Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 5 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 5 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 5 er publisert

Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen avtok betydelig i løpet av januar.

Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen avtok betydelig i løpet av januar.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

– Trenden er fortsatt synkende, men nedgangen har gått saktere de siste ukene. Innleggelser med luftveisinfeksjon er nå i samme størrelsesorden som i vintersesongene før pandemien. Den videre utviklingen av epidemiene i vinter er usikker, sier smitteverndirektør Trygve Ottersen i FHI.

Ukerapporten for uke 5, og tidligere publiserte ukerapporter:

Sammendrag uke 5

  • Covid-19-bølgen er over, men det vil fortsatt være en del smittespredning, og en ny bølge kan komme senere i vinter eller vår. Nedgang i påviste tilfeller og nye sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak fortsetter, men saktere de siste par ukene.
  • Influensaepidemien avtok hurtig i løpet av januar. Siste par uker har antall nye innleggelser og andel positive prøver vært relativt stabilt, men det er fortsatt store forskjeller i forekomst mellom fylkene. Influensavirus A(H1N1) dominerer fortsatt på landsbasis, men andre influensavirus er også i omløp. Influensa B har en gradvis økende andel og kan føre til en ny vekst i epidemien.
  • RSV-infeksjonsepidemien pågår fortsatt, og den videre utviklingen er usikker. Det er fortsatt flest innleggelser hos barn under fem år, men de siste ukene har antall innleggelser økt noe blant de eldste.
  • Dødelighet: Beregninger gjort av FHI viser at dødeligheten i befolkningen nå er innenfor beregnet intervall sammenlignet med årene 2010-2019. I de eldste aldersgruppene er det fortsatt en overdødelighet og den sammenfaller med et høyt antall dødsfall assosiert med luftveisinfeksjoner. Både totaldødelighet og antall dødsfall assosiert med luftveisinfeksjoner har avtatt de siste ukene.
  • Beredskapen i sykehusene og kommunene må opprettholdes i vinter med tanke på fortsatt høy sykdomsforekomst, stort sykefravær, mange innleggelser og mange utbrudd i sykehjem og sykehus.
  • Vaksinasjon er ikke for sent. FHI oppfordrer alle til følge vaksinasjonsanbefalingene. Se FHIs nettsider for vaksinasjonsanbefalingene for covid-19-vaksine og influensavaksine.
  • Smittevernrådene er å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer. Dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøke risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind. Personer i risikogrupper som skal være blant mange folk innendørs i perioder med mye smitte, bør vurdere å bruke munnbind. Alle bør ha god hoste- og håndhygiene. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag. Se smittevernråd for befolkningen.
  • Antiviral behandling kan redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp. Personer med særlig risiko kan sammen med sin lege vurdere behovet for antiviral behandling av covid-19 og influensa så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Se Råd om bruk av antiviralia mot covid-19 og Råd om bruk av antiviralia mot influensa. Sykehus, sykehjem og apotek bør normalt ha antivirale legemidler tilgjengelig i vintersesongen.

Luftveisinfeksjoner samlet

Omfanget av luftveisinfeksjoner i befolkningen er betydelig mindre nå enn for noen uker siden. I årets første uker var det en sterk nedgang i luftveissymptomer i befolkningen og legebesøk for slike symptomer. Det har vært en utflating siste uker. Antall nye innleggelser med luftveisinfeksjon har gått raskt ned fra en topp i uke 52 på 3 028 innleggelser til 1 275 innleggelser i uke 4. De tre epidemiene av RSV-infeksjon, influensa og covid-19 dominerer fortsatt bildet med luftveisinfeksjoner. De andre forkjølelsesvirusene som inngår i overvåkingen, ligger på et lavt nivå.

Covid-19

Vinterens covid-19-bølge er over. Etter en kraftig nedgang i smitte og nye sykehusinnleggelser på starten av året, går ikke nedgangen like raskt siste uker. Andelen som tester positivt for koronavirus i befolkningen (Symptometer), andelen konsultasjoner hos lege og legevakt, meldte tilfeller til MSIS og antall med alvorlig forløp viser at nedgangen har gått saktere de siste par ukene.

