Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Covid-19 og risikofaktorer for sykehusinnleggelse, alvorlig sykdom og død»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Covid-19 og risikofaktorer for sykehusinnleggelse, alvorlig sykdom og død

Notat

Covid-19 og risikofaktorer for sykehusinnleggelse, alvorlig sykdom og død - en hurtigoversikt, fjerde oppdatering

Publisert

Denne hurtigoppsummeringen er den fjerde oppdateringen av «Covid-19 og risikofaktorer for sykehusinnleggelse, alvorlig sykdom og død», som erstatter den forrige versjonen publisert 15. november, 2020. I denne oppdaterte versjonen inkluderte vi kun fagfellevurderte populasjonsbaserte studier med over 5000 deltagere med laboratoriebekreftet covid-19.

Forside omslag notat covid-19 severity _ENG.jpg

Denne hurtigoppsummeringen er den fjerde oppdateringen av «Covid-19 og risikofaktorer for sykehusinnleggelse, alvorlig sykdom og død», som erstatter den forrige versjonen publisert 15. november, 2020. I denne oppdaterte versjonen inkluderte vi kun fagfellevurderte populasjonsbaserte studier med over 5000 deltagere med laboratoriebekreftet covid-19.


Kan lastes ned som pdf. På engelsk. Norsk hovedbudskap.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 05/2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Himmels JPW, Borge TC, Brurberg KG, Gravningen KM.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-207-5

Hovedbudskap

Denne hurtigoppsummeringen er den fjerde oppdateringen av «Covid-19 og risikofaktorer for sykehusinnleggelse, alvorlig sykdom og død», som erstatter den forrige versjonen publisert 15. november, 2020. I denne oppdaterte versjonen inkluderte vi kun fagfellevurderte populasjonsbaserte studier med over 5000 deltagere med laboratoriebekreftet covid-19.

Resultatene som presenteres i denne oppsummeringen er basert på litteratursøk i MEDLINE og Embase den 31. mars 2021, og et «neural network» søk i Microsoft Academic Graph den 14. april 2021. Én forsker gjennomgikk søkeresultatene, og to forskere valgte ut studier for inklusjon, uthenting av data og sammenstilling av resultater. Eksperter i relevante fagfelt bidro i vurderingen av studier for inklusjon samt bisto med faglig input fortløpende.

Sett i lys av dagens situasjon er det et stort behov for å raskt kunne innhente evidensbasert kunnskap om populasjonsgrupper som er sårbare for alvorlige utfall knyttet til covid-19. Derfor valgte vi en hurtigoppsummeringstilnærming for denne rapporten på tross av den potensielle risikoen for å overse viktig informasjon eller å foreta forhastede vurderinger.

Vi inkluderte ti studier som rapporterte resultater fra multivariate analyser av demografiske og medisinske risikofaktorer. Vi ekskluderte risikofaktorer rapportert som biologiske markører, kliniske funn og symptomer på covid-19. De inkluderte studiene var fra disse landene; tre fra Storbritannia, og én fra hvert av følgende land: Danmark, USA, Mexico, Norge, Spania, Sverige og Sør-Korea. Fire av ti studier rapporterte kun data om den voksne befolkningen.

Sammenstilling av resultatene i metaanalyser ble ikke vurdert som hensiktsmessig, så hovedresultatene i denne hurtigoppsummeringen blir presentert narrativt og i tabellformat. Risikofaktorer assosiert med (i) sykehusinnleggelse, (ii) alvorlig sykdomsforløp og (iii) død knyttet til covid-19 rapporteres separat nedenfor. Selv om funnene fra denne rapporten kan ansees som representative for store deler av befolkningen, er visse grupper underrepresentert i studiene, spesielt personer med sjeldne tilstander. I denne oppdateringen identifiserte vi flere studier som inkluderte populasjoner under 18 år, men det er fortsatt usikkert om funnene kan generaliseres til denne aldersgruppen da antall deltagere med relevante utfall fortsatt er lavt. Andre befolknings- og pasientgrupper, som muligens ikke er fanget opp av de inkluderte studiene, vil også kreve videre forskning.

Risikofaktorer for sykehusinnleggelse relatert til covid-19

Seks studier undersøkte risikofaktorer for sykehusinnleggelse relatert til covid-19. Samlet sett var høy alder, komorbiditet og alvorlighetsgrad av komorbide lidelser assosiert med økt risiko for sykehusinnleggelse. Den komorbide tilstandens alvorlighetsgrad og antall komorbide lidelser påvirket risikoen i stor grad. Alle studiene rapporterte resultater fra multivariate analyser med HRs eller ORs som effektestimater for et stort antall demografiske og medisinske risikofaktorer. Fire studier viste en klar dose-respons sammenheng mellom økende alder og økt risiko for sykehusinnleggelse. Videre rapporterte fire studier om økt risiko for sykehusinnleggelse for menn og for personer med overvekt og fedme. Tre studier rapporterte også økt risiko for sykehusinnleggelse blant personer med ikke-hvit etnisitet. Videre ble alvorlig nyresykdom, diabetes, pågående cellegiftkur, hjertesvikt, alvorlig immunsvikt og Downs syndrom assosiert med en betydelig forhøyet risiko for sykehusinnleggelse (OR/HR >=3).

Risikofaktorer for alvorlig eller kritisk covid-19 forløp og innleggelse ved intensivavdeling

Fire studier undersøkte risikofaktorer for innleggelse ved intensivavdeling eller alvorlig sykdomsforløp på grunn av covid-19. To studier presenterte en detaljert oversikt over sykdomstilstander og demografiske risikofaktorer, og to studier presenterte hovedsakelig demografiske risikofaktorer. Overordnet var det høyest risiko for alvorlig sykdomsforløp og intensivinnleggelser alder, med økende risiko frem til 60-70 år, deretter avtar risikoen noe. Denne trenden reflekterer antakelig ulike behandlingstilnærminger for ulike aldersgrupper. Videre var mannlig kjønn, diabetes, astma, kronisk nyresykdom, tuberkulose og Down syndrom assosiert med en forhøyet risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Risikofaktorer for covid-19 relatert død

Ni studier undersøkte risikofaktorer for covid-19 relatert død. Samlet var økende alder den sterkeste prediktoren for covid-19 relatert død. Videre ble ikke-hvit etnisitet, mannlig kjønn, antall og alvorlighetsgrad av komorbide lidelser identifisert som risikofaktorer for covid-19 relatert død. To studier fant også en økt risiko for covid-19 relatert død ved økt grad av fattigdom. Alvorlig nyresykdom, diabetes, demens, pågående cellegiftkur, gjennomgått organtransplantasjon, alvorlig immunsvikt, psykiske lidelser behandlet med antipsykotika, cerebral parese og Downs syndrom ble rapportert som de sterkeste medisinske prediktorene for covid-19 relatert død (OR/HR >=3). Forhøyet risiko for død ble funnet for de fleste kroniske lidelsene, med blandede resultater for fedme.

Konklusjon

Funnene i denne 4. oppdateringen er i tråd med resultatene som er rapportert i de tidligere versjonene. Det er tydelig at eldre mennesker er den populasjonen med høyest risiko for sykehusinnleggelse, alvorlig sykdomsforløp og død relatert til covid-19. De fleste kroniske lidelsene er assosiert med forhøyet risiko, hvor både antall komorbiditeter og komorbiditetenes alvorlighetsgrad har stor betydning for den overordnede risikoen for de ulike covid-19 utfallene inkludert i denne hurtigoppsummeringen. Økt risiko ble også observer blant for menn, personer med ikke-hvit etnisitet og de som lever i fattigdom.