Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt av trombolytisk behandling i intervallet 3 til 4,5 timer etter hjerneslag»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekt av trombolytisk behandling i intervallet 3 til 4,5 timer etter hjerneslag

Systematisk oversikt

Effekt av trombolytisk behandling i intervallet 3 til 4,5 timer etter hjerneslag

Publisert

Vi fikk i oppdrag å oppdatere dokumentasjonsgrunnlaget for effekt av intravenøs trombolytisk behandling gitt i tidsintervallet 3 til 4,5 timer etter hjerneslag. Det fantes allerede en Cochrane-oversikt av Wardlaw og medarbeidere fra 2014.

Vi fikk i oppdrag å oppdatere dokumentasjonsgrunnlaget for effekt av intravenøs trombolytisk behandling gitt i tidsintervallet 3 til 4,5 timer etter hjerneslag. Det fantes allerede en Cochrane-oversikt av Wardlaw og medarbeidere fra 2014.


Nedlastbar.

Hopp til innhold

Om publikasjonen

  • Utgitt: Juni 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Smedslund G, Myrhaug HT, Hov L, Kirkehei I.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-746-3

Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (nå en del av Folkehelseinstituttet) fikk i oppdrag å oppdatere dokumentasjonsgrunnlaget for effekt av intravenøs trombolytisk behandling gitt i tidsintervallet 3 til 4,5 timer etter hjerneslag. Det fantes allerede en Cochrane-oversikt av Wardlaw og medarbeidere fra 2014. Vi søkte etter systematiske oversikter publisert etter Wardlaw sin oversikt, men fant ingen som oppfylte inklusjonskriteriene. Deretter søkte vi etter randomiserte kontrollerte studier publisert senere enn søkedato i Cochrane-oversikten, men vi fant ingen relevante studier. Derfor har vi formidlet funnene fra Wardlaw og supplert med data fra en metaanalyse med individuelle data. Vi har også vurdert tilliten til effektestimatene med verktøyet GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation). Utfallene er målt 3-6 måneder etter hjerneslaget og er sammenliknet med placebo.

Vi fant at intravenøs trombolyse gitt i tidsrommet 3 til 4,5 timer etter symptomdebut av iskemisk hjerneslag gir:

  • Usikker effekt på utfallet «i live og selvhjulpen i daglige funksjoner» (svært lav tillit til dokumentasjonen)
  • En positiv effekt på utfallet «i live og uten nedsatt funksjon» (middels tillit til dokumentasjonen)
  • Mellom 37 færre og 36 flere per 1000 i risiko for død (lav tillit til dokumentasjonen)
  • Usikker risiko for symptomatisk intrakraniell blødning (svært lav tillit til dokumentasjonen)

Sammendrag

Innledning

Omtrent 80 prosent av alle hjerneslag er iskemiske, et resultat av blokkering av oksygentilførselen til hjernen. Dersom det ikke blir påvist intrakraniell blødning og det ikke foreligger kontraindikasjoner, kan intravenøs trombolyse iverksettes for å løse opp blodproppen. Trombolyse er en medisinsk betegnelse for nedbrytning av blodpropper ved hjelp av medisiner. Det er anbefalt å gi trombolyse så fort som mulig og helst innen 3 timer etter symptomdebut, men det er mer usikkerhet rundt effekten av trombolyse opp til 4,5 timer etter slaget. Helsedirektoratet jobber med å revidere Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag, og de ønsker å finne ut om det er publisert ny forskning på effekten av trombolyse gitt i dette tidsintervallet. Wardlaw og medarbeidere publiserte en systematisk Cochrane-oversikt om temaet i 2014, og vi søkte etter forskning publisert etter dette.

Metode

Vi hadde følgende inklusjonskriterier:

Populasjon: personer i en akuttfase etter iskemisk hjerneslag i alle aldre.

Intervensjon: intravenøs trombolytisk behandling 3 til 4,5 timer etter symptomer på blodpropp i hjernen. Behandling gitt i intervallene 0-3 timer og 3-6 timer er også inkludert.

Sammenlikning: placebo 3-4,5 timer etter symptomdebut, placebo 0-3 timer etter debut, placebo mer enn 4,5 timer etter debut, gjeldende behandling.

Utfallsmål: «i live og selvhjulpen i daglige funksjoner» = modified Rankin Scale skåre (mRS) 0-2 versus 3-6 med oppfølging 3 til 6 måneder, «i live og uten nedsatt funksjon» (mRS 0-1 versus 2-6) med oppfølging 3 til 6 måneder, dødelighet primært med oppfølging 3-6 måneder, sekundært 0-7 dager, symptomatisk hjerneblødning (0-7 dager).

Studiedesign: Systematiske oversikter av høy kvalitet. Dersom vi ikke fant noen slike, skulle vi inkludere randomiserte kontrollerte studier.

Språk: litteratursøket var ikke begrenset til spesifikke språk. Dersom det hadde blitt identifisert publikasjoner på andre språk enn skandinavisk og engelsk, ville vi på bakgrunn av det engelske sammendraget vurdert å oversette disse.

Publikasjonsdato: senere enn november 2013.

I oktober 2015 søkte vi etter systematiske oversikter i Cochrane Database of Systematic Reviews, Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), Health Technology Assessment Database (HTA), Epistemonikos, MEDLINE, Embase og PubMed. Da vi ikke fant noen systematiske oversikter av høy kvalitet som oppfylte inklusjonskriteriene og som var nyere enn Cochrane-oversikten til Wardlaw, søkte vi i desember 2015 etter randomiserte kontrollerte studier publisert f.o.m. 2013.

