Hopp til innhold

Forskningsomtale

Dødelige bivirkninger ved bruk av bevacizumab

Bevacizumab i tillegg til kjemoterapi gir noe større risiko for dødelige bivirkninger enn kjemoterapi alene. Det gjelder særlig dersom bevacizumab gis i kombinasjon med platinumbasert eller taxanbasert kjemoterapi. Det er ikke vist sammenheng mellom dødelige bivirkninger og dose av bevacizumab.

Bevacizumab i tillegg til kjemoterapi gir noe større risiko for dødelige bivirkninger enn kjemoterapi alene. Det gjelder særlig dersom bevacizumab gis i kombinasjon med platinumbasert eller taxanbasert kjemoterapi. Det er ikke vist sammenheng mellom dødelige bivirkninger og dose av bevacizumab.


Hovedbudskap

Videre gir ulike krefttyper ulik forekomst av dødelige bivirkninger ved behandling med bevacizumab. Økt forekomst ble funnet hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft, eggstokkreft, bukspyttkjertelkreft og prostatakreft. Det er imidlertid mindre forekomst hos pasienter med brystkreft. Det viser en utgitt systematisk oversikt fra PLoS ONE.

Hva er bevacizumab?

Bevacizumab er virkestoffet i legemiddelet Avastin som brukes til behandling av flere typer kreft med spredning, inkludert tykktarm- og endetarmskreft, nyrecellekreft og brystkreft.

Bevacizumab er et monoklonalt antistoff, det vil si en type protein som normalt lages av immunsystemet for å beskytte kroppen mot infeksjoner. Bevacizumab binder seg til et protein som heter vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF). VEGF fører til at det dannes nye blodårer. I noen kreftsvulster produserer kreftcellene VEGF, noe som gjør at nye blodårer vokser inn i kreftsvulsten og sikrer den næring og oksygen. Behandling med bevacizumab virker ved at bevacizumab binder seg til VEGF-proteinet og hindrer det i å gjøre jobben sin. Dette hemmer dannelsen av nye blodårer, noe som igjen hemmer blodtilførselen og dermed også veksten av kreftsvulsten. Bevacizumab gitt i tillegg til kjemoterapi kan være effektiv behandling ved flere kreftformer, men kan også gi dødelige bivirkninger.

Hva er dødelige bivirkninger?

Dødelige bivirkninger er definert som dødsfall forbundet med bruken av et legemiddel. Ved bruk av bevacizumab er det registrert dødsfall på grunn av store blødninger, blodpropp (spesielt i lungene), tarmperforasjon (hull i tarmveggen) og hjerneslag. Bevacizumab kan også ha andre, ikke dødelige bivirkninger som høyt blodtrykk, infeksjoner og sår som ikke gror, men disse er ikke omtalt i denne oversikten.

Bruk av bevacizumab i Norge  

I Norge er Helsedirektoratet ansvarlig for å utvikle nasjonale retningslinjer med anbefalinger om diagnostisering, behandling og oppfølging av ulike sykdommer. De siste årene er det utviklet slike retningslinjer for flere krefttyper. Anbefalingene om bruk av bevacizumab er basert på tilgjengelig dokumentasjon og varierer derfor fra den ene krefttypen til den andre. Det at legemiddelet er godkjent for bruk for en bestemt krefttype betyr ikke nødvendigvis at det er anbefalt å bruke dette legemiddelet i Norge. Helsedirektoratet kan revidere anbefalingene dersom ny dokumentasjon blir tilgjengelig. Retningslinjene er tilgjengelig fra Helsebiblioteket.no.

Krefttype

Godkjent indikasjon fra EMA

Anbefalinger i de norske nasjonale retningslinjene for kreftbehandling

Lenke til retningslinje

Tykktarm og endetarmskreft

Ja

Bevacizumab i kombinasjon med kjemoterapi er anbefalt som førstelinjebehandling ved metastatisk sykdom til egnede pasienter som er i god allmenntilstand.

Retningslinje for kreft i tykktarm og endetarm (Helsebiblioteket.no)

Brystkreft

Ja

Det er ingen anbefalinger om bruk av bevacizumab i retningslinjene om brystkreft.

Retningslinje for brystkreft (Helsebiblioteket.no)

Ikke-småcellet lungekreft

Ja

Bevacizumab anbefales ikke ved ikke-småcellet lungekreft.

