Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Skjeggkre»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Skjeggkre

Skjeggkre

Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudatum) har nylig etablert seg i Norge. En markert økning i antall bekjempelser er registrert. Man finner dem oftest i nyere bygninger. De ligner sølvkre, men er noe større, mer hårete og har lengre haletråder. Skjeggkre kan virke sjenerende, men gjør ellers lite skade i boliger. Skjeggkre kan bekjempes med forgiftet åte.

Skjeggkre
Figur 1. Skjeggkre kan forveksles med vanlig sølvkre, men er større, har lengre haletråder og en mer fremtredende behåring. FHI - Preben Ottesen

Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudatum) har nylig etablert seg i Norge. En markert økning i antall bekjempelser er registrert. Man finner dem oftest i nyere bygninger. De ligner sølvkre, men er noe større, mer hårete og har lengre haletråder. Skjeggkre kan virke sjenerende, men gjør ellers lite skade i boliger. Skjeggkre kan bekjempes med forgiftet åte.


Innhold på denne siden

Utseende

Skjeggkre
Figur 2. Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudatum) har blitt vanlig innendørs i de senere år. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no
Egg fra skjeggkre
Figur 3. Egg fra skjeggkre (Ctenolepisma longicaudatum). FHI - Morten Hage
Andrestadie av skjeggkre
Figur 4. Andre stadie av skjeggkre (Ctenolepisma longicaudatum). FHI - Morten Hage

Skjeggkre er vingeløse insekter. De er skjellkledde, mørkegrå og litt spraglete i fargen (figur 1 og 2). De fremstår derfor som mindre sølvglinsende enn sølvkreet. Maksimal kroppslengde uten antenner og haletråder er 18 mm (1), men normal størrelse for voksne er 10-14 mm (2). Kroppsformen er lik som hos sølvkreet. I enden av den flattrykte, langstrakte og tydelig avsmalnende bakkroppen sitter det tre lange haletråder. Den midtre peker rett bakover og er tilnærmet like lang som kroppslengden, mens sidetrådene ofte peker vinkelrett ut til siden. Hodet har to lange antenner, og man kan i tillegg se to kortere kjevefølere. Nymfer er 2 mm når de kommer ut av egget (figur 3). Gjennom 14 utviklingsstadier vokser de seg større og likere de voksne. De yngste individene har ikke skjell og er derfor lysere i fargen (figur 4).

Livssyklus, habitat og atferd

I Norge lever skjeggkreene kun innendørs, og man kan møte dem hele året. De er observert i bygg over hele landet, og mange av funnene er fra moderne leiligheter (3). De er altetende, og selv små mengder brødsmuler, mel, matrester, døde insekter, tørre blader eller andre organiske materialer vil være tilstrekkelig til å holde liv i en bestand. Voksne individer kan overleve lenge uten å ta til seg næring (4) og de kan klare seg på enkle materialer som papir og tapet (5). Full utvikling fra nymfe til voksen krever en mer variert diett (upubliserte data). Utviklingstiden er avhengig av temperaturen og strekker seg fra 18 måneder til 3 år (figur 5). Etter kjønnsmodning kan de voksne leve lenge, og de legger rundt 50 egg pr år. Skjeggkre er nattaktive og oppdages derfor ofte når man skrur på lyset om natten. De trives best ved høy fuktighet, men sammenlignet med sølvkreet klarer de seg også bra i tørrere miljøer (2;3). De finnes derfor også i rom uten innlagt vann, sluk og avløp. Både voksne individer og nymfer er sensitive for lave og høye temperaturer. Utvikling og aktivitet begrenses kraftig ved temperaturer under 16 °C og stanser helt ved 11 °C (4). Temperaturer over 26 °C begrenser også levetiden betraktelig, og de vil kun overleve i få timer ved temperaturer over 40 °C (4).

Utvikling av skjeggkre fra egg til voksen
Figur 5. Illustrasjon av skjeggkreets (Ctenolepisma longicaudatum) utvikling fra egg til voksent individ. Utviklingstid for de forskjellige stadiene er hentet fra Lindsay (1940) og angir hastighet under konstante og optimale forhold, mens spennet i den totale livssyklusen er basert på en forventning om sub-optimale og variable temperaturforhold gjennom døgnet og året. FHI - Preben Ottesen

Skade

Under normale forhold gjør skjeggkreet liten skade, og eventuelle materielle ødeleggelser vil være minimale. De anses likevel som skadedyr siden mange opplever dem som sjenerende (3). Museumsgjenstander, frimerkesamlinger, tøy produsert av bomull, lin eller andre plantematerialer og gamle bøker kan ødelegges hvis skjeggkreet får utvikle seg fritt. Museer, historiske samlinger og biblioteker bør derfor være ekstra observante siden verdifulle gjenstander kan forringes (6). Skjeggkre kan være vanskelige å bli kvitt, og i en periode vil man måtte tolerere et lite antall skjeggkre på linje med for eksempel brun pelsbille eller sølvkre. Man bør imidlertid minimere antall dyr gjennom bruk av forgiftet åte og andre tiltak som nevnes under fordi de kan bli svært mange dersom intet gjøres.

