Hopp til innhold

Begrense markedsføring rettet mot barn (indikator 23)

Publisert Oppdatert


Indikatoren beskriver følgende: Politiske strategier for å begrense markedsføring rettet mot barn av mat og drikke som har høyt innhold av mettet fett, transfettsyrer, tilsatt sukker eller salt.


Resultater

Norge har gode reguleringsordninger for markedsføring av mat og drikke rettet mot barn.

Selvreguleringsordning

Den norske mat- og drikkevarebransjen utarbeidet i samråd med myndighetene en forbedret selvreguleringsordning for markedsføring av mat og drikke rettet mot barn i 2013. Denne ordningen avløste en tidligere frivillig ordning og trådte i kraft 1. januar 2014.

Næringen har etablert organet Matbransjens Faglige Utvalg (MFU), som skal følge opp retningslinjene og håndheve eventuelle brudd på dem. Helsedirektoratet representerer myndighetene i MFU. Det er opprettet et nettsted, som blant annet inneholder klageskjema, se: www.mfu.as.

MFU har til formål å hindre markedsføring av visse typer mat og drikke rettet mot barn under 13 år. MFU er organisert med et sekretariat, et styre og et faglig utvalg. Helsedirektoratet representerer myndighetene i det faglige utvalget. 

Oppfølging av ordningen

I forbindelse med innføringen ble det varslet at MFU skulle få virke i to år og at en deretter skulle evaluere ordningen. Helsedirektoratet fikk i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre evalueringen. Helsedirektoratet leverte i januar 2017 en evaluering av ordningen til Helse- og omsorgsdepartementet. 

I evalueringen ble det pekt på både styrker og svakheter ved ordningen. Helsedirektoratet anbefalte dialog mellom myndigheter og bransjen om hvordan innspill til forbedringer som kom fram i evalueringen, kan ivaretas i selvreguleringsordningen. Det ble også anbefalt dialog med andre interessenter. Ordningen skal videreføres og oppfølging av evalueringen pågår. 

I tillegg til selvreguleringen MFU er visse aspekter ved markedsføring til barn og unge regulert gjennom annen lovgivning, som Kringkastingsloven, Markedsføringsloven og Matloven. 

Norge, ved Helsedirektoratet, har ledet og vært sekretariat for nettverket “The WHO European Action Network on reducing marketing pressure on children” i perioden 2008-2015 og deltar fortsatt aktivt i nettverket.

Global indikatordefinisjon 

Indicator 23: Policies to reduce the impact on children of marketing of foods and non-alcoholic beverages high in saturated fats, trans fatty acids, free sugars, or salt. 

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Avdeling for ernæring og forebygging i helsetjenesten, Divisjon for folkehelse, Helsedirektoratet.