Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sammendrag»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sammendrag

Sammendrag: Framtidens utfordringer for folkehelsen

Hovedpunkter i rapporten.

Hovedpunkter i rapporten.


Innhold på denne siden

I tekstene i denne rapporten nærmer vi oss framtidens folkehelseutfordringer fra flere sider: Gjennom framskrivinger av sykdomsbyrde og helsetjenestebruk, og faglige vurderinger av mulige trusler fra smittsomme sykdommer.

Konsekvenser av aldrende befolkning

Økt antall eldre peker seg ut som den største enkeltutfordringen for planleggingen av folkehelsearbeidet i framtiden, ifølge framskrivingene av sykdomsbyrde og bruk av helsetjenester i denne rapporten. Forventet levealder er framskrevet å fortsette å øke fram mot 2050, og med et økende antall eldre i befolkningen, vil det totalt sett medføre en framskrevet økning i både dødelighet og sykelighet. Framskrivingene som ser på helsetjenestebruk, viser at de over 70 vil stå for så å si all forventet økning i bruk av offentlige helsetjenester fram til 2040. 

Slutt på nedgang i dødelighet og sykelighet totalt

Framskrivingene av sykdomsbyrde i befolkningen viser at de samme viktige helseutfordringene som vi har i dag, i stor grad vil bestå også i 2050. Den jevne nedgangen i dødelighet og sykelighet som vi har sett i perioden mellom 1990 og 2019, altså en stadig friskere befolkning totalt, ser imidlertid ikke ut til å fortsette. Dette skyldes i all hovedsak at vi blir flere eldre. Hvis vi ser bort fra en aldrende befolkning, er både dødelighet og sykelighet framskrevet å gå nedover, men ikke i like stor grad som i perioden fra 1990 til 2019.

Økt betydning av sykdommer som rammer i høy alder

Andelen av befolkningen i aldersgruppene over 75 år er framskrevet å øke. Gruppen over 90 år vil både øke i størrelse, og ha høyere dødelighet og sykdomsbyrde enn i 2019. I høy alder vil kreft, demens, fallulykker, ernæringssykdommer og infeksjoner bli viktigere årsaker til dødelighet og sykelighet. Det bør være spesiell oppmerksomhet rettet mot aldersgruppen fra 90 år og oppover under planleggingen av framtidens helse- og omsorgstjenester.  

Betydelig økning i helse- og omsorgstjenester til eldre

Når vi ser på bruken av offentlige helsetjenester i befolkningen, ser vi at det er gruppen over 70 år som peker seg ut med flest allmennlegebesøk, polikliniske konsultasjoner og innleggelser på sykehus. Med en økning av personer i denne gruppen, er det framskrevet at bruken av alle disse tjenestene vil øke. Framskrivingene viser også en betydelig økning i antall mottakere av pleie- og omsorgtjenester i årene framover.

Smittsomme sykdommer kan bli viktigere

Det er sannsynlig at vi vil se nye pandemier i løpet av de neste tiårene, og risikoen kan være økende. Klima- og miljøendringer kan øke risiko for nye utbrudd og påvirke forekomsten av smittsomme sykdommer i framtiden. Dersom forekomsten av antibiotikaresistens øker, kan det få store konsekvenser for helse også i Norge. Koronapandemien har vist at det er mulig og nødvendig å forbedre beredskapen mot pandemier, og trusselbildet understreker viktigheten av overvåkning og internasjonalt samarbeid.

 

 

 

 

 

 

Historikk

10.08.2022: Lagt inn tekst som hadde falt ut i avsnittet Konsekvenser av aldrende befolkning