Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Flere bruker sterke smertestillende medisiner med opioider over lang tid»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Flere bruker sterke smertestillende medisiner med opioider over lang tid

Forskningsfunn

Flere bruker sterke smertestillende medisiner med opioider over lang tid

Antall vedvarende opioidbrukere økte fra 50 000 i 2011 til 60 000 i 2019. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

smerte, piller, smertestillende
Foto: Colourbox.com

Antall vedvarende opioidbrukere økte fra 50 000 i 2011 til 60 000 i 2019. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet.


Opioider er sterke smertestillende medisiner som har god effekt ved behandling av akutte smerter. Ved behandling av langvarige, sterke smerter derimot er den smertelindrende effekten av opioider ikke godt nok dokumentert. Vedvarende bruk av opioider kan være forbundet med negative konsekvenser som avhengighetsutvikling, fallskader og nedsatt kognitiv funksjon.

Tall fra Reseptregisteret viser at det i 2019 var rundt 560 000 personer som fikk opioider på resept i Norge. Dette tilsvarer rundt 10 prosent av befolkningen.

– De aller fleste får bare én resept, og det er ikke den kortvarige bruken av opioider vi er bekymret for. Vi er bekymret for pasientene som bruker opioider over lang tid. Denne bruken kan ha uheldige konsekvenser. Det sier en av forskerne bak studien, Ingvild Odsbu, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Studien viser at rundt 60 000 av de som fikk opioider på resept i 2019 hadde vedvarende bruk. Det vil si at de brukte opioider regelmessig i minst tre kvartaler per år. I 2011 var antallet vedvarende opioidbrukere færre; rundt 50 000.

– Det er altså rundt 10 000 flere personer med vedvarende opioidbruk i 2019 sammenlignet med 2011. Dette er en utvikling det bør følges nøye med på, sier Odsbu.

Studien viser også at vedvarende opioidbruk var vanligst blant personer over 70 år.

– Denne aldersgruppen er spesielt sårbar for negative konsekvenser av vedvarende opioidbruk som uklarhet, svimmelhet og ustøhet, forklarer Odsbu.

De fleste som bruker opioider over lang tid får disse forskrevet på vanlig resept

I 2008 ble blåreseptordningen endret slik at pasienter med langvarige, sterke smerter kunne få forskrevet opioider på blå resept. Tidligere studier fra Folkehelseinstituttet har vist at antallet pasienter som inngår i blåreseptordningen har økt kraftig siden 2008, og at mange av pasientene får opioider på blå resept år etter år.

– Vi ble noe overrasket da vi fant at de aller fleste som brukte opioider over lang tid fikk opioidene på vanlig («hvit») resept sett i lys av at pasienter med langvarige, sterke smerter kan få opioider på blå resept. Dette kan tyde på at det er en gruppe pasienter som ikke oppfyller kravene til langvarige, sterke smerter i blåreseptordningen, men som likevel får forskrevet opioider over lang tid, forklarer Odsbu.

Høy forekomst av samtidig bruk av andre vanedannende medisiner

Samtidig bruk av opioider og andre vanedannende medisiner kan forsterke negative effekter av opioidbruk, som sløvhet, bevisstløshet, hemmet pust og i ytterste fall, død. Pasienter med smerter har høyere forekomst av angst og søvnproblemer sammenlignet med den generelle befolkningen. De kan derfor ha behov for å få behandling av disse lidelsene også.

– Vi fant at en høy andel av de vedvarende opioidbrukerne brukte andre vanedannende legemidler i tillegg. Det kan tyde på problematisk bruk. Gitt den betydelig økte faren for alvorlige konsekvenser ved samtidig bruk bør man behandle samtidige lidelser med ikke-vanedannende legemidler. Alternativt vurdere å slutte med opioider dersom man skal starte behandling med andre vanedannende legemidler, sier Ingvild Odsbu.

Videre sier hun at det er behov for mer kunnskap om risikofaktorer for og konsekvenser av vedvarende opioidbruk i den norske befolkningen. Det er også behov for mer forskning på ikke-medikamentell behandling av langvarige smerter.

Stort tverrfaglig forskningsprosjekt

Folkehelseinstituttet er samarbeidspartner i et stort forskningsprosjekt som ledes av Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo. Målet er å fremskaffe mer kunnskap for å optimalisere behandlingen av pasienter med langvarig smerte. Andre samarbeidspartnere er St. Olavs hospital, Regionalt Kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR), Helse Stavanger HF, Stavanger kommune, Foreningen for kroniske smertepasienter (FKS) og Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

– I prosjektet skal vi blant annet bruke data fra de nasjonale helse- og populasjonsregistrene for å studere risikofaktorer for vedvarende bruk av opioider og konsekvenser av slik bruk, sier Odsbu. I tillegg skal prosjektet utvikle og evaluere et ikke-medikamentelt behandlingsalternativ for smertepasienter, samt utvikle et e-helseprogram som skal støtte pasienter som får opioidbehandling.

– Vi håper at prosjektet på sikt vil bidra til å unngå unødvendig opptrapping av opioidbehandling, øke pasientenes livskvalitet og redusere pasientens og samfunnets sykdomsbyrde, avslutter Odsbu.

Referanser

Odsbu I, Handal M, Hjellvik V et al. Vedvarende bruk av opioider og samtidig bruk av andre vanedannende legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142 DOI: 10.4045/tidsskr.21.0659.