Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
Status Markér alle
 1. Barn og unges medvirkning i barnevernet: en systematisk kartleggingsoversikt

  En oversikt over og beskrivelse av forskning som har undersøkt barn og unges medvirkning i barnevernet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 2. Barnefødsler og forskrivning av medikamenter

  Prosjektet ser på mulige konsekvenser ved bruk av spesifikke medikamenter under svangerskapet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 3. Barnekreft og prenatale miljøeksponeringer (I4C)

  Prosjektet skal gjennomføres i et samarbeid mellom 6 land for å finne ut om kreft hos barn kan skyldes miljøpåvirkning i svangerskapet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 4. Barnevekststudien

  Barnevekststudiens formål er å dokumentere høyde, vekt og livvidde og følge endringer i kroppsmål og utvikling av overvekt og fedme i barnebefolkningen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 5. Barnevekststudien 2010-2019: Kroppsmasseindeks og vektstatus og faktorer som har sammenheng med vektutvikling hos norske barn.

  Formålet med dette prosjektet er å undersøke faktorer som har sammenheng med undervekt, overvekt og fedme og vektutviklingen hos norske barn.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 6. Barns rolle i smittespredning av Sars-CoV-2 i barnehager og skoler

  Ved å samle informasjon om eksponering, sykdomsforløp og samle klinisk materiale (spytt) ønsker vi å kartlegge barns rolle i spredning av viruset.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 7. Bedret barnevaksinasjon og beredskap mot sesong og pandemisk influensa: betydning av cellulær immunitet

  The project assesses the prevalence of past pneumococcal infections and influenza in rural and urban areas of Ethiopia by determining cellular immune protection against new influenza strains.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 8. Behandling av personer som er utsatt for eller utøver vold og seksuelle overgrep (prosjektbeskrivelse)

  Vi skal på oppdrag fra NKVTS kartlegge systematiske oversikter om effekt av behandling for utsatte for og utøvere av vold og seksuelle overgrep.

  Avsluttet

  Publisert

 9. Behandlinger av tilbakefall eller refraktært myelomatose: En fullstendig metodevurdering

  Evaluering av klinisk effekt og kostnadseffektivitet av behandlingsalternativ for pasienter som opplever tilbakefall eller refraktært myelomatose.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 10. Behandlingsforløp og bruk av velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og deres etterlatte

  Prosjektet har som mål å frambringe ny og helhetlig kunnskap om behandlingsforløp og bruk av velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og deres etterlatte.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. Behandlingskarakteristika og komedikasjon hos klozapinpasienter som bytter antipsykotisk behandling

  Prosjektet vil kartlegge faktorer som kan påvirke om behandlingen med klozapin blir vellykket ved å identifisere faktorer som påvirker behandlingen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. Behandlingsopptak og helseutfall av hepatitt C infeksjon i Norge, 1990-2030

  Formålet med dette prosjektet er å beskrive helseutfall av hepatitt C (HCV) infeksjon i Norge i perioden 1990-2030

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 13. Behandlingsresultat av forebyggende behandling av latent tuberkulose, en prospektiv kohort

  Prosjektet er spesielt opptatt av i hvilken grad bivirkninger er årsak til behandlingsavbrudd og ønsker detaljert klinisk informasjon knyttet til dette.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 14. Behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller utøver digital vold

  Målet er å danne et kunnskapsgrunnlag om hvor virksomme ulike behandlingsmetoder kan være for å iverksette målrettede tiltak for personer som er utsatt for eller som selv utøver digital vold.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 15. Beskrivelse av de første laboratoriebekreftede tilfellene av koronavirussykdom (covid-19) i Norge

  Studiens formål er å gi en epidemiologisk beskrivelse av de første tilfellene av covid-19 i Norge i sin helhet, og før og etter 12. mars da omfattende kontrolltiltak og nye testkriterier ble innført.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 16. Beskrivelse av de første tilfellene av koronavirussykdom (covid-19) i Norge

  I dette prosjektet, vil vi analysere overvåkingsdataene for å gi en helhetlig beskrivelse av tilfellene varslet til Folkehelseinstituttet de seks første ukene av utbruddet i Norge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 17. Best prediksjon av uheldige svangerskapsutfall

  Hensikten med denne studien er å sammenligne to metoder for å vurdere om et nyfødt barn er undervektig eller overvektig i forhold til svangerskapslengde.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 18. Betydning av fars livsstil for barnets arvestoff (prosjektbeskrivelse)

  Målet er å finne ut mer om hva som har betydning for barnets helse, slik at vi kan gi god veiledning til kommende foreldre.

  Pågående

  Publisert

 19. Betydningen av ernæringsstatus for effekten av tungmetaller på helsen til mødre og deres barn (MoBa-ETox)

  Formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om ernærings- og tungmetallstatus i svangerskapet og undersøke hvilken betydning dette kan ha for mors og barns senere helse.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 20. Betydningen av foreldres alder for barnets utvikling og mentale helse.

  Hensikten med studien er å undersøke betydningen av mor og fars alder i forhold til barnets mentale helse og utvikling.

  Pågående

  Publisert Oppdatert