Hopp til innhold

Alkoholomsetningen i Norge

Publisert

Drikkefrekvens siste 12 mnd

Omsetningsstatistikk for alkohol. Statistikken omfatter det registrerte, avgiftsbelagte salget og det såkalt uregistrerte salget av alkohol. Uregistrert salg inkluderer blant annet av taxfree- og grensehandel.


Hovedpunkter

 • I 2017 var alkoholomsetningen fra alle kilder, omregnet i liter ren alkohol per innbygger, 15 år og eldre, på 6,72 liter.
 • Den avgiftsbelagte alkoholomsetningen i Norge økte kraftig fra begynnelsen av 90-tallet til 2008, men falt etter det noe.
 • Det uregistrerte salget er i 2017 anslått til 0,78 liter ren alkohol, derav bidro taxfree-salget ved norske lufthavner med om lag halvparten.

Innledning

Den samlede omsetningen av alkohol i Norge består av den registrerte, avgiftsbelagte omsetningen og den uregistrerte omsetningen. Den avgiftsbelagte omsetningen er summen av salg i dagligvarebutikker, Vinmonopolet og skjenking i barer og restauranter. Den uregistrerte omsetningen består hovedsakelig av avgiftsfritt salg på lufthavner og ombord på ferger til Norge, grensehandel i Sverige og innførsel fra andre land.

For å kunne sammenligne alkoholomsetningen over drikketyper, tid og land, omregnes vareliter til liter ren alkohol og deles på antall innbyggere, 15 år og eldre for hvert enkelt år. Etter en slik omregning ble det solgt til hver innbygger, 15 år og eldre, i gjennomsnitt 6,72 liter ren alkohol i 2017. Av dette utgjorde det avgiftsbelagte salget 5,94 liter (88%) og det uregistrerte salget 0,78 liter (12%).

Det avgiftsbelagte salget i Norge og taxfree-salget ved ankomst til en norsk lufthavn er kjent gjennom avgiftsrapporter og omsetningsrapporter. Annet alkoholsalg bygger på anslag som er beregnet fra spørreundersøkelser gjennomført i samarbeid mellom SIRUS og SSB i 2014 og 2015, deretter Folkehelseinstituttet. Disse spørreundersøkelsene brukes til å beregne andeler mellom de uregistrerte kildene i alkoholomsetningen.

Den avgiftsbelagte alkoholomsetningen

Omregnet i liter ren alkohol per innbygger, 15 år og eldre, var det avgiftsbelagte salget på 5,94 liter i 2017. Derav utgjorde øl 2,60 liter, vin og hetvin 2,11 liter, brennevin 1,06 liter og sider og rusbrus 0,16 liter. Øl over 4,7 volumprosent alkohol bidro med 0,13 liter i det samlede ølsalget.

Vinmonopolet solgte, omregnet i ren alkohol, 2,87 liter per innbygger, 15 år og eldre. Dette er om lag halvparten av det avgiftsbelagte alkoholsalget. Vin og hetvin omsatt ved Vinmonopolet bidro med 1,90 liter ren alkohol, mens brennevin bidro med 0,93 liter ren alkohol per innbygger. I vareliter vin og brennevin har omsetningen ved Vinmonopolet vært noenlunde stabilt i de siste årene, men når man tar hensyn til befolkningsveksten, har salget vært fallende.

Den avgiftsbelagte alkoholomsetningen i Norge økte kraftig fra begynnelsen av 90-tallet til 2008. Omsetningen var lavest i 1993 med 4.6 liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre, mens den i 2008 var høyest med 6.8 liter, en økning på 48% på 15 år. Dette skyldtes hovedsakelig en økning i salget av vin. Etter 2008 har den registrerte omsetningen igjen falt til rundt 5.94 liter i 2016, noe som hovedsakelig skyldes en nedgang i salget av øl og brennevin.

Tabell 1: Avgiftsbelagt og uregistrert alkoholomsetning i 2017. Vareliter og liter ren alkohol i 1000l, og per innbygger, 15 år og eldre.

 

Dagligvare
og uteliv

Vinmono-
polet

Taxfree
ankomst

Anslag annet
uregistrert salg

Sum

Øl

244 329

2 738

3 459

9 129

259 655

Vin

7 807

65 740

6 192

5 951

85 690

Brennevin

1 583

11 207

1 933

1 315

16 037

Rusbrus/Sider

16 074

 

534

1 349

17 957

Hetvin

 

500

150

102

602

 

 

 

 

 

 

Ren alkohol

13 268

12 391

1 643

1 699

29 041

Per pers 15+

3.07

2.87

0.38

0.39

6.72

 

Alkoholomsetning 1990-2017

Figur 1: Avgiftsbelagt omsetning av alkoholdige drikkevarer, 1990-2017, omregnet i liter ren alkohol per innbygger, 15 år og eldre. Kilde: SSB. (for 1998 mangler det data). Se vedleggstabell 1 til slutt i denne artikkelen for figurens tall. 

