Hopp til innhold

Siste oppdateringer i koronaveilederen

Publisert Oppdatert

Oversikt over nye artikler og endringer i koronaveilederen.

Oversikt over nye artikler og endringer i koronaveilederen.


9. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19) Lagt inn setning "Også andre symptomer kan forekomme (se Viruset, smittemåtar og sjukdom)" tilslutt i første avsnitt. Endret tekst fra "Slapphet, hodepine eller muskelverk er alene ikke tilstrekkelig til å mistenke akutt luftveisinfeksjon i denne sammenheng" til "..mistenke covid-19 i denne sammenheng".

8. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Fastleger og legevakt Vi har lagt inn at alt helsepersonell skal ha fått opplæring i korrekt bruk av beskyttelsesutstyr. Ellers er det gjort oppdateringer slik at råd er forenelig med råd på andre sider i veilederen, samt språklige presiseringer.
Spesialisthelsetjenesten Følgende er nytt: hjerte-lungeredning, kort tekst om kirurgiske prosedyrer som ikke involverer luftveier, bruk av PPE i intensivavdelinger, og pasientbundet beskyttelsesutstyr i kohortisolat. Nytt avsnitt "Kunnskapsgrunnlag for aerosolgenererende prosedyrer (AGP) relatert til pasienter med påvist eller mistenkt covid-19". 
Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelgte boliger Målgruppen for dokumentet er blitt tydeligere definert, samt organisering i team. Opplæring i bruk av beskyttelsesutstyr er også beskrevet. Det er gjort oppdateringer slik at råd er i tråd med andre råd i koronaveilederen, samt språklige presiseringer.

1.-7. april 2020

7. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Informasjons- og undervisningsmateriell for helsetjenesten Lagt inn lenke til undervisningsfilmer for primærhelsetjenesten om korona og covid-19.
Råd til flyplasser og andre innreisepunkter De som er bosatt i Norge får lov til å reise rett hjem med planlagt transportmiddel, hvis de er friske og unngår nær kontakt med andre til de er hjemme.
Melding og varsling Lagt inn at fra 6. april avsluttes kommunelegens varslingsplikt for covid-19 til Folkehelseinstituttet. Øvrig varsling og melding gjelder.

6. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Opphevelse av isolasjon Under punkt 1. endret fra sykehusinnlagt til innlagt i helseinstitusjon. Lagt til at opphevelse av isolasjon kan vurderes 7 dager etter pasienten er tilbake i sin habitualtilstand.

5. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Informasjons- og undervisningsmateriell for helsetjenesten

Endret tittel på siden og lagt til lenke til undervisningsfilmen "Smittevernråd ved covid-19 i sykehjem".

Håndhygiene, hostehygiene, munnbind, rengjøring

Endret tittel og nytt avsnitt om bruk av munnbind. 

Lagt inn presisering om at FHI ikke anbefaler bruk av munnbind til befolkningen. 

Endret "Dersom personer uten symptomer til tross for..." til "Dersom man til tross for anbefalingene velger å bruke munnbind, er følgende forhold viktig". Endringen er gjort for at rådet til befolkningen om ikke å bruke munnbind skal bli tydeligere.

Spesialisthelsetjenesten Smitteregime og beskyttelsesutstyr: ny tekst. 
Aerosolgenererende prosedyrer (AGP): redigert tekst og inkludert flere AGP.
Anbefalt beskyttelsesutstyr ved pasient med påvist eller mistenkt covid-19: endret til Åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2).
Intensivavdelinger: nye anbefalinger om å bruke beskyttelsesutstyr som ved AGP gjennom hele arbeidsdagen.
Kohortisolering: nye tema om dedikert personell, arealets utforming, lagring/dekontaminering, tilberedning av medikamenter, mm.
Råd om unntak fra hjemmekarantene er endret til «Unntak fra hjemmekarantene for ansatte i spesialisthelsetjenesten», og teksten er vesentlig kortet ned.

4. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Råd til flyplasser og andre innreisepunkter Teksten oppdatert og strammet inn.
   

3. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Serologi og hurtigtester Oppdatert informasjon om serologiske analyser. Lagt til tekst med anbefaling om egen validering av hurtigtester. Lagt til tekst om at hurtigtester ikke er godkjent for selvtesting. 
Varehandel, drosje, politi, håndverkere, anleggsvirksomhet og andre sektorer Endret avsnittet om drosjer, lagt inn lenk til Helsedirektoratet
Hjemmekarantene og hjemmeisolering Oppdatert tekst
Personlig beskyttelsesutstyr Tabell 1a og 1b publisert som nedlastbar plakat i A3-format, bokmål og nynorsk.
Fakta om viruset og sjukdommen I avsnittet om symptom: endret setning om magesmerter og diare. Endring i smak- og luktesans lagt til. 
Smittefarlig avfall Ny artikkel
Helse- og omsorgstjenester for hjemmeboende Endret avsnitt "Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering"
Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (tidligere: Råd når du eller et hustandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for covid-19) Artikkelen er redigert, har fått ny tittel, og det er lagt inn informasjon om hvordan man kan skille mellom covid-19, forkjølelse og allergi. 
Avstand, karantene og isolering Ny artikkel, erstatter tidligere artikler om hjemmekarantene og hjemmeisolering, samt "Råd og informasjon til befolkningen"
Hygiene og renhold Artikkel opprettet

2. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Fakta om viruset og sjukdommen Teksten publisert på nynorsk.

1. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Råd for transport av personer med mistenkt covid-19-sykdom via pasientreiser/drosjer Ny artikkel
Arrangementer og samlinger Vi har oppdatert i henhold til helsedirektoratets gjeldende anbefalinger, og lenket til Veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet. Informasjon om tidligere vedtak datert fra Helsedirektoratet om at størrelsesbegrensning på arrangementer er tatt ut.
Prøvetaking - praktisk gjennomføring Ny artikkel. Innholdet har tidligere ligget i artikkelen Testkriterier for nytt koronavirus (coronavirus)
Testkriterier for nytt koronavirus (coronavirus) Innhold om prøvetaking flyttet til egen artikkel.
Råd til spesifikke sektorer Oppdaterte råd til sektorer i vann og avløpsbransjen

Mars 2020

31. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Brosjyrer om litt, mye eller helt avstand på flere språk 
Amharisk lagt til
Informasjon til mikrobiologiske laboratorier Oppdatert: Biosikkerhet ved arbeid med SARS-CoV-2

30. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Brosjyre om litt, mye eller helt avstand på ulike språk Ny artikkel
Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten Ny artikkel
Produksjon av beskyttelsesustyr som skal brukes i helsetjenesten  Lenke til standarder i Standard Norge lagt inn.
Testing og diagnostikk for nytt koronavirus Lagt til Nordlandssykehuset Bodø under laboratorier som tester. Fjernet setning i avsnittet om hvilke laboratorier som tester "(uten at det er behov for bekreftelse av negative resultater ved referanselaboratoriet)"
Hjemmekarantene og hjemmeisolering Fjerner "eller ingen" fra første punkt under bakgrunn for tiltakene.
Personlig beskyttelsesutstyr Presisert når åndedrettsvern skal benyttes. 
Fakta om covid-19-utbruddet Lagt til utvidet tekst om Folkehelseinstituttets rådgivning og inforamsjonsinnhenting. 

28. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Artiklene: Tiltak i spesialisthelsetjenesten, Tiltak i primærhelsetjenesten, Sykehjem og smittevern, Helse- og omsorgstjenester I avsnitt om kontaktsporing er det satt inn lenke til materiale som kan benyttes.
Fakta om viruset og sykdommen (covid-19) Lagt lenke til sak hos Veterinærinstituttet: Ingen mistanke om at dyr er smittekilde for virussykdommen covid-19
Huskeliste når pasient eller ansatt er smittet med covid-19 Oppdatert excelark for informasjonsinnhenting og kontaktsporing lagt inn i vedleggslista.
Rutinemessig bruk av hansker for butikkansatte og kunder er ikke anbefalt Ny artikkel

27. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Produksjon av beskyttelsesustyr som skal brukes i helsetjenesten  Ny artikkel
Råd og informasjon til risikogrupper Oppdatert med info fra Storbritannia (fedme som risikofaktor). Presisert noen råd til risikogruppene. Spesifisert råd til pårørende til risikogruppene. Noen språklige oppdateringer. Fjernet noen lenker som ikke er så aktuelle lengre.

26. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Fakta om covid-19 Oppdatert avsnittet Risikovurdering etter publikasjon av den siste vurderingen.
Råd til begravelsesbyråer og gravferdsetater for håndtering av døde med covid-19 Endret tekst om innskjerpet bruk av morspose, visning etter stell og vaskesermoni. 
Råd og informasjon til befolkningen Omdisponert teksten og lagt inn et par kulepunkter i lister i delen om "Hvordan forebygge smitte?", slik at disse speiler informasjonen på plakaten "Litt, mye eller helt avstand?". Presisert hvem som skal i hjemmekarantene og lagt inn lenker til relevante sider med mer informasjon. 

25.mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Tiltak i spesialisthelsetjenesten Satt inn tildekking av hår under beskyttelsesutstyr. Rettet størrelsen på små aerosoler fra <5µ til <5µm. Kort avsnitt om matservering. Håndtering av døde.
Antall analyserte prøver og prøveresultater kapitlet arkivert pga resultater inngår i dags- og ukerapporter

24. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter Informasjon til spesifikke sektorer er løftet ut i egen artikkel (se under)
Råd til spesifikke sektorer Ny artikkel (innhold løftet ut fra artikkelen over)
Informasjon til mikrobiologiske laboratorier

Informasjon om rapportering til referanselaboratoriet er oppdatert. Lagt inn nytt avsnitt "Biosikkerhet ved arbeid med SARS-CoV-2". Fjernet avsnitt "Laboratoriesikkerhet"

Testing og diagnostikk Ny setning lagt inn: Dersom en pasient dør med akutt luftveissykdom av ukjent årsak i helseinstitusjon, bør det gjøres post mortem test for covid-19

 

Fakta om viruset og sykdommen Hele avsnittet om symptomer og sykdom er skrevet om. Lagt til et avsnitt om basseng og bading under avsnittet om smitte fra mat, vann og dyr.
Personlig beskyttelsesutstyr Lagt inn åndedrettsvern av typen N95
Melding og varsling Redaksjonell endring
Råd og informajson til barn og ungdom Lagt inn henvisng til rapport om barns rolle i spredning av covid-19.

23. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Antall analyserte prøver Oppdatert
Serologi og hurtigtester Ny artikkel. Avsnitt om samme tema fjernet i artikkel om laboratorietester.
Fakta om covid-19-utbruddet Avsnitt flyttet til denne artikkelen, fra Fakta om koronaviruset

Råd for gravide og ammende

Råd for barn og unge

Dette var tidligere en artikkel som nå er delt i to. Råd for barn og unge opprettet som ny artikkel.

Brosjyre og video om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk

Lagt inn oversettelser for hindu, bulgarsk, mandarin og erstattet rumensk med ny versjon med rettet skrivefeil.

Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk

Lagt inn oversettelser for bulgarsk, mandarin, hindu og rumensk

22. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Fakta om smitteverntiltak ved covid-19-utbruddet Ny artikkel
Antall analyserte prøver og prøveresultater Oppdatert tall, kl 18.40
Testing og diagnostikk Kriterier tydeliggjort

21. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Bruk av personlig beskyttelsesutstyr Ny artikkel. Erstatter tidligere artikkel på nettsidene under smittevern i institusjoner med tittelen "Råd ved truende eller reell mangel på beskyttelsesutstyr".
Tiltak i spesialisthelsetjenesten Presiseringer og utfyllende tekst i avsnittene om aerosolgenererende prosedyrer, stell av døde, unntak for hjemmekarantene.
Antall analyserte prøver og prøveresultater Oppdatert.
Huskeliste når pasient eller ansatt bekreftes syk med covid-19 Ny artikkel; administrative tiltak og oppfølging av nærkontakter og ansatte. Med brevmaler og mal for registreringsskjema. ca kl 18.00

20. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Testing og diagnostikk Oppdatert med nytt avsnitt om testkriterier og bakgrunn for disse. ca kl 07.00
Råd og informasjon til gravide, barn og unge Lagt inn avsnitt om tilpasning på arbeidsplassen, graviditet og kronisk sykdom/risikogruppe, svangerskapsoppfølging, graviditet blant helsepersonell, amming. Ca kl 11.15
Råd og informasjon til risikogrupper Lagt inn avsnitt med tall for barn, mer informasjon til helsepersonell som selv er i risikogruppen, samt noen mindre presiseringer. 

