Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Alkoholomsetningen i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Alkoholomsetningen i Norge

Alkoholomsetningen i Norge

Omsetningsstatistikken for alkohol omfatter den registrerte (avgiftsbelagte) omsetningen og den såkalt uregistrerte omsetningen av alkohol. Uregistrert omsetning inkluderer blant annet taxfree- og grensehandel.

Omsetningsstatistikken for alkohol omfatter den registrerte (avgiftsbelagte) omsetningen og den såkalt uregistrerte omsetningen av alkohol. Uregistrert omsetning inkluderer blant annet taxfree- og grensehandel.


Hovedpunkter

  • I 2021 var den registrerte alkoholomsetningen 7,44 liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre. Dette er en økning på 2,9 % fra 2020, og 23,0 % fra 2019. Det er den høyest registrerte alkoholomsetningen noensinne i Norge.
  • Den uregistrerte omsetningen har i koronaårene 2020 - 2021 vært svært lav. Reiserestriksjoner og karantenekrav har ført til langt mindre reising til utlandet under koronapandemien, inklusive grensehandel i Sverige.
  • Taxfree ved ankomst til norske lufthavner er i 2021 er beregnet til 0,06 liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre. Til sammenligning var denne omsetning 0,36 liter ren alkohol i 2019. Data for annen uregistrert omsetning er ikke anslått for 2021.
  • Det er grunn til å anta at tidligere anslag for uregistrert omsetning kan være noe underestimert, og at økningen i registrert omsetning i 2020 og 2021 skyldes bortfall av taxfree og grensehandel grunnet pandemien. Økningen i registret omsetning kan til dels tilskrives at forsyningskildene for alkohol er endret fra tidligere år.

Innledning

Den samlede omsetningen (også kalt salget) av alkohol i Norge består av den registrerte omsetningen og den uregistrerte omsetningen. Den avgiftsbelagte omsetningen er summen av salg i dagligvarebutikker, Vinmonopolet og skjenking i barer og restauranter. Den uregistrerte omsetningen består hovedsakelig av avgiftsfritt salg på lufthavner og ombord på ferger til Norge, grensehandel i Sverige og innførsel fra andre land. For å kunne sammenligne alkoholomsetningen for ulike drikketyper, over tid og mellom land, omregnes vareliter til liter ren alkohol og deles på antall innbyggere 15 år og eldre for hvert enkelt år.

Det avgiftsbelagte salget i Norge og taxfree-salget ved ankomst til en norsk lufthavn er kjent gjennom avgifts- og omsetningsrapporter. Omfanget av det uregistrerte salget er anslag som beregnes ut fra årlige spørreundersøkelser i utvalg av befolkningen. I perioden 2020-2021 har imidlertid omsetningsrapportene fra taxfree-salget av ulike grunner vært noe mangelfulle. På grunn av koronapandemien har også spørreundersøkelsene vært mindre egnet til å anslå den uregistrerte omsetningen. Spørreundersøkelsen ble påvirket av de strenge, skiftende koronatiltakene som ble iverksatt fra mars 2020. De gir et mindre representativt bilde av den uregistrerte omsetningen i året som helhet.

Den avgiftsbelagte alkoholomsetningen

Den registrerte alkoholomsetningen i Norge økte kraftig fra begynnelsen av 90-tallet til 2008 (figur 1), fra 4,6 liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre i 1993 til 6,8 liter i 2008, en økning på 48 % på 15 år. Dette skyldtes hovedsakelig en økning i salget av vin. Etter 2008 har den registrerte omsetningen falt til rundt 6 liter i årene frem til koronapandemien 2020-2021. Omregnet i liter ren alkohol per innbygger, 15 år og eldre, var det avgiftsbelagte salget på 7,23 liter i 2020, og 7,44 liter i 2021. Sistnevnte er en økning på 2,9 % fra 2020, og 23,0 % fra 2019, da det avgiftsbelagte salget var 6,05 liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre. 

