Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rotavirussykdom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rotavirussykdom

Rotavirussykdom - veileder for helsepersonell

Rotavirus kan forårsake akutt gastroenteritt, særlig hos barn i alderen ½-3 år. Infeksjonen er en viktig årsak til at småbarn får diaré som kan kreve sykehusinnleggelse.

Rotavirus kan forårsake akutt gastroenteritt, særlig hos barn i alderen ½-3 år. Infeksjonen er en viktig årsak til at småbarn får diaré som kan kreve sykehusinnleggelse.


Innhold på denne siden

Om rotavirusenteritt

Rotavirus tilhører familien reoviridae. De fleste barn gjennomgår en eller flere infeksjoner før 5 års alder. Rotavirus er en av de viktigste årsakene til at småbarn får diaré som kan kreve sykehusinnleggelse. Tre ulike grupper av humant rotavirus forekommer; gruppe A, B og C. Mest vanlig i Norge er gruppe A. Viruset ble første gang påvist i 1973. På verdensbasis er sykdommen den viktigste årsak til alvorlige diaré hos spedbarn og små barn og fører til ca. 200 000 dødsfall årlig hos barn under 5 år.

Vaksine ble første gang utviklet i USA 1998, men ble trukket fra markedet i 1999 etter flere tilfeller av invaginasjon hos spedbarn. I 2006 kom det to nyutviklete vaksiner på markedet. Verdens helseorganisasjon anbefalte i 2009 alle land å inkludere vaksinen i nasjonale vaksinasjonsprogram. Per 2018 har 101 land inkludert rotavirusvaksine i sine barnevaksinasjonsprogrammer. Vaksinasjonsdekningen for verdens barn var i 2018 estimert til 35%.

Infeksjon er mest vanlig i Norge fra januar til juni. Før vaksine ble en del av barnevaksinasjonsprogrammet fikk ca. 60% av alle barn under 5 år som ble innlagt med diaré i norske sykehus påvist rotavirus. Etter inføring av vaksine i Norge i 2014 har det vært en betydelig nedgang i antall rotavirustilfeller hos barn under 5 år. Utbrudd er beskrevet i institusjoner for barn, i militærforlegninger og i sykehjem.

Smittemåte og smitteførende periode

Kontaktsmitte fra person til person dominerer. Kan muligens smitte via aerosoler fra feces. Smitte gjennom forurenset drikkevann kan forekomme i svært sjeldne tilfeller. Smitteførende 4-7 dager etter sykdomsdebut.

Inkubasjonstid 

1-2 dager.

Symptomer og forløp

Diaré, oppkast, feber. Langvarig sykdomsbilde kan forårsake uttørring. Kan gi alvorlig sykdom hos små barn. Symptomene varer vanligvis en uke. Sykdommen kan gi mildere symptomer eller være subklinisk ved reinfeksjon.

Diagnostikk

Agenspåvisning ved PCR-undersøkelse. Elektronmikroskopi og serologi brukes mest i forskningsøyemed. Undersøkelse for rotavirus inngår for mange laboratorier som del av panelet for tarmpatogene agens ved utredning for diarétilstander (multiplex-PCR). Folkehelseinstituttet har referansefunksjon for rotavirus med hensikt å bidra til nasjonal overvåking av vaksinasjonsprogrammet, se Veileder for mikrobiologiske laboratorieanalyser

Forekomst i Norge

Rotavirussykdom var nominativt meldingspliktig i MSIS fram til 1992. Fra 2019 ble rotavirussykdom igjen meldingspliktig til MSIS.

Behandling

Ingen spesifikk behandling. Sykehusinnleggelse ved nedsatt allmenntilstand og dehydrering.

Forebyggende tiltak

God håndhygiene og rutiner ved bleieskift i barnehager og andre institusjoner for barn. Ved mistanke om vannbårne utbrudd koking av vann til årsaken er funnet og eliminert.

Vaksiner

To vaksiner mot rotavirusinfeksjon har markedsføringstillatelse i Norge. Begge vaksinene er orale og består av levende, svekket virus. Begge vaksinene har vist seg effektive og trygge når første dose gis ved 6-ukersalder eller litt senere. Vaksinene er prøvd ut bare hos barn under ca ½ år, og skal ikke gis til eldre barn og voksne. Rotavirusvaksine inngikk i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2014.

Les mer om vaksinene og anbefalt vaksinasjonsregime for barnevaksinasjonsprogrammet i Vaksinasjonsveilederen:

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Barn i førskolealder som er i institusjoner (inkl. barnehager) bør holdes hjemme fra institusjonen 48 timer etter symptomfrihet. Ved utbrudd i institusjoner eller barnehage: Barn holdes hjemme ved symptomer, bedret håndvask og rengjøring av stellebord og leker.

Tiltak i helseinstitusjoner

Basale smittevernrutiner. Kontaktsmitteregime dersom pasienten har ukontrollerbar diaré eller ikke kan ivareta sin personlige hygiene. Pasienten bør uansett ha eget toalett.

Meldings- og varslingsplikt

Meldingspliktig til MSIS siden 1.1.2019. Kriterier for melding er et klinisk forenlig tilfelle med epidemiologisk tilknytning eller laboratoriepåvisning av rotavirus i avføring ved antigen- eller nukleinsyreundersøkelse.

Kliniske kriterier er minst ett av følgende symptomer: diaré, oppkast. Med epidemiologisk tilknytning menes at minst ett av følgende forhold ansees sannsynlig: overføring fra person til person eller eksponering for en felles kilde.

Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser ved omfattende utbrudd eller ved mistanke om overføring med næringsmidler, se Varsling av smittsomme sykdommer .

 

Latin: rota (hjul)

Historikk

11.01.2023: Fjernet detaljert informasjon om vaksinene som er i bruk i Norge.

10.11.2022: Fjernet lenke til "Laboratorieovervåking av virale infeksjoner, klamydia og Mycoplasma pneumoniae infeksjoner" da nettsiden ble lagt ned 2022.