Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Dødelighet ved forskrivning av benzodiazepiner til personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Dødelighet ved forskrivning av benzodiazepiner til personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Systematisk oversikt

Dødelighet ved forskrivning av benzodiazepiner til personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Systematisk oversikt

Publisert

Formålet med denne systematiske oversikten var å undersøke effekten på dødelighet av forskrivning av benzodiazepiner hos personer i LAR.

Forside dødelighet Benzo LAR.jpg

Formålet med denne systematiske oversikten var å undersøke effekten på dødelighet av forskrivning av benzodiazepiner hos personer i LAR.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Engelsk sammendrag.

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2021
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Hestevik CH, Evensen LH.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8406-240-2

Hovedbudskap

Benzodiazepiner forskrives hyppig til personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Det mangler imidlertid oppsummert forskning om effektene på dødelighet ved forskrivning av benzodiazepiner blant personer i LAR. Formålet med denne systematiske oversikten var å undersøke effekten på dødelighet av forskrivning av benzodiazepiner hos personer i LAR.

Vi søkte etter randomiserte og ikke-randomiserte studieri forskningsdatabaser. Vi vurderte treffene, trakk ut data og analyserte studier som møtte inklusjonskriteriene. Vi inkluderte seks ikke-randomiserte studier: fem kohortstudier og en kasus-kontrollstudie. Alle studiene hadde middels eller lav metodisk kvalitet. Det var også manglende samsvar i resultater på tvers av enkeltstudier, usikker overførbarhet til norske forhold, og upresise effektestimater.

Våre hovedfunn:


Blant personer i LAR er det usikkert om forskrivning av benzodiazepiner fører til

 •  økt risiko for alle typer død
 • økt risiko for overdose- og narkotikautløste dødsfall
 • økt risiko for andre typer dødsfall, som ikke er
  overdose- eller narkotikautløste 

Vi har svært lav tillit til resultatene og det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget er for mangelfullt til å kunne si sikkert om forskrivning av benzodiazepiner har effekt på dødelighet blant personer i LAR.

Sammendrag

Innledning

Mange personer med opioidavhengighet som begynner i LAR (legemiddel assistert rehabilitering) er også avhengige av benzodiazepiner. Benzodiazepiner utgjør to grupper legemidler: angstdempende midler og sovemidler. Bruk av benzodiazepiner kan svekke den stabiliserende effekten av LAR, og gjøre det vanskelig å oppnå ønsket behandlings- utvikling. I tillegg er bruk av benzodiazepiner ved samtidig bruk av opioider assosiert med økt risiko for overdoser. Undersøkelser viser at benzodiazepiner likevel forskrives hyppig til personer i LAR. Dette kan skyldes at avvenning fra benzodiazepiner er utfordrende og at mange personer med opioidavhengighet sliter med angst og søvnproblemer og trenger behandling for dette.

Det mangler oppsummert forskning om effektene på dødelighet av forskrevne benzo- diazepiner blant personer i LAR. Folkehelseinstituttet (FHI), fikk i mai 2021 i oppdrag av Helsedirektoratet å utføre en systematisk kunnskapsoppsummering om forskrivning av benzodiazepiner til personer i LAR, og effekt på dødelighet. Formålet med oppsummeringen er at den skal inngå i kunnskapsgrunnlaget for en anbefaling om håndtering av benzodiazepinavhengighet blant personer i LAR i revidert nasjonal faglig retningslinje for behandling ved opioidavhengighet.

Hensikt

Formålet med denne systematiske oversikten var å undersøke effekten på dødelighet av forskrivning av benzodiazepiner hos personer i LAR.

Metode

Vi gjennomførte systematiske litteratursøk i juni 2021. Vi vurderte referansenes titler og sammendrag med hensyn til inklusjonskriteriene for så å sammenligne og komme til enighet om hvilke studier som var relevante. Referanser som ble vurdert som relevante ble innhentet i fulltekst og vi gjorde en endelig vurdering av hvilke studier som skulle inkluderes. Vi vurderte risiko for systematiske skjevheter i de inkluderte studiene. Vi hentet ut forhåndsbestemte data fra studiene, og slo sammen effektestimatene i metaanalyser der det var mulig.

Vi vurderte også tilliten til resultatene ved hjelp av GRADE-tilnærmingen (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation).

Resultater

Vi inkluderte seks studier (fordelt på åtte publikasjoner), publisert mellom 2009 og 2019. Fem av studiene var retrospektive registerbaserte kohortstudier, og en var en registerbasert kasus-kontrollstudie. Studiene ble gjennomført i England, Skottland, Sverige, Canada og USA og hadde til sammen 84452 deltagere. Resultatene og vår tillit til resultatene oppsummeres i tabellen nedenfor.

Oppsummeringstabell for effekter av forskrivning av benzodiazepiner på dødelighet blant personer i LAR

Populasjon: Personer i LAR. Kontekst: England (n=2), Skottland (n=1), Sverige (n=1), Canada (n=1) og USA (n=1) 

Utfall* 

Forventet absolutt effekt ** (95% KI)  

Relativ effekt 
(95% KI)  

Antall deltakere  
(studier)  

 
(GRADE)  

Risiko uten forskrivning av benzo 

Risiko med forskrivning av benzo 

Død alle årsaker – 

 i LAR  

14 per 1 000  

25 per 1 000 
(22 til 29)  

HR 1,83 
(1,59 til 2,11)  

79 964 
(3 observasjonsstudier)  

⨁◯◯◯ 
SVÆRT LAV a,b 

Død alle årsaker – 

 i LAR***  

1,79 per 100 personår  

1,31 per 100 personår  

RR 0.73 

(0,21 til 3,18) 

