Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2018»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2018

Rapport

Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2018

Publisert

Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) presenterer nasjonale data om antiviral resistens og fokuserer på aktuelle temaer relatert til behandling av virale infeksjoner.

RAVN 2019 omslag_web.jpg

Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) presenterer nasjonale data om antiviral resistens og fokuserer på aktuelle temaer relatert til behandling av virale infeksjoner.


Nedlastbar PDF

Om rapporten

  • Utgitt: 2019
  • Av: Norwegian Institute of Public Health
  • Forfattere: Litleskare I, Bragstad K, Bakken Kran AM, Ormåsen V, Stene-Johansen K, Birkeland Kro G, Rykkvin R.
  • ISBN elektronisk: ISBN nr: 978-82-8406-032-3

Sammendrag

Bruk av antivirale midler

Ifølge data fra Reseptregisteret, fortsetter trenden fra tidligere år, nemlig at salget av antivirale medikamenter målt i definerte døgndoser (DDD) fortsetter å øke også i 2018. Til tross for en økning av salget, både målt i antall DDD og i antall behandlede pasienter, er kostnadene i 2018 for første gang redusert. Dette kan forklares av prisreduksjon på medikamenter mot hiv og hepatitt C virus (HCV). For medikamenter mot hiv og HCV har det vært en dreining fra medikamenter med ett virkestoff til  kombinasjonspreparater. Denne endringen har vært spesielt tydelig for HCV de siste to år, hvor 95 % av pasientene i 2018 ble behandlet med kombinasjonspreparater mot 27 % i 2016 og ingen i 2014.

Influensavirus

Det ble ikke påvist influensavirus med resistens mot oseltamivir eller zanamivir i 2017/18-sesongen. Alle sirkulerende influensavirusgrupper er for tiden resistente overfor adamantaner, og FHI har derfor sluttet å teste rutinemessig for adamantanresistens. Kun oseltamivir er nå tilgjengelig på det norske markedet.

Humant immunsviktvirus-1

Resistensmutasjoner som overvåkes ble påvist i 9.2 % av prøvene fra pasienter med nydiagnostisert hiv-1 infeksjon i Norge i 2018. Dette er en noe høyere andel enn foregående år, men det var i 2018 også færre prøver som ble undersøkt for resistens, og totalt færre nye tilfeller av hiv-1 i Norge. Prevalensen av overført resistens har vært stabil de siste årene med bare små variasjoner. I 2018 var det utelukkende resistensmutasjoner assosiert med revers transkriptasehemmere som ble påvist i overvåkningen av primærresistens (5.9 % non-nukleosid- og 5.0 % nukleosid revers transkriptasehemmere). Det ble ikke påvist noen mutasjoner assosiert med resistens mot proteasehemmere. For integrasehemmere er det ingen overvåkning av primærresistens.

Hepatitt B virus

I 2018 ble 20 pasientprøver sendt til referanselaboratoriet for hepatitt B virus (HBV) resistenstesting. Det ble påvist antiviral resistens i 4 av disse prøvene, og alle hadde mutasjoner assosiert med resistens mot entecavir. Blant pasienter der det primært var rekvirert genotyping (n=245), ble ingen resistensmutasjoner påvist. Resistens mot antivirale midler brukt i behandling av HBV ser ut til å være et lite problem i Norge. Antall prøver som undersøkes er imidlertid lite, og resultatene må derfor tolkes med forsiktighet.

Humane herpesvirus

I 2018 mottok referanselaboratoriet 27 prøver fra 22 pasienter for cytomegalovirusresistenstesting.
Resistensmutasjoner ble detektert hos to pasienter. De fleste tilfeller av terapisvikt skyldes ikke resistens mot antivirale midler. For herpes simplex virus var det i 2018 kun fem prøver som ble analysert med tanke på
resistens mot antiviralia, og resistens mot aciklovir ble påvist i en av disse prøvene. På tross av økt bruk av  aciklovir, både i behandling og som profylakse, er resistens sjeldent.

Hepatitt C virus

Resistensundersøkelse av HCV er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge, og det er heller ingen overvåkning av HCV-resistens i Norge. Prøver videresendes laboratorier i Sverige ved behov for resistensundersøkelser. En sekvenseringsbasert metode for resistensbestemmelse av HCV er under utvikling ved FHI, og status for dette metodearbeidet er beskrevet i rapporten.

English summary:

The usage of antivirals


According to The Norwegian Drug Wholesales statistics database, the sales of antiviral drugs measured in defined daily doses (DDDs) continued to increase in 2018. However, price reduction for some of the drugs used in treatment of HIV and hepatitis C virus (HCV) has resulted in a reduction in cost, despite the continuous increase in sales measured in DDDs and number of users. Both for HIV- and HCV-drugs, there has been a significant change in the pattern of use with a transition from single ingredient drugs to fixed combinations. In 2018, 95% of the patients treated for HCV used fixed combination drugs, a significant increase from 27% in 2016, and none in 2014.

Influenza virus 

No mutations conferring resistance against oseltamivir or zanamivir were detected in the 2018/19 season. All circulating influenza strains are currently resistant to adamantanes. The reference laboratory does therefore not routinely analyze for adamantine resistance. In Norway, only oseltamivir is currently available for antiviral treatment of influenza.

Human immunodeficiency virus-1

Surveillance drug-resistance mutations (SDRMs) were detected in 9.2% of samples from patients with newly diagnosed HIV-1 infection in Norway in 2018. This is a small increase compared to previous years, but the number of samples analyzed for primary drug resistance was lower in 2018 compared to 2017. The prevalence of transmitted drug resistance has been stable for the past few years with only minor variation. In 2018 only mutations associated with resistance against non-nucleoside- (5.9%) and nucleoside-
(5.0%) reverse transcriptase inhibitors were detected, and no mutations affecting protease inhibitors were found.

Hepatitis B virus

In 2018, 20 patient samples were submitted for hepatitis B virus (HBV) antiviral resistance testing. Among these, only four cases of resistance were detected, all against entecavir. Among samples submitted primarily for HBV-genotyping (n=245), no drug resistance mutations were detected.
Given the large number of patients on treatment, the burden of resistance against HBV antivirals seems to be low in Norway. However, the data is limited due to the low frequency of testing and should therefore be interpreted with caution.

Human herpes viruses

In 2018, the reference laboratory received 27 samples from 22 patients for cytomegalovirus resistance testing. Resistance mutations were detected in samples from two patients. In most cases, therapy failure is not due to resistance against antiviral drugs.
Five herpes simplex samples were analyzed for antiviral drug resistance. A mutation associated with aciclovir resistance was detected in one of the samples. Despite an increasing consumption of aciclovir for both therapeutic and prophylactic treatment, treatment failure is rare, indicating a low frequency of drug resistance.

Hepatitis C virus

Resistance testing for HCV is currently not available in Norway, and there is no surveillance of drug resistant HCV in Norway. If HCV resistance testing is needed, samples are sent to laboratories in Sweden. A sequencing method for resistance testing of HCV is under development at the NIPH, and the status of this ongoing work is described in the report.