Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tidlig støttet utskriving kan være trygt og effektivt for pasienter med hjerneslag»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Tidlig støttet utskriving kan være trygt og effektivt for pasienter med hjerneslag

Metodevurdering

Tidlig støttet utskriving kan være trygt og effektivt for pasienter med hjerneslag

Publisert Oppdatert

Tidlig utskriving med støtte og rehabilitering i kommunen kan redusere langsiktig hjelpebehov og institusjonsinnleggelser for noen grupper pasienter med hjerneslag. De beste resultatene ble observert når rehabiliteringsteamet var adekvat organisert og tilstrekkelig bemannet for pasienter med mindre alvorlige hjerneslag. Ingen funn tyder på negative effekter av tidlig utskriving med rehabilitering. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet som ble utgitt i 2012.

Tidlig utskriving med støtte og rehabilitering i kommunen kan redusere langsiktig hjelpebehov og institusjonsinnleggelser for noen grupper pasienter med hjerneslag. De beste resultatene ble observert når rehabiliteringsteamet var adekvat organisert og tilstrekkelig bemannet for pasienter med mindre alvorlige hjerneslag. Ingen funn tyder på negative effekter av tidlig utskriving med rehabilitering. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet som ble utgitt i 2012.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2013
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Dalsbø TK.

Hovedbudskap

Hjerneslag

Hjerneslag er et globalt helseproblem og en vesentlig årsak til sykdom og død hos voksne, særlig eldre. Pasienter med akutt hjerneslag behandles i egne slagenheter i sykehus. 

Hva er tidlig støttet utskriving?

Etter konvensjonell behandling i sykehus har hjerneslagpasienter ofte blitt værende i sykehus for rehabilitering med fysisk trening. I dag skrives pasienter i større grad tidlig ut og rehabiliteringsopplegg igangsettes enten poliklinisk, hjemme eller ved egne opptreningssentre. Tidlig støttet utskriving med rehabilitering innebærer at pasienten skrives ut flere dager tidligere enn det som er vanlig praksis og får et tilpasset rehabiliteringsopplegg fra et tverrfaglig team som enten utgår fra et sykehus eller kommunen.

Pasienter med hjerneslag i Norge

Ifølge Kunnskapssenterets rapporter nr 18 og 22 fra 2010 er hjerneslag den tredje hyppigste dødsårsaken og den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemming i Norge. Hjerneslag defineres som en plutselig oppstått lokal eller global forstyrrelse i hjernens funksjoner av vaskulær årsak, som varer i mer enn 24 timer eller fører til død. Hjerneslag kan skyldes enten hjerneinfarkt (iskemisk hjerneslag) eller blødning i hjernen (hemoragisk hjerneslag). Hjerneslag har store helsemessige og økonomiske konsekvenser både for pasienter, pårørende, helsevesenet og samfunnet forøvrig. Organiseringen av rehabiliteringstilbudet til pasienter med hjerneslag har stor betydning for den enkelte pasients mulighet til å overleve og oppnå et godt funksjonsnivå og god livskvalitet etter hjerneslaget. Hjerneslagpasienter har rett til gratis behandling og trening hos fysioterapeut også etter at de er utskrevet fra sykehuset.  I Norge informeres pasienter og pårørende i varierende grad om at fysisk trening kan være nyttig for hjerneslagpasienter. Det er også usikkert i hvor stor grad pasienter med hjerneslag får tilbud om fysisk trening.

Hva sier forskningen?

Denne systematiske oversikten oppsummerer funn fra studier som har undersøkt effekten av tidlig støttet utskriving med rehabilitering i kommunen, koordinert og levert av et tverrfaglig team for personer med hjerneslag. Tiltaket ble sammenlignet med pasienter som fikk vanlig behandling. Studiene viste at:

 • Tiltaket gir færre dødsfall og færre hjerneslagpasienter blir avhengig av hjelp. Dette utfallet er statistisk signifikant. Vi har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å ha høy kvalitet.
 • Tiltaket gir muligens færre dager på det første sykehusoppholdet. Dette utfallet er kombinert og er statistisk signifikant. Vi har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å ha lav kvalitet.
 • Tiltaket gir trolig færre reinnleggelser på sykehus etter utskriving. Vi har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å ha middels kvalitet.
 • Tiltaket gir trolig liten eller ingen forskjell i pasienters daglige fungering (”activity of daily living”). Vi har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å ha middels kvalitet.
 • Tiltaket gir liten eller ingen forskjell i subjektiv helsestatus. Vi har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å ha høy kvalitet.
 • Tiltaket gir trolig flere fornøyde pasienter. Dette utfallet er statistisk signifikant. Vi har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å ha middels kvalitet.