I uke 5 var det 57 nye sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak etter 64 i uke 4. Det ukentlige antallet har ikke vært så lavt siden sommeren 2021. Antallet nye sykehusinnleggelser med laboratoriebekreftet covid-19 (uavhengig av årsak til innleggelse), var 132 i uke 5 etter 152 uke 4. Antall nye innleggelser i intensivavdeling er stabilt lavt (5 både i uke 4 og 5). Sist uker var det en klar nedgang også i antall covid-19-assosierte dødsfall med 12 i uke 5, etter 27 i uke 4. Vi regner med at antall nye sykehusinnleggelser og covid-19-assosierte dødsfall vil bli oppjustert noe, spesielt for siste uke.

Det er tegn til at prevalens av omikron BA.5 avtar mens prevalens av omikron BA.2 undervarianter øker igjen. BA.2 variantene (BA.2.75 undergrupper med rekombinanter) er likevel en del endret fra utbruddet vi hadde i starten av året 2022. Disse variantene har gitt noe smitteøkning igjen i andre land.  Det virologiske bildet er svært sammensatt med mange forskjellige varianter, BQ.1.1 er ennå hyppigst forekommende enkeltvariant i Norge. 

Per 5. februar er 73 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 60 % blant personer 65-74 år vaksinert med 4. dose vaksine mot covid-19.

Influensa

Influensautbruddet startet noe tidligere enn vanlig, og økte raskt til et høyt nivå som holdt seg gjennom julen. I uke 1-3 var det en hurtig nedgang i influensaforekomst. Siste uker har trenden vært relativt flat. Utviklingen framover er usikker, en gradvis økning av influensa B kan føre til en vekst i epidemien. Det er store geografiske forskjeller i influensaaktivitet for øyeblikket, høyest i Agder og Rogaland, mens Troms og Finnmark ser ut til å gå mot slutten av et influensautbrudd.

Andelen legekonsultasjoner for influensa har vært stabil på 1,2 % i uke 4 og uke 5, og andelen som fikk påvist influensavirus blant dem som fikk tatt prøve, har vært stabilt (15,4 % uke 5, 15,3 % i uke 4). Det er foreløpig registrert et stabilt antall nye sykehusinnleggelser med influensa, 220 i uke 5, etter 226 i uke 4. I uke 5 er det foreløpig registrert 7 innleggelser med influensa i intensivavdeling, etter 6 i uke 4.

Per 5. februar er 63,5 % av personer over 65 år vaksinert mot influensa. Blant sykehusinnlagte med influensa i denne aldersgruppen var 50 % vaksinert. Blant risikogruppene i alderen 18-64 år er dekningen 34 %. Tilsvarende tall for barn i risikogruppene 0-17 år er 7,4 %.

Det er fortsatt mulig å vaksinere seg. Influensavaksinen beskytter mot flere influensavirus. En annen virusvariant vil kunne sirkulere senere i sesongen, og det vil uansett forekomme mye influensasmitte i mange uker framover. Uvaksinerte i målgruppene oppfordres derfor fortsatt til å vaksinere seg. 

RS-virusinfeksjoner

Epidemien med RS-virusinfeksjoner har vært relativt stabil siste uker, men antallet nye sykehusinnleggelser har økt noe siden uke 2. Etter en kraftig nedgang i nye innleggelser med RS-virusinfeksjon fra toppen i uke 52 (281) til uke 2 (167), har antall nye innleggelser økt til 198 i uke 5. Nivået av innleggelser er fortsatt høyest blant barn 0-4 år, men de siste ukene har man også sett noe økning blant de eldre. Andel positive analyser for RS-virus har ligget relativt stabilt siden jul. I uke 4 og 5 var den 13,3 %. I aldersgruppen 0-4 år var andelen positive 37,3 % i uke 5 etter 40,4 % uken før. Den videre utviklingen av epidemien er usikker.