Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Alkoholomsetningen i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Alkoholomsetningen i Norge

Alkoholomsetningen i Norge

Omsetningsstatistikken for alkohol omfatter den registrerte, avgiftsbelagte omsetningen og den såkalt uregistrerte omsetningen av alkohol. Uregistrert omsetning inkluderer blant annet taxfree- og grensehandel.

Omsetningsstatistikken for alkohol omfatter den registrerte, avgiftsbelagte omsetningen og den såkalt uregistrerte omsetningen av alkohol. Uregistrert omsetning inkluderer blant annet taxfree- og grensehandel.


Hovedpunkter

 • I 2018 var alkoholomsetningen fra alle kilder, omregnet i liter ren alkohol per innbygger, 15 år og eldre, på 6,77 liter.
 • Den avgiftsbelagte alkoholomsetningen i Norge økte kraftig fra begynnelsen av 90-tallet til 2008, men falt etter det noe. I de siste fem årene har det den avgiftsbelagte omsetningen, omregnet i ren alkohol, ligget på rundt 6 liter per innbygger, 15 år og eldre.
 • Den uregistrerte omsetningen er i 2018 anslått til 0,77 liter ren alkohol, derav bidro taxfree-salget ved norske lufthavner med om lag halvparten. De to siste årene er dette nærmest uendret.

Innledning

Den samlede omsetningen (også kalt salget) av alkohol i Norge består av den registrerte, avgiftsbelagte omsetningen og den uregistrerte omsetningen. Den avgiftsbelagte omsetningen er summen av salg i dagligvarebutikker, Vinmonopolet og skjenking i barer og restauranter. Den uregistrerte omsetningen består hovedsakelig av avgiftsfritt salg på lufthavner og ombord på ferger til Norge, grensehandel i Sverige og innførsel fra andre land.

For å kunne sammenligne alkoholomsetningen for ulike drikketyper, over tid og mellom land, omregnes vareliter til liter ren alkohol og deles på antall innbyggere, 15 år og eldre for hvert enkelt år. Etter en slik omregning ble det solgt til hver innbygger, 15 år og eldre i Norge, i gjennomsnitt 6,77 liter ren alkohol i 2018. Av dette utgjorde det avgiftsbelagte salget 6 liter (89%) og det uregistrerte salget 0,77 liter (11%).

Det avgiftsbelagte salget i Norge og taxfree-salget ved ankomst til en norsk lufthavn er kjent gjennom avgiftsrapporter og omsetningsrapporter. Omfanget av det uregistrerte salget er anslag som beregnes ut fra årlige spørreundersøkelser i utvalg av befolkningen.

Den avgiftsbelagte alkoholomsetningen

Omregnet i liter ren alkohol per innbygger, 15 år og eldre, var det avgiftsbelagte salget på 6 liter i 2018. Derav utgjorde øl 2,64 liter, vin og hetvin 2,15 liter, brennevin 1,04 liter og sider og rusbrus 0,18 liter. Øl over 4,7 volumprosent alkohol utgjorde 5 % av det samlede ølsalget.

Vinmonopolet solgte, omregnet i ren alkohol, 2,87 liter per innbygger, 15 år og eldre. Dette er i underkant av halvparten av det avgiftsbelagte alkoholsalget. Vin og hetvin omsatt ved Vinmonopolet bidro med 1,91 liter ren alkohol, mens brennevin bidro med 0,92 liter ren alkohol per innbygger. I vareliter vin og brennevin har omsetningen ved Vinmonopolet vært noenlunde stabilt i de siste årene, men når man tar hensyn til befolkningsveksten, har salget vært fallende.

Den avgiftsbelagte alkoholomsetningen i Norge økte kraftig fra begynnelsen av 90-tallet til 2008. Omsetningen var lavest i 1993 med 4.6 liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre, mens den i 2008 var høyest med 6.8 liter, en økning på 48% på 15 år. Dette skyldtes hovedsakelig en økning i salget av vin. Etter 2008 har den registrerte omsetningen igjen falt til rundt 6 liter i de siste årene.

 

Tabell 1: Avgiftsbelagt og uregistrert alkoholomsetning i 2018. Vareliter og liter ren alkohol i 1000 l, og per innbygger, 15 år og eldre.

 

Dagligvare
og uteliv

Vinmono-
polet

Taxfree
ankomst

Anslag annet
uregistrert salg

Sum

Øl

250 707

2 767

3 588

10 646

267 708

Vin

8 662

66 984

6 219

6 164

88 029

Brennevin

1 450

11 222

1 960

1 150

15 783

Rusbrus/Sider

17 677

 

103

536

18 316

Hetvin

 

480

137

81

529

 

 

 

 

 

 

Ren alkohol

13 674

12 488

1 651

1 689

29 507

Per pers 15+

3.14

2.87

0.38

0.39

6.77

 

Alkoholomsetning i liter

Figur 1: Avgiftsbelagt omsetning av alkoholdige drikkevarer, 1990-2018, omregnet i liter ren alkohol per innbygger, 15 år og eldre. Kilde: SSB. (for 1998 mangler omsetningstall). Se vedleggstabell 1 til slutt i denne artikkelen for figurens tall. 