Hvordan løse skjeggkreproblemer?

Forebygging: Skjeggkre finnes ikke i norsk natur og må derfor transporteres inn i bygninger via gjenstander. Forebygging mot sporadisk innførsel av skjeggkre er vanskelig siden det vil kreve en konstant årvåkenhet og inspeksjon av alle objekter som tas inn i bygninger. Lagre for utleie, pakketerminaler og tollagre for post og gods, varelagre hos handelsstanden, brukthandlere og loppemarked spiller trolig en rolle som spredningsveier siden de opererer med stor vareflyt, mellomlagring og distribusjon til butikker eller kunder. Det vil være lett for skjeggkreet å haike med paller, kasser, pappesker og møbler slik at de kan etablere seg på nye steder, formere seg og så spres videre igjen. Sentrale aktører innen varehandel bør derfor vise samfunnsansvar og jevnlig gjennomføre inspeksjoner og eventuell bekjemping med forgiftet åte. Skjeggkre kan også haike med håndvesker, bager og sekker fra for eksempel arbeidssteder, skoler, barnehager eller private boliger, men heldigvis er skjeggkreene passive på dagtid, slik at risikoen for ubudne gjester i objekter som daglig tas til og fra infesterte bygg er lav.

Deteksjon: Ved mistanke om skjeggkre må dette bekreftes med artsbestemmelse. Baderom, kjøkken og vaskerom er «hot-spots» for skjeggkre (2;5;7). De kan finnes bak lister, i sokler, under dørterskler eller i innbyggingskasser for lys, kabler og rør. For fangst av individer til artsbestemmelse, er det effektivt å plassere ut små limfeller som hentes inn etter et par uker. Dersom bygningen består av flere enheter, f.eks. leiligheter vil det være fornuftig å ha en byggomfattende tilnærming. Det vil si at man bruker deteksjonsfeller i de såkalte «hot spots» i hele bygget for å skaffe et overblikk over situasjonen.

Begrense bevegelsesfrihet: Hvis skjeggkreene først har funnet seg til rette, har de en forholdsvis god spredningsevne. De er små og flate og har evnen til å vandre mellom rom, klemme seg gjennom ørsmå åpninger, benytte rørgjennomføringer, luftekanaler og kabelganger som spredningsveier. Begrensning av skjeggkreenes bevegelsesfrihet gjennom fuging og tetting av sprekker, rør- og kabelgjennomføringer samt finmasket netting på luftekanaler kan gi dem færre muligheter til å oppsøke gunstige forhold og redusere antallet skjulesteder.

Bekjempning

En bekjemping av skjeggkre bør gjennomføres etter prinsippene for integrert skadedyrkontroll (IPM = Integrated Pest Management) der flere bekjempingsmetoder virker sammen for å løse problemet. Strategien må tilpasses de forskjellige miljøene skjeggkre kan befinne seg i, men hovedmetoden i en bekjemping er forgiftet åte (8-10). Limfeller, temperatur og miljøendringer benyttes som et supplement. Nulltoleranse for skjeggkre, det vil si fjerning av alle individer, kan være krevende å overholde siden spredningsevnene gjør at nye individer lett kan innføres og fordi det skjulte leveviset gjør at små gjenværende populasjoner ikke alltid blir oppdaget. Ved å holde skjeggkrebestandene nede på et lavt antall individer reduseres spredningsfaren til et minimum.

Forgiftet åte: Det finnes flere åteprodukter for bekjemping av insekter i bygninger (8). Fordelen med slik åte er at det kan brukes en svært liten mengde gift med en kontrollerbar plassering (9). Åte er derfor foretrukket fremfor sprøytemidler, og har vist seg å gi god effekt i leiligheter, næringslokaler, biblioteker, bolighus og barnehager (Figur 6).

Effekt av åtebekjempelse mot skjeggkre i boligblokk
Figur 6. Effekten av åtebekjemping (punktbehandling) i en boligblokk. FHI-Anders Aak
Åteforsøk skjeggkre
Figur 7. Overlevelse blant skjeggkre når åte presenteres som små punkter i skjeggkrearenaer med skjulesteder, mat og vann. Testen er utført med 32 individer per overlevelseskurve. Små bokstaver (a, b og c) markerer signifikante forskjeller mellom produkter (p<0.05). FHI - Anders Aak
Sekundærforgiftning hos skjeggkre
Figur 8. Figuren viser overlevelse blant 48 friske skjeggkre som spiser på artsfrender drept med åte. FHI-Anders Aak

Laboratoriestudier viser at minst fire av åtene som er tilgjengelig for skadedyrbransjen, har god effekt, mens andre kun har begrenset virkning (Figur 7). Det er derfor viktig at man benytter riktig middel. Åte med virkestoffet indoxacarb er spesielt effektivt. En viktig forklaring på denne positive effekten er trolig en stor grad av sekundærforgiftning (Figur 8). Når skjeggkre dør av åten blir de raskt spist av sine artsfrender. De som er drept av åten inneholder nok gift til å også ramme de som bare spiser de døde individene (8).

Plassering av forgiftet åte mot skjeggkre
Figur 9. Eksempel på plassering av et åtepunkt. Mange små dråper (10 mg) plassert langs lister gjerne i små sprekker, kan bidra til en god effekt fra behandlingen. Her er det benyttet en ekstra tynn spiss på åtesprøyta for lettere å lage små dråper. FHI - Heidi Lindstedt

Åten bør plasseres som veldig små dråper (10-20 mg; punktbehandling – Figur 9) på mange steder langs veggene i rommene og bygningen (10). En tetthet på en dråpe per m2 er et godt utgangspunkt for behandling (9). Man bør benytte sprekker, kriker og kroker for å beskytte åten og for å fokusere behandlingen mot steder der man forventer at dyr beveger seg i søken etter mat. Plassering tett på potensielle skjulesteder vil også øke sannsynligheten for at de finner og spiser åten. Åte må legges ut slik at man minimerer sjansene for at beboere og kjæledyr kommer i kontakt med preparatet. Ekstra forsiktighet må utvises i barnehager eller boenheter med små barn for å hindre utilsiktet inntak av åten.

Det er sannsynlig at man ved å benytte åtebehandling samtidig som man fjerner konkurrerende matkilder gjennom grundig støvsuging, vil kunne utøve et så stort «matforgiftningspress» på skjeggkreene at man blir helt kvitt dem i mange bygninger (9). Det tar tid før alle individene spiser åten, og oppfølgende behandlinger kan derfor vise seg å være nødvendig. I tillegg er det viktig å være obs på at spredningsevnen er god innen en bygning og tilbakefall fra ubehandlede deler av bygget vil kunne forekomme. En systematisk og koordinert bekjempingstilnærming som tar for seg hele bygningen vil derfor være det mest hensiktsmessige (9).

Renhold og miljøendringer: Gode renholdsrutiner som begrenser tilgangen på mat for skjeggkreene, er et viktig element for å innskrenke bestandsveksten og for å bedre effekten av forgiftet åte (10). Støvsuging og tørrmopping vil være foretrukket siden man da kan begrense fuktighet lokalt, samtidig som man fjerner potensielle matkilder som smuler, matrester og lignende. Tørre forhold vil gi skjeggkreene færre muligheter for reproduksjon og lav temperatur i bygningen vil forlenge utviklingstiden.

Eksempel på limfeller som kan benyttes til fangst av skjeggkre
Figur 10. Eksempel på limfeller som kan benyttes til fangst av skjeggkre. FHI - Morten Hage

Limfeller: Limfeller er et egnet verktøy for overvåking og kartlegging, men gir i seg selv en begrenset effekt på bestandsutviklingen (figur 10). Fjerning av individer fra en bestand vil alltid være positivt i en bekjempingssammenheng, men feller vil under normale forhold ikke gjøre en god nok jobb alene.

Sprøytemidler: Behovet for bruk av sprøytemidler må vurderes strengt fra sted til sted siden forgiftet åte har vist seg å gi vel så god effekt. I miljøer med stor fare for eksponering av brukere eller beboere skal sprøyting unngås. Typiske eksempler er i barnehager, skoler, spiserom/kjøkken, kontorer, soverom, sykehus og andre helseinstitusjoner. Det er ikke registrert resistens mot sprøytemidlene, og man skal derfor velge et middel med lavest mulig giftighet for mennesker. Gjentatt sprøyting gir fare for kronisk eksponering av brukere i bygninger og er samtidig uheldig med tanke på resistensutvikling hos skjeggkre. Bruk av sprøytemidler skal kun være en meget liten del av en IPM-løsning.

