Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «CERAD - Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • CERAD - Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø

Artikkel

CERAD - Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø

I 2013 startet senter for fremragende forskning (SFF): Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø, CERAD, hvor Folkehelseinstituttet (FHI) er partner. Senteret har som hovedmål å fremskaffe det vitenskapelige grunnlag for risikovurderinger som benyttes i situasjoner med radioaktiv stråling.

Illustrasjon stråling
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I 2013 startet senter for fremragende forskning (SFF): Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø, CERAD, hvor Folkehelseinstituttet (FHI) er partner. Senteret har som hovedmål å fremskaffe det vitenskapelige grunnlag for risikovurderinger som benyttes i situasjoner med radioaktiv stråling.


Innhold på denne siden

Senteret har som hovedmål å fremskaffe det vitenskapelige grunnlag for risikovurderinger som benyttes i situasjoner med radioaktiv stråling.

CERAD, centre for environmental radioactivity, ledes fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. I tillegg til FHI, er følgende institutter partnere: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Meteorologisk institutt.

SFF-ordningen er Forskningsrådets virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning med langsiktig og romslig finansiering av sentre. Forskningen i SFFene forutsettes å ligge i internasjonal front og innbefatter både menneskeskapte og naturlige kilder til radioaktiv stråling.

Visjon og mål

CERADs visjon er å skaffe et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for utvikling av redskap som er nødvendig for å foreta en mer korrekt vitenbasert vurdering av situasjoner som involverer radioaktiv stråling i Norge og internasjonalt. Det gjelder både situasjoner som kan assosieres med radioaktive kilder utenfor Norge som kan påvirke norsk territorium, samt områder i Norge som er forurensede av stråling.

Biologiske effekter av radioaktiv stråling etter høye doser - i hovedsak kreft - er godt dokumentert. Et betydelig kunnskapshull eksisterer når det gjelder biologiske effekter av lavere doser. Dette til tross for at det som oftest er eksponering for lavere doser som er relevante for befolkningen.

CERAD har som mål å bidra med kunnskap om effekter etter slik eksponering, både på utvikling av kreft samt andre biologiske effekter som reproduksjon og andre ikke-kreftrelaterte tilstander (f. eks. kognitive effekter, nevrodegenerative effekter, flergenerasjonseffekter).

Helseeffekter av stråling 

Forskningsgruppen CERAD partner Folkehelseinstituttet består av personer med bred faglig bakgrunn innen toksikologi (toksiske effekter av fysiske og kjemiske agens), gentoksisitet (skader på arvestoffet), reproduksjon, epigenetikk (arvelige reversible ikke-genetiske endringer i arvestoffet), veterinærmedisin, adferd, molekylærbiologi og biokjemi. Gruppen har betydelig kompetanse innen bruk av forsøksdyr i in vivo studier (involverer hele dyr) og in vitro modeller (utenfor kroppen, cellekulturer).

Folkehelseinstituttet (FHI) fokuserer på å forstå effekter på mennesker, og bidra til å fylle kunnskapshull. I denne sammenhengen for gi enda bedre risikovurdering og risikohåndtering/risikokommunikasjon av radioaktiv stråling.

Vi har oppnådd ny og viktig informasjon relatert til gentoksisitet, kreft, reproduksjon, flergenerasjonelle effekter og adferd og underliggende mekanismer slik som genekspresjon og epigenetiske endringer. Vi studerer også effekter av stråling i kombinasjon med andre negative påvirkninger som vil være tilstede samtidig (selenmangel, UV, arsen) som stråling. Vi undersøker biologiske effekter etter direkte eksponering samt effekter med potensial for overføring til kommende generasjoner (såkalte transgenerasjonelle effekter).

Forskningsgruppen ved FHI har gjennom tidligere fellesprosjekter med NMBU, bidratt betydelig i arbeidet for å etablere en bestrålingsenhet (Figaro) for gnagere og GMO-dyr, som er unik i verdenssammenheng. Gnagere fungerer som modell for mennesker når det gjelder å undersøke biologiske effekter. Den unike bestrålingsenheten Figaro muliggjør studier av effekter etter relevante eksponeringer, dvs etter langvarige lave doser radioaktiv stråling. 

Vi fokuserer på såkalte funksjonelle endepunkter slik som reproduksjon, kreft og adferd kombinert med molekylære undersøkelser av skader på arvematerialet=DNA (gentoksisitet og mutagenese) samt effekter på underliggende biologiske prosesser (transkriptomanalyser og epigenetikk).

Internasjonalt og nasjonalt samarbeid

Forskningsgruppen har flere samarbeidsprosjekter finansiert via EUs stråleprogram EURATOM og Norges forskningsråd via FP7 NoE DoReMI som er knyttet til CERAD. Derigjennom er flere tette samarbeid med forskningsmiljøer i utlandet og nasjonalt etablert.

Ann-Karin Olsen

Arbeidspakken i CERAD som omhandler biologiske effekter ledes av FHI (ved seniorforsker Ann-Karin Olsen) sammen med NMBU (ved professor Peter Alestrøm). I 2014 ble det utført en prosjektfokusering hvor et av fokusområdene er «transgenerasjonelle, arvelige, reproduktive og epigenetiske effekter», og som ledes av FHI (ved seniorforsker Ann-Karin Olsen) og NMBU (ved professor Peter Alestrøm).

Partner FHI hadde sin første CERAD doktorgrad i 2015 (Anne Graupner: «Genotoxic effects of continuous chronic low dose rate gamma irradiation and selenium deficiency»). Dr. Graupner fortsatte deretter som postdoktor i CERAD. Per dags dato arbeider Hildegunn Dahl som doktorgradsstudent (2014-dd).

Personer ved Folkehelseinstituttet som er tilknyttet CERAD

 • Toril Attramadal, fagdirektør, styremedlem CERAD
 • Ann-Karin Olsen, forsker, koordinator ved FHI
 • Gunnar Brunborg, forskningssjef (tidligere avdelingsdirektør)
 • Christine Instanes, konstituert fagdirektør
 • Hildegunn Dahl, CERAD PhD-student
 • Dag Marcus Eide, seniorforsker, veterinær
 • Nur Duale, seniorforsker
 • Oddvar Myhre, seniorforsker
 • Birgitte Lindeman, seniorforsker
 • Kristine Bjerve Gutzkow, seniorforsker
 • Tim Hofer, seniorforsker
 • Einar Sverre Berg, seniorforsker
 • Jill Mari Andersen, overingeniør
 • Lene Sareisian, avdelingsingeniør
 • Arip Ihksani, ingeniør
 • Maria Amberger, avdelingsingeniør
 • Lene Valle, ingeniør

CERAD partnere 

Norwegian University of Life Sciences (NMBU) - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority (DSA) - Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

the Norwegian Institute for Water Research (NIVA) - Norsk institutt for vannforskning

the Norwegian Institute of Public Health (NIPH) - Folkehelseinstituttet 

the Norwegian Meteorological Institute (NMI) - Meteorologisk institutt

Ledige stillinger

Publikasjoner fra Folkehelseinstituttet

Duale N., Eide D.M., Amberger M.L., Graupner A., Brede D.A., Olsen A.K. Using prediction models to identify miRNA-based markers of low dose rate chronic stress. Sci Total Environ. 2020 Feb 4;717:137068. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.137068. [Epub ahead of print] 

Perdry H, Gutzkow KB, Chevalier M, Huc L, Brunborg G, Boutet-Robinet E. Validation of gelbond® high-throughput alkaline and fpg-modified comet assay using a linear mixed model. Environ Mol Mutagen 2018 Aug 9. doi: 10.1002/em.22204. [Epub ahead of print]. https://doi.org/10.1002/em.22204

Hurem S, Gomes T, Brede DA, Mayer I, Lobert VH, Mutoloki S, Gutzkow KB, Teien HC, Oughton D, Aleström P, Lyche JL. Gamma irradiation during gametogenesis in young adult zebrafish causes persistent genotoxicity and adverse reproductive effects. Ecotoxicol Environ Saf. 2018 Feb 13;154:19-26. doi: 10.1016/j.ecoenv.2018.02.031. [Epub ahead of print]

