Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Rapport

Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre europeiske OECD-land 2012

”Health at a Glance” er en rapportserie fra OECD som utgis annethvert år. Rapporten gir et oversiktsbilde over befolkningens helsetilstand og helsetjeneste ved hjelp av ulike indikatorer for samtlige OECD-land. I tillegg publiserte OECD regionale rapporter for henholdsvis Europa og Asia/Stillehavet i 2010 og 2012.

”Health at a Glance” er en rapportserie fra OECD som utgis annethvert år. Rapporten gir et oversiktsbilde over befolkningens helsetilstand og helsetjeneste ved hjelp av ulike indikatorer for samtlige OECD-land. I tillegg publiserte OECD regionale rapporter for henholdsvis Europa og Asia/Stillehavet i 2010 og 2012.


Hovedbudskap

Bakgrunn og metode

”Health at a Glance” er en rapportserie fra OECD som utgis annethvert år. Rapporten gir et oversiktsbilde over befolkningens helsetilstand og helsetjeneste ved hjelp av ulike indikatorer for samtlige OECD-land. I tillegg publiserte OECD regionale rapporter for henholdsvis Europa og Asia/Stillehavet i 2010 og 2012. 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten belyser i denne kommentarrapporten til Health at a Glance: Europe 2012 viktige trekk ved den norske helsetjenesten sett i forhold til helsetjenesten i de øvrige europeiske OECD-landene. OECD-rapporten fra 2012 inneholder sammenliknbare data fra 35 europeiske land, basert på de nyeste tilgjengelige data fra 2010. Gjennomsnittsverdiene som oppgis er for EU-landene i OECD.  Kommentarrapporten er ment å være et bidrag i den pågående debatten om kvalitet i den norske helsetjenesten. Det er lagt vekt på å få frem områder hvor Norge klart skiller seg ut fra de andre europeiske OECD-landene. Vi drøfter i tillegg datakvalitet og sammenliknbarhet, siden landene varierer med hensyn til befolkningssammensetning, finansiering og organisering av helsetjenester, samt at de har ulike måter å registrere og rapportere data på.

Kunnskapssenteret publiserte en tilsvarende kommentarrapport i 2009.

Resultat og diskusjon

Helsetilstand og helsevaner

Helsetilstanden i Norge er generelt god, med høyere forventet levealder og lavere sykelighet og dødelighet enn OECD-gjennomsnittet. Økt forekomst av overvekt, fedme og diabetes er en negativ trend i de europeiske OECD-landene, som også gjelder Norge. Forekomst av fedme i Norge er imidlertid under gjennomsnittet for de andre OECD-landene i Europa.

Norske helsevaner er også bedre enn gjennomsnittet i OECD, med lavere forbruk av tobakk og alkohol og høyere inntak av frukt. Spesielt positivt er det at andelen unge som røyker i Norge er blant de laveste i sammenlikningen. Et negativ funn er at andelen unge i Norge som er fysisk aktive, er blant de laveste i de europeiske OECD-landene.

Helsesystemets utgifter og resultater

Norge har de høyeste helseutgifter per innbygger i Europa målt per capita. Ser man på prioritering av utgifter til helsetjenesten som andel av den totale verdiskapingen (BNP), plasseres derimot Norge litt over gjennomsnittet, med 9,4 % av BNP sammenliknet med 9,0 % av BNP for de europeiske OECD-landene. Helseutgiftenes andel av BNP i EU-landene har for øvrig sunket fra 9,2 % i 2009. Norge skiller seg ut med den høyeste andelen ressurser brukt på pleie og omsorg og et høyt antall pleie- og omsorgspersonell per innbygger i forhold til de andre europeiske OECD-landene.

Selv om disse sammenlikningene indikerer at Norge har langt høyere ressursbruk enn de fleste andre europeiske OECD-landene, er det likevel usikkert om vi får tilsvarende bedre helsetilstand i befolkningen. Sammenliknet med de europeiske OECD-landene, har norsk helsetjeneste hatt størst reduksjon i sykehusdødelighet på grunn av hjerneslag. Også for overlevelse etter fem år ved brystkreft, livmorhalskreft, tykktarmskreft og endetarmskreft skårer Norge godt over OECD-gjennomsnittet. Når det gjelder pasientsikkerhetsindikatorene for fødselsskader skårer Norge litt dårligere enn gjennomsnittet i Europa for normalfødsler, men bedre enn snittet for kvinner som har kompliserte fødsler. Oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet er lik det europeiske gjennomsnittet. Det er fortsatt behov for å utvikle pålitelige resultatindikatorer på mange områder innen helsetjenesten, både i europeiske land og i Norge.

Konklusjon

Innbyggere i Norge har god helse og gode helsevaner sammenliknet med innbyggere i de andre europeiske OECD-landene. Mens norske helseutgifter er blant de høyeste i Europa, leverer den norske helsetjenesten resultater både på, og over det europeiske OECD-gjennomsnittet på områder der vi har pålitelige data. På flere områder er vi blant de beste. Vi mangler sammenliknbare data om kvalitet og resultater for deler av helsetjenesten.  Vi mener derfor det er nødvendig å styrke arbeidet med utvikling av et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem.

 

    Om rapporten

  • Utgitt: 2013
  • Forfattere: Saunes IS, Helgeland J, Ringard Å, Lindahl AK.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-513-9