Taxfree- og grensehandel

Taxfree- og grensehandel utgjør størstedelen av den uregistrerte omsetningen, og må legges til den registrerte omsetningen for å gi et riktigere bilde av det totale alkoholkonsumet i Norge.

Ordningen med såkalt taxfree eller duty-free salg innebærer at alkohol, tobakk og andre varer kan omsettes uten avgifter ved reiser på tvers av landegrensene, og at disse varene kan innføres avgiftsfritt av reisende. Avgiftsfritt salg foregår i dag på lufthavner, ved avgang og ankomst, og om bord på fly og ferger i internasjonal trafikk.

For reisende til Norge er det satt en kvote for avgiftsfri innførsel som begrenser hvor mye en reisende kan innføre av bestemte varer uten at dette utløser avgifter. Kvoten for avgiftsfri innførsel gjelder både for varer kjøpt på taxfree-utsalgene og for avgiftsbelagte varer kjøpt i andre land, som ved grensehandel i Sverige.

I 2018 ble det i gjennomsnitt innført 0,77 liter ren alkohol per innbygger, 15 år og eldre, til Norge i forbindelse med en utenlandsreise eller grensehandel. Derav var

 • 0,38 liter kjøpt ved ankomst til en norsk lufthavn
 • 0,07 liter kjøpt på ferge til Norge (anslag)
 • 0,25 liter kjøpt i Sverige (anslag)
 • 0,07 liter kjøpt i andre land (anslag)

Taxfree ved norske lufthavner

Om lag halvparten av det uregistrerte salget i 2018 kom fra taxfree-salget ved norske lufthavner. Salget av øl og vin ved norske lufthavner økte fram til 2015. Denne økningen i taxfree-salget må sees i sammenheng med den sterke økningen i antall utenlandsreisende ved lufthavner med slik taxfree-salg, fra 15,8 mill. passasjerer i 2010 til 22,3 mill. i 2018. I tillegg ble kvoten for avgiftsfri innførsel av vin og øl utvidet fra 1. juli 2014 for alle reisende som ikke innførte tobakksvarer. Dette førte til økning i taxfree-salget av vin.

I 2016 falt antall utenlandsreisende litt, og også salget per reisende falt noe for de fleste drikketypene. Dette innebar at taxfree-salget av alkohol ved norske lufthavner var litt lavere i 2016, sammenlignet med 2015. Deretter økte antall reisende noe. Omregnet i liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre, har taxfree-salget ved norske lufthavner vært uendret de siste tre årene og ligget på 0,38 liter. 

Taxfree-ordningen skaper debatt. Siden ordningen ble utvidet til å omfatte salg ved ankomst til norske lufthavner i 2005, har taxfree-salg av alkohol, tobakk og andre varer gitt store inntekter til lufthavnene [1]. Avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk om bord på ferger til Norge utgjør også en betydelig støtte til denne delen av skipsfartsnæringen [2]. Det argumenteres videre med at taxfree-ordningen med salg ved ankomst bidrar til å begrense handelslekkasjen til utlandet [3].

Taxfree omsetning ankomst

Figur 2: Omsetning av alkoholholdige drikkevarer ved ankomst til norsk lufthavn, 1000 vareliter.

Omsetning per sektor

Figur 3: Omsetning av vin, hetvin og brennevin i 2018 fordelt på avgiftsbelagt salg på Vinmonopolet (blå sektor) og uregistrert salg (grønn sektor) i 2018 (omsetning av øl og omsetning på skjenkesteder inngår ikke).

Virkningen av taxfree-ordningen ble anslått i en utredning fra Folkehelseinstituttet i 2016 [4]. To scenarier ble utredet: 1) en fullstendig fjerning av muligheten for avgiftsfri innførsel av alkohol og 2) en fjerning kun av taxfree-utsalgene på lufthavner, fly og ferger. Det første scenariet ble anslått å gi en reduksjon i det totale alkoholkonsumet på mellom 0,15 og 0,38 liter ren alkohol per innbygger. I det andre scenariet er den anslåtte reduksjonen i alkoholkonsumet på mellom 0,11 og 0,25 liter ren alkohol.

Uregistrert og avgiftsbelagt alkoholomsetning

Det kan antas at det uregistrerte salget i større grad konkurrerer med Vinmonopolet enn skjenking ved utesteder og ølsalg i dagligvarebutikker. Øl utgjør en stor andel av det avgiftsbelagte salget, men står for en liten andel av det uregistrerte salget. For øl er prisforskjellen mellom avgiftsbelagte varer i Norge og varer fra grensehandel og andre uregistrerte kilder ikke så høy som for vin og brennevin. I liter ren alkohol er den uregistrerte omsetningen av vin, hetvin og brennevin omtrent like stor som en femtedel av Vinmonopolets salg av slike varer. Summerer vi alt salg av vin og brennevin som ikke går til skjenking, står Vinmonopolet for 82% av volumet, målt i liter ren alkohol, mens den uregistrerte omsetningen står for rundt 18 prosent.