Varme- og kuldebehandling: Dersom man når temperaturer over 45 °C, vil skjeggkreene dø raskt (upubliserte data). Behandling av bygninger vil likefullt være krevende siden skjeggkreene lett kan stikke seg unna på steder der varmebehandlingen ikke når frem. Lokalbehandling ved hjelp av varmluft i hulrom synes derfor mer relevant og kostnadseffektivt, og benyttes da som en del av en IPM-løsning. Dampbehandling kan gi forhøyet fuktighet lokalt og sperre fukt inne i konstruksjoner og hulrom. Siden damp vil kunne bidra til bedre forhold for individer som overlever, virker tørr varmluft som en mer fornuftig bekjempningsmetode. Oppvarming av hulrom og skjulesteder kan bare drepe skjeggkre hvis individene utsettes for direkte varme. Alle stadier av skjeggkre dør hvis de utsettes for -10 °C i 24 timer (upubliserte data). Kulde er mest relevant i forbindelse objektbehandling ved museer, biblioteker og arkiver.

Andre arter

I tillegg til skjeggkre har vi sølvkre i Norge, og man har observert perlekre (Ctenolepisma calva) og stripekre (Ctenolepisma lineata) (11). Perlekre og stripekre ligner på skjeggkre i formen, men ikke i farge. Perlekreet fremstår som hvitt eller perlemorsfarget, mens stripekreet har langsgående lyse striper på ryggen. Begge disse artene kan opptre sammen med skjeggkre og behandles på samme måte.

Filmsnutter om skjeggkre

Bekjempelse av skjeggkre med forgiftet åte:

 

Skjeggkre som oppformeres og som skal benyttes til forskning:

Skjeggkre som leter etter egnet sted for å legge egg:

 

Referanser

 1. Pape T, Wahlstedt U. En silverborstsvans nyinförd till Sverige (Thysanura: Lepismatidae). Entomol Tidskr 2002;123:149-51.
 2. Aak A, Rukke BA, Ottesen PS, Hage M. Long-tailed silverfish (Ctenolepisma longicaudata) – biology and control (revised edition - 2019). Dept. of Pest Control: Norwegian Institute of Public Health - Oslo, Norway - www.fhi.no; 2019. s. 43.
 3. Aak A, Hage M, Byrkjeland R, Magerøy Ø, Lindstedt HH, Ottesen PS, et al. Introduction, dispersal, establishment and societal impact of the long-tailed silverfish Ctenolepisma longicaudata (Escherich, 1905) in Norway. BioInvasions Rec 2021;10(2):483-98.
 4. Lindsay E. The biology of the silverfish, Ctenolepisma longicaudata, with particular reference to its feeding habits. The Proceedings of the Royal Society of Victoria 1940;52:35-83.
 5. Mallis A, Hedges SA, Moreland D. Handbook of pest control : the behaviour, life history, and control of household pests. 10th utg. USA: Mallis Handbook & Technical Training Company; 2011.
 6. Querner P. Insect pests and integrated pest management in museums, libraries and historic buildings. Insects 2015;6(2):595-607.
 7. Bennett GB, Owens JM, Corrigan RM. Truman's scientific guide to pest management operations. 7th utg. Cleveland, USA: Advanstar Communications / Purdue University; 2010.
 8. Aak A, Hage M, Rukke BA. Long-tailed silverfish (Ctenolepisma longicaudata) control; bait choice based on primary and secondary poisoning. Insects 2020;11(3):1-10.
 9. Aak A, Hage M, Lindstedt HH, Rukke BA. Development of a poisoned bait strategy against the silverfish Ctenolepisma longicaudata (Escherich, 1905). Insects 2020;11(852):1-16.
 10. Rukke BA, Hage M, Aak A. Spatiotemporal elements in a poisoned bait strategy against the long-tailed silverfish. PLoS One 2021;submitted manuscript.
 11. Hage M, Rukke BA, Ottesen PS, Widerøe HP, Aak A. First record of the four-lined silverfish, Ctenolepisma lineata (Zygentoma, Lepismatidae), in Norway, with notes on other synanthropic lepismatids. Nor J Entomol 2020;67:8–14.

Historikk

10.08.2021: Teksten er oppdatert med små endringer og referanser er tatt med.

27.01.2021: Endret vitenskapelig navn fra Ctenolepisma longicaudata til Ctenolepisma longicaudatum.

12.01.2021: Lenker til vitenskapelige publikasjoner er satt inn. Samtidig er avsnittet om eksempler på bekjempelse i ulike lokaler fjernet da dette nå beskrives i en av publikasjonene.