Råd til personer isoleres i hjemmet

Råd til personer som er i hjemmekarantene

Opphevelse av isolasjon for covid-19

Hjemmekarantene og hjemmeisolasjoi forbindelse med covid-19

Råd og informasjon til befolkningen 

Tatt bort at personer om er prøvetatt skal være i isolasjon i påvente av laboratoriesvar

Mindre endring i opphør av isolasjon (Endret varighet av isolasjon, fra 6-8 til 7 dager. Fjernet at det må gjøres en individuell vurdering uført av lege, og punkt om at det må gjøres en individuell vurdering med tanke på yrke om vedkommende bør testes

19. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Råd til arbeidsplasser, herunder universiteter og høyskoler Avsnitt reiseråd oppdatert. Mindre redigering i avsnitt om fjernundervisning, kantiner. "Hansker" lagt til ca kl 16.45: Bruk av beskyttelsesutstyr slik som munnbind og hansker anbefales ikke på generell basis. 
Antall analyserte prøver og prøveresultater Oppdatert med tall og graf.

18. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Illsutrasjoner, skjemaer og informasjonsskriv for helsetjenesten Illustrasjoner for prøvetaking lagt inn her. kl 10.30.
Antall analyserte prøver og prøveresultater Oppdatert totaltall kl 10.30.
Tiltak i spesialisthelsetjenesten

Noen endringer i punktlisten under respiratorbehandling samt et par preseseringer i øvrig tekst. Første avsnitt "Elektive konsultasjoner/prosedyrer" endret fra "påvist med covid-19" til "pasienter med symptomer på akutt luftveisinfeksjon, eller som er i hjemmeisolering eller ............".

Råd til arbeidsplasser, herunder universiteter og høyskoler Lagt inn ny tekst med råd til spesifikke sektorer. Lagt inn ny tekst om råd ved unntak fra hjemmekarantene for ansatte i samfunnskritiske funksjoner. ca kl 16.20
Arrangementer og samlinger Oppdatert ca kl 22.30. I stor grad samme innhold.

17. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og smittevern  Lagt inn råd om smitteverntiltak i husstander hvor det bor personer med tegn på akutt luftveisinfeksjon, men som ikke har vært utsatt for kjent smitte eller vært på reise. Publisert ca kl 17.
Sykehjem og smittevern Flere råd lagt inn. Ca kl 17.
Tiltak i spesialisthelsetjenesten Råd om unntak fra hjemmekarantene for ansatte i helsetjenesten er lagt til, ca kl 12:45.
Tiltak i primærhelsetjenesten Råd om unntak fra hjemmekarantene for ansatte i helsetjenesten er lagt til, ca kl 14:50.
Råd og informasjon til befolkningen om koronavirus (coronavirus) Lagt til råd om avstand for å begrense smitte, beskrivelse av hjemmekarantene og hjemmeisolasjon. Tatt ut råd som er beskrevet i egne artikler. Tatt ut avsnitt om vann og bassenger. ca kl 1535.
Råd til personer som er i hjemmekarantene Presisert rådene om hva det innebærer å være i hjemmekarantene. Ca kl 18.
Antall analyserte prøver og prøveresultater Oppdaterte tall lagt inn
   

16. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Testing og diagnostikk Nytt avsnitt om serologi og hurtigtester
Antall analyserte prøver og prøveresultater Oppdaterte med antall analyserte prøver per mandag morgen (vel 18 000).
Generell koronainformasjon på flere språk Ny artikkel med oversikt over informasjon på mange språk.
Råd til flyplasser og andre innreisepunkter To avsnitt om sporing etter flyreiser er fjernet (pga gjelder ikke lenger). kl 14.45. Mindre presiseringer om reiser i Norden lagt inn.
Områder med utbredt spredning 

Artikkel arkivert.

Fakta om nytt koronavirus Noe tekst fjernet og overført til ny artikkel "Fakta om covid-19-utbruddet"
Fakta om covid-19-utbruddet Ny artikkel opprettet
Antall analyserte prøver og prøveresultater Første avsnitt fjernet, pga ikke lenger aktuelt.
Generell informasjon - brosjyrer på flere språk En rekke språkvarianter er lagt til.
Hjemmekarantene - brosjyrer på flere språk Amharisk lagt til
Tiltak i primærhelsetjenesten Redigert artikkel med vesentlige endringer publisert ca kl 21.30
Råd og informasjon til gravide, barn og ungdom. Lagt til avsnitt under smittemåte, om videre smitte
Råd og informasjon til risikogrupper Mindre endringer/presiseringer
Råd til pasienter som isoleres hjemme Oppdatert
Hjemmekarantene og hjemmeisolering Oppdatert
Råd om hjemmekarantene Oppdatert

15. mars 2020

Oppdateringer
Kapittel Endret/nytt

Råd til personer som er i hjemmekarantene og isolasjon - Fremmede språk.

