Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2021

Rapport

Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2021

Publisert

Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) presenterer nasjonale data om antiviral resistens og bruk av antivirale midler, og fokuserer i tillegg på aktuelle temaer relatert til behandling av virale infeksjoner. Rapporten presenterer data fra resistensovervåkningen av virus for 2021 og gir en oversikt over bruken av antivirale midler i Norge. I tillegg til overvåkingsdataene, inneholder rapporten temakapitler som omhandler betydningen av antiviral resistens og resistensundersøkelser i den kliniske håndteringen av pasienter med hiv, HBV, HCV, CMV og genitale herpesinfeksjoner. Disse kapitlene er skrevet av erfarne klinikere med særlig interesse for disse virusinfeksjonene. De har også supplert kapitlene med spennende kasuistikker fra klinisk praksis som illustrerer noen av de praktiske utfordringene ved håndtering av antiviral resistens.

forside.JPG

Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) presenterer nasjonale data om antiviral resistens og bruk av antivirale midler, og fokuserer i tillegg på aktuelle temaer relatert til behandling av virale infeksjoner. Rapporten presenterer data fra resistensovervåkningen av virus for 2021 og gir en oversikt over bruken av antivirale midler i Norge. I tillegg til overvåkingsdataene, inneholder rapporten temakapitler som omhandler betydningen av antiviral resistens og resistensundersøkelser i den kliniske håndteringen av pasienter med hiv, HBV, HCV, CMV og genitale herpesinfeksjoner. Disse kapitlene er skrevet av erfarne klinikere med særlig interesse for disse virusinfeksjonene. De har også supplert kapitlene med spennende kasuistikker fra klinisk praksis som illustrerer noen av de praktiske utfordringene ved håndtering av antiviral resistens.


Om rapporten

  • Utgitt: 2022
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Kran AB, Storm ML, Håvelsrud OE, Litleskare I, Bragstad K, Stene-Johansen K, Kro BG, Rykkvin R, Ormaasen V, Reikvam DH, Midtvedt K, Midgard H, Malme KN, Olsen AO.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-322-5

Bruk av antivirale midler

Ifølge data fra Reseptregisteret, var det i 2021 en reduksjon i salget av antivirale medikamenter i Norge målt i definerte døgndoser (DDD) etter flere år med økning. Denne nedgangen skyldes først og fremst en liten nedgang i salg av midler mot hiv, som utgjør en stor andel av de antivirale midlene som selges i Norge. Det var ingen nedgang i antall personer som behandles med hiv-midler sammenliknet med tidligere, men når en stadig økende andel behandles med kombinasjonspreparater, reduseres antall medikamenter, og dette vises som en nedgang.

Dersom man ser på antall personer som behandles med antivirale midler, er det midler mot herpesvirus som brukes av flest personer, og det har vært en ytterligere økning i salget av midler mot herpesvirus i 2021. Denne økningen gjelder særlig salg av valaciclovir. Det var i 2021 en nedgang i salg av midler mot hepatitt C og influensa, mens midler mot hepatitt B var uendret fra tidligere.

Influensavirus

I likhet med forrige influensasesong, var også 2021/2022 en annerledes sesong som ble sterkt påvirket av smitteverntiltakene i forbindelse med pandemien. Det var svært lav forekomst av influensa i begynnelsen av sesongen, men betydelig smittespredning en kortvarig periode våren 2022. Det er ikke funnet noen influensavirus med resistensmutasjoner som gir nedsatt følsomhet for neuraminidasehemmere. I en enkelt prøve ble det funnet nedsatt følsomhet for det nye medikamentet baloksavirmarboksil, et medikament som knapt nok er tatt i bruk i Norge.

Humant immunsviktvirus-1

Trenden med nedgang i antall hiv-tilfeller de siste årene har fortsatt også i 2021. Totalt 64 prøver ble analysert som ledd i resistensovervåkningen i 2021, hvorav kun 13 prøver var fra pasienter smittet i Norge. For første gang har vi i år informasjon om hvor personen var bosatt ved smittetidspunktet.  Blant nye infeksjoner meldt til MSIS hos personer bosatt i Norge ved smittetidspunkt, ble hele 88% av tilfellene også rapportert til RAVN. Dette tyder på gode nasjonale rutiner for oppfølging av nydiagnostiserte med tanke på antiviral resistens. Det ble funnet resistensmutasjoner i 11% av de undersøkte prøvene, noe som er på omtrent samme nivå som tidligere år. Det er i 2021 kun funnet resistens mot revers transkriptasehemmere, og ikke mot proteasehemmere.

Hepatitt B-virus

I 2021 ble totalt 134 prøver med hepatitt B virus (HBV) analysert med tanke på resistensmutasjoner. De fleste av disse prøvene (n=117) hadde blitt sendt inn til referanselaboratoriet for genotyping og var fra pasienter som ikke hadde fått antiviral behandling for sin HBV-infeksjon. Det er disse prøvene som utgjør den norske overvåkningen av primærresistens. De resterende 17 prøvene var fra pasienter med pågående antiviral behandling der det var spørsmål om resistens som årsak til behandlingssvikt. Relevante resistensmutasjoner ble funnet i fem av de 17 prøvene fra pasienter med behandlingssvikt. Det ble ikke funnet resistensmutasjoner i noen av overvåkningsprøvene.

Humane herpesvirus: Cytomegalovirus

I 2021 ble 19 prøver sendt inn til resistensundersøkelse ved referanselaboratoriet for cytomegalovirus (CMV). Relevante resistensmutasjoner ble påvist i fem prøver, hvorav fire hadde lav eller moderat resistans mot ganciclovir, mens det ble funnet moderat resistens mot det nye medikamentet maribavir i en av prøvene. Siden det ikke er noen systematisk resistensovervåkning av CMV, kan man ikke beregne den reelle forekomsten.

Humane herpesvirus: Herpes simplex virus

I 2021 var det kun fem prøver med herpes simplex virus (HSV) som ble undersøkt for resistens. Resistens mot aciklovir ble funnet i to av prøvene. Til tross for en økning i bruk av aciklovir både i behandling og som profylakse, utføres det sjelden resistensundersøkelse. I likhet med CMV har man heller ikke for HSV en systematisk resistensovervåkning.

Hepatitt C-virus

Nasjonal resistensovervåkning av hepatitt C-virus (HCV) startet opp i Norge i mai 2022. Overvåkningen er basert på resistensbestemmelse av HCV fra alle pasienter med nyoppdaget HCV-infeksjon i Norge. I 2021 ble resistensbestemmelse utført på et begrenset antall prøver sendt inn for resistensbestemmelse. Resistensdata er sammenstilt med epidemiologiske data fra MSIS for å kunne sammenlikne ulike undergrupper. Det ble påvist mutasjoner som er assosiert med resistens i syv av de åtte analyserte prøvene. To av disse var fra pasienter som hadde mottatt behandling, en var fra en ubehandlet pasient og de resterende fire var fra pasienter med ukjent behandlingshistorikk.

SARS-CoV-2

I 2021 ble det ikke samlet inn noen overvåkningsdata for antiviral resistens hos SARS-CoV-2 til RAVN. Perorale medikamenter for behandling av covid-19 vil bli tilgjengelig i Norge i løpet av høsten 2022, og det planlegges et system for overvåkning av antiviral resistens som trolig vil bli implementert fra 2023. Denne overvåkningen vil baseres på de samme sekvensdataene som inngår i den nasjonale variantovervåkningen.