Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Barns helse og utvikling»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Barns helse og utvikling

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Avdeling

Barns helse og utvikling

Avdeling for barns helse og utvikling innhentar og formidlar kunnskap om utviklinga innan psykisk helse og livskvalitet hos barn og unge over tid, det vil seie frå barndomen til tidleg vaksenliv.

Innanfor psykisk helse er vi mellom anna opptekne av utvikling og omfang av symptom innanfor dei vanlegaste psykiske lidingane (angst, depresjon, åtferdsproblem, spiseforstyrringar). Psykisk helse handlar òg om forhold knytte til positiv psykisk helse, livskvalitet og meistring. Av andre tema arbeider vi med utviklinga av personlegdom, språk, alkoholbruk, søvn samt overvekt og slankeåtferd.

Forskinga ved avdelinga har eit utviklings- og livsløpsperspektiv med fokus på korleis unge og omgivnadene deira gjensidig påverkar kvarandre over tid. Vi forskar derfor på kva miljøet der barn og unge veks opp og ferdast, har å seie. Familien er den viktigaste oppvekstarenaen i dei tidlege barneåra, og forhold som den psykiske og fysiske helsa til foreldre, men òg samspel, oppseding og konfliktar i familien, har mykje å seie. Vi forskar òg på forhold knytte til barnehage, skule og venegrupper. Familiar med migrasjonserfaringar og etnisk mangfald i befolkninga er òg blant temaa vi forskar på. Fleire av forskingsprosjekta i avdelinga ser òg på genetikk samt forhold under svangerskap og fødsel og kva det har å seie.

Forsking

Avdelinga har per i dag ei rekkje forskingsprosjekt der ein studerer ulike risiko- og vernefaktorar for psykisk helse hos barn og unge samt korleis den psykiske helsa deira er og utviklar seg over tid. Vi har studiar av personlegdom, livskvalitet og trivsel, depressivitet og otte, språkutvikling, overvekt og spiseproblem, søvnvanskar og medisinbruk samt åtferdsproblem og rusbruk.

Avdelinga fokuserer særleg på miljøvilkår som påverkar utviklinga til barn og unge. Vi undersøkjer miljøvilkåra til barnet i fosterlivet, kva den psykiske helsa og medisinbruken til foreldra har å seie, familiesamspel og familiekonfliktar, læringsmiljø i barnehage og skule, sosial støtte og venskap, mobbing og utanforskap samt kva det har å seie å ha erfaringar som flyktning og å vekse opp i det fleirkulturelle samfunnet.

Forskinga og helseanalysen ved avdelinga er basert på dei store datamateriala til Folkehelseinstituttet (epidemiologiske kohortundersøkingar og helseregister) og på mindre og meir målretta undersøkingar av spesifikke grupper eller avgrensa problemstillingar. Forskarane har særleg kompetanse på komplekse statistiske metodar som longitudinelle analysar, strukturelle likningsmodellar og familiedesign.

Helseanalyser og rådgiving

Avdelinga har ansvar for å følgje med på helse og trivsel i barndom og oppvekst samt har eit koordinerande ansvar for forsking og helseanalyse knytt til livskvalitet og positiv psykologi. Avdelinga har ansvar for å skaffe kunnskap om førekomsten av psykiske plager og lidingar blant barn og unge, og om risikofaktorar og vernefaktorar knytte til psykisk og fysisk helse samt trivsel gjennom oppveksten.

Kommunikasjon

Forskinga og helseanalysen ved avdelinga blir formidla gjennom vitskaplege artiklar i nasjonale og internasjonale tidsskrift, gjennom populærvitskaplege artiklar på nettsidene til Folkehelseinstituttet og i media. Vi publiserer òg rapportar om ulike tema på oppdrag frå departement og direktorat.

Om avdelinga

Avdeling for barns utvikling har i skrivande stund 22 tilsette. Av desse er 11 forskarar i anten faste eller mellombelse stillingar, fem er postdoktorstipendiatar og tre er doktorgradsstipendiatar. Avdelinga har ein avdelingskoordinator, ein prosjektkoordinator og ein forskingsassistent.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Avdelingsdirektør

Heidi Aase

Fasttelefon: 21 07 83 44

Besøksadresse

Marcus Thranes gate 6

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Heidi Aase

Heidi Aase

Avdelingsdirektør, Dr. Psychol.