Taxfree- og grensehandel

Taxfree- og grensehandel utgjør størstedelen av den uregistrerte omsetningen, og må legges til den registrerte omsetningen for å gi et riktigere bilde av det totale alkoholkonsumet i Norge.

Den såkalte ordningen med taxfree eller duty-free salg består av muligheten til å kunne omsette alkohol, tobakk og andre varer uten avgifter ved reiser på tvers av landegrensene, og muligheten til å kunne innføre disse varene avgiftsfritt av reisende. Avgiftsfritt salg foregår i dag på lufthavner, ved avgang og ankomst, og om bord på fly og ferger i internasjonal trafikk.

For reisende til Norge er det satt en kvote for avgiftsfri innførsel som begrenser hvor mye en reisende kan innføre av bestemte varer uten at dette utløser avgifter. Kvoten for avgiftsfri innførsel gjelder både for varer kjøpt på taxfree-utsalgene og for avgiftsbelagte varer kjøpt i andre land, som ved grensehandel i Sverige.

I 2017 ble i sum 0,78 liter ren alkohol per innbygger, 15 år og eldre, innført til Norge i forbindelse med en utenlandsreise eller grensehandel. Derav var

 • 0,38 liter, ble kjøpt ved ankomst til en norsk lufthavn
 • 0,09 liter på en ferge til Norge (anslag)
 • 0,24 liter i Sverige (anslag)
 • 0,07 liter i andre land (anslag)

Taxfree ved norske lufthavner

Om lag halvparten av det uregistrerte salget i 2017 kom fra taxfree-salget ved norske lufthavner. Salget av øl og vin ved norske lufthavner økte fram til 2015. Denne økningen i taxfree-salget må sees i sammenheng med den sterke økningen i antall utenlandsreisende ved lufthavner med slik taxfree-salg, fra 15,8 mill. passasjerer i 2010 til 21,4 mill. i 2017. I tillegg ble kvoten for avgiftsfri innførsel av vin og øl utvidet fra 1. juli 2014 for alle reisende som ikke innførte tobakksvarer. Dette førte til økning i taxfree-salget av vin.

I 2016 falt antall utenlandsreisende litt, og også salget per reisende falt noe for de fleste drikketypene. Dette innebar at taxfree-salget av alkohol ved norske lufthavner var litt lavere i 2016, sammenlignet med 2015. I 2017 økte antall reisende noe. Vinsalget fortsatte imidlertid å falle litt, mens ølsalget er fortsatt økende, også per reisende. 

Taxfree-ordningen skaper debatt. Siden ordningen ble utvidet til å omfatte salg ved ankomst til norske lufthavner i 2005, har taxfree-salg av alkohol, tobakk og andre varer gitt store inntekter til lufthavnene [1]. Avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk om bord på ferger til Norge utgjør også en betydelig støtte til denne delen av skipsfartsnæringen [2]. Det argumenteres videre med at taxfree-ordningen med salg ved ankomst bidrar til å begrense handelslekkasjen til utlandet [3].

Omsetning lufthavn

Figur 2: Omsetning av alkoholholdige drikkevarer ved ankomst til norsk lufthavn, 1000 vareliter.

Omsetning andel Vinmonopolet og uregistrert

Figur 3: Omsetning av vin, hetvin og brennevin i 2017 fordelt på avgiftsbelagt salg på Vinmonopolet (blå sektor) og uregistrert salg (grønn sektor) i 2017 (omsetning av øl og omsetning på skjenkesteder inngår ikke).

Virkningen av taxfree-ordningen ble anslått i en utredning fra Folkehelseinstituttet i 2016 [4]. To scenarier ble utredet: 1) en fullstendig fjerning av muligheten for avgiftsfri innførsel av alkohol og 2) en fjerning kun av taxfree-utsalgene på lufthavner, fly og ferger. Det første scenariet ble anslått å gi en reduksjon i det totale alkoholkonsumet på mellom 0,15 og 0,38 liter ren alkohol per innbygger. I det andre scenariet er den anslåtte reduksjonen i alkoholkonsumet på mellom 0,11 og 0,25 liter ren alkohol.