Omsetningen på 7,44 liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre i koronaåret 2021 er den høyeste målingen noensinne i alkoholstatistikken som strekker seg tilbake til 1851. Av det avgiftsbelagte salget (i liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre) utgjorde øl 2,94 liter, vin og hetvin 2,96 liter, brennevin 1,27 liter og sider og rusbrus 0,27 liter. Salget av øl med volumprosent alkohol under 4,7, og som kan selges i dagligvarebutikker, utgjorde 2,83 liter ren alkohol per innbygger, 15 år og eldre, i 2021. I 2019 var dette salget på 2,49 liter, som gir en økning på 13,8 %. Omsetningen av sterkøl falt derimot med 17,5 % til omregnet 0,11 liter ren alkohol fra 2019 til 2021. Øl over 4,7 volumprosent alkohol utgjorde 3,7 % av det samlede ølsalget i 2021. 

Avgiftsbelagt omsetning av alkohol
Figur 1: Avgiftsbelagt omsetning av alkoholdige drikkevarer, liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre, 1990-2021. Kilde: SSB, 2022. (for 1998 mangler omsetningstall). Se vedleggstabell 1 til slutt i denne artikkelen for figurens tall.

 Ser en på kvartalsvise endringer fra 2019 til 2020-2021 (figur 2), økte den avgiftsbelagte omsetningen med 20 % i 2. kvartal, 28 % i 3. kvartal og 20 % i 4. kvartal. Tall for 2. og 3. kvartal i 2021 er omtrent de samme som for 2. og 3. kvartal i 2020 (SSB, 2021[1]).

Avgiftsbelagt omsetning per kvartal
Figur 2: Avgiftsbelagt omsetning av alkoholdige drikkevarer per kvartal, liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre, 2019-2021, Kilde: SSB.

Vinmonopolet solgte i 2021, omregnet i ren alkohol, 4,02 liter per innbygger 15 år og eldre (tabell 1). Dette er i litt over halvparten (54 %) av det avgiftsbelagte alkoholsalget, og en økning fra tidligere år (47 %). Økningen har vært særlig stor i grensenære områder. Vin og hetvin utgjorde 2,69 liter ren alkohol, mens brennevin utgjorde 1,27 liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre. I vareliter vin og brennevin har omsetningen ved Vinmonopolet vært noenlunde stabil de siste årene frem til 2020, men Vinmonopolets omsetning økte kraftig i 2020, som følge av koronarestriksjoner for utenlandsreiser og uteliv. Omsetningen av vin og hetvin, omregnet i liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre, økte i 2020 med 40,3 %, mens omsetningen av brennevin, omregnet i ren alkohol, økte med 31,6 % fra fjoråret.  

Den prosentvise økningen i salget var større på Vinmonopolet enn for det samlete salget. Dette skyldes at det var en betydelig nedgang i omsetning på skjenkesteder.

Tabell 1: Avgiftsbelagt og uregistrert alkoholomsetning i 2021. Vareliter og liter ren alkohol i 1000 vareliter, og per innbygger 15 år og eldre.

 

Avgiftsbelagt omsetning

Uregistrert omsetning

 

 

Dagligvare
og uteliv

Vinmono-
polet

Taxfree
ankomst

Anslag annet
uregistrert salg1

Sum

Øl

286 235

4 161

547

*

290 943

Vin / Hetvin

6 530

97 358

1 059

*

104 948

Brennevin

1 208

16 075

321

*

17 603

Rusbrus / Sider

26 463

   

 

26 463

 

     

 

 

Ren alkohol

15 291

17 981

272

*

33 544

Per pers. 15+ år

3,42

4,02

0,06

*

7,50

1 Data for annen uregistrert omsetning (grensehandel etc.) er ikke mulig å estimere for 2021. Som følge av reiserestriksjoner gjennom store deler av 2020-2021 kan det antas at denne omsetningen har vært svært lav.

Taxfree- og grensehandel

Taxfree- og grensehandel utgjør størstedelen av den uregistrerte omsetningen, og må legges til den registrerte omsetningen for å gi et riktigere bilde av det totale alkoholkonsumet i Norge.

Ordningen med såkalt taxfree eller duty-free salg innebærer at alkohol, tobakk og andre varer kan omsettes uten avgifter ved reiser på tvers av landegrensene, og at disse varene kan innføres avgiftsfritt av reisende. Avgiftsfritt salg foregår i dag på lufthavner, ved avgang og ankomst, og om bord på fly og ferger i internasjonal trafikk.

