Hopp til innhold

Tobakksbruk blant ungdom (indikator 9)

Publisert

Indikatoren beskriver følgende: Andel blant ungdommer som bruker tobakk.

Indikatoren beskriver følgende: Andel blant ungdommer som bruker tobakk.


Denne indikatoren er en del av mål (5): 30 % reduksjon i tobakksbruk.

Indikatoren dekker nåværende daglig eller av og til bruk av tobakk. Tobakksbruk består i hovedsak av røyking og bruk av snus. Vi presenterer tall for andel ungdom som røyker, andel som snuser, og andel som snuser eller røyker. 

Resultater

Fra 1975 til 2016 falt regelmessig røyking (daglig eller av og til) fra oppunder 50 prosent til under 20 prosent blant menn og fra rundt 40 prosent til 10 prosent blant kvinner i aldersgruppen 16-19 år. For begge kjønn var det en periode fra 1990 til 2000 da nedgangen stoppet opp. 

Nedgangen i røyking sammenfaller med en økning i bruk av snus blant begge kjønn. Økningen i regelmessig bruk av snus avtok over de siste periodene og blant unge menn avtok nivået av bruk fra 2010-2015. På tross av økningen i snusbruk har det vært en netto nedgang i andelen som svarte at de røykte eller brukte snus samlet.

tobakk menn 16-19.png

Figur 1. Menn: Andel som røyker eller bruker snus daglig eller av og til blant menn, ungdom 16-19 år, i prosent. Kilde: Røykevaneundersøkelsen, Folkehelseinstituttet.  Se Tabell 1 nederst.

tobakk kvinner 16-19.png

Figur 2Kvinner: Andel som røyker eller bruker snus daglig eller av og til blant kvinner, ungdom 16-19 år, i prosent. Kilde: Røykevaneundersøkelsen, Folkehelseinstituttet.  Se Tabell 2 nederst. 

Datakilde: Røykevaneundersøkelsen  

Datakilde for denne indikatoren er Røykevaneundersøkelsen.

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Beskrivelse 

Røykevaneundersøkelsen er en telefonbasert landsrepresentativ undersøkelse av tobakksbruk (spørsmål om røyk og snus) blant personer i alderen 16-79, gjennomført av Statistisk sentralbyrå på vegne av Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen har blitt gjennomført årlig siden 1973 og svarandelen har vært rundt 60% de siste årene, rundt 70% på 1990-tallet og rundt 90% på 1970-tallet. Fra og med 1985 har det også vært stilt spørsmål om snus. 

Fra 1973 til 1991 ble undersøkelsen gjennomført som en tilleggsdel til Arbeidskraftundersøkelsen. I dette tidsrommet deltok rundt 2500 personer årlig. Fra 1992 til 2016 var undersøkelsen del av SSBs omnibusundersøkelse og SSBs Reise- og Ferievaneundersøkelse. I denne perioden ble 2000 personer invitert til å delta hvert kvartal, med unntak av 2. og 4. kvartal i 2015 og 2016 da 3000 ble invitert. Undersøkelsen ble ikke gjennomført i 1.-3. kvartal i 1992, 1. og 3. kvartal i 1994, 3. kvartal i 1998 og 2. kvartal i 2000. 

Lenker:

Måltall

  • Andel av ungdom i alderen 16-19 år som har svart at de røyker og/ eller bruker snus daglig eller av og til, oppgitt i %.

År er oppgitt i femårsgrupper (1973-1977 … 2013-2016)

Tallene som vises representerer alderssammensetningen i den nasjonale Røykevaneundersøkelsen. 

Tolkning og feilkilder

Å slå sammen daglig bruk og bruk av og til har ulike konsekvenser for ulike grupper. For unge menn har røyking av og til og bruk av snus av og til vært ganske konstant over tid. For kvinner synker av og til-røyking over tid, samtidig som bruk av snus av og til stiger. Følgen er at røyking blant kvinner faller mindre og bruk av snus øker mer over tid om vi ser på regelmessig bruk sammenliknet med daglig bruk.

Datakvalitet

 Datakvaliteten vurderes som god, selv om svarandelen har sunket over tid. I de senere år har SSB regnet ut vekter for å justere for avvik fra utvalget. Bruk av vekter ved utkjøring av tabeller endrer resultatene i svært liten grad. Imidlertid vil utvalgsstørrelsen være for liten til å gi gode svar om man undersøker spørsmål som krever at man bryter ned utvalget i små deler, som for eksempel ettårige alder og års-grupper eller fylker.

Tabeller til figurene

Røyker eller bruker snus daglig eller av og til, menn 16-19 år, %

År

Røyker

Bruker snus

Røyker eller bruker snus

1975*

47

..

..

1980

38

..

..

1985**

36

12

41

1990

28

9

31

1995

41

15

42

2000

39

14

39

2005

30

31

34

2010

20

31

39

2015***

17

24

32

* Årene 1974 og 1975 er utelatt da aldersinndelingen i disse årene ikke gjorde det mulig å sette kuttpunktet på 18 år

** Samlet bruk av sigaretter eller snus er høyere enn summen av delene fordi perioden inkluderer år (1983-1984) da det kun ble spurt om røyking

*** Tall for 2017 er foreløpig ikke tilgjengelige

Tabell 1:Andel som røyker eller bruker snus daglig eller av og til, menn 16-19 år, i prosent. Kilde: Røykevaneundersøkelsen, Folkehelseinstituttet. 

Røyker eller bruker snus daglig eller av og til, kvinner 16-19 år, %

År

Røyker

Bruker snus

Røyker eller bruker snus

1975*

47

..

..

1980

41

..

..

1985**

35

1

39

1990

36

1

36

1995

42

1

42

2000

43

2

43

2005

32

7

32

2010

18

18

28

2015***

10

16

22

* Årene 1974 og 1975 er utelatt da aldersinndelingen i disse årene ikke gjorde det mulig å sette kuttpunktet på 18 år

** Samlet bruk av sigaretter eller snus er høyere enn summen av delene fordi perioden inkluderer år (1983-1984) da det kun ble spurt om røyking

*** Tall for 2017 er foreløpig ikke tilgjengelige

Tabell 2:Andel som røyker eller bruker snus daglig eller av og til, kvinner 16-19 år, i prosent. Kilde: Røykevaneundersøkelsen, Folkehelseinstituttet.  

Global indikatordefinisjon

Indicator 10. Prevalence of current tobacco use among adolescents. 

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Avdeling for Rusmiddelbruk og Avdeling for ikke-smittsomme sykdommer, Folkehelseinstituttet.