråper (betablokkere, prostaglandinanaloger, karboanhydrasehemmere, parasympatikomimetika eller sympatikomimetika), laser og kirurgi. All dråpebehandling av glaukom kan hos enkelt gi systemiske bivirkninger, og betablokkere er kontraindisert ved tilstander som astma, obstruktiv lungesykdom og hjerteblokk.

Oppsummert forskning viste at:

  • Behandling ved hjelp av øyedråper, laser eller kirurgi senker muligens risikoen for synsfeltprogresjon hos pasienter med påvist okular hypertensjon
  • Behandling ved hjelp av øyedråper, laser eller kirurgi senker muligens risikoen for synsfeltprogresjon hos pasienter med diagnostisert åpenvinklet glaukom
  • Behandling med prostaglandinanaloger øker trolig antall pasienter med akseptabelt øyetrykk sammenlignet med behandling med betablokkere
  • Det er liten eller ingen forskjell mellom behandling med prostaglandinanaloger og betablokkere når det gjelder antall pasienter som opplever kardiovaskulære bivirkninger
  • Behandling med prostaglandinanaloger øker forekomsten av hyperemi sammenlignet med behandling med betablokkere
  • Behandling med laser fører muligens til at noen flere pasienter har uakseptable øyetrykk etter 3 til 24 mnd sammenlignet med kirurgi

Hva er denne informasjonen basert på?
The National Institute for Health and Clinical Excellence i Storbritannia har utarbeidet en retningslinje om diagnostikk og behandling av kronisk åpenvinklet glaukom. Retningslinjene bygger på best tilgjengelig kunnskap, det vil si at det er foretatt et systematisk litteratursøk. Relevante artikler ble kritisk vurdert, og resultatene ble sammenfattet ved bruk av meta-analyser. Styrken til det totale dokumentasjonsgrunnlaget ble vurdert ved hjelp av GRADE-systemet.

Den originale rapporten fra NICE bygger på i alt 107 inkluderte studier, som tematisk fordeler seg på emnene diagnostikk, monitorering, behandlingseffekt og helseøkonomiske analyser. Sammenligningene og utfallene som er presentert i denne korte oppsummeringen er et lite utvalg av det som blir presentert under emnet behandlingseffekt i den originale rapporten.

Kilde
Diagnosis and management of chronic open angle glaucoma and ocular hypertension, National Collaborating Centre for Acute Care, ISBN 0-9549760-6-1

Les hele rapporten her eller på nettsidene til NICE (gratis tilgang via www.nice.org . uk ). 

Sammendrag

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2009
  • Forfattere: Brurberg KG.