Uregistrert og avgiftsbelagt alkoholomsetning

Det kan antas at det uregistrerte salget i større grad konkurrerer med Vinmonopolet enn skjenking og ølsalg i dagligvarebutikker. Øl utgjør en stor andel av det avgiftsbelagte salget, men andelen i det uregistrerte salget er lav. For øl er prisforskjellen mellom avgiftsbelagte varer i Norge og varer fra grensehandel og andre  uregistrerte kilder ikke så høy som for vin og brennevin. Den uregistrerte omsetningen av vin, hetvin og brennevin tilsvarer omtrent en femtedel av  Vinmonopolets salg av slike varer. Summerer vi alt salg av vin og brennevin som ikke går til skjenking, står Vinmonopolet for 82% av volumet, målt i liter ren alkohol, mens den uregistrerte omsetningen står for rundt 18 prosent.

10 prosent av all vin, hetvin og brennevin som ble konsumert i Norge i 2017, ble solgt på norske lufthavner ved ankomst. Anslaget for andelen av forbruket som stammer fra Systembolagets salg er 4 prosent, andre land 2 prosent og taxfree på ferger til Norge kun 2 prosent.

Alkoholstatistikken ved Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet samler inn og sammenstiller statistikk over alkoholomsetningen fra flere ulike kilder. Dette inkluderer blant annet rapporter over innbetalte alkoholavgifter til Skatteetaten, omsetningen ved Vinmonopolet, omsetningen ved taxfree-utsalgene ved norske lufthavner og spørreundersøkelser i samarbeid med Statistisk sentralbyrå.

Nordmenns konsum av alkohol i utlandet og omsetningen på Svalbard inngår ikke i omsetningsstatistikken. Smugling og hjemmeproduksjon inngår heller ikke i anslagene. Ifølge surveydata kan det antas at smugling og hjemmeproduksjon bidrar svært lite til den samlede alkoholomsetningen i Norge.

Tidligere statistikk oppdateres når ny informasjon blir tilgjengelig og enkelte tall kan derfor avvike noe fra tidligere publisering. Tall for avgiftsbelagt alkoholomsetning kan avvike noe fra alkoholstatistikken til Statistisk sentralbyrå på grunn ulike definisjoner av drikketyper og valg av beregningsmetoder.

Referanser

 1. Avinor (2015), Års- og samfunnsansvarsrapport. Driftsinntekter og andre inntekter, s.85
 2. Finansdepartementet (2016): Nasjonalbudsjettet 2016. Meld. St. 1 (2015-2016), 2015. Tabell 5.6, Skatteutgifter og -sanksjoner for næringslivet, s. 137 
 3. Oslo Economics (2015), Etterspørselsvirkninger av å avvikle duty-free. Oslo Economics-rapport 2015-14
 4. Bergsvik, D, Rossow, I. (2016): En vurdering av virkningen av dagens taxfree-ordning. Utredning til Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseinstituttet. Rapport 10.2016

Vedleggstabeller

Vedleggstabell 1Avgiftsbelagt omsetning av alkoholdige drikkevarer, 1990-2017, omregnet i liter ren alkohol per innbygger, 15 år og eldre. Kilde: SSB.

 

Alkohol

Brennevin

Vin

Øl

1990

4.99

1.24

0.95

2.81

1991

4.90

1.12

0.93

2.85

1992

4.67

1.00

0.91

2.76

1993

4.55

0.96

0.92

2.67

1994

4.74

1.00

0.99

2.75

1995

4.79

1.00

1.04

2.75

1996

5.04

1.02

1.12

2.88

1997

5.28

1.01

1.28

2.95

1998

       

1999

5.45

1.05

1.49

2.84

2000

5.66

1.05

1.62

2.93

2001

5.49

1.00

1.60

2.82

2002

5.89

1.12

1.81

2.89

2003

6.03

1.22

1.84

2.76

2004

6.22

1.25

1.90

2.96

2005

6.37

1.28

2.00

2.98

2006

6.46

1.30

2.05

3.01

2007

6.60

1.35

2.11

3.02

2008

6.75

1.33

2.23

3.06

2009

6.68

1.31

2.28

2.96

2010

6.59

1.25

2.29

2.91

2011

6.43

1.18

2.30

2.83

2012

6.21

1.11

2.29

2.67

2013

6.22

1.09

2.30

2.68

2014

6.06

1.04

2.25

2.62

2015

5.97

1.03

2.22

2.57

2016

6.03

1.01

2.21

2.65

2017

6.00

1.01

2.19

2.63

 

Vedleggstabell 2Samlet taxfree-omsetning av alkohol ved norske lufthavner 2010 til 2017. 1000l. Kilde: FHI.

 

Øl

Vin

Hetvin

Brennevin

Ren
alkohol

2010

2 059

4 454

256

3 528

1 980

2011

2 479

5 253

242

3 784

2 183

2012

2 777

5 746

229

3 805

2 265

2013

3 158

6 316

228

3 955

2 411

2014

3 332

6 821

213

3 653

2 361

2015

3 329

7 098

198

3 332

2 271

2016

3 387

6 990

197

3 136

2 184

2017

3 808

6 882

182

3 130

2 180