Gomes T, Song Y, Brede DA, Xie L, Gutzkow KB, Salbu B, Tollefsen KE. Gamma radiation induces dose-dependent oxidative stress and transcriptional alterations in the freshwater crustacean Daphnia magna. Sci Total Environ. 2018 Feb 9;628-629:206-216. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.02.039. [Epub ahead of print]

Enciso JM, Gutzkow KB, Brunborg G, Olsen AK, López de Cerain A, Azqueta A. Standardisation of the in vitro comet assay: influence of the time of lysis and lysis buffer composition for DNA damage induced by X-rays. Mutagenesis. 2018 Jan 10. doi: 10.1093/mutage/gex039. [Epub ahead of print]

Serge M. Candéias, Sylwia Kabacik, Dag M. Eide, Dag A. Brede, Ann-Karin Olsen, Simon Bouffler, Christophe Badie. Ionizing radiation does not impair the mechanisms controlling genetic stability during T cell receptor gene rearrangement in mice. Int J Radiat Biol. 2018 Apr;94(4):357-365. doi: 0.1080/09553002.2018.1439195.

Hansen SH, Pawlowicz AJ, Kronberg L, Gützkow KB, Olsen AK, Brunborg G. Using the comet assay and lysis conditions to characterize DNA lesions from the acrylamide metabolite glycidamide. Mutagenesis. 2017 Dec 12. doi: 10.1093/mutage/gex036.

Godschalk R, Remels A, Hoogendoorn C, van Benthem J, Luijten M, Duale N, Brunborg G, Olsen AK, Bouwman FG, Munnia A, Peluso M, Mariman E, van Schooten FJ. Paternal exposure to environmental chemical stress affects male offspring's hepatic mitochondria. Toxicol Sci. 2017 Nov 14. doi: 10.1093/toxsci/kfx246.

T Hofer, H Dahl, J M Andersen, F Boix, DM Eide, A Graupner, B Salbu, D Oughton, AK Olsen, O Myhre. Restoration of Cognitive Performance in Mice Carrying a Deficient Allele of 8-Oxoguanine DNA Glycosylase by X-ray Irradiation. Neurotox Res. 2017 Nov 3. doi: 10.1007/s12640-017-9833-7.

Ann-Karin Olsen, Stephen D. Dertinger, Christopher Krüger, Dag M. Eide, Christine Instanes, Gunnar Brunborg, Andrea Hartwig, and Anne Graupner. The Pig-a gene mutation assay in mice and human cells; a review. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2017 Sep;121 Suppl 3:78-92.

Selma Hurem, Tânia Gomes, Dag A. Brede, Elisabeth Lindbo Hansen, Stephen Mutoloki, Cristian Fernandez, Carmel Mothersill, Brit Salbu, Yetneberk A. Kassaye, Ann-Karin Olsen, Deborah Oughton, Peter Aleström, Jan L.Lyche. Parental gamma irradiation induces reprotoxic effects accompanied by genomic instability in zebrafish (Danio rerio) embryos. Environ Res. 2017 Sep 8;159:564-578.

Anne Graupner, Dag M Eide, Dag Brede, Michele Ellender, Elisabeth Lindbo Hansen, Deborah H Oughton, Simon D Bouffler, Gunnar Brunborg, Ann Karin Olsen. Genotoxic effects of high dose rate X-ray and low dose rate gamma radiation in APCMin/+ mice. Environ Mol Mutagen. 2017 Aug 30.

Veslemøy Rolseth, Luisa Luna, Ann Karin Olsen, Rajikala Suganthan, Katja Scheffler, Christine G Neurauter, Ying Esbensen, Anna Kuśnierczyk, Gunn A Hildrestrand, Anne Graupner, Jill M. Andersen, Geir Slupphaug, Arne Klungland, Hilde Nilsen and Magnar Bjørås. No cancer predisposition or increased spontaneous mutation frequencies in NEIL DNA glycosylases-deficient mice. Sci Rep. 2017 Jun 29;7(1):4384.

