Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapporter om koronavirus og covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Rapport

Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Publisert Oppdatert

Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.

Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.


Hopp til innhold

Om rapporten

 • Utgitt: 2020/2021/2022
 • Av: Folkehelseinstituttet

Pandemien er i en rolig fase. Fra og med uke 23 publiserer Folkehelseinstituttet hver andre uke en samlet rapport for covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner.

Folkehelseinstituttet har valgt å ta ned detaljeringsgraden i ukerapporten i den fasen vi er i nå og beholdt de viktigste indikatorene vi bruker for å følge med på utviklingen som blant annet er innlagte i sykehus med covid-19 som hovedårsak, dødsfall, totaldødelighet, overvåkning av vaksinasjon med mer, men følger situasjonen nøye, og vil ved behov inkludere flere framstillinger i ukerapporten.

Rapporten er mindre omfattende enn tidligere og består nå av utvalgte tabeller og figurer over de viktigste indikatorene for å følge epidemien i Norge. Du finner daglige tall over både antall meldte tilfeller, antall innlagte med mer på Statistikk om koronavirus og covid-19

Du finner oversikt over antall vaksinerte, også fordelt på alder og bosted, på Koronavaksinasjon - statistikk

Sammendrag uke 23 og 24

Vurdering

 • En samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser at trenden for covid-19-epidemien er økende. Det er usikkert hvor stor økningen vil bli. Utviklingen drives dels av svekket immunitet og delvis av BA.5-varianten. Ferietida kan dempe smittespredningen. Det er foreløpig ikke indikasjoner på at BA.5-varianten gir større risiko for alvorlig forløp.
 • Det har vært en økning i antall nye innleggelser av pasienter på grunn av covid-19 siste uker, men foreløpig ser vi ikke en økning i de mest alvorlige utfallene – intensivinnleggelser og dødsfall. Den samlede belastningen på sykehusene grunnet innleggelser med luftveisinfeksjoner er stabil ettersom det er en nedgang i nye innleggelser med influensa og nedre luftveisinfeksjoner.
 • Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Det er fortsatt viktig at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdoser som anbefalt. Kommunene må ha et tilbud for dette. 
 • Det er også risiko for at det kan oppstå helt nye, mer virulente varianter som kanskje også unndrar seg dagens vaksiner i større grad enn nå. Dette understreker behovet for fortsatt overvåking, beredskap og planer for å møte eventuelle endringer i situasjonen.
 • Kommunene og helseinstitusjonene må ha god beredskap og være forberedt på håndtering av utbrudd, herunder varsling til FHI.

Alvorlig sykdom av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Sykehusinnleggelser covid-19: Det har vært en økning i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak de siste 3-4 ukene. Det er så langt rapportert om 174 nye pasienter i uke 24 etter 139 i uke 23, og 99 i uke 22. Medianalderen for de sykehusinnlagte har de siste ukene vært økende, og har de siste fire ukene vært 77 år. Tall for siste uke forventes oppjustert.
 • Sykehusinnleggelser influensa: Fremdeles en nedadgående trend med 9 nye innleggelser i uke 24, , etter 21 i uke 23 og 43 i uke 22. Det er rapportert om en ny pasient innlagt i intensivavdeling i uke 24.
 • Intensivinnleggelser covid-19: Det er foreløpig rapportert om 11 nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 24, etter 7 i uke 23 og 8 i uke 22. Trenden har vært stabil de siste 5-6 ukene. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.
 • Sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon: Det er en stabil trend i antall innleggelser med luftveisinfeksjoner. I uke 23 er det foreløpig registrert 1 126 innleggelser, etter 1 183 og 1 179 i hhv. uke 22 og 21. I uke 23 var den prosentvise fordelingen mellom de ulike undergruppene luftveisinfeksjoner: nedre luftveisinfeksjoner 57 %, covid-19 28 %, influensa 2 %, øvre luftveisinfeksjoner 13 % og RSV <1 %.
 • Dødsfall covid-19: Trenden i meldte covid-19 assosierte dødsfall har flatet ut. Det er foreløpig registrert 30 dødsfall i uke 24 etter 33 i uke 23. Tallene for de siste ukene, spesielt den siste uken, forventes oppjustert. I uke 24 døde 60 % på annen helseinstitusjon enn sykehus, primært sykehjem.
 • Overdødelighet: Nivået av totaldødelighet har så langt i 2022 vært som ventet, med unntak av uke 11 og 12 da det foreløpig er beregnet flere dødsfall enn ventet i befolkningen i Norge som helhet og i aldersgruppen 65 år og eldre.

Utbredelse av covid-19, influensa og annen luftveisinfeksjon

 • Luftveissymptomer i befolkningen: Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at det de siste ukene har vært en økning i andelen deltakere som oppgir å ha forkjølelsessymptomer, å ha testet seg og som oppgir positivt prøveresultat for koronavirus.
 • Overvåking i avløpsvann: Foreløpige resultater fra analyser av SARS-CoV-2 i avløpsvann i utvalgte bykommuner og Gardermoen-området, totalt ca 30% av befolkningen i Norge, indikerer en økning i smittetrend fra uke 23 til uke 24.
 • Legesøkingsadferd/konsultasjoner: Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 har hatt en svak økning siden uke 21. Denne trenden fortsetter i uke 24. Andelen konsultasjoner for andre luftveisagens har vært stabil, med en svak nedgang de siste to ukene.
 • Utbrudd i helsetjenesten: I uke 24 var det en økning i antall varslede covid-19-utbrudd i helsetjenesten. Det ble det varslet om 21 utbrudd i helsetjenesten i uke 24 mot 11 i uke 23, og 10 i uke 22.
 • Testing covid-19: Antall personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten har vært relativt stabilt de seneste uker. Det testes flest i forhold til befolkningstallet blant personer 80 år og eldre.
 • Meldte tilfeller covid-19: Etter flere uker med stabilt lavt antall meldte tilfeller til MSIS, har det de siste to ukene vært en økning.
 • Influensa: Influensatrenden er klart avtagende og andel positive er nede på lavt nivå. Etter en topp med influensa A(H3N2) i uke 14 med en positivandel på rundt 21 % nasjonalt er andelen falt til 0,94 % i uke 24. 
 • Andre luftveisagens enn influensa og SARS-CoV-2: Nivået av andre påviste luftveisagens har vært relativt stabilt de siste 4 ukene. I uke 24 var andelen positive analyser på 3 %. Det er fremdeles hovedsakelig rhinovirus (17 %, nedadgående) og metapneumovirus (6 %, nedadgående) som påvises.
 •  

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 19. juni 2022 er 73 % av hele befolkningen, 88 % (16 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine.
 • Det er 54 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose (3.dose). Andelen er 90 % for alle 65 år og eldre, og 67 % for aldersgruppen 18 år og eldre.
 • Blant personer 80 år og eldre er 6 % vaksinert med 4.dose.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at smittetrenden har vært økende  med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 16 mai på 1,2 (0,9 – 1,5).

2022

Alle ukerapporter 2021

Andre halvår 2020

Første halvår 2020

15.06.2022: Presisert hvor det finnes tall som erstatning på informasjon som ikke lenger ligger i ukesrapportene.

Endringer i ukerapportene:

31.03.2021: Rettet skrivefeil knyttet til tabell 19. Ny rapport publisert 14:46

22.03.2021: Rettet skrivefeil på side 50, tall justert fra 44000 til 4000. Ny rapport publisert 16:14.

25.02.2021: Rettet opp fra 17. til 21. februar i første kulepunkt (Denne uken er det ett år siden det første covid-19 tilfellet ble diagnostisert i Norge (21. februar 2020). Ny rapport lagt ut kl. 09.11.