Tlf: 21 07 83 44

M: 975 38 324

Ansatt bilde

Anne Kjeldsen

Tlf: 21 07 83 66

Bilde av Anne Kristine Nilsen Solhaug

Anne Kristine Nilsen Solhaug

PhD student, Psykolog

Tlf: 21 07 83 66

Bilde av Brit Oppedal

Brit Oppedal

Senior forsker, PhD

Tlf: 21 07 82 26

M:

Ansatt bilde

Christiane Lingås Haukedal

Ansatt bilde

Emilie Ødegård

Bilde av Erik Eliassen

Erik Eliassen

Postdoc, Ph.D

Tlf: 21 07 83 20

M: 928 06 172

Ansatt bilde

Espen Røysamb

Tlf: 21 07 83 68

Ansatt bilde

Gro Dehli Villanger

Forskar, PhD i Toksikologi

Tlf: 21 07 82 20

M: 916 05 784

Ansatt bilde

Guido Philipp Emmanuel Biele

Forsker I, PhD

Tlf: 21 07 83 50

Bilde av Hedvig Marie Egeland Nordeng

Hedvig Marie Egeland Nordeng

Forsker, Dr. philos (PhD)

Tlf: 21 07 83 55

Bilde av Hege Marie Bøvelstad

Hege Marie Bøvelstad

Postdoktor, Ph.D

Tlf: 21 07 88 99

Bilde av Idunn Brekke

Idunn Brekke

Seniorforsker, Ph.D sosiologi

Tlf: 21 07 83 09

M: 997 39 000

Ansatt bilde

Ingrid Anna Ørstavik Dissen

Tlf: 21 07 82 79

Ansatt bilde

Ingrid Grimstad

Tlf: 21 07 82 56

Ansatt bilde

Karine Jakobsen

Ansatt bilde

Kjell Vegard Fjeldheim Weyde

Tlf: 21 07 64 27

Ansatt bilde

Kristina Bela Reinen Amador

Ansatt bilde

Leila Torgersen

Forsker, Dr. Psychol.

Tlf: 21 07 83 43

M: 996 19 709

Bilde av Linda Paarup Neigaard Larsen

Linda Paarup Neigaard Larsen

Post Doc

Tlf: 21 07 83 94

Bilde av Liv Stene-Larsen

Liv Stene-Larsen

Avdelingskoordinator, Bedriftsøkonom

Tlf: 21 07 82 12

M: 922 92 394

Ansatt bilde

Maren Sand Helland

Post Doc, Ph.D in Psychology

Tlf: 21 07 83 85

Bilde av Mari Vaage Wang

Mari Vaage Wang

Forsker, PhD

Tlf: 21 07 83 74

Bilde av Maria Larsdotter Morbech

Maria Larsdotter Morbech

PhD student

Ansatt bilde

Martin Scheiene

Ansatt bilde

Nina Alexandersen

Ansatt bilde

Pernille Krog Torp

Bilde av Pål Suren

Pål Suren

Forsker, Cand.med. PhD

Tlf: 21 07 83 03

Bilde av Ragnhild Eek Brandlistuen

Ragnhild Eek Brandlistuen

Seniorforsker, PhD

Tlf: 21 07 80 31

M: 970 68 217

Ansatt bilde

Raymond Agnar Pettersen

Bilde av Silje Kvam Bårdstu

Silje Kvam Bårdstu

Post doc forsker, PhD in psychology

Tlf: 21 07 80 82

M: 456 88 443

Ansatt bilde

Stine Ericson

Ansatt bilde

Susan Garthus-Niegel

Tlf: 21 07 83 35

Bilde av Synnve Schjølberg

Synnve Schjølberg

Prosjektleder/ klinikkleder, CandPsychol

Tlf: 21 07 82 22

Bilde av Thea Steen Skogheim

Thea Steen Skogheim

PhD student, Master i helse- og sosialpsykologi

Tlf: 21 07 64 11

M: 452 75 048

Ansatt bilde

Tiril Wilhelmsen

PhD student, Master i psykologi

Tlf: 21 07 66 89

Bilde av Tonje Holt

Tonje Holt

Forsker, PhD

Tlf: 21 07 88 26