Graupner A, Eide DM, Instanes C, Andersen JM, Brede DA, Dertinger SD, Lind OC, Brandt-Kjelsen A, Bjerke H, Salbu B, Oughton D, Brunborg G, Olsen AK. Gamma radiation at a human relevant low dose rate is genotoxic in mice. Sci Rep. 2016 Sep 6;6:32977. 

Brunborg G, Collins A, Graupner A, Gutzkow KB, Olsen AK. Reference cells and ploidy in the comet assay. Front Genet. 2015 Feb 27;6:61. doi: 10.3389/fgene.2015.00061. PMID: 25774164

Anne Graupner, Christine Instanes, Jill M. Andersen, Anicke Brandt-Kjelsen, Stephen D. Dertinger, Brit Salbu, Gunnar Brunborg, Ann-Karin Olsen. Genotoxic effects of two-generational selenium deficiency in mouse somatic and testicular cells. Mutagenesis. 2015 Mar;30(2):217-25.

Goodson WH 3rd, Lowe L, Carpenter DO, Gilbertson M, Manaf Ali A, Lopez de Cerain Salsamendi A, Lasfar A, Carnero A, Azqueta A, Amedei A, Charles AK, Collins AR, Ward A, Salzberg AC, Colacci A, Olsen AK, Berg A, Barclay BJ, Zhou BP, Blanco-Aparicio C, Baglole CJ, Dong C, Mondello C, Hsu CW, Naus CC, Yedjou C, Curran CS, Laird DW, Koch DC, Carlin DJ, Felsher DW, Roy D, Brown DG, Ratovitski E, Ryan EP, Corsini E, Rojas E, Moon EY, Laconi E, Marongiu F, Al-Mulla F, Chiaradonna F, Darroudi F, Martin FL, Van Schooten FJ, Goldberg GS, Wagemaker G, Nangami GN, Calaf GM, Williams G, Wolf GT, Koppen G, Brunborg G, Lyerly HK, Krishnan H, Ab Hamid H, Yasaei H, Sone H, Kondoh H, Salem HK, Hsu HY, Park HH, Koturbash I, Miousse IR, Scovassi AI, Klaunig JE, Vondráček J, Raju J, Roman J, Wise JP Sr, Whitfield JR, Woodrick J, Christopher JA, Ochieng J, Martinez-Leal JF, Weisz J, Kravchenko J, Sun J, Prudhomme KR, Narayanan KB, Cohen-Solal KA, Moorwood K, Gonzalez L, Soucek L, Jian L, D'Abronzo LS, Lin LT, Li L, Gulliver L, McCawley LJ, Memeo L, Vermeulen L, Leyns L, Zhang L, Valverde M, Khatami M, Romano MF, Chapellier M, Williams MA, Wade M, Manjili MH, Lleonart ME, Xia M, Gonzalez MJ, Karamouzis MV, Kirsch-Volders M, Vaccari M, Kuemmerle NB, Singh N, Cruickshanks N, Kleinstreuer N, van Larebeke N, Ahmed N, Ogunkua O, Krishnakumar PK, Vadgama P, Marignani PA, Ghosh PM, Ostrosky-Wegman P, Thompson PA, Dent P, Heneberg P, Darbre P, Sing Leung P, Nangia-Makker P, Cheng QS, Robey RB, Al-Temaimi R, Roy R, Andrade-Vieira R, Sinha RK, Mehta R, Vento R, Di Fiore R, Ponce-Cusi R, Dornetshuber-Fleiss R, Nahta R, Castellino RC, Palorini R, Abd Hamid R, Langie SA, Eltom SE, Brooks SA, Ryeom S, Wise SS, Bay SN, Harris SA, Papagerakis S, Romano S, Pavanello S, Eriksson S, Forte S, Casey SC, Luanpitpong S, Lee TJ, Otsuki T, Chen T, Massfelder T, Sanderson T, Guarnieri T, Hultman T, Dormoy V, Odero-Marah V, Sabbisetti V, Maguer-Satta V, Rathmell WK, Engström W, Decker WK, Bisson WH, Rojanasakul Y, Luqmani Y, Chen Z, Hu Z. Assessing the carcinogenic potential of low-dose exposures to chemical mixtures in the environment: the challenge ahead. Carcinogenesis. 2015 Jun;36 Suppl 1:S254-96. doi: 10.1093/carcin/bgv039.