Versjon på nord- og sørsamisk publisert ca kl 10.30
Råd til begravelsesbyråer og gravferdsetater Nytt kapittel, ca kl 11.00
Tilttak i spesialisthelsetjenesten Ny tekst publisert ca kl 17.10
Smittevernråd ved reise Lagt inn nytt avsnitt og lenke til regjeringens nye reise- og karantenebestemmelser
Testing og diagnostikk Nytt avsnitt lagt inn: "Andre personer med luftveissymptomer". Formuleringen "skal" i avsnittet er endret til "bør" 16.3.20 ca kl 07.40.

14. mars 2020

Oppdateringer
Kapittel Endret/nytt
Råd og informasjon til risikogrupper Oppdatert med presiseringer og utvidet avsnitt om eldre og barn. ca kl 09.20.
Smittevernråd ved reise Reiseråd vedr. Norden inklud. info om karantene, oppdatert ca kl 15.
Melding og varsling  Oppdatert med info om at helsepersonell som påviser et smittetilfelle av covid-19, skal varsle kommuneoverlegen. Dødsfall av covid-19 skal også varsles.

Råd til personer som er i hjemmekarantene (råd til de som har vært utsatt for smitte)

Råd og informasjon til befolkningen om koronavirus

Hjemmekarantene og hjemmeisolering (rådo til helsepersonell)

Råd til flyplasser og andre innreisepunkter

Råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter

 

Redigert avsnitt om endrede karanteneregler ved ankomst til Norge fra andre land. Oppdatert 14.mars ettermiddag.

13. mars 2020

Oppdateringer
Artikkel Endret/nytt

Antall analyserte prøver og prøveresultater

Oppdaterte tall: 10448  personer testet, 670 positive, (rapporteringen er ikke fullstendig). I overvåkingssystemet for influensa i samfunnet (Fyrtårnsystemet) er det så langt testet 28 personer for SARS-CoV-2. 
Råd og informasjon til befolkningen Ny tekst i avsnitt "Andre forebyggende råd" om besøk i helseinstitusjoner. Ny tekst/redigering i avsnittene "Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?" og "Arrangementer og samlinger"
Melding og varsling av covid-19 Ny tekst om kriterier for melding og varsling. Presisert at smittetilfelle av covid-19 alvorlig og dødsfall skal varsles. 
Områder med utbredt spredning av koronaviruset Fjernet setningen «Regionene Alsace og Korsika, pluss departementene Oise og Val d’Oise nord for Paris" slik at bare "Frankrike" blir stående.
Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på 23 språk  Nytt kapittel med tekster på 23 språk lagt inn.

12. mars 2020

Oppdateringer

Artikkel

Endret/nytt

Fakta om nytt koronavirus

Lagt til at WHO erklærer utbruddet som en pandemi i avsnittet "Om utbruddet".

Områder med utbredt spredning av koronaviruset

Lagt til områder/regioner på listen over områder med utbredt spredning (Tyskland: Nordrhein-Westfalen og Bayern, Sveits: Byen Samnaun (kanton Graubünden), og byen Zermatt, områdene som grenser til Ischgl og italienske Cervinia, Frankrike: Regionene Alsace og Korsika, pluss departementene Oise og Val d’Oise nord for Paris, Spania: Madrid, Baskerland, La Rioja) 

Råd og informasjon til befolkningen

Under "Hvordan forebygge smitte" presiseres at viruset smitter som dråpe- og kontaktsmitte. Under "Håndvask" tatt med vask av hender også etter kontakt med dyr. Lagt til nytt underpunk: "Klesvask og rengjøring". Under "Andre forebyggende råd" lagt til punkt: Unngå å besøke helseinstitusjoner dersom det ikke er helt nødvendig. Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.  Lagt til å begrensning av kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv. der det er mulig, samt å unngå offentlig transport og holde avstand til andre.

Smittevernråd ved reise

Endret overskrift fra "Råd til personer som har vært i områder med utbredt spredning av covid-19" til: "Råd til personer som har vært på reise utenfor Norden". Karantene i 14 dager for alle som kommer hjem fra reise utenfor norden med tilbakevirkende kraft.

