Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «30 dagers overlevelse og reinnleggelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2019»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • 30 dagers overlevelse og reinnleggelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2019

Rapport

30 dagers overlevelse og reinnleggelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2019

Publisert Oppdatert

Dette er 2019-resultatene fra kvalitetsmålingene knyttet til overlevelse og reinnleggelse.

Dette er 2019-resultatene fra kvalitetsmålingene knyttet til overlevelse og reinnleggelse.


Hopp til innhold

Om rapporten

 • Utgitt: 2020
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Skyrud KD, Kristoffersen DT, Helgeland J.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8406-119-1
Bestill

Last ned:

NB! I en tidligere versjon av denne rapporten var det i Tabell 7.2 byttet om hvilke enheter som hadde signifikant lavere og høyere reinnleggelsesrate for året 2018. Det er nå rettet opp i denne versjonen.

De lokale sykehusrapportene finner du nederst på denne siden

Hovedbudskap

Kvalitetsindikatorer er målbare variabler som bidrar med informasjon om et områdes kvalitet som vanligvis ikke lettlar seg måle direkte. For å sikre gode likeverdige helsetjenester er det behov for sammenlignbar informasjon om kvalitet. Kvalitetsindikatorer bidrar til å skaffe informasjon om det norske helsesystemets kvalitet og prestasjoner og vil kunne stimulere til forbedringsarbeid.

Folkehelseinstituttet beregner årlig de nasjonale kvalitetsindikatorene risikojustert sannsynlighet for overlevelse 30 dager etter sykehusinnleggelse og risikojustert sannsynlighet for reinnleggelse av eldre pasienter (over 67 år) innen 30 dager etter utskrivning fra sykehus. Indikatorene inngår i det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet som forvaltes av Helsedirektoratet.

Denne rapporten presenterer resultater for 2019 og er et utfyllende supplement og en leseveiledning for resultater publisert hos Helsedirektoratet. For å stimulere ytterligere til kvalitetsforbedring i helsetjenesten, publiserer også Folkehelseinstituttet mer detaljerte resultater for det enkelte sykehus i egne institusjonsrapporter. Rapportene kan være nyttig for alle som ønsker å arbeide med kvalitetsforbedring i helsetjenesten.

Publikasjonen har benyttet data fra Norsk pasientregister (NPR) og Folkeregisteret. Forfatterne er eneansvarlig for tolkning og presentasjon av de utleverte data. NPR og Folkeregisteret har ikke ansvar for analyser eller tolkninger basert på de utleverte data. Vi takker NPR for bistand med datamaterialet.

Sammendrag

Folkehelseinstituttet beregner kvalitetsindikatorene “risikojustert sannsynlighet for overlevelse innen 30 dager etter innleggelse på sykehus” og “risikojustert sannsynlighet for reinnleggelse innen 30 dager etter utskrivning fra sykehus”. Indikatorene beregnes årlig og inngår i det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet som forvaltes av Helsedirektoratet. NPR har levert pasientadministrative data fra alle landets sykehus. FHI har koblet innleggelser og innhentet eventuell dødsdato fra Folkeregisteret.

I denne rapporten rapporten presenteres resultater for hvert enkelt sykehus, helseforetak (HF) og regionalt helseforetak (RHF) for begge indikatortypene. For reinnleggelse rapporteres det også per bostedskommune, fylke og Kommune-Stat-Rapporterings (KOSTRA)-gruppe. Beregningene tar hensyn til alder, kjønn, antall tidligere innleggelser og komorbiditet for å sikre mer valid sammenligningen av rapporteringsenhetene.

Folkehelseinstituttet har beregnet følgende kvalitetsindikatorer:

 • 30 dagers overlevelse, per sykehus, HF og RHF:
  • Totaloverlevelse: 42 diagnosegrupper som står for over 80 prosent av dødeligheten på norske sykehus
  • Førstegangs hjerteinfarkt. Det beregnes også en indikator per boområde for HF (BoHF)
  • Hjerneslag
  • Hoftebrudd
 • 30 dagers reinnleggelse av eldre, per sykehus, HF og RHF:
  • Reinnleggelse totalt: elleve avgrensede diagnosegrupper
  • Astma/KOLS
  • Hjerneslag
  • Hjertesvikt
  • Lungebetennelse
  • Brudd
 • 30 dagers reinnleggelse totalt av eldre, per kommune, fylke, KOSTRA-gruppe

Årets rapportering vil gjelde tall for 2019, i tillegg vil det bli rapportert tall for 2018 for totaloverlevelse og reinnleggelse totalt. For de diagnosespesifikke, som bruker tre års data, vil vi ikke kunne produsere 2018, pga manglet geografisk behandlingssted for enkelte av helseforetakene i 2016 (2, 3). Tallene blir sammenlignet mot referanseverdier. Referanseverdien er et trimmet gjennomsnitt (det betyr at gjennomsnittet er beregnet når de enhetene med de 25 prosent høyeste og laveste verdiene er utelatt).

