Hopp til innhold

Rapport

Tiltak for elektronisk deling av pasientinformasjon

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne litteratur/forskning om elektronisk deling av pasientinformasjon mellom fagfolk, enheter eller institusjoner.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne litteratur/forskning om elektronisk deling av pasientinformasjon mellom fagfolk, enheter eller institusjoner.


Hovedbudskap

Metode

Vi utarbeidet søkestrategi for et systematisk litteratursøk. Det ble søkt i medisinske databaser etter forskningsstudier og systematiske oversikter. Søket ble utført i april 2015. To medarbeidere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte publikasjoner/ referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

Vi identifiserte totalt 7075 referanser Av disse vurderte vi at 167 var mulig relevante. Vi sorterte referansene i 6 kategorier ut fra type tiltak og studiedesign.

 • Kategori 1 besto av  55 systematiske oversikter som dekket ulike tiltak.
 • Kategori 2-6 besto av randomiserte og ikke-randomiserte studier og observasjonsstudier og ble fordelt etter tiltak rettet mot henholdsvis:
  • samhandling mellom tjenestenivåer og fagfolk (54 referanser)
  • henvisninger og tester (6 referanser)
  • forskrivning og medikamenthåndtering (46 referanser)
  •  uønskede hendelser (2 referanser)
  • folkehelsetiltak (3 referanser)

Om rapporten

 • Utgitt: 2015
 • Av: Kunnskapssenteret
 • Forfattere: Austvoll-Dahlgren A, Straumann GH, Utheim MG.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-971-7