Langie SA, Koppen G, Desaulniers D, Al-Mulla F, Al-Temaimi R, Amedei A, Azqueta A, Bisson WH, Brown DG, Brunborg G, Charles AK, Chen T, Colacci A, Darroudi F, Forte S, Gonzalez L, Hamid RA, Knudsen LE, Leyns L, Lopez de Cerain Salsamendi A, Memeo L, Mondello C, Mothersill C, Olsen AK, Pavanello S, Raju J, Rojas E, Roy R, Ryan EP, Ostrosky-Wegman P, Salem HK, Scovassi AI, Singh N, Vaccari M, Van Schooten FJ, Valverde M, Woodrick J, Zhang L, van Larebeke N, Kirsch-Volders M, Collins AR. Causes of genome instability: the effect of low dose chemical exposures in modern society. Carcinogenesis. 2015 Jun;36 Suppl 1:S61-88. doi: 10.1093/carcin/bgv031.

Anne Graupner, Christine Instanes, Stephen D. Dertinger, Jill M. Andersen, Birgitte Lindeman, Tonje Danielsen Rongved, Gunnar Brunborg, Ann-Karin Olsen. Single Cell Gel Electrophoresis (SCGE) and Pig-a mutation assay in vivo – tools for genotoxicity testing from a regulatory perspective: a study of benzo[a]pyrene in Ogg1-/- mice. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen. 2014 Sep 15;772:34-41.

Brunborg G, Jackson P, Shaposhnikov S, Dahl H, Azqueta A, Collins AR, Gutzkow KB. High throughput sample processing and automated scoring. Front Genet. 2014 Oct 28;5:373. doi: 10.3389/fgene.2014.00373.  

Doktoravhandlinger

Graupner, A. Genotoxic effects of continuous chronic low dose rate gamma irradiation and selenium deficiency [thesis]. Oslo: Universitetet i Oslo. 2015.

Masteroppgaver

Linn Rolstadaas, (FHI/biophysics NTNU): “Towards minimizing variations in the comet assay: The electric potential during electrophoresis and implications of circulating the electrophoresis solution”. 2016

Bacheloroppgaver

Lena Anderson, Heidi Plum Bjønnes, Silje Eirin Hansen og Hanne Fostveit Olaussen tok sin oppgave ved FHI/Høyskolen i Oslo og Akershus. Oppgavens tittel var «Påvirkning av UVB-og røntgenstråling på det mitokondrielle genom i ZF4- og TK6-celler». 2016. 

Aktiviteter

Tabell 1. Oversikt over kommende aktiviteter

Kommende aktiviteter

Dato

SFF CERAD årsmøte 2019

4.-5. feb 2019

Workshop med tittel "Human health effects following severe nuclear events" arrangeres av CERAD

3. feb 2019, Thon hotell Vika 1300-1700
CERAD data fra FHI presenteres på NSFT’s årsmøte av Dag Marcus Eide

 

24.-26. jan 2019, Beito

Tidligere aktiviteter

CERAD feltarbeid har blitt utført i eksklusjonssonen i Tsjernobyl, Ukraina, ved flere anledninger: Juni 2017, Oktober 2017, Mai 2018, September 2018 og November 2018 og i eksklusjonssonen i Fukushima, Japan i September 2016 med Lena Sareisian og Ann-Karin Olsen.

Birgitte Lindeman deltok på konferansen 20th International Congress on In Vitro Toxicology (ESTIV2018) og presenterte posteren «Adaptations of the comet assay for genotoxicity testing using metabolically active human liver spheroids». Medforfattere var Edel Lilleaas, Marit Låg, Ann-Karin Olsen and Kristine B Gutzkow.

Hildegunn Dahl, Kristine Gutzkow og Ann-Karin Olsen deltok på Prenatal Programming and Toxicity (PPTOX) VI Conference, Faroe Islands, 27 – 30 May, 2018 og presenterte posteren Hildegunn Dahl, A.-K. Olsen, D. M. Eide, R. White, A. Graupner, O. Myhre, T. Hofer, N. Duale, G. Brunborg, C. Instanes. A transgenerational study in mice: Chronic low grade pre-conceptional oxidative stress in grandfathers and the susceptibility of grandsons.

Seminar internt for CERAD-gruppen ved FHI ble avholdt 4. mai 2018

Ann-Karin Olsen deltok på 12th International Conference and 5th Asian Congress on Environmental Mutagens (ICEM-ACEM 2017), Incheon, 12-16 Nov, Sør-Korea og presenterte følgene 5 postere: 1) Eide DM, Olsen AK, Dahl H, Graupner A. Gamma radiation effects on reproductive parameters in mice exposed to different doses and dose ranges at different stages of spermatogenesis, 2) Kristine B Gutzkow, Edel Lilleaas, Marit Låg, Ann-Karin Olsen and Birgitte Lindeman. Establishment of genotoxicity testing using the comet assay of metabolically active 3D liver spheroids cultures using X-rays and Arsenic trioxide, 3)     Enciso JM, Gutzkow KB, Olsen AK, Bjøras M, Forstrøm RJ, Brunborg G, López de Cerain A, Azqueta A. Increasing the sensitivity of the alkaline comet assay by detection of DNA lesions using different human and bacterial repair enzymes, 4) Anne Graupner, Dag M. Eide, Christophe Badie, Simon Bouffler, Dag A. Brede, Brit Salbu, Deborah Oughton and Ann-Karin Olsen. Genotoxicity of different low dose rates of gamma radiation in three strains of mice and 5) N. L. Brown, R. Finnon, D. Eide, P. Finnon, A-K Olsen, and C. Badie. A new mouse model to underpin the application of a DDREF to improve estimated leukaemia risk at low doses/dose rates in humans.

Ann-Karin Olsen deltok og presenterte tre postere på den 2. European Radiological Protection Research Week (ERPW) og 4th International Symposium on the System of Radiological Protection (ICRP) konferansene i Paris, Frankrike, 10-12 oktober 2017. 1) Anne Graupner, Dag M. Eide, Christophe Badie, Simon Bouffler, Dag A. Brede, Brit Salbu, Deborah Oughton and Ann-Karin Olsen. Genotoxicity of different low dose rates of gamma radiation in three strains of mice. 2) N. L. Brown, R. Finnon, D. Eide, P. Finnon, A-K Olsen, and C. Badie. A new mouse model to underpin the application of a DDREF to improve estimated leukaemia risk at low doses/dose rates in humans, og 3) Eide DM, Olsen AK, Dahl H, and Graupner A. Effects of gamma radiation on reproductive parameters in male mice exposed to different doses and dose rates at different stages of spermatogenesis.

Tre forskere (Kristine Gutzkow, Gunnar Brunborg, Ann-Karin Olsen) deltok på den 12th International Comet Assay Workshop (ICAW). 29-31. Aug 2017, Pamplonas, Spain. Gunnar Brunborg presenterte «Calibration of the comet assay using X-rays», samt to postere: Kristine B Gutzkow, Edel Lilleaas, Marit Låg, Ann-Karin Olsen and Birgitte Lindeman. «Establishment of genotoxicity testing using the Comet assay of metabolically active 3D liver spheroid cultures», og Enciso JM, Gutzkow KB, Olsen AK, Brunborg G, López de Cerain A, Azqueta A. «Performing the Comet Assay in combination with different human and bacterial repair enzymes in order to increase its sensitivity and specificity».

Enciso JM fra Universitetet i Navarra, Spania var gjesteforsker i tre måneder hvor han arbeidet med kometmetoden og enzymer.

Ann-Karin Olsen presenterte «Genotoxicity of different low dose rates of gamma radiation in three strains of mice» og poster av H. Dahl, A.-K. Olsen, D.M. Eide, A. Graupner, J. Andersen, G. Brunborg, D. Oughton, B. Salbu, C. Instanes med tittel «Grandfathers legacy following exposure to chronic low dose rate gamma radiation» ble presentert på 16th International Conference on Chemistry and Environment (ICCE), Oslo, June, 2017

Tim Hofer presenterte et foredrag med tittel «Restoration of cognitive performance in mice carrying a deficient allele of 8-oxoGuanine DNA glycosylase by X-ray irradiation» på Joint Meeting Neurotoxicity Society and International Neurotoxicology Association. Florianopolis, Brasil, 20.-24. May 2017.

Ann-Karin Olsen presenterte «Known and unknown regarding radiation – a health perspective» at The Norwegian Institute of Public Health’s day of science, 16. June 2017

Kristine B Gutzkow, Marit Låg, Edel Lilleaas, Birgitte Lindeman. Bruk av 3D leverkulturer for å måle DNA-skade ved komet-metoden. Poster på NSFT's winter meeting, January, 2017

Gunnar Brunborg leder arbeidsgruppe 8 “Technical innovations and refinements. Standardization of analysis of DNA damage in human cohorts. Improved sensitivity and robustness of the comet assay.” i hCOMET; EU COST Action, metodikk som er en del av CERAD toolbox. Han har deltatt på mange møter (Porto, Bratislava, Zagreb, Oslo), samt arrangert sammen med andre CERAD forskere comet workshop i Oslo i mars 2017.

CERAD forskere ved FHI arrangerte et CERAD workshop om Reproduksjonseffekter på FHI i des, 2016 med presentasjoner fra flere CERAD FHI forskere.

Gunnar Brunborg var opponent for Armen Frankens doktorarbeid (Antwerpen universitet, 2016) ang. kometmetoden som er brukt i utstrakt grad i avhandlingen, og kvantifikasjon av DNA skade.

CERAD seniorforsker Ann-Karin Olsen deltok i organisering og chair av en sesjon av Radiation Protection week/Melodi konferansen i Oxford, UK, 2016. CERAD forskerne Anne Graupner, Dag M. Eide og Ann-Karin Olsen deltok på konferansen. Fire CERAD arbeider ble presentert (postere og muntlige innlegg): 1. Anne Graupner “ Genotoxic and epigenetic effects of different low dose rates of gamma radiation in three mouse strains.”, 2. Ann-Karin Olsen, Anne Graupner, Dag M Eide, Christine Instanes, Hildegunn Dahl, Jill Andersen, Richard W. Doughty, Birgitte Lindeman, Tim Hofer, Dag Brede, Brit Salbu, Deborah Oughton and Nur Duale “Reproductive effects of chronic low dose-rate gamma radiation in male mice; role of transcriptional and epigenetic regulation in male germ cells.”, 3. Michele Ellender, Ann K. Olsen, Anne Graupner, Dag M. Eide, Gunnar Brunborg, Deborah H. Oughton and Simon D. Bouffler «Intestinal tumorigenesis following chronic gamma irradiation or acute x-irradiation in the ApcMin/+ mouse.”, and 4. Serge M. Candéias, Justyna Kotas, Sylwia Kabacik, Ann-Karin Olsen, Dag M. Eide, Joanna Polanska, Simon Bouffler, Christophe M Badie. “Long term alteration of mouse TCR repertoire following radiation exposure.”

To CERAD-prosjekter ble presentert på den 42. Conference of the European Radiation Research Society (ERRS) i Amsterdam, 2016: 1. Anne Graupner, Dag M. Eide, Christophe Badie, Simon Bouffler, Dag Brede, Brit Salbu, Deborah Oughton, Ann Karin Olsen. «Genotoxic and epigenetic effects of different low dose rates of gamma radiation in three mouse strains” og 2. Michele Ellender, Ann K. Olsen, Anne Graupner, Dag M. Eide, Gunnar Brunborg, Deborah H. Oughton and Simon D. Bouffler. «Intestinal tumorigenesis following chronic gamma irradiation or acute x-irradiation in the ApcMin/+ mouse”. Anne Graupner vant pris for young investigator award.

Flere FHI CERAD forskere deltok i arrangering og presenterte prosjekter på CERAD seminarer i Epigenetikk (2013 og 2016).

Gunnar Brunborg var invitert foredragsholder med presentasjonen “Methodologies used to detect DNA damage induced by radiation (UV and ionizing radiation).” på EUROSKIN and NOFFOF (Norsk Forening for fotobiologi og fotomedisin) international meeting, Stavanger, 2016.

Avdelingsdirektør Hubert Dirven presenterte “Toxicology at the Norwegian Institute of Public Health: Providing knowledge to the Norwegian government and international bodies” og forsker Oddvar Myhre presenterte “Neurotoxicological research at the Norwegian Institute of Public Health” med CERAD som ett av temaene på andre folkehelseinstitutt i Europa (RIVM/Nederland; INERIS/Frankrike; BfR/Tyskland; JRC/Italia) i 2016/2017.

CERAD forsker Ann-Karin Olsen deltok på FP7 NoE DoReMi avslutningskonferanse i Budapest  i Desember, 2015 med foredrag om resultater oppnådd i et av prosjektene (CloGiGat – gentoksisitet og  tarmkreftutvikling etter radioaktiv stråling i mus) samt flere postere fra andre CERAD-prosjekter. CERAD har flere fellesprosjekter med DoReMi-nettverket.

CERAD PhD-student M.Sc. Hildegunn Dahl holdt sitt oppstartsforedrag om PhD med tittelen
Biological effect of ionizing radiation; from grandfather to grandchild på et PhD Seminar for Environmental Chemistry Section/CERAD Tirsdag 15. Desember 2015 på NMBU, Ås. Hun holdt midtveisseminar i april 2017.

Tre CERAD-forskere, to fra Folkehelseinstituttet (Gunnar Brunborg og Ann-Karin Olsen) og en fra McMaster University, Canada (Carmel Mothershill) har deltatt i et viktig arbeid for å identifisere faktorer i miljøet som kan medføre risiko for kreftutvikling etter eksponering i lave nivåer. CERAD-forskerne er medforfattere i to av artiklene som er publiserte i et spesialnummer av Carcinogenesis i Juni 2015. Den ene artikkelen er et sammendrag av de spesialiserte artiklene i samme nummer: Assessing the carcinogenic potential of low-dose exposures to chemical mixtures in the environment: the challenge Ahead

Den andre artikkelen har fokus på genetisk ustabilitet: Causes of genome instability: the effect of low dose chemical exposures in modern society 

Flere forskere fra CERAD-partner Folkehelseinstituttet (Ann-Karin Olsen, Dag Marcus Eide og Gunnar Brunborg) deltok på den 7. MELODI workshop (Munchen i Oktober, 2015). Ann-Karin Olsen holdt muntlig innlegg og forskerne hadde med seg to postere.

To forskere fra CERAD-partner Folkehelseinstituttet (Ann-Karin Olsen og Anne Grauper) deltok på den 44. konferansen holdt av European Environmental Mutagenesis and Genomics Society (EEMGS) i Praha (August, 2015) med to CERAD postere.

Flere forskere/stipendiater fra CERAD-partner Folkehelseinstituttet (Ann-Karin Olsen, Anne Graupner, Christine Instanes, Hildegunn Dahl og Gunnar Brunborg) deltok påden 15. International Congress on Radiation Research (ICRR) i Kyoto, Japan (Mai, 2015) og presenterte sju postere. Anne Graupner vant «Young Investigator Award» for sitt doktorgradsarbeid som var sendt inn som poster, ble utvalgt til å holde muntlig innlegg om prosjektet og mottok travel award.

FHI arrangerte workshop i teoretisk og praktisk innføring i kometmetoden som en del av CERAD toolbox i 2015.