 

Resultattabell

Tabell 1. Oversikt over resultater

  Utfall

Vanlig praksis

Tidlig utskriving med rehabilitering, koordinert og levert av et tverrfaglig team

Kvalitet på dokumentasjonen

Dødelighet og hjelpeavhengighet

481 av 1000

397 av 1000

(fra 338 til 458 per 1000)**

++++

Høy

Lengde på sykehusoppholdet (dager)

Gjennomsnittlig antall dager på sykehus varierte fra 12 til 49 i kontrollgruppen

Det var gjennomsnittlig 6.84 færre dager i tiltaksgruppen sammenlignet med vanlig praksis

(fra 11 til 2 færre dager på sykehus)**

++

Lav

Re-innleggelse på sykehus

286 av 1000

335 av 1000

(fra 273 til 400 av 1000 ble re-innlagt på sykehus)

+++

Middels

Daglig fungering

 

Det var gjennomsnittlig 0.06 standardavvik bedre fungering i tiltaksgruppen sammenlignet med vanlig praksis

(fra -0.08 til 0.20 standardavvik)

+++

Middels

Subjektiv helsestatus

 

Det var gjennomsnittlig 0.07 standardavvik bedre subjektiv helse i tiltaksgruppen sammenlignet med vanlig praksis

(fra -0.21 til 0.06 standardavvik)

++++

Høy

Pasienttilfredshet

608 av 1000

730 av 1000

(fra 637 til 806 per 1000 var tilfreds med behandlingen)**

+++

Middels

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

** Statistisk signifikant utfall.

Begrensninger ved dokumentasjonen

Vi vurderer kvaliteten på dokumentasjonen for hvert utfall. Når vi vurderer kvaliteten på dokumentasjonen, ser vi blant annet på følgende forhold:

 • Hvilken type studier som er tatt med i oversikten
 • Hvordan studiene er planlagt og gjennomført
 • Hvorvidt resultatene fra de enkelte studiene peker i samme retning
 • Om deltakerne, tiltaket som prøves ut og de utfall som måles i studiene er i overensstemmelse med spørsmålet oversikten skal besvare
 • Om studiene har tilstrekkelig med data
 • Om det er mulighet for at det kan foreligge publikasjonsskjevhet

Dokumentasjonen kan være av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. Forskere i Kunnskapssenteret har vurdert dokumentasjonen fra denne systematiske oversikten til å være av høy, middels og lav kvalitet.

Mer om den systematiske oversikten

Forskere i Cochrane-samarbeidet gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser, og fant 14 studier med 1957 pasienter med hjerneslag som de inkluderte i oversikten. Studiene var utført i Norge, Sverige, Danmark, Australia, Canada, England, USA og Thailand. Det er til dels stor variasjon på tvers av de inkluderte studiene i hva som er innholdet i tiltaket som går under samlebetegnelsen/begrepet ”tidlig støttet utskriving” (på engelsk kalt ”early supported discharge services”). I enkelte studier ble pasientene utskrevet fra sykehuset til en annen institusjon eller rett hjem. Pasientene med hjerneslag ble randomisert til kontrollgruppe med enten standard behandling i en medisinsk avdeling eller i en rehabiliteringsenhet eller i en egen slagenhet. I analysene ble studiene fordelt etter hvorvidt tiltaket bestod av tverrfaglige oppfølgingsteam med eller uten koordinering og oppfølging. Flere av analysene ble justert for alder, kjønn, pasientens sykdomsgrad og om det ble benyttet egne slagenheter. I enkelte av studiene ble pasientene utskrevet etter fire dager, mens pasientene i kontrollgruppen ble på sykehuset i ti dager. Pasientene var i gjennomsnitt mellom 66 og 80 år gamle. De aller fleste studiene målte utfallene dødelighet, institusjonsopphold, sykehusopphold både med kort og lang oppfølgingstid. Vi presenterte kun noen av analysene i resultattabellen. De aller fleste studiene hadde lav risiko for systematiske skjevheter.

 

 1. Fearon P, Langhorne P, Early Supported Discharge Trialists. Services for reducing duration of hospital care for acute stroke patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD000443. DOI: 10.1002/14651858.CD000443.pub3. Les hele oversikten i Cochrane Library.

Andre kilder