Hopp til innhold

Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende

Publisert Oppdatert

Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende om koronaviruset (coronaviruset).

Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende om koronaviruset (coronaviruset).


De fleste som blir smittet av koronavirus, også personer i risikogrupper, vil få milde luftveissymptomer som går over av seg selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær. Det pågår arbeid, både i Norge og andre land, med å skaffe mer informasjon om hvilke personer som kan ha høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirussykdom (covid-19). Informasjon på denne siden kan endres etter hvert som det kommer mer kunnskap om dette.

Hvem kan ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19?

Kunnskapen om risikofaktorer for alvorlig forløp av covid-19 er foreløpig begrenset.

Basert på opplysninger fra utbruddene i Kina, Italia, Storbritannia og USA er følgende grupper overrepresentert blant pasienter med alvorlig forløp av covid-19:

 • Personer over 65 år
 • Voksne personer med kroniske sykdommer som hjerte-karsykdom (inkludert høyt blodtrykk), diabetes, kronisk lungesykdom og kreft

I de utenlandske studiene er det særlig eldre personer med alvorlige, kroniske sykdommer som har hatt behov for sykehusinnleggelse og behandling på intensivavdeling.

Det er usikkert om voksne personer med velbehandlede, kroniske sykdommer har forhøyet risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Personer med svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller medikamenter, og de med sykdommer som gir nedsatt lungefunksjon, er vist å ha høyere risiko for alvorlig sykdom ved andre luftveisinfeksjoner. Det er derfor mulig at personer med følgende tilstander også kan ha økt risiko for alvorlig covid-19-sykdom:

 • Fedme
 • Alvorlig nyresykdom med nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig leversykdom
 • Nedsatt immunforsvar
  • Blodsykdommer som omfatter celler eller organer som er viktige for immunforsvaret
  • Benmargstransplantasjon eller organtransplantasjon
  • Immundempende behandling som cellegift, strålebehandling samt immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
  • HIV-infeksjon med lavt CD4-tall
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hoste kraft eller lungefunksjon
 • Røykere

Barn ser ut til å få mild sykdom, og det er så langt lite som tyder på at barn med kroniske sykdommer får alvorlig forløp av covid-19. Det er lite som tyder på at gravide er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom med det nye koronaviruset. Barn og gravide regnes derfor ikke som risikogrupper. For mer informasjon om disse gruppene, se:

Bør personer i risikogrupper endre pågående behandling?

I følge den europeiske foreningen for hjertesykdommer er det ikke er grunnlag for å endre behandling med blodtrykksmedikamenter på bakgrunn av koronavirusutbruddet.

Det er ikke grunnlag for å fraråde oppstart eller stoppe pågående immundempende behandling. Dersom personer som bruker immundempende behandling blir syke, anbefales det å kontakte egen lege for råd i forhold til medisinering, prøvetagning og undersøkelse.

Hva gjør du hvis du blir syk?

Ta tidlig kontakt med helsevesenet dersom du føler deg syk og tror du kan være smittet med det nye koronaviruset. Dersom du får symptomer som feber, hoste, kortpustethet og nedsatt allmenntilstand, ta raskt kontakt med egen lege eller legevakt (telefon 116117). Ved alvorlige symptomer, ring 113. Dersom du utvikler andre akutte symptomer som du ellers ville søkt lege for, er det viktig at du kontakter helsevesenet, uavhengig om du kan være smittet med det nye koronaviruset eller ikke.

Hold kontakt med de nærmeste, så du kan be om hjelp hvis du blir syk. Hvis du er syk og ikke har nære kontakter, kan det lages avtale om oppfølging med den lokale helsetjenesten.

