Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pest»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pest

Pest - veileder for helsepersonell

Pest er hovedsakelig en sykdom hos gnagere og dets lopper, men kan også forekomme hos mennesker.

Pest er hovedsakelig en sykdom hos gnagere og dets lopper, men kan også forekomme hos mennesker.


Innhold på denne siden

Om pest

Pest forårsakes av bakterien Yersinia pestis og opptrer hos mennesker henholdsvis som byllepest, lungepest eller som septikemi. 

Historisk bakgrunn

Pest har opptrådt som tre store pandemier:

"Den justinianske pesten” rammet Asia og ikke minst middelhavsområdet av Europa fra 542 i gjentatte epidemier med noen 10-års mellomrom fram til 700-tallet.

Svartedauden” som oppsto i Kina 1334 og spredte seg langs handelsveier til Konstantinopel og deretter til Europa. I perioden 1347-1351 reduserte pesten Europas befolkning med sannsynligvis ca. 30%. Svartedauden herjet Norge første gang vinteren 1349-50 og rammet landet, av uklare årsaker, hardere enn Europa ellers. Folketallet i Norge var etter epidemien ca. 150 000, antagelig en halvering fra før svarte­dauden. Fra 1350 og fram til siste epidemi i Marseille i 1720 kjenner man til ca. 70 større pestepidemier i Europa. I Skandinavia var det mindre pestepidemier hvert 15-20 år fram til siste epidemi i Skåne 1713. Siste norske epidemi var i 1654 hvor ca. 30% av Christianias befolkning døde.

"Den moderne pesten". Denne tredje store pandemi startet i Kina på 1860-tallet og nådde Hong Kong i 1894. Epidemien medførte ca 10 millioner dødsfall, hovedsakelig i India hvor den kom i 1896. Epidemien spredte seg i løpet av 10 år med rotter og skipstrafikk til store deler av verden bl.a. Russland/Sovjetunionen 1900-1927 og San Francisco 1900-04. Europa ble i liten grad rammet. En stor del av de nåværende endemiske områdene i Afrika og Amerika ble etablert i kjølvannet av denne siste pandemien.

Bakterien og smittemåter ble påvist i 1894, en vaksine ble utviklet i samme tidsrom. Siste tilfeller av pest blant nordmenn var fire norske sjøfolk som ble smittet i Senegal og behandlet i svensk havn i 1927.  

Dagens situasjon

Pest forekommer i dag hovedsakelig som byllepest med sporadiske tilfeller eller mindre utbrudd i deler av Afrika, Sentral-Asia, Asia, Sør Amerika og sørvestre fjellområder i USA (California, Utah, Arizona, Nevada, New Mexico). I perioden 2010-2015 ble det til WHO rapportert 3248 pesttilfeller hvorav 584 dødsfall. Det er antagelig en betydelig underrapportering til WHO.  Madagaskar er det land i verden som er mest rammet, men også i Demokratiske republikk Kongo og Peru er det de siste årene meldt om lokale utbrudd. På Madagaskar er det jevnlig utbrudd av sykdommen særlig i perioden september til april, vanligvis som byllepest. I perioden august-november 2017 var det et utbrudd i store deler av Madagaskar, også i hovedstaden Antananarivo, med 2417 mistenkte tilfeller og 209 dødsfall. 76% av de mistenkte tilfellene var lungepest. Det ble ikke meldt tilfeller hos reisende til Madagaskar under dette utbruddet.

Biologisk våpen

Pestbakterien har et potensial som et biologisk stridsmiddel i en krigs- eller terrorsituasjon ved at bakterien spres ved aerosoler hvor det er antatt den kan overleve i ca. 1 time og forårsake lungepest. Sykdommen kan i så fall spres direkte innen store befolkningsgrupper uten å være avhengig av lopper som vektorer.

Smittemåte

Pest er i første rekke en sykdom hos gnagere (vanligvis rotter) og deres lopper. Byllepest smitter når lopper fra en pestsyk gnager biter mennesker, men smitter derimot ikke direkte mellom mennesker. Også hund og katt kan i pestområder overføre infiserte lopper. Ved lungepest derimot skjer smitte lett og direkte mellom mennesker ved nærdråpesmitte.

Inkubasjonstid

Byllepest: 1-7 dager, lungepest: 1-4 dager

Symptomer og forløp

Byllepest: Høy feber, mental forvirring, magesmerter og frysninger. Forstørrete lymfeknuter spesielt i lysken, armhuler eller nakke. Disse byllene kan sprekke og tømme seg. Eventuelt utvikling av septikemi og sekundær lungepest. Letalitet for ubehandlet byllepest er 50-60%.

