Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Rapport

Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre europeiske OECD-land 2014

Kunnskapssenteret presenterer i dette notatet viktige trekk ved den norske helse-tjenesten i forhold til helsetjenesten i de øvrige europeiske OECD-landene.

Kunnskapssenteret presenterer i dette notatet viktige trekk ved den norske helse-tjenesten i forhold til helsetjenesten i de øvrige europeiske OECD-landene.


Sammendrag

”Health at a Glance” er en rapportserie fra OECD som utgis annethvert år. Rapporten gir et oversiktsbilde over befolkningens helsetilstand og helsetjeneste ved hjelp av ulike indikatorer for samtlige OECD-land. I tillegg publiserte OECD regionale rapporter for henholdsvis Europa og Asia/Stillehavet i 2010, 2012 og 2014.

Kunnskapssenteret presenterer i dette notatet viktige trekk ved den norske helse-tjenesten i forhold til helsetjenesten i de øvrige europeiske OECD-landene. OECD-rapporten fra 2014 inneholder sammenliknbare data fra 35 europeiske land, basert på de nyeste tilgjengelige data fra 2012. Gjennomsnittsverdiene som oppgis er for EU-landene i OECD. Notatet vil gjøre informasjonen tilgjengelig for et bredere publikum og samtidig være et bidrag i debatten om kvalitet i den norske helsetjenesten. Vi har lagt vekt på å informasjon om datakvalitet og sammenliknbarhet siden landene varierer med hensyn til befolkningssammensetning, finansiering og organisering av helsetjenester, samt at de har ulike må-ter å registrere og rapportere data på.

Helsetilstanden i Norge er generelt god, med høyere forventet levealder og lavere sykelighet og dødelighet enn gjennomsnittet for EU-landene i OECD. Norske helsevaner er også bedre enn gjennomsnittet, med lavere forbruk av tobakk og alkohol og høyere inntak av grønnsaker.

Norge har de høyeste helseutgifter per innbygger i Europa målt per capita, – og skårer også høyt på de andre indikatorene for helseutgifter. Unntaket er utgifter til legemidler per capita hvor vi er blant de land som benytter minst. Norge skiller seg ut med en høy andel ressurser brukt på pleie og omsorg og et høyt antall pleie- og omsorgspersonell per innbygger i forhold til de andre europeiske OECD-landene.

Selv om sammenlikningene viser at Norge har høy ressursbruk, er det usikkert om vi får tilsvarende bedre helsetilstand i befolkningen. Norsk helsetjeneste har hatt størst reduksjon i sykehusdødelighet på grunn av hjerneslag. Også når det gjelder overlevelse etter fem år ved livmorhalskreft og brystkreft er Norge best eller blant de beste. Når det gjelder pasientsikkerhetsindikatorene, skårer Norge dårligere. Årsakssammenhengen her er ikke klar. Oppslutning om vaksinasjons-program er gjennomsnittlig. Vi mangler sammenliknbare data om kvalitet og resultater for deler av helsetjenesten, og arbeidet med utvikling av et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem må fortsette.

Kunnskapssenteret publiserte en tilsvarende kommentarrapporter for Health at a Glance 2009, 2012 og 2013.

 

Nedlastbar pdf.

Om rapporten

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere: Saunes IS, Helgeland J, Lindahl AK.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-933-5