Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Internering av asylsøkere fører til psykiske helseskader»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Internering av asylsøkere fører til psykiske helseskader

Forskningsomtale

Internering av asylsøkere fører til psykiske helseskader - Omtale av Campbell-oversikt

Publisert

Internering av asylsøkere i interneringssentre har negativ innvirkning på asylsøkeres psykiske helse, både under interneringen og etter løslatelse.

Førsteside Internering av asylsøkere fører til psykiske helseskader.jpg

Internering av asylsøkere i interneringssentre har negativ innvirkning på asylsøkeres psykiske helse, både under interneringen og etter løslatelse.


Kan også lastes ned som pdf.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Campbell Collaboration
  • Forfattere: Filges T, Montgomery E, Kastrup M, Klint Jørgensen A-M.
Fakta

Campbell Collaboration

Campbell Collaboration er et internasjonalt, frivillig, ikke-kommersielt forskningsnettverk som publiserer systematiske oversikter. Vi oppsummerer funn fra, og evaluerer kvaliteten på studier som belyser spørsmålet om effekt av programmer innen sosial- og velferdsfeltet. Målsetningen vår er å hjelpe mennesker til å ta bedre valg og beslutningstakere til å ta bedre politiske beslutninger.

Hovedbudskap

Hva ble undersøkt i studiene?

Antallet mennesker som flykter fra konflikter og forfølgelse, øker. Mange land bruker tøffe virkemidler for å avskrekke mennesker som ønsker å søke om asyl. Et av de mest kontroversielle virkemidlene er å internere asylsøkere i interneringssentre. Antallet slike sentre øker.

Det er viktig å forstå helsevirkningene av å internere asylsøkere. Veldig mange asylsøkere er allerede traumatisert av krig, folkemord eller fengsling før de migrerer. Slike opplevelser gjør dem sårbare og utsatt for helseproblemer. Internering kan forverre traumene de allerede har.

Denne systematiske oversikten fra Campell undersøker om internering av asylsøkere har innvirkning på deres psykiske helse. Oversikten undersøker også om internering av asylsøkere har negativ innvirkning på deres fysiske helse og sosiale funksjonsevne.

Om denne oversikten

Denne systematiske oversikten fra Campbell undersøker helsevirkningene, både for psykisk helse (PTSD, angst og depresjon), fysisk helse og sosial funksjonsevne, av å internere asylsøkere i interneringssentre. Oversikten omfatter ni studier fra Storbritannia, Japan, Canada og Australia.

Hvilke studier er inkludert?

De inkluderte studiene sammenlignet asylsøkere som ble internert, med asylsøkere som ikke ble internert. Til sammen ni studier oppfylte inklusjonskriteriene, og analyserte data fra åtte ulike asylsøkerpopulasjoner. Studiene ble gjennomført i fire land: Storbritannia, Japan, Canada og Australia. Alle studiene var ikke-randomiserte.

Seks av studiene ble utelatt fra analysen fordi det var viktige forskjeller mellom gruppene som ble sammenlignet, eller det ble vurdert at studiene hadde metodebegrensninger. Alle de utelatte studiene ble gjennomført i Australia, som har en politikk med obligatorisk internering.

Hvordan påvirker internering den psykiske helsen?

Internering har negativ innvirkning på asylsøkeres psykiske helse. Nivåene av posttraumatisk stresslidelse (PTSD), depresjon og angst, både før og etter løslatelse, ble funnet å være høyere blant asylsøkere som ble internert, sammenlignet med asylsøkere som ikke ble internert. Effektenes størrelse var klinisk viktige.

Alle studiene vurderte deltakernes psykiske helse, men ingen av dem rapporterte resultater relatert til fysisk helse eller sosial funksjonsevne.

Hvilke forskningsmessige og politiske implikasjoner gir denne oversikten?

Implikasjoner for politikere og beslutningstakere

Politikere bør vurdere mindre skadelige politiske virkemidler enn internering. Slike virkemidler kan omfatte krav om rapportering, meldeplikt, kausjon eller offentlig tilsyn. Virkemidler som begrenser menneskers bevegelsesfrihet, bør også overvåkes nøye, for å sikre at ikke disse også gir negative psykiske helseeffekter.

Implikasjoner for forskning

Forskningen som oppsummeres i oversikten, har middels kvalitet. Videre forskning er nødvendig for å vurdere hvordan internering av asylsøkere i interneringssentre påvirker deres psykiske helse og sosiale funksjonsevne. Det er også behov for en mer dyptpløyende, komparativ forståelse av hvilken innvirkning ulike interneringsforhold har på asylsøkere.

Hvor oppdatert er denne oversikten?

Forfatterne søkte etter studier som ble utført mellom november 2013 og januar 2014. Oversikten ble publisert i september 2015.

Oversettelse av dette sammendraget fra engelsk ble gjort mulig med støtte fra American Institutes for Research.

  1. Filges T, Montgomery E, Kastrup M, Klint Jørgensen A-M. The Impact of Detention on the Health of Asylum Seekers: A Systematic Review. (2015). [Systematisk oversikt fra Campbell]. Campbell Collaboration. Hentet fra https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/csr.2015.13