Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Godt klassemiljø henger sammen med gode karakterer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Godt klassemiljø henger sammen med gode karakterer

Forskningsfunn

Godt klassemiljø henger sammen med gode karakterer

Barneskoleelever fungerer bedre, både sosialt og faglig, dersom de har godt klassemiljø og lite konflikt med læreren.

barn, skole
Colourbox.com

Barneskoleelever fungerer bedre, både sosialt og faglig, dersom de har godt klassemiljø og lite konflikt med læreren.


– Det er også mindre mobbing dersom klassemiljøet er godt. Å jobbe med relasjoner og klassemiljø i skolen vil derfor kunne ha en positiv innvirkning på elevenes sosiale og faglige utvikling, sier forsker Mari Vaage Wang.

Sammen med kolleger på Folkehelseinstituttet har hun undersøkt om ulike forhold ved skolemiljøet henger sammen med sosial og faglig fungering hos elevene.

Ved å bruke data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) har forskerne undersøkt hvorvidt klassemiljø, relasjon til lærer og sosiale forhold – som for eksempel mobbing – når barna er åtte og elleve år gamle, henger sammen med elevenes sosiale kompetanse og resultater på nasjonale prøver når barna går i 5. klasse.

Funnene er publisert i Språk- og læringsstudiens seneste rapport, Sammenhenger mellom læringsmiljø, sosial fungering og skoleresultater i grunnskolen.

Lærernes betydning

– Lærerne er betydningsfulle personer i barnas liv, det ser vi tydelig i resultatene i denne rapporten. Vi finner at lite konflikt og mye nærhet i relasjon til læreren er viktig for både gode sosiale og faglige ferdigheter, forteller Wang.

Et noe overraskende funn var at nærhet mellom lærer og elev også var forbundet med mer mobbing og svakere resultater på nasjonale prøver i 5. klasse.

– Dette kan kanskje tolkes som at læreren ser barn som strever eller er i en utsatt situasjon og klarer å danne en nær relasjon med disse barna, sier Wang

En varm og nær lærer-elev-relasjon har derimot en positiv sammenheng med sosial kompetanse.

– Læreren kan bidra til at elever synes bedre om seg selv og omverdenen, som videre fostrer positiv sosial utvikling. Motsatt vil en konfliktfylt lærer-elev-relasjon være negativt for elevens oppfatning av seg selv og den sosiale omverdenen, og dermed bidra til uheldige sosiale konsekvenser, sier Wang.

Viktig med trygt klassemiljø

Resultatene på nasjonale prøver er bedre hos elever som har et godt klassemiljø. Rapporten viser også at et bedre klassemiljø gir bedre sosial kompetanse og mindre mobbing.

– Disse resultatene tydeliggjør viktigheten av at skoler, og i særskilt grad lærere og skoleledelsen, jobber målrettet for å skape et godt og trygt miljø i klassen, sier Wang

Selv om klassemiljø gjerne defineres noe ulikt på tvers av studier, er det likevel fellestrekk som går igjen, som gode relasjoner til medelever, god klasseromsledelse og kvalitet på undervisningen.

Sammenheng mellom sosial kompetanse og mobbing

Barn med lav sosial kompetanse var mer utsatt for mobbing. Dette gjaldt både når barna var åtte og elleve år.

– Sammenhengen mellom sosial kompetanse og mobbing betyr at lærer og andre bør jobbe med å inkludere barn som ikke er så sterke sosialt, både faglig og i det sosiale i klassen, forteller Wang

Barn som ble mobbet i 5. klasse hadde dårligere resultater på nasjonale prøver.

– Gode læringsvilkår er viktig for barns læringsutbytte. Mobbing er destruktivt og vil kunne påvirke barns motivasjon, lyst og evne til å lære og prestere på skolen.