Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2017»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2017

Rapport

Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2017

Publisert

Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) presenterer nasjonale data om antiviral resistens og fokuserer på aktuelle temaer relatert til behandling av virale infeksjoner.

Ravn 2017_Omslag.jpg

Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) presenterer nasjonale data om antiviral resistens og fokuserer på aktuelle temaer relatert til behandling av virale infeksjoner.


Om rapporten

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Editors: Birgitta Åsjö Haukeland University Hospital, Bergen Karianne Johansen RAVN, Norwegian Institute of Public Health (NIPH) Collaborating authors: Irene Litleskare Usage of antivirals NIPH Karoline Bragstad Influenza virus NIPH Anne Marte Bakken Kran HIV Oslo University Hospital, Ullevål Anita Kanestrøm HIV NIPH Kathrine Stene-Johansen Hepatitis B virus NIPH Grete Birkeland Kro Human herpes viruses Oslo University Hospital, Rikshospitalet Bente Magny Bergersen Hepatitis C virus Oslo University Hospital, Ullevål Invited author: Olav Dalgard Hepatitis C virus Akershus University Hospital.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-973-3

Hovedbudskap

Den femte rapporten som nå utgis, presenterer nye data for 2017 om antiviral resistens ved behandling av influensa, hiv-1-infeksjon, hepatitt B-virusinfeksjon og humane herpesvirusinfeksjoner.
I tillegg til overvåkingsdata fokuserer årets rapport på to relevante temaer: Cytomegalovirus (CMV) og hepatitt C-virus (HCV).

I 2018 publiserte Norsk barnelegeforening et nytt forslag til protokoll for oppfølging av medfødt CMV-infeksjon hos barn som ikke passerer nyfødt hørselsscreening. Dette kan få konsekvenser for fremtidig profylaktisk og forebyggende behandling av CMV-infeksjoner, noe som blir diskutert i rapporten i et resistensperspektiv.

Årets rapport fokuserer også på hepatitt C. Nye effektive antiviralia har bedret behandlingsresultatet dramatisk de siste årene, men implementeringen kompliseres av høye kostnader for legemidlene, omdiskuterte refusjonsregler og begrenset tilgang til resistenstesting. I rapporten presenteres kliniske perspektiver og ulike tilnærminger. Vi håper at rapporten gir verdifull informasjon til klinikere, mikrobiologer samt de som utvikler behandlingsretningslinjer og strategier for å hindre overføring av virusinfeksjoner.

Sammendrag

Bruk av antivirale midler

Salget av antivirale medikamenter fortsetter å øke målt i definerte døgndoser (DDD). Kostnadene for antiinfeksiøse agens for systemisk bruk (ATC gruppe J) har også økt de seneste år, men i mindre grad etter 2016. Introduksjon av nye antiviralia for behandling av HCV infeksjon har influert sterkt på de økte kostnadene, men prisreduksjon på noen av disse medikamentene har gitt mindre økning i kostnader sammenlignet med økning i salg. For hiv-medikamenter har salget målt i antall DDD vært relativt stabilt de siste årene, men det har vært en dreining fra medikamenter med ett virkestoff til kombinasjonspreparater.

Influensavirus

Som i forrige sesong, ble det i 2017/18-sesongen ikke påvist influensavirus med resistens mot oseltamivir eller zanamivir. De få H1N1-virus som sirkulerte denne sesongen, videreførte dermed ikke den resistensen som ble påvist på slutten av 2015/16-sesongen. Alle sirkulerende influensavirusgrupper er for tiden resistente overfor adamantaner, og FHI har derfor sluttet å teste rutinemessig for adamantanresistens. Kun oseltamivir er nå tilgjengelig på det norske markedet.

Hiv-1

Surveillance drug-resistance mutations (SDRMs) ble påvist i 5.6% av prøvene fra pasienter med nydiagnostisert hiv-1 infeksjon i Norge i 2017. Prevalensen av overført resistens har vært stabil de siste årene med bare små variasjoner. Innføring av profylaktisk behandling (PrEP og PEP) kan endre denne situasjonen.

En studie pågår i regi av RAVN der resistensdata kobles mot ulike epidemiologiske variabler fra MSIS. Foreløpige resultater fra denne studien viser at bare 30% av de tilfellene der primær resistensundersøkelse ble utført i 2016, var smittet i Norge. I denne gruppen ble det funnet SDRM i 7.5% av prøvene.

Hepatitt B virus

I 2017 ble 23 pasientprøver sendt til referanselaboratoriet for hepatitt B virus (HBV) resistenstesting. Det ble påvist antiviral resistens i 2 av disse prøvene. Blant pasienter der genotyping primært var rekvirert (N=223), ble ingen resistensmutasjoner påvist. Resistens mot antivirale midler brukt i behandling av HBV ser ut til å være et lite problem i Norge. Antall prøver som undersøkes er imidlertid lite, og resultatene må derfor tolkes med forsiktighet.

Humane herpesvirus

I 2017 mottok referanselaboratoriet prøver fra 27 pasienter for cytomegalovirus (CMV) resistenstesting, og hos 7 (26%) kunne det påvises mutasjoner i CMV-UL97 genet som gir resistens mot ganciclovir. Hos en pasient ble det funnet ytterlige mutasjoner i CMV-DNApolymerasegenet (UL54) som medfører resistens mot cidofovir og foscarnet. De fleste tilfeller av terapisvikt skyldes ikke utvikling av resistens mot CMV-midler. Usage of Antivirals and the Occurence of Antivarals Resistance in Norway • Folkehelseinstituttet 7

Aciclovir og dets prodrug valaciclovir er de mest benyttede medikamenter for behandling og profylakse mot herpes simplex virus (HSV) -1 og -2 infeksjoner. Til tross for et stort forbruk er forekomsten av behandlingssvikt, som skyldes resistens svært lav. I 2017 ble det sendt ti prøver fra pasienter med slik behandlingssvikt til Folkhälsomyndigheten i Sverige. I to av prøvene ble det funnet mutasjoner som medfører resistens mot aciclovir og valaciclovir.

Hepatitt C virus

Med enkelte unntak vil hepatitt C infeksjon kureres med en 12-ukers behandling med kombinasjon av 2 direktevirkende antivirale medikamenter. Behandlingen har få bivirkninger, og alle infiserte bør tilbys behandling. Behandlingssvikt hos behandlingsnaive vil kun skje hos ca. 3% av alle som behandles. Prediktorer for behandlingssvikt er bl.a. genotype 3 infeksjon, tilstedeværelse av resistensassosierte varianter (RAV) og avansert leverfibrose. Resistenstesting før behandling med enkelte unntak er ikke nødvendig.