Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Industri og luftforurensninger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Industri og luftforurensninger

Artikkel

Industri og luftforurensninger

Utslipp fra industri varierer betydelig i sammensetning avhengig av hvilke prosesser som inngår i produksjonen. Generelt bidrar industrien lite til luftforurensningen i våre større byer, mens utslipp i mindre byer og tettsteder kan utgjøre en vesentlig del av forurensningen.

piperøyk utslipp industri.jpg

Utslipp fra industri varierer betydelig i sammensetning avhengig av hvilke prosesser som inngår i produksjonen. Generelt bidrar industrien lite til luftforurensningen i våre større byer, mens utslipp i mindre byer og tettsteder kan utgjøre en vesentlig del av forurensningen.


fabrikk.jpg

I nærheten av noen typer industri kan utslipp av luktende stoffer være plagsomt for befolkningen, andre steder reagerer folk på  støvnedfall eller ubehagelige gasser. Utslipp fra industri er blitt redusert vesentlig mange steder over de siste ti årene, men enkelte plasser kan bidraget fra industrien fremdeles føre til overskridelser av luftkvalitetskriterier (Folkehelseinstituttet og SFT), retningslinjer for luftkvalitet (WHO) eller grenseverdier.

Svevestøv slippes ut fra ulike typer industri

Fremdeles er forskjellige typer svevestøv en av de viktigste komponentene som slippes ut fra ulike industrianlegg. Sammensetningen av svevestøvet varierer med de typer prosesser som inngår i produksjonen. I noen industrier kan forbrenningspartikler være dominerende i svevestøvet (flere typer metallurgisk industri, olje- og gassindustri), i andre anlegg er mineralpartikler viktigste komponent (pukkverk, sandtak). Reduksjoner i svevestøvutslippet fra industri har ført til redusert forekomst av sykelighet og dødelighet i befolkningen. Dette har vært vist i undersøkelser i USA og Tyskland. Ved lavere forurensning var det færre dødsfall på grunn av lunge- og hjerte-karsykdommer og redusert sykelighet grunnet disse sykdommene. Effektene hadde sammenheng med løselige metaller assosiert med partiklene.

Forskjellige gasser kan forekomme i industriutslipp

Fra noen industrianlegg slippes det ut gasser som svoveloksider, nitrogenoksider, fluorider, andre uorganiske eller organiske forbindelser. Disse gassene kan påvirke folks helse avhengig av konsentrasjonene de utsettes for. I en norsk undersøkelse fant man at eksponering for gasser fra en aluminiumsbedrift var assosiert med hyperreaktivitet i luftveiene hos barn.

Miljøgifter og kvikksølv gir lite helseeffekter ved innånding

Ved mange typer anlegg der karbonholdig materiale er inkludert og halogener er til stede kan det dannes miljøgifter, f. eks. dioksiner, vanligvis i lave konsentrasjoner. I enkelte typer metallurgisk industri kan kvikksølv inngå i materialet som prosesseres, og det kan føre til utslipp av metallisk kvikksølv. Disse utslippene bidrar til den totale forurensningen med slike stoffer. Mens de organiske miljøgifter som oftest er partikkelbundet og dermed i stor grad kan renses ut med svevestøvet, oppfører kvikksølv i dampform seg som en gass og spres som andre gasser.

Konsentrasjonen av disse miljøgiftene, som dioksiner og kvikksølv, er vanligvis så lave at de ikke gir effekter ved innånding. Bidraget fra innånding i forhold til totalinntaket (mat, vann) er vanligvis neglisjerbart. Nedfallet av stoffene og opptak i næringskjeden fører til en akkumulering slik at de likevel kan utgjøre et helse- og miljøproblem.

Lukt fra industrianlegg

Fra enkelte industrianlegg slippes det ut uorganiske eller organiske stoffer som gir plagsom lukt i nabolaget. Det medfører at folk frykter at eksponeringen vil kunne skade deres helse. Selv om nivåene av stoffene ofte er lavere enn dem som er kjent for å kunne utløse helseeffekter, vil lukten kunne gi plager og minske folks trivsel og således ha betydning for helsen.