Lungepest: Høy feber, hoste, blodig sputum. Eventuelt utvikling av septikemi. Letalitet for ubehandlet sepsis og lungepest er nærmere 100%.

Diagnostikk

Agenspåvisning ved dyrkning av Yersinia pestis fra sårsekret, luftveissekret, blodkultur eller PCR.

Forekomst i Norge

Pest har vært nominativt meldingspliktig i MSIS siden 1975. Ingen rapporterte tilfeller.

Behandling

Bakterien er følsom for flere typer antibiotika. Behandling bør igangsettes så tidlig som mulig i sykdomsforløpet.

Pest er i smittevernloven definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Folketrygden yter full godtgjørelse av utgifter til legehjelp ved undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlige smittsomme sykdommer, dvs. pasienten skal ikke betale egenandel. Dette gjelder også ved undersøkelse som ledd i smitteoppsporing, men ikke ved rutinemessige undersøkelser. I tillegg dekker folketrygden utgifter til antiinfektive legemidler til behandling og til forebygging hos personer som etter en faglig vurdering antas å være i en særlig fare for å bli smittet i Norge (blåreseptforskriften § 4 punkt 2).

Forebyggende tiltak

Ved opphold i områder med pest kan man redusere risikoen for smittet ved å:

  • Unngå kontakt med syke eller døde dyr
  • Ha god personlig hygiene som kan hindre loppestikk
  • Bruke insektmidler på huden for å unngå loppestikk
  • Unngå tett kontakt med syke, spesielt personer med hoste og lungebetennelse
  • Unngå under utbrudd med lungepest store samlinger eller situasjoner hvor du er i kontakt med mange mennesker.

Dersom man har hatt kontakt med personer som har lungepest, bør man snarest kontakte lege for en vurdering om antibiotika skal gis som et forebyggende tiltak. Posteksposisjonell profylakse er ciprofloksacin 500 mg x 2 i 7 dager eller doksycyklin 100 mg  x 2 i 7 dager. Vaksine er utviklet, men beskyttelsesgraden er usikker og vaksine er normalt ikke tilgjengelig i Norge. Folketrygden yter stønad til pestvaksine til særlig smitteutsatte personer ved utbrudd i Norge (blåreseptforskriften § 4.3).

Tiltak ved enkelttilfelle 

Y. pestis overlever kun kort tid utenfor kroppen, og dekontaminering av eksponert miljø er derfor som hovedregel ikke nødvendig. Et mistenkt tilfelle skal straks varsles til kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet.

Eksponerte nærkontakter må desinsekteres og gis forebyggende antibiotikabehandling (se ovenfor). Vaksinasjon har ingen plass i utbruddshåndteringen.

Tiltak i helseinstitusjoner

Basale smittevernrutiner. Pasienter med lungepest bør isoleres med luftsmittetiltak de første 72 timer etter start av effektiv antibiotikabehandling. Standardtiltak er tilstrekkelig ved byllepest dersom sekresjon lar seg kontrollere med tildekking av bandasjer. Klær og bagasje som kan inneholde lopper bør prinsipielt destrueres, i spesielle tilfeller saneres (gass, effektiv spray).

Meldings- og varslingsplikt

Meldingspliktig til MSIS, gruppe A-sykdom. Kriterier for melding er et klinisk sykdomsbilde forenlig med pest og epidemiologisk tilknytning eller laboratoriepåvisning av:

  • Yersinia pestis ved isolering eller nukleinsyreundersøkelse eller
  • antistoff mot Y. pestis F1 antigen

Kliniske kriterier for byllepest er feber og rask utvikling av smertefull lymfoadenitt. Lungepest: feber og minst én av følgende symptomer: hoste, brystsmerter, hemoptyse. Septisk pest: feber.

Med epidemiologisk tilknytning menes overføring fra person til person, overføring fra dyr til mennesker, eksponering i laboratorium eller eksponering for en felles kilde.

I tillegg skal lege, sykepleier, jordmor eller tannlege som mistenker eller påviser et tilfelle, umiddelbart varsle kommuneoverlegen, som skal varsle videre til Folkehelseinstituttet. Dersom kommuneoverlegen ikke nås, varsles Folkehelseinstituttets døgnåpne Smittevernvakt direkte (tlf. 21076348).

Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser ved utbrudd eller ved mistanke om overlagt spredning av smittestoffer, se Varsling av smittsomme sykdommer .

 

Alexandre Yersin (1863-1943, Sveits)