Retningslinje for lungekreft (Helsebiblioteket.no)

Eggstokkreft

Ja

 

Retningslinjer for gynekologisk kreft (Helsebiblioteket.no) 

Nyrecellekreft

Ja

Retningslinjene lister opp ulike muligheter for medikamentbruk og dokumentasjonsgrunnlaget for disse, men gir få konkrete anbefalinger om valg av medikament etter førstelinjebehandling. Ved bruk av bevacizumab anbefales kombinasjon med INF-a.

Retningslinje for nyrekreft (Helsebiblioteket.no)

Bukspyttkjertel-kreft

Nei

Bevacizumab er ikke godkjent for bruk ved bukspyttkjertelkreft og inngår derfor heller ikke i retningslinjen.

Retningslinje for pancreaskreft (Helsebiblioteket.no)

Prostatakreft

Nei

Bevacizumab er ikke godkjent for bruk ved prostatakreft og inngår derfor heller ikke i retningslinjen.

Retningslinje for prostatakreft (Helsebiblioteket.no)

Tabellen under viser årlig omsetning av bevacizumab målt i definerte døgndoser (DDD). Tallene er hentet fra Farmastat AS og viser at bruken av bevacizumab i Norge har vært økende de siste årene. Det var ingen mulighet å finne omsetning per krefttype i dataene fra Farmastat.

  2010 2011 2012 2013 2014*
Omsetning av bevacizumab (DDD) 2135 2567 2803 3112 1687

*Omsetning per 2. kvartal 2014
Kilde: Farmastat AS

Hva sier forskningen?

Forfatterne som står bak denne systematiske oversikten vurderte dødelige bivirkninger ved bruken av bevacizumab i tillegg til kjemoterapi hos personer som har avansert eller metastatisk kreft sammenlignet med bruken av kjemoterapi alene. Studiene for hver krefttype er slått sammen uavhengig av hvilken kjemoterapitype som er brukt. Pasienter som behandles med bevacizumab har gjennomsnittlig noe lengre overlevelse (noen måneder) og har derfor lengre tid på å utvikle dødelige bivirkninger. Dette kan være en liten feilkilde som det ikke er korrigert for.

Forfatterne av den systematiske oversikten inkluderte 34 randomiserte kontrollerte studier som undersøkte personer med lokalavansert eller metastatisk kreft som ble behandlet med bevacizumab i kombinasjon med kjemoterapi, sammenliknet med pasienter som bare fikk kjemoterapi. De fant at:

 • tillegg av bevacizumab på tvers av alle krefttyper ser ut til å gi noen flere tilfeller av dødelige bivirkninger

Betydningen av doseringsregime og fant at:

 • sammenhengen mellom tilfeller av dødelige bivirkninger og dose av bevacizumab (2,5 og 5 mg/kg/uke) er ikke påvist

Forskerne undersøkte risikoen for dødelige bivirkninger for ulike krefttyper og fant at:

 • tillegg av bevacizumab hos pasienter med tykktarms- og endetarmskreft gir trolig liten eller ingen forskjell i tilfeller av dødelige bivirkninger. Dette resultatet er imidlertid usikkert da konfidensintervallene spenner fra at bevacizumab kan føre til at noe færre får dødelige bivirkninger til at noe flere får dødelige bivirkninger
 • tillegg av bevacizumab hos pasienter med brystkreft gir noe færre dødelige bivirkninger.
 • tillegg av bevacizumab hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft gir trolig flere dødelige bivirkninger
 • tillegg av bevacizumab hos pasienter med eggstokkreft gir trolig noe flere dødelige bivirkninger
 • tillegg av bevacizumab hos pasienter med nyrecellekreft gir trolig liten eller ingen forskjell i risiko for å få dødelige bivirkninger. Dette resultatet er imidlertid usikkert da konfidensintervallene spenner fra at bevacizumab kan føre til at noe færre får dødelige bivirkninger til at noe flere får dødelige bivirkninger
 • tillegg av bevacizumab hos pasienter med bukspyttkjertelkreft gir trolig flere tilfeller av dødelige bivirkninger
 • tillegg av bevacizumab hos pasienter med prostatakreft gir muligens flere tilfeller av dødelige bivirkninger

Videre undersøkte de hvorvidt kjemoterapitype hadde betydning for risikoen for dødelige bivirkninger:

 • tillegg av bevacizumab hos pasienter som samtidig behandles med platinum-basert kjemoterapi gir noe flere tilfeller av dødelige bivirkninger
 • tillegg av bevacizumab hos pasienter som samtidig behandles med kjemoterapi som ikke er platinum-basert gir liten eller ingen forskjell i tilfeller av dødelige bivirkninger. Dette resultatet er imidlertid usikkert da konfidensintervallene spenner fra at bevacizumab kan føre til at noe færre får dødelige bivirkninger til at noe flere får dødelige bivirkninger
 • tillegg av bevacizumab hos pasienter som samtidig behandles med kjemoterapi som inneholder taxaner gir noe flere tilfeller av dødelige bivirkninger
 • tillegg av bevacizumab hos pasienter som samtidig behandles med kjemoterapi som ikke inneholder taxaner gir liten eller ingen forskjell i tilfeller av dødelige bivirkninger. Dette resultatet er imidlertid usikkert da konfidensintervallene spenner fra at bevacizumab kan føre til at noe færre får dødelige bivirkninger til at noe flere får dødelige bivirkninger
 • tillegg av bevacizumab hos pasienter som samtidig behandles med kjemoterapi som inneholder både platinum og taxaner gir trolig flere tilfeller av dødelige bivirkninger

Oppsummering

Pasienter som behandles med bevacizumab i tillegg til kjemoterapi lever i gjennomsnitt noen måneder lenger enn uten bevacizumab. Samtidig viser denne oversikten at bevacizumab kan gi noe større risiko for dødelige bivirkninger. Bruk av bevacizumab var assosiert med en liten økning i risiko for dødelige bivirkninger, spesielt i kombinasjon med platinum- og taxanbasert kjemoterapi. Risikoen for dødelige bivirkninger varierte signifikant med krefttype, men ikke med bevacizumab-dose. Økt risiko sees særlig ved ikke-småcellet lungekreft, bukspyttkjertelkreft og eggstokkreft. Oversikten viser imidlertid liten/ingen forskjell i risiko for dødelige bivirkninger ved tillegg av bevacizumab ved tarmkreft og nyrecellekreft, samt redusert risiko ved brystkreft. En mulig feilkilde kan være at pasienter som behandles med bevacizumab i gjennomsnitt lever noen måneder lenger og dermed kan ha mer tid til å utvikle dødelige bivirkninger. Forskerne anbefaler at pasienter som behandles med bevacizumab blir nøye overvåket med tanke på blødninger, tarmperforasjon, lungeemboli og hjerneslag.

Resultattabell

Dødelige bivirkninger ved bruk av bevacizumab - tabell 3.
Dødelige bivirkninger ved bruk av bevacizumab - tabell 3.

Begrensninger ved dokumentasjonen

Dokumentasjonen kan være av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. Forskere i Kunnskapssenteret har vurdert dokumentasjonen fra denne systematiske oversikten til å være av høy til lav kvalitet.

Vi vurderer kvaliteten på dokumentasjonen for hvert utfall. Når vi vurderer kvaliteten på dokumentasjonen, ser vi blant annet på følgende forhold:

 • Hvilken type studier som inngår/ligger til grunn
 • Hvordan studiene er planlagt og gjennomført
 • Hvorvidt resultatene fra de enkelte studiene peker i samme retning
 • Om deltakerne, tiltaket som prøves ut og de utfall som måles i studiene er i overensstemmelse med spørsmålet oversikten skal besvare
 • Om studiene har tilstrekkelig med data
 • Om det er mulighet for at det kan foreligge publikasjonsskjevhet

Mer om den systematiske oversikten

Forfatterne av oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser, og fant 34 studier med til sammen 25 424 personer som de inkluderte i oversikten. Søket, som åpnet for studier publisert på alle språk, ble utført i august 2013. Alle de inkluderte studiene var randomiserte kontrollerte studier som inkluderte personer med kreft fra hele verden. Alder og kjønnsfordeling på pasientene er ikke oppgitt i oversikten. Personene var randomisert til behandling enten med eller uten bevacizumab og som et tillegg til kjemoterapi. Kvaliteten på de inkluderte studiene ble vurdert av to forskere uavhengig av hverandre. Overordnet ble kvaliteten på de inkluderte studiene vurdert til å være god.

Kilde

Huang H, Zheng Y, Zhu J, Zhang J, Chen H, et al. (2014) An Updated Meta-Analysis of Fatal Adverse Events Caused by Bevacizumab Therapy in Cancer Patients.

PLoS ONE 9(3): e89960. doi:10.1371/journal.pone.0089960

Les hele oversikten på PLoS ONE: http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0089960

  Om publikasjonen

 • Utgitt: 2014
 • Forfattere: Juvet L, Skår Å.