Råd til personer i risikogruppene

 • Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig. Fortsett med fast medisinering, og gjør kun endringer i samråd med egen lege
 • Dersom du skal til avtalte helsekontroller og undersøkelser, bør avtalene opprettholdes med mindre du får annen beskjed fra behandlende instans. Ved tvil kan du ta kontakt med behandlende instans.
 • Husk god hånd- og hostehygiene. Dette gjelder også for de du bor sammen med og besøkende. Vask hjemmet regelmessig, og gå spesielt overflater som ofte berøres. Se: Hygiene og renhold.
 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, med personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg. Begrens antall personer du har nær kontakt med og får besøk av, til noen få av gangen. Det er fint å holde seg i form ved å gå tur, men velg steder der det ikke er trengsel. Ellers anbefales personer i risikogrupper å holde seg hjemme så mye som mulig.
 • Unngå samvær med personer med symptomer på luftveissykdom
 • Begrens bruk av offentlig transport dersom det er mulig, særlig i rushtiden
 • Lag avtaler om hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp
 • Unngå pass av mindre barn, da disse ofte har ingen eller milde symptomer på covid-19 og kan smitte deg som er i risikogruppe
 • Hvis noen du bor med ikke føler seg frisk (spesielt hvis du mistenker covid-19), begrens samværet med disse. Om mulig, anbefales det å oppholde seg og sove på separate rom, og ha eget bad/toalett. Hvis dette ikke er mulig, er det viktig å holde avstand og ha separat håndkle på bad/toalett og egne baderomsartikler. Se råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon
 • Arbeidstakere i risikogrupper bør i samråd med arbeidsgiver vurdere behov for hjemmekontor og tilrettelagt arbeid vurdert ut fra individuell risiko. Sykemelding er ikke anbefalt med mindre tilrettelegging ikke er mulig.
 • Hold deg oppdatert om situasjonen ved å følge med på lokale medier, Folkehelseinstituttets nettsider og/eller helsenorge.no

Råd til pårørende til personer som er i særlig risiko

 • Følg gjeldende hygieneråd og de gitt for å råd for å redusere risiko for å bli smittet
 • Ikke besøk personer i risikogruppene dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, eller ikke føler deg helt frisk.
 • Hold kontakt med personer i risikogruppene og tilby å hjelpe med nødvendige ærend
 • Bor du sammen med personer i risikogruppene og  får symptomer på luftveisinfeksjon eller ikke føler deg frisk, begrens samværet. Om mulig, anbefales det å oppholde seg og sove på separate rom, og ha eget bad/toalett. Hvis dette ikke er mulig, er det viktig å holde avstand og ha separat håndkle på bad/toalett og egne baderomsartikler. Se råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon

Vaksiner

Det finnes per i dag ikke noen vaksine mot covid-19, men det forskes på dette for å kunne utvikle en vaksine.

Folkehelseinstituttet har anbefalinger om at personer i risikogrupper skal ha influensavaksine hver sesong og pneumokokkvaksine (mot en bakterie som bl.a. kan gi lungebetennelse) hvert 10.år. Det er viktig å understreke at disse vaksinene ikke vil kunne hindre infeksjon med koronavirus. Det er knapphet på vaksine mot pneumokokker, og denne vaksinen vil bli prioritert til de som har høyest risiko for pneumokokksykdom.

Helsepersonell som selv er i risikogruppe

Helsepersonell med pasientkontakt har risiko for eksponering for koronasmitte fra syke personer som oppsøker helsetjenesten. Anbefalt smittevernutstyr skal benyttes av alt helsepersonell ved mottak og behandling av mistenkt eller sikker covid-19-syk pasient.

For helsepersonell med risikofaktor(er) er det anbefalt tilrettelegging slik at annet helsepersonell uten risikofaktorer tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19-sykdom. Tilrettelegging skal gjøres i samråd med arbeidsgiver. Ved arbeid der pasientnært arbeid og eksponering for covid-19-syke pasienter ikke kan unngås, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko. Sykemelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig. Helsedirektoratet har nå utarbeidet anbefalinger til arbeidsgivere i helsesektoren om dette. 

Om artikkelen / endringshistorikk