Hopp til innhold

Metodevurdering

Psykoedukativ behandling for voksne med oppmerksomhets- og hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD)

En hurtigoversikt over mulig relevante forskningspublikasjoner om psykoedukativ behandling for voksne med oppmerksomhets- og hyperaktivitetsforstyrrelse (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)).

Forside_psykoedukativ ADHD.jpg

En hurtigoversikt over mulig relevante forskningspublikasjoner om psykoedukativ behandling for voksne med oppmerksomhets- og hyperaktivitetsforstyrrelse (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)).


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag fra Bestillerforum RHF å lage en hurtigoversikt over mulig relevante forskningspublikasjoner om psykoedukativ behandling for voksne med oppmerksomhets- og hyperaktivitetsforstyrrelse (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)).

Metode

Vi gjennomførte systematiske litteratursøk i ni medisinske, helsefaglige og samfunnsvitenskapelige databaser for å identifisere relevant forskningslitteratur om voksne med ADHD og psykoedukativ behandling. Søkene ble utført i september 2016.

To personer vurderte uavhengig av hverandre titler og sammendrag fra identifiserte referanser mot inklusjonskriteriene. Fra primærstudiene har vi hentet informasjon om populasjon, tiltak, utfall, og forfatternes egne konklusjoner. Vi har sett gjennom, men ikke kritisk vurdert studiene.

Resultater

Litteratursøket identifiserte totalt 362 unike referanser. Av disse vurderte vi tre enkeltstudier som relevante, alle hadde få deltakere. Vi fant ingen mulig relevante systematiske oversikter.

Ut fra de foreliggende søkeresultatene kan vi ikke trekke noen konklusjon om hvorvidt psykoedukativ behandling med eller uten samtidig farmakologisk behandling er effektiv for voksne personer med ADHD. Studiematerialet utgjør et for tynt grunnlag for å kunne foreta en fullstendig metodevurdering.

 

Nedlastbar.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Hafstad E, Leiknes KA.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-797-5