Råd til personer som er i hjemmekarantene

Endringer i avsnitt om hjemmekarantene og fjernet avsnitt "Råd til personer som bor sammen med en nærkontakt

Råd til pasienter som isoleres i hjemmet ved koronavirus (coronavirus)

Endret avsnitt om karantene under "Råd til husstandsmedlemmer"

Definisjoner av nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19

Ny artikkel erstatter den gamle

Testing og diagnostikk

Nytt avsnitt "Indikasjon for testing av covid-19" erstatter "Hvem bør testes for SARS-CoV-2?"

Tiltak i spesialisthelsetjenesten

Råd om håndtering av pasienter med symptomer forenelig med covid-19, er inkludert, samt språklige presiseringer. Råd om plassering av pasienter, dersom ikke anbefalte isolat er tilgjengelig er inkludert. Videre er råd om bruk av morspose fjernet og et råd om rengjøring etter tilfeldig funn av covid-19, er beskrevet.

Kontaktsporing og oppfølging av kontakter

Fjernet avsnitt "Oppfølging av lavrisikokontakter" og "Kontaktsporing og oppfølging av kontakter til personer med covid-19-sykdom på flyreise". Vi stanser smitteoppsporing etter flyreiser. Erfaringen er at denne smitteoppsporingen ikke fører til funn av smittede i Norge. Vi kan dermed frigjøre ressurser til mer fruktbare smitteoppsporinger innenlands.

Hjemmekarantene og hjemmeisolering

lagt til "Alle som har vært på reise utenom Norden. Dette rådet har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar. 14 dagers karantene regnes fra dato for hjemkomst"

Hjemmetjenesten og smittevern mot covid-19

Språklige oppdateringer, samt presisering av at så lenge hverken pasienten eller andre i husstanden har symptomer på covid-19 (hoste, kortpustethet, feber), anses de å utgjøre en lav risiko for smitte. Ansatte skal følge basale smittevernrutiner, og det er ikke nødvendig med oppgraderte tiltak når det gjelder beskyttelsesutstyr

Råd til tannhelsetjenesten

Ny artikkel

Råd til personer som i yrkessammenheng kan komme i nærkontakt med personer som har vært i utbruddsområder

Fjernet artikkel

Råd ved store arrangementer

Fjernet tekst og tabeller om råd i fbm. store arrangementer. Lenket til nyhet på  Helsedirektoratets nettsider om forbud mot og stenging av ulike arrangementer og tilbud.

Råd til flyplasser og andre innreisepunkter

Lagt til informasjon om og lenke til Helsedirektoratets vedtak om karantene for alle reisende til Norge fra land utenom Norden. Fjernet lenke til artikkelen "Råd til personer som i yrkessammenheng kan komme i nærkontakt med personer som har vært i utbruddsområder" under avsnittet "Råd for å forebygge smitte".

Informasjon til skoler, skolefritidsording og barnehager

Endret ingress og to avsnitt øverst i teksten i henhold til Helsedirektoratets vedtak 12.03.20 om å stenge skoler, barnehager og utdanningsinstitusjone. Fjernet denne setningen i avsnittet "Hvordan kan man forebygge smitte": Det anbefales å ha tørkepapir/papirlommetørkle og håndhygienemulighet tilgjengelig til bruk for ansatte/studenter som hoster eller nyser.

Råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter

Gjort omfattende endringer i teksten i henhold til at WHO har erklært pandemi 11.03.20 og at Helsedirektoratet 12. mars 2020 har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av covid-19.

11. mars 2020

Oppdateringer

Artikkel

Endret/nytt

Fakta om nytt koronavirus

Lagt til informasjon om virusets overlevelse på flater. 

Råd og informasjon til befolkningen

Endret struktur på siden, lagt til nye råd om hvordan man forebygger smitte, endret informasjon om smittevernråd ved reise og mottak av pakker fra områder med utbredt spredning. Lagt til lenker til side om arrangementer og samlinger samt råd til arbeidsplasser, høyskoler og universiteter. 

Definisjoner av mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller og kontakter

Lagt til "lavrisikokontakt" i kulepunkt under avsnittet ""Definisjon av et mistenkt tilfelle".

Testing og diagnostikk

Lagt til "Unilabs Laboratoriemedisin"  i listen over testende laboratorier. Endringer i rutine for forsendelse av prøver. Fjernet siste punkt om «Analyserte prøver…». Denne informasjonen ligger i dokumentet Informasjon til mikrobiologiske laboratorier.

