Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tuberkulose i Norge 2018 – med behandlingsresultater for 2017»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tuberkulose i Norge 2018 – med behandlingsresultater for 2017

Rapport

Tuberkulose i Norge 2018 – med behandlingsresultater for 2017

Publisert

Årsrapporten gir en oversikt over antall tilfeller av tuberkulose i Norge i 2018 og behandlingsresultater for 2017.

Årsrapport tuberkulose 2018.jpg

Årsrapporten gir en oversikt over antall tilfeller av tuberkulose i Norge i 2018 og behandlingsresultater for 2017.


Forfattere

Om rapporten

  • Utgitt: 06/2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Arnesen TM, Heldal E, Mengshoel AT, Nordstrand K.
  • ISSN elektronisk: 1894-4868

Hovedbudskap

Mens forekomsten av tuberkulose på verdensbasis fortsatt er høy, er forekomsten i Norge synkende og blant verdens laveste. Antall tuberkulosetilfeller her i landet er nesten halvert siden 2013, og i 2018 ble totalt 209 pasienter med tuberkulose meldt til Folkehelseinstituttet.

De senere årene har vi i Norge sett flest tuberkulosetilfeller blant personer av afrikansk opprinnelse, dernest fra Asia. Siden 2015 har dette forholdet gradvis snudd, og i 2018 så vi for første gang siden 2010 flest pasienter av asiatisk opprinnelse. Likevel går det totale antallet pasienter i begge grupper ned.

Innvandringsmønsteret har betydelig innvirkning på antall personer som diagnostiseres med tuberkulose her i landet. Nedgangen i antall tilfeller blant personer av afrikansk opprinnelse gjenspeiler den store reduksjonen i antall ankomster fra Afrikas horn de siste årene. En følge av den reduserte innvandringen er at en relativt sett høyere andel av tuberkulosepasientene nå er norskfødte. I 2018 så vi omtrent like mange tuberkulosetilfeller blant norskfødte som blant personer fra henholdsvis Eritrea, Somalia og Filippinene. Disse fire landene utgjør de vanligste fødelandene blant tuberkulosepasienter i Norge. Antall norskfødte fortsetter likevel å gå tilbake.

Av de 209 pasientene som ble meldt med tuberkulose i 2018, var diagnosen bekreftet ved dyrkning hos 80%. For de med lungetuberkulose var andelen litt høyere - 86%. For alle de dyrkningsbekreftede tilfellene har vi resistensresultat, og forekomsten av resistens for ett eller flere medikamenter er fortsatt lav.

Omtrent halvparten av de dyrkningspositive var mikroskopi negative, noe som kan tyde på at de ble diagnostisert tidlig i sykdomsforløpet og/eller hadde en mer avgrenset sykdom. Dette indikerer at helsetjenestene er lett tilgjengelige og at screeningen fungerer godt. Å oppdage sykdom tidlig er sentralt for å sikre et lavt nivå av innenlands smitte.

90% av alle tuberkulosepasientene meldt til Folkehelseinstituttet i 2017 ble vellykket behandlet, en økning fra 85% i 2016. Suksessraten ved behandling er blant Europas høyeste.

2017 er det første hele året der nytt skjema for smitteoppsporing ble brukt og funnene fra en hel “årgang” rapporteres her for første gang. I 2017 var det meldt 158 tilfeller av lungetuberkulose. FHI mottok rapport om smitteoppsporing fra 84% av disse. Til sammen 1492 kontakter ble identifisert og mikrobiologisk prøvesvar forelå for 88%. 213 ble funnet IGRA positive og 12 tuberkulosesyke. Nysmitte er indikasjon for forebyggende behandling, men ble bare gitt til en tredjedel av de IGRA positive som ble funnet ved smitteoppsporing.

For andre år på rad så vi i 2018 en nedgang i antall personer som mottok forebyggende behandling. Mens antallet personer som mottar slik behandling som følge av immunsvekkelse er stabilt, er det færre som får forebyggende behandling som følge av funn ved screening og smitteoppsporing. Dette har sammenheng med både færre screeninger av innvandrere totalt sett og færre smitteoppsporinger som følge av færre tuberkulosepasienter.

For å sikre en fortsatt svært lav tuberkuloseforekomst her til lands vil fokus i årene som kommer være rettet mot en hensiktsmessig screening av risikogrupper, samt økt fokus på forebyggende behandling hos personer i risikogruppene. Å sørge for enkel tilgang til helsetjenester for alle forblir likevel det aller viktigste for å sikre at tuberkulose kan oppdages tidlig og behandles effektivt.

Tabeller og figurer fra årsrapporten