Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vilkår for bruk av tekst, illustrasjonar, foto og film»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vilkår for bruk av tekst, illustrasjonar, foto og film

Artikkel

Vilkår for bruk av tekst, illustrasjonar, foto og film

På fhi.no publiserer instituttet statistikk og analyse i tillegg til informasjon om smittevern, miljømedisin, epidemiologi, psykisk helse og rusmiddelforsking.

På fhi.no publiserer instituttet statistikk og analyse i tillegg til informasjon om smittevern, miljømedisin, epidemiologi, psykisk helse og rusmiddelforsking.


Innhold på denne siden

Informasjon på fhi.no har generell karakter og kan ikkje erstatte kontakt med, undersøking og behandling hos lege. Har du spørsmål om eiga helse, bør du ta opp dette opp med fastlegen din. 

Folkehelseinstituttet tar ikkje ansvar for innhaldet på eksterne sider som det vert lenka til på fhi.no. 

Kommunikasjonsdirektøren er ansvarleg redaktør for fhi.no

Vilkår for bruk av tekstar på fhi.no

Opphavsretten for alle tekstar på fhi.no tilhøyrer Folkehelseinstituttet dersom ikkje anna er oppgitt. Dersom du siterer frå tekstar, skal du følgje vanleg praksis for sitering og berre gjengi eit kort utdrag. I tillegg skal det lenkast til artikkelen som du siterer, for eksempel slik: "Folkehelseinstituttet. Fakta om ADHD. Elektronisk publisering http://www.fhi.no/(url). Nedlasta/lese dato ….." (legg til dato).

Du kan ikkje hente pdf-filar frå fhi.no og leggje dei ut på ein annan nettstad.

Vilkår for bruk av tabellar og diagram

Norgeshelsa statistikkbank og Kommunehelsa statistikkbank inneheld tabellar og diagram med opne og ikkje-personidentifiserbare data. Du kan fritt lagre elektronisk, skrive ut, mangfaldiggjere og vidareformidle materiale frå Norgeshelsa og Kommunehelsa statistikkbankar (tekst, statistiske tabellar og figurar). Føresetnaden er at du følgjer vanleg praksis for tekstsitat og oppgir kjelde. Kjelde skal oppgjevast ved kvar tabell og figur, for eksempel slik: «Kjelde: Norgeshelsa statistikkbank, Nasjonalt folkehelseinstitutt. http://www.norgeshelsa.no»

Du har på same måte lov til å kopiere tabellar og diagram frå faktaark med helsestatistikk mot å oppgi kjelde, for eksempel: «Folkehelseinstituttet. Hjerte- og karsjukdommar – faktaark med helsestatistikk. Elektronisk publisering  http://www.fhi.no/(url), nedlasta/lese … (legg til dato)".

Dersom du gjenbrukar tabellar og figurar på internett, tilrår vi lenker i staden for å legge ut kopi av tabellar og figurar.

Du kan ikkje bruke tabellar og diagram på ein måte som framstår som villeiande informasjon.

Folkehelseinstituttet fråskriv seg ansvar for kvaliteten på informasjon på andre nettstader der data frå Norgeshelsa og Kommunehelsa statistikkbankar vert nytta.

For andre statistikkbankar på fhi.no, sjå vilkår for bruk.

Vilkår for bruk av foto og illustrasjonar som er publiserte på fhi.no

  • Media har høve til fritt å nytte pressefoto og logo frå sidene med presseinformasjon. Du kan laste ned pressebilde frå denne sida: Bilder og Folkehelseinstituttets logo 
  • Andre foto, illustrasjonar og teikningar som er publiserte på fhi.no, og som instituttet har råderett over, kan ikkje gjenbrukast av andre utan avtale med FHI. Blant anna gjeld dette foto og illustrasjonar av skadedyr, foto frå laboratorium, historiske foto m.v.  
  • Kampanjemateriell kan nyttast der dette kjem klart til syne.
  • Illustrasjonsfoto som instituttet har kjøpt frå leverandørar og der den eksterne leverandøren har opphavsretten, kan ikkje gjenbrukast av andre.

Vilkår for bruk av filmar som er publiserte av Folkehelseinstituttet

  • Offentleg tilgjengelege filmar vert lagra på FHIs kanalar på YouTube og Vimeo. Desse kan du laste ned, embedde eller lenke til, avhengig av avtalen for den enkelte videoen. Hugs å oppgje kjelde. 
  • Rettane til filmane på FHIs YouTube- og Vimeo-kanalar tilhøyrer Folkehelseinstituttet. Materialet kan ikkje nyttast til kommersielle formål.

  • Kvar film er tilgjengeleg under vilkåra i Creative Commons-lisensen CC BY-NC-ND 4.0. Denne lisensen lèt deg lasta ned og dela filmen i kva som helst medium eller format, under føresetnad av at det blir oppgitt korrekt kreditering og lenkje til lisens på ein formålstenleg måte. Dersom ein skal bruka filmen på fellesskjermar, til dømes i venterom eller på sjukehus, held det med logoen eller krediteringa som blir vist undervegs eller på slutten av filmen.

  • Du kan ikkje distribuera materialet dersom du remixer, omarbeider eller byggjer på materialet. Lisensvilkår: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no

Innhold fra fhi.no i iframes er sperret

Moglegheita for å vise innhald frå fhi.no i iFrames er deaktivert av omsyn til trygging og for at vi skal ha kontroll på integriteten til innhaldet på FHI.