Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Forebygging av gjengtilknytning blant unge under soning

Oppdraget var å identifisere empiriske studier som undersøker effekten av og erfaringer med tiltak som har til hensikt å forebygge tilknytning til kriminelle gjenger blant unge under soning.

Oppdraget var å identifisere empiriske studier som undersøker effekten av og erfaringer med tiltak som har til hensikt å forebygge tilknytning til kriminelle gjenger blant unge under soning.


Hovedbudskap

Velferdsseksjonen i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Kriminalomsorgsdirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante studier. Oppdraget var å identifisere empiriske studier som undersøker effekten av og erfaringer med tiltak som har til hensikt å forebygge tilknytning til kriminelle gjenger blant unge under soning.

Metode

Vi utarbeidet en søkestrategi for et systematisk litteratursøk. Det ble søkt i medisinske/sosialfaglige databaser etter empiriske studier med alle typer forskningsdesign. Søket ble utført i mars 2014. Parvis gikk forfatterne, uavhengig av hverandre, gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene. Vi sorterte deretter referansene etter type tiltak og studiedesign.

Resultater

  • Vi identifiserte totalt 2856 referanser. Av disse var 12 mulig relevante i henhold til inklusjonskriteriene.
  • Vi identifiserte én mulig relevant systematisk oversikt.
  • Vi identifiserte fem kontrollerte studier. Disse studiene undersøkte effekten av tverrfaglige team, terapi, og arbeid på gjengtilknytning for unge under soning.
  • Vi identifiserte ingen studier som kvalitativt utforsket erfaringer med slike tiltak.

 

I dette notatet har vi listet opp mulig relevante referanser, men vi har hverken lest dem i fulltekst, vurdert den metodiske kvaliteten eller sammenstilt funn og konklusjoner.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere: Johansen S, Blaasvær N, Wollscheid S.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-857-4