Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Modell for kvalitetsforbedring – utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Modell for kvalitetsforbedring – utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid

Rapport

Modell for kvalitetsforbedring – utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid

Publisert

Modell for kvalitetsforbedring kan være til hjelp for å sikre den systematikk som er nødvendig for å gjennomføre forbedringer i komplekse organisasjoner.

Modell for kvalitetsforbedring kan være til hjelp for å sikre den systematikk som er nødvendig for å gjennomføre forbedringer i komplekse organisasjoner.


Om rapporten

  • Utgitt: 2015
  • Forfattere: Konsmo T, de Vibe M, Bakke T, Udness E, Eggesvik S, Norheim G, Brudvik M, Vege A.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-500-9

Hovedbudskap

Modellen for kvalitetsforbedring.
Modellen for kvalitetsforbedring.
Modell for kvalitetsutvikling
Helsetjenesten er kompleks og forbedring av den er krevende, men nødvendig. Modell for kvalitetsforbedring kan være til hjelp for å sikre den systematikk som er nødvendig for å gjennomføre forbedringer i komplekse organisasjoner. Ingen modeller er perfekte, men noen er nyttige, og vår erfaring gjennom mange år er at denne er nyttig.

Ifølge forskning på liknende modeller for kvalitetsforbedring, er noen forutsetninger nødvendig for å sikre en vellykket gjennomføring av kvalitetsforbedring. Disse er: 1) forankring av arbeidet i ledelsen, hos medarbeiderne og i organisasjonen, 2) at ledelsen følger med på kvaliteten på egne tjenester gjennom å måle om endringene som skjer er reelle forbedringer, og 3) at de ansatte får opplæring i systematisk forbedringsarbeid og i hvordan de kan involvere pasientene og brukerne i dette arbeidet.

Forbedringsarbeid krever ressurser i form av personell, tid og penger. Det er derfor av stor betydning å forske videre på effekten av forbedringsarbeid i helsetjenesten, ikke minst for å øke kunnskapen om hvilke forbedringsmodeller og implementeringstiltak som har best effekt innenfor de ulike deler av helsetjenesten. Et område med lite kunnskap er knyttet til effekten av å involvere brukerne i forbedringsarbeidet. Videre forskning bør skje med anbefalte forskningsdesign og publiseres etter anbefalte retningslinjer.

Sammendrag

Nasjonal strategi for kvalitet i sosial og helsetjenesten (2005–2015) definerer at tjenester som har god kvalitet er virkningsfulle, trygge og sikre, involverer brukere og gir dem innflytelse, er samordnet og preget av kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte og er tilgjengelig og rettferdig fordelt. Både ledere og medarbeidere i helsetjenesten ønsker at tjenestene skal ha god kvalitet og mange arbeider systematisk med forbedringer for å nå målene. I dette arbeidet benyttes ulike tilnærminger/modeller avhengig av den kompetansen som finnes på forbedringsarbeid i organisasjonen.

Modell for kvalitetsforbedring er utviklet av seksjon for kvalitetsutvikling i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Seksjonens oppgave er å utvikle metoder og verktøy for kvalitetsforbedring og bistå praksisfeltet med å ta dette i bruk i tråd med den nasjonale kvalitetsstrategien.

Notatet gir en beskrivelse av hvordan modellen er utviklet, hvilken forbedringstradisjon den står i og gir eksempler på forskning om systematisk forbedringsarbeid. Deretter beskrives modellen og hvordan denne kan brukes i praktisk forbedringsarbeid i helsetjenesten. Lesere som kun ønsker å lese om modellen kan gå til del II, eller til www.kvalitetsforbedring.no.

Utvikling av modellen

Utvikling av modell for kvalitetsforbedring har foregått over flere år på bakgrunn av erfaringer med forbedringsarbeid i helsetjenesten, forskning og teori.

1. Stiftelsen Gruppe for kvalitetsutvikling i sosial- og helsetjenesten (GRUK) publiserte i 2001 en metode for prosessforbedring. Elementer fra denne metoden og erfaringer med den var utgangspunkt for den modellen som her presenteres.

2. I 2007 ble den første versjonen av modellen lansert i forbindelse med at Kunnskapssenteret utviklet en nettbasert verktøykasse for kvalitetsforbedring for Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring «...og bedre skal det bli!». Modellen var bygget på erfaringer med prosessforbedring og på Demings sirkel for kvalitetsforbedring.

3. I 2008 ble det laget en versjon av modellen hvor innholdet var vinklet mot brukermedvirkning.

4. I 2013 ble modell for kvalitetsutvikling revidert og utviklingen av modellen beskrevet i et notat fra Kunnskapssenteret.

5. I 2014 ble modellen revidert. Brukerperspektivet ble styrket.

6. I 2015 reviderte vi notatet som beskrev utviklingen av modellen og gjorde også noen mindre endringer i modellen.

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring består av fem faser og en beskrivelse av hvordan man kan gå frem for å oppnå forbedringer i tjenestene. Fasene er:

Modellen for kvalitetsforbedring.
Modellen for kvalitetsforbedring.

Modell for kvalitetsutvikling

  1. Forberede
  2. Planlegge
  3. Utføre
  4. Evaluere
  5. Følge opp

Hver av fasene inneholder trinn med anbefaling av hvilke aktiviteter som er viktig å gjennomføre for å lykkes med forbedringsarbeidet.

Konklusjon

Seksjon for kvalitetsutvikling har utviklet modell for kvalitetsforbedring på bakgrunn av arbeid med prosessforbedring og Demings sirkel. I dette notatet beskrives utviklingen og den gjeldende modellen.

Både tjenestene og de ulike modellene for kvalitetsforbedring er komplekse. Det er derfor utfordrende rent metodologisk å forske på hvor effektive metodene er, og å undersøke hvilke elementer i metodene som påvirker de ulike delene av tjenestene.

Ut ifra forskning på liknende modeller for kvalitetsforbedring, er det noen nødvendige forutsetninger som må foreligge for å sikre en vellykket gjennomføring av kvalitetsforbedring. Disse er: 1) forankring av arbeidet i ledelsen, hos medarbeiderne og i organisasjonen, 2) at ledelsen følger med på kvaliteten på egne tjenester gjennom å måle om endringene som skjer er reelle forbedringer, og 3) at de ansatte får opplæring i systematisk forbedringsarbeid og i hvordan de kan involvere pasientene og brukerne i dette arbeidet.

Det er av stor betydning å forske videre for å få mer kunnskap om effekten av forbedringsarbeid i helsetjenesten.