16.12.2020: Rettet opp en feil på side 5. Det stod at at det i uke 50 var 3,34 % andel positive. Det riktige skulle være 2,34 %. Korrigert rapport lagt yt kl. 15:42

04.11.2020: Publisert ny ukerapport med oppdatert situasjonsbeskrivelse og smittetall.

05.08.2020: Ukerapport for uke 31 publisert med nytt innhold: beskrivelse av covid-19 tilfeller etter smittesituasjon og smitteoppsporinger.

22.07.2020: Ukerapport for uke 29 publisert med nytt innhold: beskrivelse av rapporterte covid-19-tilfeller knyttet til utenlandsreiser.

01.07.2020: Første forenklede rapport publisert. Slike rapporter er planlagt annenhver uke i sommerferieperioden. Den forenklede rapporten inneholder tall for meldte laboratoriebekreftede covid-19-tilfeller etter tid, kjønn og alder, fylke og fødeland, overvåking av alvorlig koronavirussykdom og situasjonen globalt.

08.07.2020 klokken 15.35: Lagt inn nytt kapittel om overvåking av luftveissymptomer på side 27-29.

23.-24.6.2020:  Nytt innhold: analyse av forsinkelser i rapporteringen til MSIS (tid fra innsykning til prøvetaking og registrering).

Ny versjon av ukerapport for uke 23 publisert (versjon 3), pga feil figur 12 i første versjon. 

10.6.2020: Ukerapport for uke 23 publisert. Nytt innhold: Den foreløpige analysen av nye variabler i databasen som beskriver smittesituasjon for rapporterte tilfeller. Nytt kapittel med de første resultatene fra prevalensundersøkelsene, oppdateringer tas inn i fremtidige rapporter når nye data er tilgjengelige.

Versjon 2 av rapporten publisert pga feil prosent angitt i avsnittet på side 13 i første versjon. 

12.05.2020: Kapittelet om selvrapportering av symptomer som kan være covid-19, er publisert for siste gang.

05.05.2020: Nytt innhold: Informasjon om testing med beskrivelse av tilfeller som er rapportert til MSIS, informasjon fra det nye beredskapsregisteret BEREDT C19 om sykehusinnlagte med påvist covid-19 etter fødeland, og antall estimerte friskmeldte.

21.04.2020: Femte ukerapport, dekker to uker (6. april - 19. april). Nytt innhold: innholdsfortegnelse, forbedret tabell med hovedindikatorer, beskrivelse av varslede utbrudd av covid-19 i helseinstitusjoner og nytt kapitel om resultater av matematisk modellering av covid-19 i Norge.

07.04.2020: Fjerde rapport, dekker uke 14 (30. mars - 5. april). Nytt innhold: beskrivelse av meldte tilfeller etter fødeland, kapitel med oppsummering av selvrapportering av symptomer som kan være covid-19.

31.03.2020: Tredje rapport, dekker uke 13 (23. mars -29. mars): Nytt innhold: analyse av totaldødelighet, utvidet kapittel som oppsummerer den internasjonale situasjonen.

21.03.2020: Andre rapport, dekker perioden 13. mars -19. mars: Nytt innhold: oppsummering med vurdering, beskrivelse av rapporterte covid-19-tilfeller etter tid, kjønn og alder, fylke og infeksjonssted, beskrivelse av intensivinnleggelser, dødsfall, virologisk overvåkning samt data fra syndrombasert overvåkning (Sykdomspulsen) med beskrivelse av ulike datakilder. Seksjonen om helgenomsekvensering vil bli inkludert i fremtidige rapporter når nye data er tilgjengelige.

19.03.2020: Nettsiden for ukerapporter om covid-19 er opprettet. Første rapport publisert, med data om testaktivitet (antall personer testet for covid-19), og sykehusinnleggelser fra starten av epidemien til 18. mars 2020.