For reisende til Norge er det satt en kvote for avgiftsfri innførsel som begrenser hvor mye en reisende kan innføre av bestemte varer uten at dette utløser avgifter. Kvoten for avgiftsfri innførsel gjelder både for varer kjøpt på taxfree-utsalgene og for avgiftsbelagte varer kjøpt i andre land, som ved grensehandel i Sverige.

Tidligere har om lag halvparten av det uregistrerte salget kommet fra taxfree-salget ved norske lufthavner. Salget av øl og vin ved norske lufthavner økte fram til 2019 (figur 3). Denne økningen i taxfree-salget må sees i sammenheng med den sterke økningen i antall utenlandsreisende ved lufthavner med slik taxfree-salg, fra 15,8 mill. passasjerer i 2010 til 22,6 mill. i 2019. I tillegg ble kvoten for avgiftsfri innførsel av vin og øl utvidet fra 1. juli 2014 for alle reisende som ikke innførte tobakksvarer. Dette førte til økning i taxfree-salget av vin. Omregnet i liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre, har taxfree-salget ved norske lufthavner ligget på om lag 0,35 liter frem til 2021. I 2020 falt antall utenlandsreisende til 5,1 millioner, og videre til 4,8 millioner i 2021. Taxfree-salget falt tilsvarende til omregnet 0,06 liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre.

Omsetning alkohol ankomst norsk lufthavn
Figur 3. Omsetning av alkoholholdige drikkevarer ved ankomst til norsk lufthavn, 1000 vareliter / alkoholliter, 2010-2021.

I 2021 var den uregistrerte omsetningen av alkohol svært lav. Strenge reiserestriksjoner som følge av koronapandemien reduserte grensehandel i Sverige og taxfree-handel til et minimum fra og med mars 2020. SSB[2] har beregnet at den samlete grensehandelen gikk ned med 96,6 % i 12-månedersperioden fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021, sammenliknet med foregående 12-månedersperiode.

Forsyningskildene for alkohol ble endret i pandemiårene 2020-2021, sammenliknet med foregående år. Det var en forskyvning fra grensehandel og taxfree – som nesten opphørte – og fra skjenkesteder til butikksalg. Den store økningen i butikksalg av alkohol i 2020-2021 speiler større endringer i varehandelen under dette koronaåret. SSB[3] fant at reiserestriksjoner og nedstengninger førte til økt omsetning i dagligvarehandelen generelt, med særlig stor økning i omsetning i grenseregionene.

FHIs spørreundersøkelsene som ble gjennomført i april-juni i årene 2020 og 2021 anses som lite egnet til å anslå omfanget av grensehandel og taxfreehandel på ferger for disse årene. Taxfree-omsetningen ved ankomst til norske lufthavner beheftet med noe usikkerhet i 2020-2021, og er beregnet til 0,06 liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre (tabell 1).

For 2018 ble det anslått at det i forbindelse med en utenlandsreise eller grensehandel i gjennomsnitt ble innført 0,77 liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre til Norge. Derav var

  • 0,38 liter kjøpt ved ankomst til en norsk lufthavn
  • 0,07 liter kjøpt på ferge til Norge (anslag)
  • 0,25 liter kjøpt i Sverige (anslag)
  • 0,07 liter kjøpt i andre land (anslag)

Tidligere anslag for uregistrert omsetning i Norge er sannsynligvis underestimert. En rapport fra Sverige (Guttormsson & Trolldal, 2022[4]) estimerte at norsk grensehandel i 2018 var 0,58 liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre, altså betydelig høyere enn vi har beregnet fra befolkningsundersøkelser i Norge. For 2020 ble grensehandelen estimert til 0,15 liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre.

Det kan bety at hele eller mesteparten av økningen i registrert omsetning fra 2019 til 2020 på 19,5 % skyldes bortfall av taxfree og grensehandel, dvs. at det i hovedsak er forsyningskildene for alkohol som er endret.

Alkoholstatistikken ved Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet samler inn og sammenstiller statistikk over alkoholomsetningen fra flere ulike kilder. Dette inkluderer blant annet rapporter over innbetalte alkoholavgifter til Skatteetaten, omsetningen ved Vinmonopolet, omsetningen ved taxfree-utsalgene ved norske lufthavner og spørreundersøkelser i samarbeid med Statistisk sentralbyrå.