10 prosent av all vin, hetvin og brennevin (omregnet i ren alkohol) som ble konsumert i Norge i 2018, ble solgt på norske lufthavner ved ankomst. Anslaget for andelen av forbruket som stammer fra Systembolagets salg er 4 prosent, andre land 2 prosent og taxfree på ferger til Norge kun 2 prosent.

Alkoholstatistikken ved Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet samler inn og sammenstiller statistikk over alkoholomsetningen fra flere ulike kilder. Dette inkluderer blant annet rapporter over innbetalte alkoholavgifter til Skatteetaten, omsetningen ved Vinmonopolet, omsetningen ved taxfree-utsalgene ved norske lufthavner og spørreundersøkelser i samarbeid med Statistisk sentralbyrå.

Nordmenns konsum av alkohol i utlandet og omsetningen på Svalbard inngår ikke i omsetningsstatistikken. Smugling og hjemmeproduksjon inngår heller ikke i anslagene. Ifølge surveydata kan det antas at smugling og hjemmeproduksjon bidrar svært lite til den samlede alkoholomsetningen i Norge.

Tidligere statistikk oppdateres når ny informasjon blir tilgjengelig, og enkelte tall kan derfor avvike noe fra tidligere publisering. Tall for avgiftsbelagt alkoholomsetning kan avvike noe fra alkoholstatistikken til Statistisk sentralbyrå på grunn ulike definisjoner av drikketyper og valg av beregningsmetoder.

 

Vedleggstabeller

 

Vedleggstabell 1: Avgiftsbelagt omsetning av alkoholdige drikkevarer, 1990-2018, omregnet i liter ren alkohol per innbygger, 15 år og eldre. Kilde: SSB.
 

Alkohol totalt

Brennevin

Vin

Øl

Rusbrus

1990

4.99

1.24

0.95

2.81

 

1991

4.90

1.12

0.93

2.85

 

1992

4.67

1.00

0.91

2.76

 

1993

4.55

0.96

0.92

2.67

 

1994

4.74

1.00

0.99

2.75

 

1995

4.79

1.00

1.04

2.75

 

1996

5.04

1.02

1.12

2.88

0.02

1997

5.28

1.01

1.28

2.95

0.04

1998

     

 

 

1999

5.45

1.05

1.49

2.84

0.06

2000

5.66

1.05

1.62

2.93

0.07

2001

5.49

1.00

1.60

2.82

0.07

2002

5.89

1.12

1.81

2.89

0.07

2003

6.03

1.22

1.84

2.76

0.22

2004

6.22

1.25

1.90

2.96

0.11

2005

6.37

1.28

2.00

2.98

0.11

2006

6.46

1.30

2.05

3.01

0.11

2007

6.60

1.35

2.11

3.02

0.12

2008

6.75

1.33

2.23

3.06

0.13

2009

6.68

1.31

2.28

2.96

0.13

2010

6.59

1.25

2.29

2.91

0.14

2011

6.43

1.18

2.30

2.83

0.13

2012

6.21

1.11

2.29

2.67

0.14

2013

6.22

1.09

2.30

2.68

0.14

2014

6.06

1.04

2.25

2.62

0.15

2015

5.97

1.03

2.22

2.57

0.15

2016

6.03

1.01

2.21

2.65

0.16

2017

6.00

1.01

2.19

2.63

0.17

 

Vedleggstabell 2: Samlet taxfree-omsetning av alkohol ved norske lufthavner 2010 til 2018. 1000l. Kilde: FHI.

 

Øl

Vin

Hetvin

Brennevin

Ren
alkohol

2010

2 059

4 454

256

3 528

1 980

2011

2 479

5 253

242

3 784

2 183

2012

2 777

5 746

229

3 805

2 265

2013

3 158

6 316

228

3 955

2 411

2014

3 332

6 821

213

3 653

2 361

2015

3 329

7 098

198

3 332

2 271

2016

3 387

6 990

197

3 136

2 184

2017

3 808

6 882

182

3 130

2 180

2018

3 905

6 891

163

3 121

2 167

 

Referanser

 1. Avinor (2015), Års- og samfunnsansvarsrapport. Driftsinntekter og andre inntekter, s.85
 2. Finansdepartementet (2016): Nasjonalbudsjettet 2016. Meld. St. 1 (2015-2016), 2015. Tabell 5.6, Skatteutgifter og -sanksjoner for næringslivet, s. 137 
 3. Oslo Economics (2015), Etterspørselsvirkninger av å avvikle duty-free. Oslo Economics-rapport 2015-14
 4. Bergsvik, D, Rossow, I. (2016): En vurdering av virkningen av dagens taxfree-ordning. Utredning til Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseinstituttet. Rapport 10.2016.