Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Forskningsomtale

Hos personer over 80 år har trolig trombolyse effekt ved akutt hjerneslag

  • Utgitt: 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Dalsbø KT, Fure B.

Hos eldre over 80 år vil behandling som løser opp blodpropper (trombolyse) trolig øke overlevelse og gjøre færre hjelpeavhengige etter akutt hjerneslag. De første timene etter hjerneslaget er kritiske, jo tidligere trombolyse gis, desto bedre. Det viser en Cochrane-oversikt.


Har du funnet en feil?

Hovedbudskap

Denne omtalen er tidligere publisert i tidsskriftet Sykepleien forskning nr. 2 2016.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles tilgjengelig forskning. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet forskning om og vurdert effekten av trombolyse hos personer som har akutt hjerneinfarkt sammenlignet med personer som får placebo i en kontrollgruppe.

For personer over 80 år fant forfatterne at trombolyse gitt innen tre timer etter hjerneslag:

  • trolig fører til at færre dør eller blir hjelpeavhengige. Vi har middels tillit til resultatet
  • trolig fører til at flere overlever og er uavhengige av hjelp. Vi har middels tillit til resultatet

Resultattabell 1. Personer over 80 år som får trombolysebehandling innen 3 timer ved akutt hjerneslag

Trombolyse_eldre_restab1.
Trombolyse_eldre_restab1.

For personer over 80 år fant forfatterne også at trombolyse gitt opptil seks timer etter hjerneslag:

  • trolig fører til at noen færre dør eller blir hjelpeavhengige. Vi har middels tillit til resultatet.    
  • trolig fører til at noen flere overlever og er uavhengige av hjelp. Vi har middels tillit til resultatet

Resultattabell 2. Eldre over 80 år som får trombolysebehandling opptil 6 timer ved akutt hjerneslag

Trombolyse_eldre_restab2.
Trombolyse_eldre_restab2.

Tilliten til resultatet angir hvor sannsynlig det er at forskningsresultatet ligger nær den sanne effekten. Jo større tillit, desto sikrere kan vi være på at resultatet ligger nær den sanne effekt og at ny forskning ikke vil endre effektestimatet.

Bakgrunn

Omfang av hjerneslag i Norge

I Norge får rundt 15 000 personer hjerneslag hvert år. Akutt hjerneinfarkt utgjør omkring 80 prosent av alle hjerneslag, mens hjerneblødning utgjør omkring 10-15 prosent og hjernehinneblødning omkring fem prosent. De vanligste symptomene er halvsides lammelse og nummenhet, utydelig tale, språkvansker, nedsatt balanse og påvirkning av synet.

Bruk av trombolyse etter hjerneslag i Norge

I følge den nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag skal alle pasienter med akutt hjerneslag innlegges i slagenhet for behandling og oppstart av tidlig rehabilitering. I tillegg skal alle pasienter under 80 år med akutt hjerneinfarkt vurderes med tanke på trombolyse. I forbindelse med oppdatering av den nasjonale retningslinjen er det aktuelt å endre anbefalingen om trombolyse til også å omfatte personer med akutt hjerneinfarkt over 80 år. I Norge behandles i dag cirka 17 prosent av alle pasienter med akutt hjerneslag med trombolyse.

Hva er denne informasjonen basert på

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i november 2013, og fant 27 studier med til sammen 10 187 personer som de inkluderte i oversikten. De aller fleste studiene hadde en aldersgrense på 80 eller 75 år for pasientene. Det var syv studier som inkluderte personer opptil 85 år. Ytterligere syv studier inkluderte alle personer uavhengig av alder og der var noen av deltakerne svært gamle. En studie hadde opprinnelig som formål å ikke inkludere eldre over 80 år, men i praksis lot det seg ikke gjøre og derfor ble også eldre inkludert, den eldste pasienten var 90 år.  Tre av disse studiene hadde oppgitt data for de pasientene som var over 80 år slik at oversiktsforfatterne kunne lage subgruppe-analyser av resultatene for disse pasientene.

De aller fleste studiene (16) brukte modified Rankin Scale og definerte utfallet uavhengig av hjelp hos de pasientene med en poengskår mellom null til to. De personene som hadde tre eller flere poengskår ble definert som hjelpeavhengige. Det var en hovedvekt av pasientene som hadde fått rt-PA (recombinant tissue Plasminogen Activator) intravenøst. Oppfølgingstider varierte noe, men var stort sett ikke mer enn seks måneder etter behandling. Studiene var utført i en rekke land som Australia, New Zealand, Belgia og England.

Oversiktsforfatterne fant god effekt av behandlingen på en rekke utfall, men vi har i denne formidlingen fokusert på effekten for de som var over 80 år. Av 40 analyser har vi trukket frem fire. I andre studier kan det også være eldre over 80 år som deltar, men data er ikke rapportert på en slik måte at subgruppe-analyser var mulige. Risiko for systematiske skjevheter var gjennomgående lav og vi har høy tillit til effektestimatene for hovedkonklusjonen om at trombolyse gitt innen seks timer har god effekt, men de som får behandlingen innen tre timer har større fordel av behandlingen enn de som får den senere. Resultatene samsvarer med hovedanalysene for alle pasientene, med konsistente positive funn for både de over og under 80 år.  Vi graderte tilliten selv siden det ikke var gjort av oversiktsforfatterne.

De aller fleste studiene (19) var finansiert av det offentlige eller ideelle organisasjoner, mens åtte studier var utført av bedrifter som lager blodproppløsende legemidler.

Kilde:

Wardlaw JM, Murray V, Berge E, del Zoppo GJ. Thrombolysis for acute ischaemic stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD000213. DOI: 10.1002/14651858.CD000213.pub3.

Cochrane-oversikten i fulltekst