Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tobakksbruk blant ungdom (indikator 9)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tobakksbruk blant ungdom (indikator 9)

Tobakksbruk blant ungdom (indikator 9)

Indikatoren beskriver følgende: Andel blant ungdommer som bruker tobakk.

Indikatoren beskriver følgende: Andel blant ungdommer som bruker tobakk.


Denne indikatoren er en del av mål (5): 30 % reduksjon i tobakksbruk.

Indikatoren dekker nåværende daglig eller av og til bruk av tobakk. Tobakksbruk består i hovedsak av røyking og bruk av snus. Vi presenterer tall for andel ungdom som røyker, andel som snuser, og andel som snuser eller røyker. 

Resultater

Fra 1987 til 2021 falt regelmessig røyking (daglig eller av og til) fra rett over 30 prosent til 16 prosent blant menn og fra oppunder 40 prosent til 13 prosent blant kvinner i aldersgruppen 16-19 år. For begge kjønn var det en periode fra 1990 til 2000 da nedgangen stoppet opp.

Nedgangen i røyking sammenfaller med en økning i bruk av snus blant begge kjønn. Imidlertid stoppet økningen i regelmessig bruk av snus blant kvinner rundt 2010, og fram mot 2021 ser vi en svak, men foreløpig ikke-signifikant nedgang fra 18 til 15 prosent. Blant unge menn sank andelen regelmessige snusbrukere fra 2007 til 2021 fra over 30 til 25 prosent. På tross av økningen i snusbruk har det vært en netto nedgang i andelen som svarte at de røykte eller brukte snus samlet fra årtusenskiftet til 2021.

Figur 1. Menn: Andel som røyker eller bruker snus daglig eller av og til blant menn, ungdom 16-19 år, i prosent. Kilde: Røykevaneundersøkelsen, Folkehelseinstituttet/Statistisk sentralbyrå.  Se Tabell 1 nederst.
Figur 1. Menn: Andel som røyker eller bruker snus daglig eller av og til blant menn, ungdom 16-19 år, i prosent. Kilde: Røykevaneundersøkelsen, Folkehelseinstituttet/Statistisk sentralbyrå.  Se Tabell 1 nederst.

 

Tabell til figur 1
År

Røyker

Bruker snus

Røyker eller bruker snus

1987-1991 31 10 34
1992-1996 39 13 41
1997-2001 39 17 40
2002-2006 34 25 36
2007-2011 23 32 38
2012-2016 16 25 32
2017-2021 16 25 31
Figur 2. Kvinner: Andel som røyker eller bruker snus daglig eller av og til blant kvinner, ungdom 16-19 år, i prosent. Kilde: Røykevaneundersøkelsen, Folkehelseinstituttet/Statistisk sentralbyrå.  Se tabell.
Figur 2. Kvinner: Andel som røyker eller bruker snus daglig eller av og til blant kvinner, ungdom 16-19 år, i prosent. Kilde: Røykevaneundersøkelsen, Folkehelseinstituttet/Statistisk sentralbyrå.  Se tabell.
Tabell til figur 2
År Røyker Bruker snus Røyker eller bruker snus
1987-1991 37 1 37
1992-1996 41 1 41
1997-2001 43 1 43
2002-2006 35 5 35
2007-2011 21 18 29
2012-2016 11 17 23
2017-2021 13 15 22

Datakilde: Røykevaneundersøkelsen  

Datakilde for denne indikatoren er Røykevaneundersøkelsen.

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Beskrivelse 

Røykevaneundersøkelsen er en telefonbasert landsrepresentativ undersøkelse av tobakksbruk (spørsmål om røyk og snus) blant personer i alderen 16-79, gjennomført av Statistisk sentralbyrå på vegne av Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen har blitt gjennomført årlig siden 1973 og svarandelen har vært rundt 60% de siste årene, rundt 70% på 1990-tallet og rundt 90% på 1970-tallet. Fra og med 1985 har det også vært stilt spørsmål om snus. 

Fra 1973 til 1991 ble undersøkelsen gjennomført som en tilleggsdel til Arbeidskraftundersøkelsen. I dette tidsrommet deltok rundt 2500 personer årlig. Fra 1992 til 2020 var undersøkelsen del av SSBs omnibusundersøkelse og SSBs Reise- og Ferievaneundersøkelse. I denne perioden ble 2000 personer invitert til å delta hvert kvartal, med unntak av 2. og 4. kvartal fra og med 2015 da 3000 ble invitert. Undersøkelsen ble ikke gjennomført i 1.-3. kvartal i 1992, 1. og 3. kvartal i 1994, 3. kvartal i 1998 og 2. kvartal i 2000. 

Lenker:

Måltall

  • Andel av ungdom i alderen 16-19 år som har svart at de røyker og/ eller bruker snus daglig eller av og til, oppgitt i %.

År er oppgitt i femårsgrupper (1987-1991, 1992-1996, … 2017-2021). 

I beregningen av tallene er det tatt hensyn til at aldersfordelingen i befolkningen endres over tid ved at tallene er standardiserte til aldersfordelingen i den korresponderende gruppen i den norske befolkningen 1. januar 2012. 

Tolkning og feilkilder

Å slå sammen daglig bruk og bruk av og til har ulike konsekvenser for ulike grupper. For unge menn har røyking av og til og bruk av snus av og til vært ganske konstant over tid. For kvinner synker av og til-røyking over tid, samtidig som bruk av snus av og til stiger. Følgen er at røyking blant kvinner faller mindre og bruk av snus øker mer over tid om vi ser på regelmessig bruk sammenliknet med daglig bruk.

Datakvalitet

Datakvaliteten vurderes som god, selv om svarandelen har sunket over tid. I de senere år har SSB regnet ut vekter for å justere for avvik fra utvalget. Bruk av vekter ved utkjøring av tabeller endrer resultatene i svært liten grad. Imidlertid vil utvalgsstørrelsen være for liten til å gi gode svar om man undersøker spørsmål som krever at man bryter ned utvalget i små deler, som for eksempel ettårige alder og års-grupper eller fylker.

Global indikatordefinisjon

Indicator 10. Prevalence of current tobacco use among adolescents. 

Historikk

21.10.2022: Oppdatert med 2021 tall

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Avdeling for Rusmiddelbruk og Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet.