Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tobakksbruk blant ungdom (indikator 9)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tobakksbruk blant ungdom (indikator 9)

Tobakksbruk blant ungdom (indikator 9)

Indikatoren beskriver følgende: Andel blant ungdommer som bruker tobakk.

Indikatoren beskriver følgende: Andel blant ungdommer som bruker tobakk.


Denne indikatoren er en del av mål (5): 30 % reduksjon i tobakksbruk.

Indikatoren dekker nåværende daglig eller av og til bruk av tobakk. Tobakksbruk består i hovedsak av røyking og bruk av snus. Vi presenterer tall for andel ungdom som røyker, andel som snuser, og andel som snuser eller røyker. 

Resultater

Fra 1985 til 2020 falt regelmessig røyking (daglig eller av og til) fra rett over 30 prosent til under 20 prosent blant menn og fra oppunder 40 prosent til rundt 10 prosent blant kvinner i aldersgruppen 16-19 år. For begge kjønn var det en periode fra 1990 til 2000 da nedgangen stoppet opp.

Nedgangen i røyking sammenfaller med en økning i bruk av snus blant begge kjønn. Imidlertid stoppet økningen i regelmessig bruk av snus blant kvinner fra 2010 til 2020. Blant unge menn sank andelen regelmessige snusbrukere fra 2010 til 2020. På tross av økningen i snusbruk har det vært en netto nedgang i andelen som svarte at de røykte eller brukte snus samlet fra årtusenskiftet.

Tobakk Ungdom menn NO 2021.JPG

Figur 1. Menn: Andel som røyker eller bruker snus daglig eller av og til blant menn, ungdom 16-19 år, i prosent. Kilde: Røykevaneundersøkelsen, Folkehelseinstituttet.  Se Tabell 1 nederst. 

Tabell til figur 1

År

Røyker

Bruker snus

Røyker eller
bruker snus

1986-1990

31

10

34

1991-1995

37

13

39

1996-2000

40

15

41

2001-2005

35

24

37

2006-2010

25

31

37

2011-2015

16

27

34

2016-2020

17

25

32

 

Tobakk Ungdom kvinner NO 2021.JPG

Figur 2. Kvinner: Andel som røyker eller bruker snus daglig eller av og til blant kvinner, ungdom 16-19 år, i prosent. Kilde: Røykevaneundersøkelsen, Folkehelseinstituttet.  Se tabell. 

Tabell til figur 2

År

Røyker

Bruker snus

Røyker eller bruker snus

1986-1990

37

1

37

1991-1995

40

1

41

1996-2000

43

0

43

2001-2005

36

4

36

2006-2010

25

17

31

2011-2015

13

17

23

2016-2020

11

16

22

 

Datakilde: Røykevaneundersøkelsen  

Datakilde for denne indikatoren er Røykevaneundersøkelsen.

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Beskrivelse 

Røykevaneundersøkelsen er en telefonbasert landsrepresentativ undersøkelse av tobakksbruk (spørsmål om røyk og snus) blant personer i alderen 16-79, gjennomført av Statistisk sentralbyrå på vegne av Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen har blitt gjennomført årlig siden 1973 og svarandelen har vært rundt 60% de siste årene, rundt 70% på 1990-tallet og rundt 90% på 1970-tallet. Fra og med 1985 har det også vært stilt spørsmål om snus. 

Fra 1973 til 1991 ble undersøkelsen gjennomført som en tilleggsdel til Arbeidskraftundersøkelsen. I dette tidsrommet deltok rundt 2500 personer årlig. Fra 1992 til 2020 var undersøkelsen del av SSBs omnibusundersøkelse og SSBs Reise- og Ferievaneundersøkelse. I denne perioden ble 2000 personer invitert til å delta hvert kvartal, med unntak av 2. og 4. kvartal fra og med 2015 da 3000 ble invitert. Undersøkelsen ble ikke gjennomført i 1.-3. kvartal i 1992, 1. og 3. kvartal i 1994, 3. kvartal i 1998 og 2. kvartal i 2000. 

Lenker:

Måltall

  • Andel av ungdom i alderen 16-19 år som har svart at de røyker og/ eller bruker snus daglig eller av og til, oppgitt i %.

År er oppgitt i femårsgrupper (1986-1990, 1991-1995, … 2016-2020). 

I beregningen av tallene er det tatt hensyn til at aldersfordelingen i befolkningen endres over tid ved at tallene er standardiserte til aldersfordelingen i den korresponderende gruppen i den norske befolkningen 1. januar 2012. 

Tolkning og feilkilder

Å slå sammen daglig bruk og bruk av og til har ulike konsekvenser for ulike grupper. For unge menn har røyking av og til og bruk av snus av og til vært ganske konstant over tid. For kvinner synker av og til-røyking over tid, samtidig som bruk av snus av og til stiger. Følgen er at røyking blant kvinner faller mindre og bruk av snus øker mer over tid om vi ser på regelmessig bruk sammenliknet med daglig bruk.

Datakvalitet

Datakvaliteten vurderes som god, selv om svarandelen har sunket over tid. I de senere år har SSB regnet ut vekter for å justere for avvik fra utvalget. Bruk av vekter ved utkjøring av tabeller endrer resultatene i svært liten grad. Imidlertid vil utvalgsstørrelsen være for liten til å gi gode svar om man undersøker spørsmål som krever at man bryter ned utvalget i små deler, som for eksempel ettårige alder og års-grupper eller fylker.

Global indikatordefinisjon

Indicator 10. Prevalence of current tobacco use among adolescents. 

Historikk

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Avdeling for Rusmiddelbruk og Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet.