Hopp til innhold

2014

Viser  148  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Nasjonale elektroniske meldeordninger i spesialisthelsetjenesten: Hvilke finnes, hvilke effekter har de, og hvordan evalueres meldeordningene?

  Søk etter litteratur som beskriver nasjonale elektroniske meldesystemer og etter studier om effekten av nasjonale elektroniske meldesystemer, og om hvordan de er evaluert.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 2. Elektrokonvulsiv behandling (ECT) - systematisk litteratursøk med tematisk sortert referanseliste

  Systematisk litteratursøk med sortering av mulig relevante publikasjoner, for å finne norske studier, internasjonale systematiske oversikter og retningslinjer om elektrokonvulsiv behandling.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 3. Legemiddelforbruket i Norge 2009-2013 (Legemiddelstatistikk 2014:1)

  Grossiststatistikken omfatter alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler i Norge fra grossister til apotek, sykehus/sykehjem og dagligvarehandelen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Rapport om svangerskapsavbrudd for 2013

  Rapporten viser blant annet statistikk om selvbestemte svangerskapsavbrudd etter kvinnens alder, bostedsfylke og svangerskapsvarighet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Beslutningsstøtteverktøy gir mer kunnskap og brukermedvirkning

  Beslutningsstøtteverktøy gir pasienter større opplevelse av å være informert og en mer nøyaktig oppfatning om risiko ved valg av undersøkelse og behandling.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 6. Effekt av nye blodsukkersenkende medikamenter i kombinasjon med metformin sammenlignet med sulfonylurea i kombinasjon med metformin hos pasienter med type-2 diabetes

  Denne oversikten over systematiske oversikter sammenligner effekten av nåværende behandlingsanbefaling av type 2 diabetes.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 7. Trendrapport vaksiner 2014

  Trendrapporten for 2014 bygger på tidligere års rapporter.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Fødsler i Norge - Årstabeller for Medisinsk fødselsregister 2012

  Årstabellene i denne rapporten viser autoriserte tall for 2012. Tabellene inkluderer alle registrerte svangerskap som er avsluttet f.o.m. 22 fullgåtte svangerskapsuker (154 dager) og med fødselsvekt

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Umiddelbare helsekonsekvenser av kvinnelig kjønnslemlestelse

  I denne systematiske oversikten hadde vi som mål å dokumentere skader som inntreffer under selve inngrepet og/eller kort tid etter inngrepet.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 10. Forebygging av gjengtilknytning blant unge under soning

  Oppdraget var å identifisere empiriske studier som undersøker effekten av og erfaringer med tiltak som har til hensikt å forebygge tilknytning til kriminelle gjenger blant unge under soning.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 11. Tiltak for økt overlevelse etter hoftebrudd

  Dette notatet tar for seg identifiserte forskningsbaserte tiltak som er diskutert med eksperter på området.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Rapport 2014: 1 Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år

  Denne rapporten er den andre i en serie knyttet til barnehageforskning i Den norske mor og barn-undersøkelsen. Det undersøkes hvorvidt variasjon i kvalitet i norske barnehager henger sammen med språklig og psykisk fungering hos 5-år gamle barn.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Måleegenskaper ved den norske versjonen av California Verbal Learning Test II (CVLT-II)

  Oppdraget for denne rapporten var å finne forskning om California Verbal Learning Test-II (CVLT-II) i norske populasjoner og vurdere normdata, reliabilitet og validitet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Effekt av abdominalt aortaaneurisme screening

  Et abdominalt aortaaneurisme (AAA) er en svekkelse i åreveggen av bukdelen av hovedpulsåren som resulterer i en unormal utposning.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 15. Norway – Health system review

  Rapporten gir en omfattende og detaljert beskrivelse av det norske helsesystemet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Rapport fra Vannverksregisteret. Drikkevannsstatus (data 2009 og 2010)

  Rapporten inneholder oversikt over vannbehandling, ledningsnett, vannkilder og vannkvalitet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Økonomisk evaluering av en innhentingsvaksine mot HPV for kvinner under 26 år

  I analysen har vi undersøkt om det er kostnadseffektivt å gjennomføre innhentingsvaksinering av kvinner som er 26 år eller yngre sammenlignet med dagens praksis som er ingen innhentingsvaksinering.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 18. Effekt av innhentingsvaksinering mot HPV av unge kvinner

  Denne systematiske oversikten ble utført for å vurdere om HPV-vaksinene som i dag gis til 11 - 12 år gamle jenter i Norge, også er effektive for kvinner opp til 26 år.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 19. Effekt av, og erfaringer med, tiltak for å øke befolkningens tillit til politiet

  Denne systematiske oversikten har oppsummert forskning om tiltak som kan ha positiv effekt på publikums oppfatning av politiet.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 20. Helseeffekter av å fortsette i arbeid etter pensjonsalder

  Kunnskapssenteret har vurdert forskningsgrunnlaget for effekter av å fortsette i arbeid etter vanlig pensjonsalder på livskvalitet og fysiske og psykiske utfallsmål.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert