Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Rapport
Reinnleggelse av eldre

Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for helseforetak og kommuner 2016

Folkehelseinstituttet beregner kvalitetsindikatoren Risikojustert sannsynlighet for reinnleggelse innen 30 dager etter utskrivning fra sykehus for eldre pasienter (≥ 67 år). Her er resultat for 2016.

Nedlastbar

  • Utgitt: 10.2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Kristoffersen DT, Hansen TM, Tomic O, Helgeland J.
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8082-867-5

Bestill

Last ned:

Sammendrag

Hopp til innhold

Bakgrunn

Folkehelseinstituttet beregner kvalitetsindikatoren Risikojustert sannsynlighet for reinnleggelse innen 30 dager etter utskrivning fra sykehus for eldre (≥ 67 år) pasienter. Indikatoren inngår i det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet som forvaltes av Helsedirektoratet og rapporteres i år for kommuner, fylker, Kommune–Stat–Rapportering (KOSTRA)–grupper, helseforetak (HF) og regionale helseforetak (RHF).

Definisjon av reinnleggelse

En reinnleggelse er en akutt innleggelse, uavhengig av årsak og sykehus for reinnleggelse, og som inntreffer mellom åtte timer og 30 dager etter utskrivning fra et forutgående sykehusopphold (primærinnleggelse).

Pasientgrupper

Indikatoren beregnes for pasienter som er 67 år og eldre med primærinnleggelse i en av elleve diagnosegrupper: astma/kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), hjertesvikt, lungebetennelse, hjerneslag, brudd, dehydrering, forstoppelse, gastroenteritt, urinveisinfeksjon, mangelanemier og gikt. I tillegg til totalindikatoren, beregnes diagnosespesifikk indikator for hver av de fem diagnosegruppene: astma/kols, hjertesvikt, lungebetennelse, hjerneslag og brudd.

Datakilder

Pasientadministrative data og folkeregisteropplysninger om bostedskommune og eventuell dødsdato er utlevert av norsk pasientregister (NPR).

Resultater

Omlag 73 000 primærinnleggelser i sykehus ble inkludert i beregningene for 2016. Av disse ble 15,9 prosent etterfulgt av en akutt reinnleggelse. Det har vært en liten, men signifikant økning i total reinnleggelse fra 2015 til 2016. På landsbasis økte sannsynligheten for reinnleggelse for pasienter primærinnlagt med brudd og lungebetennelse fra 2012 til 2016. Økningen var også signifikant fra 2015 til 2016 for pasienter med lungebetennelse. For pasienter med hjerneslag er det en liten, men signifikant nedgang i reinnleggelsessannsynlighet både i femårsperioden og fra 2015 til 2016.

Reinnleggelse totalt varierte fra 10,3 til 22,9 prosent mellom kommunene; justert for pasientenes alder, kjønn og diagnosegruppe. Tre kommuner hadde signifikant lavere og 34 signifikant høyere sannsynlighet for reinnleggelse. For HF varierte sannsynligheten fra 7,0 til 19,3 prosent. Tre HF hadde signifikant lavere sannsynlighet og fem HF hadde signifikant høyere sannsynlighet for reinnleggelse. På RHF–nivå hadde Helse Nord signifikant lavere sannsynlighet for reinnleggelse totalt og for diagnosegruppene astma/kols og hjertesvikt. Helse Vest hadde signifikant høyere sannsynlighet for reinnleggelse totalt og etter primærinnleggelser for hjertesvikt. Helse Midt–Norge hadde signifikant høyere reinnleggelse av pasienter med astma/kols. Det var lavest sannsynlighet for reinnleggelse for pasienter som ble lagt inn med brudd, der referanseverdien for HF var ti prosent. Referanseverdien for pasienter med astma/kols, var 28,3 prosent, og var den pasientgruppen der reinnleggelser forekom hyppigst.

Pasienter som ble lagt inn i helgen, hadde større sannsynlighet for reinnleggelse enn pasienter som ble lagt inn i løpet av arbeidsuken. På den annen side var sannsynligheten for å bli reinnlagt lavere for pasienter som ble skrevet ut i løpet av helgen.

Diskusjon

Resultatene viser til dels stor variasjon i reinnleggelseshyppighet mellom kommuner og mellom HF. Det er også noe variasjon over tid.  Reinnleggelsesindikatoren er ikke et entydig mål på kvaliteten av sykehusbehandlingen eller omsorg i kommunene og kan påvirkes av mange faktorer både på sykehusene og i kommunene. Å beregne 30 dagers reinnleggelse og følge utviklingen over tid kan brukes som grunnlag for kvalitetsforbedringsarbeid og styring for både sykehus og kommuner. En reinnleggelse kan være en belastning for både pasienten, pårørende og helsetjenesten, men kan også være helt nødvendige for å få gitt pasienten god helsehjelp. En rekke forhold, som for eksempel betydning av geografi og organisatoriske forhold i kommunene og på sykehusene, bør undersøkes nærmere for å belyse forekomsten av reinnleggelser og identifisere tiltak for å begrense unødvendige innleggelser.

 

 

Forside 30-dagers reinnleggelse Forside.jpg