278 
(1 observasjonsstudie)  

⨁◯◯◯ 
SVÆRT LAV a,b,d 

Død alle årsaker – 

 i og utenfor LAR  

66 per 1 000  

97 per 1 000 
(67 til 138)  

HR 1,49 
(1,02 til 2,18)  

6 879 
(2 observasjonsstudier)  

⨁◯◯◯ 
SVÆRT LAV a,b,c 

 Overdose- og narkotikautløste dødsfall- i LAR  

5 per 1 000  

12 per 1,000 
(7 til 21)  

HR 2,36 
(1,38 til 4,05)  

74 952 
(3 observasjonsstudier)  

⨁◯◯◯ 
SVÆRT LAV a,b,c, 

Overdose- og narkotikautløste dødsfall-  

i LAR *** 

0,90 per 100 personår 

0,39 per 100 personår 

RR 0,44 

(0,05 til 5,24) 

278 

(1 observasjonsstudie) 

⨁◯◯◯ 
SVÆRT LAV a,b,d 

Overdose- og narkotikautløste dødsfall –  

i LAR   

Absolutt effekt kunne ikke beregnes da dette er en kasus-kontrollstudie 

OR 1,6 
(1,1 til 2,5)  

175 kasus 873 kontroll 
(1 observasjonsstudie)  

⨁◯◯◯ 
SVÆRT LAV b 

Overdose- og narkotikautløste dødsfall –  

i og utenfor LAR  

34 per 1 000  

72 per 1 000 
(27 til 186)  

HR 2,19 
(0,80 til 6,00)  

6 879 
(2 observasjonsstudier)  

⨁◯◯◯ 
SVÆRT LAV a,b,c,d 

Død andre årsaker – 

 i LAR  

34 per 1 000  

58 per 1 000 
(45 til 75)  

HR 1,73 
(1,33 til 2,25)  

11 607 
(2 observasjonsstudier)  

⨁◯◯◯ 
SVÆRT LAV b 

Død andre årsaker –  

i og utenfor LAR  

32 per 1 000  

63 per 1 000 
(41 til 98)  

HR 2,02 
(1,29 til 3,18)  

4 501 
(1 observasjonsstudie)  

⨁◯◯◯ 
SVÆRT LAV b 

*Studiene hadde ulik observasjonstid; **Forventet risiko i tiltaksgruppen (med 95% konfidensintervall) er basert på forventet risiko i sammenligningsgruppen og den relative effekten av intervensjonen (95% KI) basert på gjennomsnitt fra studiene ***Denne studien oppga ikke hasard ratio, og kunne ikke inkluderes i metaanalyse for dette utfallet. Vi har beregnet en ujustert rate ratio og 95 % KI basert på antall døde og observasjonstid pr. gruppe som var oppgitt i studien. KI: Konfidensintervall; LAR: Legemiddelassistert rehabilitering; HR: Hasard ratio; OR: Odds ratio; RR; Rate ratio 

 Forklaringer 

 1. Ulikheter mellom gruppene eller manglende informasjon om gruppene var sammenliknbare mht. viktige bakgrunnsfaktorer samt uklarhet eller manglende hensyn til kjente, mulige forvekslingsfaktor  
 2. Studiene fant sted i land med usikker overførbarhet til norske forhold 
 3. Manglende samsvari resultater på tvers av enkeltstudier 
 4. d. Bredt konfidensintervall 

Diskusjon

De samlede resultatene fra studiene antydet at forskrivning av benzodiazepiner var forbundet med høyere dødelighet målt i LAR og i hele observasjonsperioden. For overdose relaterte dødsfall målt i hele observasjonsperioden inkluderte konfidensintervallet imidlertid både positive og negative effekter. Vi har svært lav tillit til resultatene og det er usikkert om forskrivning av benzodiazepiner har effekt på dødelighet hos personer i LAR.

Denne systematiske oversikten er basert på et grundig og systematisk litteratursøk ved hjelp av en eksplisitt søkestrategi. Vi har også forhørt oss med fageksperter om de har kjennskap til relevante studier. Vi kan likevel ha gått glipp av studier der LAR medikamenter, benzodiazepiner og dødelighet ikke er nevnt i tittel eller sammendrag, men vi anser det som sannsynlig at vi har identifisert det som finnes av aktuelle studier.

De seks studiene vi inkluderte hadde metodiske begrensninger og halvparten ble vurdert til å ha høy risiko for systematiske skjevheter. I tillegg var det manglende samsvar i resultater på tvers av enkeltstudier og upresise resultater. Det er også usikkert hvor sammenliknbar norsk LAR er med LAR i andre land, særlig når det gjelder hvor tett oppfølging pasientene får både når det gjelder rusrelaterte spørsmål og andre helse- og sosiale problemer. Studiene fant sted i henholdsvis Sverige, Skottland, Canada, England og USA og ulik struktur og innhold i de ulike LAR-programmene kan spille inn på resultatene. Risiko for død vil kunne variere mellom LAR-programmer avhengig av kjennetegn ved populasjonen og hvordan de ulike LAR-programmet er organisert. Vi har derfor svært lav tillit til effektestimatene i denne oversikten.

Alle studiene vi identifiserte var retrospektive observasjonsstudier, og det mangler randomiserte studier på området. Kun én av de inkluderte studiene handlet om forskrivning av benzodiazepiner som vedlikeholdsbehandling av benzodiazepinavhengighet, mens de øvrige ikke spesifiserte avhengighetsstatus.

Konklusjon

Det er usikkert om forskrivning av benzodiazepiner har effekt på dødelighet blant personer i LAR, uansett dødsårsak, da det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget er for mangelfullt til å kunne vurdere effekten.