Nordmenns konsum av alkohol i utlandet og omsetningen på Svalbard inngår ikke i omsetningsstatistikken. Smugling og hjemmeproduksjon inngår heller ikke i anslagene. Ifølge surveydata kan det antas at smugling og hjemmeproduksjon bidrar svært lite til den samlede alkoholomsetningen i Norge.

Tidligere statistikk oppdateres når ny informasjon blir tilgjengelig, og enkelte tall kan derfor avvike noe fra tidligere publisering. Tall for avgiftsbelagt alkoholomsetning kan avvike noe fra alkoholstatistikken til Statistisk sentralbyrå på grunn ulike definisjoner av drikketyper og valg av beregningsmetoder.

Vedleggstabeller

Vedleggstabell 1: Avgiftsbelagt omsetning av alkoholdige drikkevarer, 1990 - 2021, omregnet i liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre. Kilde: SSB.

 

Alkohol totalt

Brennevin

Vin

Øl

Rusbrus

1990

4.99

1.24

0.95

2.81

 

1991

4.90

1.12

0.93

2.85

 

1992

4.67

1.00

0.91

2.76

 

1993

4.55

0.96

0.92

2.67

 

1994

4.74

1.00

0.99

2.75

 

1995

4.79

1.00

1.04

2.75

 

1996

5.04

1.02

1.12

2.88

0.02

1997

5.28

1.01

1.28

2.95

0.04

1998

         

1999

5.45

1.05

1.49

2.84

0.06

2000

5.66

1.05

1.62

2.93

0.07

2001

5.49

1.00

1.60

2.82

0.07

2002

5.89

1.12

1.81

2.89

0.07

2003

6.03

1.22

1.84

2.76

0.22

2004

6.22

1.25

1.90

2.96

0.11

2005

6.37

1.28

2.00

2.98

0.11

2006

6.46

1.30

2.05

3.01

0.11

2007

6.60

1.35

2.11

3.02

0.12

2008

6.75

1.33

2.23

3.06

0.13

2009

6.68

1.31

2.28

2.96

0.13

2010

6.59

1.25

2.29

2.91

0.14

2011

6.43

1.18

2.30

2.83

0.13

2012

6.21

1.11

2.29

2.67

0.14

2013

6.22

1.09

2.30

2.68

0.14

2014

6.06

1.04

2.25

2.62

0.15

2015

5.97

1.03

2.22

2.57

0.15

2016

6.03

1.01

2.21

2.65

0.16

2017

6.00

1.01

2.19

2.63

0.17

2018

6.02

0.97

2.20

2.66

0.19

2019

6.05

1.00

2.23

2.63

0.19

2020

7.23

1.23

2.94

2.83

0.23

2021

7.44

1.27

2.96

2.94

0.27

 

Vedleggstabell 2: Samlet taxfree-omsetning av alkohol ved ankomst til norske lufthavner 2010 - 2021. 1000 vareliter / alkoholliter. Kilde: FHI.

 

Øl

Vin

Hetvin

Brennevin

Ren
alkohol

2010

1 765

3 709

198

2 036

1 320

2011

2 180

4 428

188

2 200

1 482

2012

2 470

4 881

181

2 209

1 553

2013

2 804

5 314

178

2 282

1 651

2014

3 012

6 001

170

2 147

1 690

2015

3 041

6 341

161

2 000

1 675

2016

3 096

6 240

160

1 909

1 628

2017

3 458

6 192

150

1 933

1 643

2018

3 588

6 219

137

1 960

1 651

2019

3 454

6 211

132

1 824

1 591

2020

712

1 200

31

352

312

2021

547

1 034

26

321

272

 

Fotnoter

[1] SSB (2022). Alkoholomsetning

[2] SSB (2021). Fortsatt svært lav grensehandel

[3] SSB (2021).Redusert grensehandel ga økt handel i Norge i koronaåret 2020  

[4] Guttormsson, Åström & Trolldal (2022). Norsk gränshandel med alkohol i Sverige 2016-2020. CAN Rapport 208, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Stockholm, Sweden. CAN, 2022.