Det må bemerkes at populasjonen i årets analyser er noe forskjellig fra tidligere år, slik at tallene ikke er helt sammenlignbare fra tidligere rapporter. I beregningene fra 2017 var datamaterialet definert ved at variabelen omsorgsnivå var lik dagbehandling eller døgnopphold, som er en variabel som sykehusene selv rapporterer inn. NPR har i tillegg laget en variabel, aktivitetskategori, basert på omsorgnivå og noen andre kriterier som liggetid.

Vi har i denne rapporten basert vårt datamateriale på en kombinasjon av omsorgsnivå og aktivitetskategori, hvor kun opphold som både er definert som poliklinisk kontakt for begge variablene er fjernet. Dermed vil vi få med noen flere opphold enn tidligere, blant annet de som er kodet som dagbehandling i aktivitetskategorivariabelen, men som var poliklinisk kontakt ut fra omsorgsnivåvariabelen. Men selv om datamaterialet har endret seg noe, har det i liten grad påvirket sannsynligheten for overlevelse eller reinnleggelse for noen av indikatorene.

Hovedfunn:

 • Det er økt overlevelse for pasienter med hjerneslag og pasienter som får sitt første hjerteinfarkt i perioden 2015-2019. Totaloverlevelsen viser også en liten, positiv trend
 • Derimot ser det ikke ut til å være endring i overlevelsen for eldre som får hoftebrudd i samme periode
 • Vi ser også en stor økning i sannsynligheten for reinnleggelse for pasienter med astma/KOLS i perioden 2015-2019
 • Helse Nord har gjennomgående lavere sannsynlighet for reinnleggelse enn de andre regionale helse-foretakene

Overlevelse

30 dagers totaloverlevelse beregnes for pasienter, uansett alder, som har vært innlagt i løpet av 2019. For tilstandene førstegangs hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd brukes data for 2017-2019. Pasienter 18 år og eldre er inkludert for førstegangs hjerteinfarkt og hjerneslag, mens pasienter med hoftebrudd er inkludert hvis de er 65 år og eldre. Følgende antall signifikante avvik fra referanseverdien ble funnet for følgende indikatorer og rapporteringsenheter:

Indikator

Signifikant lavere overlevelse

Signifikant høyere overlevelse

Totaloverlevelse

10 sykehus, 4 HF, 1 RHF

6 sykehus, 2 HF, 1 RHF

Hjerteinfarkt

4 sykehus, 4 HF, 1 BoHF

8 sykehus, 6 HF

Hjerneslag

3 sykehus, 2 HF, 1 RHF

2 sykehus, 1 HF

Hoftebrudd

 

1 sykehus

Reinnleggelse

30 dagers reinnleggelse beregnes for pasienter som er 67 år og eldre og som har vært innlagt for tilstander tilhørende elleve hoveddiagnosegrupper: astma/kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), hjertesvikt, lungebetennelse, hjerne- slag, brudd, dehydrering, forstoppelse, gastroenteritt, urinveisinfeksjon, mangelanemier og gikt.

For reinnleggelse totalt ble det brukt data for 2019 for alle rapporteringsenheter unntatt for kommuner. For diagnosespesifikk reinnleggelse og for kommunene ble det benyttet data for 2017-2019. Antall signifikante avvik ble funnet for følgende indikatorer og rapporteringsenheter:

Indikator

Signifikant lavere reinnleggelse

Signifikant høyere reinnleggelse

Reinnleggelse totalt

3 sykehus, 2 HF, 1 RHF, 2 kommuner, 1 fylke

10 sykehus, 2 HF, 15 kommuner

Astma/KOLS    

3 sykehus, 3 HF, 1 RHF

9 sykehus, 6 HF

Hjertesvikt

2 sykehus, 4 HF

6 sykehus, 5 HF

Lungebetennelse

1 sykehus, 2 HF, 1 RHF

3 sykehus, 2 HF

Hjerneslag

1 sykehus, 3 HF

4 sykehus, 3 HF

Brudd

2 sykehus, 1 HF, 1 RHF

3 sykehus, 1 HF

 

Helse Midt RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst

Helse Vest RHF