Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Narkotikabruk på gateplan i syv norske byer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Narkotikabruk på gateplan i syv norske byer

Rapport

Narkotikabruk på gateplan i syv norske byer

Publisert Oppdatert

Dette er den mest omfattende undersøkelsen som er gjort blant narkotikabrukere i aktiv rus i Norge.

Rapportforside

Dette er den mest omfattende undersøkelsen som er gjort blant narkotikabrukere i aktiv rus i Norge.


Hopp til innhold

Om rapporten

  • Utgitt: 1/2014
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Gjersing L, Sandøy TA.
  • ISSN trykt: 1502-8178
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trykt:
  • ISBN elektronisk: 978-82-7171-413-0

Sammendrag

Sammendrag

Dette er den mest omfattende undersøkelsen som er gjort blant narkotikabrukere (n=1 020) i aktiv rus i Norge. Undersøkelsen ble repetert i 2017. I denne rapporten omtales personer som har brukt illegale opioider og/eller sentralstimulerende midler som narkotikabrukere. Med aktiv rus menes at personene har brukt illegale opioider og/eller sentralstimulerende midler siste fire uker. Utvalget ble i hovedsak rekruttert fra eller utenfor ulike lavterskeltiltak i Oslo (n=519), Bergen (n=113), Stavanger (n=68), Sandnes (n=31), Trondheim (n=98), Tromsø (n=97) og Kristiansand (n=94). Noen ble også rekruttert på gateplan.

Formålet med rapporten er å gi et øyeblikksbilde av den illegale, såkalt «tunge» narkotikabruken i syv norske byer høsten 2013, og å beskrive brukerne av illegale opioider og/eller sentralstimulerende midler. I tillegg er formålet å se etter likheter og ulikheter i bruksmønstre mellom utvalgene i de syv byene. Dette vil kunne gi kunnskap som kan brukes i arbeidet med forebygging og skadereduksjon.

Som tverrsnittsundersøkelse kan resultatene først og fremst si noe om hvordan situasjonen var blant informantene i de ulike byene høsten 2013. Det er ikke sikkert at de som inngår i undersøkelsen er representative for alle aktive brukere av opioider og sentralstimulerende midler i de respektive byene, og noen av resultatene, som f.eks. bruk av ulike tiltak og boligsituasjon, vil kunne gjenspeile tiltaket informantene ble rekruttert fra, mer enn tilgangen på hjelpe- og botiltak i byene. Det vil derfor være behov for å gjenta tilsvarende undersøkelser på senere tidspunkt for å se om funnene i denne undersøkelsen gir et dekkende bilde av situasjonen. Nedenfor presenteres de mest sentrale funnene.

Type stoff som ble brukt varierte fra by til by

De som ble intervjuet i Oslo og Bergen skilte seg fra de andre byene, ved at en høy andel hadde injisert heroin. 65 prosent av de spurte i Oslo sa de hadde injisert heroin siste fire uker, mens 44 prosent svarte det samme i Bergen. I de andre byene oppga 7 – 23 prosent det samme.

Trondheim skilte seg ut ved at mer enn halvparten (56 prosent) sa de hadde injisert morfin.

Stavanger/Sandnes skilte seg også ut, der svarte 32 prosent at de hadde injisert andre stoffer enn heroin, amfetamin eller morfin siste fire uker. Dette omfattet blant annet subutex, subuxone, metadon og GHB.

Amfetamin mest brukte rusmiddel

På landsbasis var amfetamin stofftypen som flest av de spurte hadde injisert siste fire uker (60 prosent), men bruken varierte fra by til by.

Nesten samtlige av de spurte hadde forsøkt heroin en eller annen gang, men kun litt under halvparten (43 prosent) av det totale utvalget hadde injisert heroin siste fire uker. Det var flere (47 prosent) blant de yngre (under 35 år) som hadde røykt heroin første gang de brukte stoffet, sammenlignet med de som var eldre.

Blant de eldre (over 35 år) var det flere som hadde injisert første gang de brukte stoffet (68% blant de som var mellom 35-44 år og 79% for de eldre enn 44 år).

1/3 av de spurte hadde brukt både amfetamin og heroin siste fire uker.

Flest ikke-dødelige overdoser blant intervjuete i Bergen

Andelen som oppga å ha hatt overdoser noen gang, siste år og siste måned varierte fra by til by.

I Bergen og Trondheim oppga 71 prosent at de hadde hatt én eller flere ikke-dødelige overdoser noen gang. Til sammenligning var andelen i Tromsø 54 prosent.

Bergen var byen hvor flest brukere (27 prosent) hadde hatt én eller flere overdoser i løpet av det siste året, etterfulgt av Oslo og Trondheim med 24 prosent. I tillegg hadde Bergen (9 prosent) og Oslo (10 prosent) den høyeste andelen som hadde hatt en ikke-dødelig overdose siste fire uker.

Prisforskjeller mellom byene

De som ble intervjuet i Oslo, oppga å ha betalt 200 kr for en brukerdose med heroin (0,2 g), mens brukerne i Stavanger/Sandnes, Trondheim og Tromsø hadde betalt 500 kr.

En brukerdose amfetamin (0,2 g) oppga brukerne i Oslo og Stavanger/Sandnes å ha betalt 100 kr for, mens brukerne i Tromsø hadde betalt 200 kr.

Lite kriminalitet og prostitusjon

Det var relativt få som rapporterte inntekt fra illegal virksomhet. 1/3 oppga stoffsalg som en inntektskilde, mens kun 11 prosent sa at de skaffet penger gjennom vinningskriminalitet. Enda færre (2 prosent) oppga prostitusjon som inntektskilde.

I stedet oppga en hovedandel legale inntektskilder. De fleste oppga mer enn en inntektskilde (1,7 i gjennomsnitt). Det er derfor sannsynlig at den legale inntekten ble supplert med illegale inntektskilder ved behov.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.