Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Pasientvolum og behandlingskvalitet ved kreftkirurgi

Et systematisk litteratursøk med etterfølgende sortering etter litteratur/forskning om sammenheng mellom behandlingskvalitet og faktorer som pasientvolum og bruk av tverrfaglige team ved kreftkirurgi.

Et systematisk litteratursøk med etterfølgende sortering etter litteratur/forskning om sammenheng mellom behandlingskvalitet og faktorer som pasientvolum og bruk av tverrfaglige team ved kreftkirurgi.


Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre et systematisk litteratursøk med etterfølgende sortering etter litteratur/forskning om sammenheng mellom behandlingskvalitet og faktorer som pasientvolum og bruk av tverrfaglige team ved kreftkirurgi.

Metode

Vi utarbeidet søkestrategi for et systematisk litteratursøk etter systematiske oversikter og metodevurderinger. Det ble søkt i bibliografiske databaser etter vitenskapelige publikasjoner. Søket ble utført i november 2014 i Medline, Embase, Cochrane Database of Systematic Reviews, Dare og PubMed. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte publikasjoner/referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

I tillegge ble det søkt etter offentlige utredninger, metodevurderinger og retninglinjer på nettsidene til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjeneste, SBU (Sverige), Sundhedsstyrelsen (Danmark), FINOHTA (Finland), NICE (England), G-I-N (Guidelines International Network) og AHRQ (Agency for Health Research and Quality, USA).

Resultater

  • Vi identifiserte totalt 1114 referanser. Av disse var 50 mulig relevante (44 studier omhandlet volum/kvalitet, 5 studier omhandlet tverrfaglige team og 1 studie både volum og tverrfaglige team).
  • Referansene vedrørende sammenheng mellom pasientvolum og behandlingskvalitet ved kreftkirurgi ble sortert i grupper for henholdsvis: kreft generelt, kreft i sentralnervesystemet, kreft i øvre og midtre gastrointestinaltraktus (spiserør, magesekk, lever og bukspyttkjertel), nedre gastrointestinaltraktus (tykk- og endetarm), lungekreft, urologisk kreft, gynekologisk kreft og pediatrisk kreft.
  • Vi identifiserte i tillegg 15 mulige relevante publikasjoner i søk etter offentlige utredninger og retningslinjer.
  • Vi har ikke lest publikasjonene i full tekst eller vurdert kvalitet.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Hamidi V, Skår Å, Harboe I, Klemp M.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-914-4