Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Boligløsninger for eldre»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Boligløsninger for eldre

Forskningskartlegging

Boligløsninger for eldre

Publisert Oppdatert

Rapporten identifiserer studier som undersøker helseeffekten av og erfaringer med boligtiltak blant friske eldre mennesker over 60 år.

Rapporten identifiserer studier som undersøker helseeffekten av og erfaringer med boligtiltak blant friske eldre mennesker over 60 år.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2013
  • Forfattere: Johansen S, Wollscheid S, Kurtze N.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-516-0

Sammendrag

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Husbanken å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å identifisere studier som undersøker helseeffekten av og erfaringer med boligtiltak blant friske eldre mennesker over 60 år. 

Metode 

Vi utarbeidet en søkestrategi for et systematisk litteratursøk. Det ble søkt i medisinske/sosialfaglige databaser etter studier. Søket ble utført i desember 2012. Parvis gikk forfatterne, uavhengig av hverandre,gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene. Vi sorterte deretter referansene i henhold til type tiltak og studiedesign. 

Resultater 
Vi identifiserte totalt 8652 referanser. Av disse var 66 mulig relevante i henhold til inklusjonskriteriene. 
De mulig relevante referansene ble sortert i 4 kategorier ut fra boligløsning/intervensjon. I tillegg ble de sortert etter type studiedesign. Det var ikke hensiktsmessig å sortere referansene etter geografi da dette var oppgitt i kun et fåtall av sammendragene. 
Relativt få av de inkluderte studiene har kontrollerte design som kan si noe sikkert om effekt av tiltakene. Men av de kontrollerte studiene og oversiktssartiklene som ble inkludert i denne rapporten, har de fleste av disse undersøkt effekt av boligtilpasninger og tekniske løsninger i hjemmet. Dette funnet kan være et grunnlag for en videreføring av prosjektet i form av en systematisk oversikt over denne type boligtiltak. Et slikt arbeid fordrer imidlertid ytterligere spissing av problemstillingen med tanke på hva som er relevante populasjoner, tiltak og utfall. 

I dette notatet har vi listet opp mulig relevante referanser, men vi har hverken lest dem i fulltekst, vurdert den metodiske kvaliteten eller sammenstilt funn og konklusjoner.