Tiltak i spesialisthelsetjenesten

Råd om håndtering av pasienter med symptomer forenelig med covid-19, er inkludert, samt språklige presiseringer. Råd om plassering av pasienter, dersom ikke anbefalte isolat er tilgjengelig er inkludert. Videre er råd om bruk av morspose fjernet og et råd om rengjøring etter tilfeldig funn av covid-19, er beskrevet.

Informasjonsskriv og skjemaer til bruk i helsetjenesten

Revidert PDF veiledning for datainnsamling. Fjernet informasjonsark til nærkontakt og lavrisikokontakt.

Informasjon til mikrobiologiske laboratorier

Endret siste avsnitt under "Analyse ved Folkehelseinstituttet": Lagt til begrepet "tungtveiende" foran avklaring og lagt til setning om påføring av primærlaboratoriets resultater.

Råd ved store arrangementer

Lagt til presisering av hva vi mener med personer på arrangementer: deltagere/utøvere/publikum.

Siste oppdateringer i koronaveilederen

Ny artikkel

10. mars 2020

Oppdateringer

Artikkel

Endring/nytt

Fakta om nytt koronavirus

Lagt til nytt avsnitt "Testing" med lenke videre til siden "Testing og diagnostikk". 

Områder med utbredt spredning av koronaviruset

Endret tittel på siden ved å legge til "utbredt". Tatt bort bruk av begrepet "lokal spredning" og oppdatert tabell til kun å gjelde utbredt spredning. Endret område med utbredt spredning fra Nord-Italia til Italia. Endret tittel på siden ved å legge til "utbredt".

Råd og informasjon til befolkningen

Presisering av råd om smitte fra vann.

Råd og informasjon til risikogrupper

Endret oppsett i dokumentet. Lagt til informasjon om at risikogrupper skal møte til avtalt kontroll på sykehus med mindre de får annen beskjed fra behandlende instans. Lagt inn informasjon om restriksjoner på bruk av pneumokokkvaksine til andre enn risikogrupper. Lagt til mulige risikogrupper (alvorlig nyresykdom, alvorlig leversykdom, og personer med nedsatt immunforsvar). Laget punktvis liste over hvordan man kan redusere smitterisiko. Laget punktvis liste over hvordan man kan forberede seg dersom det blir lokal smittespredning

Definisjoner av mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller og kontakter

Lagt til to kulepunkter i listen under avsnittet "Definisjon av et mistenkt tilfelle". Presisert kulepunktet "Har vært på reise utenom Norden og er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid (inkludert studenter)". Ny definisjon av bekreftet tilfelle. Tydeliggjøring av definisjon "nærkontakter".

Testing og diagnostikk

Tatt bort avsnittet "Ansatte i helsetjenesten med pasientkontakt som har vært på reise utenom Norden og som utvikler hoste, kortpustethet, feber innen 14 dager etter hjemkomst defineres som mistenkte tilfelle, og bør testes for covid-19.". Endret siste avsnitt under "Hvem bør testes for SARS-CoV-2?". Lagt til nytt avsnitt: "Hvorfor anbefales ikke testing av personer uten symptomer?". Utvidet indikasjon for testing med en anbefaling om å inkludere test for SARS-CoV-2 i den generelle luftveisdiagnostikken. Informasjon til mikrobiologiske laboratorier er tatt ut i egen artikkel. Fjernet denne setningen som legges over i artikkelen "informasjon til mikrobiologiske laboratorier: "Sett i lys i den seneste utviklingen av utbruddet i Norge, anbefaler Folkehelseinstituttet at test for SARS-CoV-2 inkluderes i generell luftveisdiagnostikk". En presisering: "Indikasjon for testing gjelder nå også alle innlagte pasienter i helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, feber, tungpustethet (uavhengig av reiseanamnese)".

Analyserte prøver fra mistenkte sykdomstilfeller

Oppdaterte tall.

Tiltak i primærhelsetjenesten

Språklige endringer. Tatt bort henvisning til arbeidsrestriksjoner

Informasjonsskriv og skjemaer til bruk i helsetjenesten

Datainnsamlingsark (del I, II og II) er tatt bort. Varslingsrutine for fly og flyplasser er tatt bort og integrert i artikkel Råd til flyplasser og andre innreisepunkter

Informasjon til mikrobiologiske laboratorier

Ny side

Råd ved store arrangementer

Endret råd vedrørende størrelse på arrangement. Lagt til tabellverktøy for risikovurdering. 