To personer gikk gjennom titler og sammendrag fra trefflisten i litteratursøkene. Vi planla å hente ut i fulltekst de systematiske oversikter og artikler som ble vurdert som relevante og vurdere disse nærmere i henhold til inklusjonskriteriene. For systematiske oversikter skulle to personer uavhengig av hverandre vurdere kvaliteten på oversiktene med Kunnskapssenteret sin sjekkliste. Bare oversikter av høy kvalitet ble vurdert for inklusjon.

Fordi vi ikke fant relevante systematiske oversikter eller randomiserte kontrollerte studier har vi formidlet resultatene til Wardlaw og medarbeidere og gradert kvaliteten på dokumentasjonen. Vi har også supplert med data fra en metaanalyse med individuelle pasientdata av Emberson og medarbeidere (1).

Kvaliteten på den samlede dokumentasjonen for hvert av utfallsmålene har vi vurdert ved hjelp av GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) (2). Vi beskriver kvaliteten som høy, middels, lav eller svært lav.  

Resultat

Resultatene beskrevet her er for sammenlikningen trombolyse versus placebo med en oppfølgingstid på tre til seks måneder. For utfallet «i live og selvhjulpen i daglige funksjoner» (Good stroke outcome = modified Rankin Scale skåre (mRS) 0-2 versus 3-6) er det trolig effektivt med trombolyse gitt 0 til 3 timer etter symptomdebut (Odds ratio [OR]: 1,54, 95% KI: 1,26 til 1,88, middels kvalitet på dokumentasjonen). Dersom trombolyse blir gitt i intervallet 3 til 4,5 timer etter debut er det usikker effekt (OR: 0,93, 95% KI: 0,78 til 1,12, (svært lav kvalitet på dokumentasjonen). For tidsintervallet 3-6 timer er det trolig liten forskjell mellom trombolyse og placebo (OR: 1,15, 95% KI: 0,96 til 1,38, middels kvalitet på dokumentasjonen).

For utfallet «i live og uten nedsatt funksjon» (Good stroke outcome mRS 0-1 versus 2-6) er trombolyse trolig effektivt gitt innen 3 timer (OR: 1,75, 95% KI: 1,35 til 2,27, middels kvalitet på dokumentasjonen) og også trolig effektivt gitt i intervallet 3-4,5 timer (OR: 1,26, 95% KI: 1,05 til 1,51, middels kvalitet på dokumentasjonen). Det er trolig liten eller ingen effekt av trombolyse gitt ut over 4,5 timer (OR: 1,15, 95% KI: 0,95 til 1,39, middels kvalitet på dokumentasjonen).

Når det gjelder risiko for død er det muligens liten forskjell mellom trombolyse gitt innen 3 timer etter symptomdebut og placebogruppen (OR: 0,91, 95% KI: 0,73 til 1,13, lav kvalitet på dokumentasjonen). For trombolyse gitt mellom 3 og 4,5 timer etter debut er det muligens liten forskjell (OR: 0,90, 95% KI: 0,54 til 1,49, lav kvalitet på dokumentasjonen). For intervallet 3-6 timer er det trolig økt risiko for død sammenliknet med placebogruppen (OR: 1,16, 95% KI: 1,00 til 1,35, middels kvalitet på dokumentasjonen).

For symptomatisk intrakraniell blødning er det muligens økt risiko når trombolyse gitt innen 3 timer etter debut (OR: 5,71, 95% KI: 3,16 til 10,32, lav kvalitet på dokumentasjonen). For trombolyse gitt mellom 3 og 4,5 timer etter debut er estimatet usikkert for symptomatisk intrakraniell blødning (OR: 9,85, 95% KI: 1,26 til 77,32, svært lav kvalitet på dokumentasjonen). For tidsintervallet 3-6 timer er det en trolig en økt risiko for intrakraniell blødning (OR: 4,38, 95% KI: 3,12 til 6,14, middels kvalitet på dokumentasjonen.)

Diskusjon

Det gir trolig positive helseeffekter å gi trombolyse innen tre timer.

I tidsintervallet 3 til 4,5 timer er estimatet usikkert for utfallet «i live og selvhjulpen i daglige funksjoner», sannsynligvis fordi det er lite data på dette. Det er flere studier på det overlappende tidsintervallet 3-6 timer. Siden det her er funnet liten effekt (med middels kvalitet på dokumentasjonen), sannsynliggjør dette at det også er liten effekt mellom 3 og 4,5 timer.

For utfallet «i live og uten nedsatt funksjon» er det trolig en positiv effekt i tidsintervallet 3 til 4,5 timer.

For utfallet «risiko for død» er det muligens ingen effekt av trombolyse i tidsintervallet 3 til 4,5 timer, men det er lav kvalitet på dokumentasjonen.  I det overlappende tidsintervallet 3 til 6 timer er det trolig økt risiko for død, og kvaliteten på dokumentasjonen er middels. Det er behov for mer forskning på dette utfallet i dette tidsintervallet.

Risikoen for symptomatisk intrakraniell blødning er usikker i tidsintervallet 3 til 4,5 timer på grunn av at det bare er én studie. For det overlappende tidsintervallet 3 til 6 timer gir det trolig økt risiko for intrakraniell blødning, noe som sannsynliggjør at det også er økt risiko for symptomatisk intrakraniell blødning i førstnevnte tidsrom.

Konklusjon

Vi fant for tidsintervallet 3 til 4,5 timer at resultatene trolig blir positive hvis man bruker utfallet «i live og uten nedsatt funksjon». Antallet som dør ser ikke ut til å være forskjellig i trombolysegruppen og placebogruppen, mens det er en økt risiko for intrakraniell blødning i trombolysegruppen.