Råd til flyplasser og andre innreisepunkter

Ny side, tatt inn råd om håndtering og varslingsrutine fra PDF. PDF utgår

Informasjon til skoler, skolefritidsording og barnehager

Lagt til informasjon om hvordan man går frem for å få undertekster i filmen på flere språk. Lagt inn råd om håndhilsing, klemming og kyssing.

Råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter

Lagt til råd om håndhilsing, klemming og kyssing. Revidert råd om oppfordring til hjemmekontor og fleksible arbeidstider. 

9. mars 2020

Oppdateringer

Artikkel

Endring/nytt

Områder med vedvarende spredning av koronaviruset

Presiseringer og lagt inn lenker til nettsider om hjemmekarantene og hjemmeisolering, hvem som bør testes og smittevernrådene.

Råd og informasjon til befolkningen

Lagt inn nytt avsnitt om "Smitte fra mat, vann og dyr".

Definisjoner av mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller og kontakter

Under Definisjon av mistenkt tilfelle lagt til punkt om personer som er helsepersonell med pasientkonktakt og som har vært på reise utenom Norden. Under Definisjon av lavrisikokontakt lagt til punkt om personer om har pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, selv om anbefalte smitteverntiltak er fulgt

Sykehjem og smittevern mot covid-19

Presisering av råd ved besøk av pårørende, besøkende og ansatte

Hjemmekarantene og hjemmeisolering

Under Anbefalinger om hjemmekarantene: lagt inn "Helsepersonell som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller, inntil svar på laboratorieprøve foreligger". Avsnittet Bakgrunn flyttet til slutten av artikkelen.

Informasjon til skoler, skolefritidsording og barnehager

Presisering av råd om stenging. Oppdatering av råd til de som har vært i områder med vedvarende spredning. 

8. mars 2020

Oppdateringer

Artikkel

Endring/nytt

Områder med vedvarende spredning av koronaviruset

Lagt til Tirol i Østerrike på listen med områder med utbredt spredning. Lagt til at Helsepersonell som har vært på reise i utlandet og som utvikler luftveissymptomer innen 14 dager etter hjemkomst bør testes for covid-19.

Råd og informasjon til befolkningen

Lagt til "Hvis du har kommet hjem fra et område med vedvarende smittespredning (lenke) i løpet av de siste 14 dagene, og du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber vi deg straks holde deg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker samt ringe fastlegen, eventuelt legevakta (116 117) og fortelle om din reise og dine symptomer".

Smittevernråd ved reise

Helsedirektoratet har lørdag 7. mars besluttet utvidelse av anbefalinger om hvem som skal være i karantene. Som følge av dette er disse endringene gjort under overskriften "Råd etter reiser": Tekst om nye anbefalinger lagt inn som erstatning for anbefalinger om reise hjem fra Hubei-provinsen i Kina, og sletting av anbefalinger til ansatte i helsetjenesten.

Arbeidsrestriksjoner, hjemmekarantene og hjemmeisolering

Endring i anbefalingene om karantene etter beslutning gjort av Helsedirektoratet. Karantene gjelder nå alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Arbeidsrestriksjoner for ansatte i helsetjenesten, inkludert studenter, faller bort på grunn av disse endringene.

Hjemmetjenesten og smittevern mot covid-19

Ny artikkel

Råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter

Ny artikkel

Smittevernråd ved reise

Oppdaterte smittevernråd for reise: FHIs råder til å ikke reise til områder med utbredt smittespredning. Disse områdene er beskrevet på siden 'Områder med spredning av covid-19'. UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til utbruddsområder med utbredt smittespredning. Under 'Råd etter reisen' endret fra områder med vedvarende spredning til områder med utbredt spredning. 

Definisjoner av mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller og kontakter

Under Definisjon av mistenkt tilfelle og under Definisjon av lavrisikokontakt: endret fra 'område med vedvarende spredning' til 'område med utbredt eller lokal spredning'.

Testing og diagnostikk

Lagt til råd om at helsepersonell som har vært på reise i utlandet og som utvikler luftveissymptomer innen 14 dager etter hjemkomst bør testes for covid-19.

 

 

 

Innhold på denne siden