Hopp til innhold

Artikkel

Råd til vannverkseiere

Når skal det gis kokevarsel ved forurensning av drikkevann?

Publisert Oppdatert

Kokevarsel skal kun gis etter funn av E. coli og/eller intestinale enterokokker. Slike varsler bør ikke gis på bakgrunn av funn av koliforme bakterier, kimtall eller Clostridium perfringens alene.

illustrasjonsfoto av varsel til drikkevann
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Kokevarsel skal kun gis etter funn av E. coli og/eller intestinale enterokokker. Slike varsler bør ikke gis på bakgrunn av funn av koliforme bakterier, kimtall eller Clostridium perfringens alene.


Et kokevarsel er normalt et hastetiltak når drikkevannet er mikrobielt forurenset. I det følgende har vi brukt to flytskjemaer for å illustrere hvilke vurderinger man bør gjøre når:

  • enten råvannet (figur 1) er forurenset, eller
  • vannet i ledningsnettet (figur 2) er forurenset.

Flytskjemaene består av flere trinn, som til slutt ender i enten kokevarsel eller at drikkevannet friskmeldes.

De vurderingene som den ansvarlige må gjøre, er ofte komplekse, og flere av boksene i flytskjemaet inneholder derfor numre som viser til den følgende teksten, hvor disse vurderingene gis en fyldigere omtale.

Hvilke vurderinger gjør man når råvannet er mikrobielt forurenset?

1. Unormalt høye verdier i en råvannsprøve

Råvannskvaliteten i en vannkilde kan ha sesongmessige variasjoner. Dersom vannverkenes overvåking av råvannskvaliteten viser at verdiene for E. coli eller intestinale enterokokker er unormalt høye, eller disse bakteriene forekommer oftere enn normalt, er den hygieniske barrieren i vannkilden brutt. Da må tiltak som styrket vannbehandling (f.eks. økt klordosering, innkobling av reserveklorering) eller kokevarsel vurderes.

Dersom det er innebygd flere hygieniske barrierer i vannbehandlingen, trenger man ikke legge like mye vekt på variasjoner i råvannskvalitet. Man må imidlertid forsikre seg om at vannbehandlingen er tilstrekkelig dimensjonert til å håndtere de unormale variasjonene i vannkvaliteten, se punkt 4.

Kokevarsel_diagram-1_redigert.jpg

2. Er årsaken kjent?

For å gjennomføre en vurdering av den ekstraordinære situasjonen og hvilke tiltak som må iverksettes, er det viktig å kjenne årsaken til vannkvalitetsendringen.

Et ukontrollert utslipp fra et avløpsanlegg vil som regel være mer alvorlig enn dårlig råvannskvalitet som skyldes flom i et relativt jomfruelig nedbørfelt.

3. Bekreftes funn av ny analyse?

Unormale funn av indikatorbakterier bør som hovedregel følges opp umiddelbart med en ny prøveomgang. Dette for å utelukke feil ved prøvetaking eller analyse.

Om funnene fra første prøveomgang blir bekreftet, må man umiddelbart vurdere nødvendige tiltak.

Hvis årsaken til funnet av indikatorbakterier i første prøveomgang er kjent, må man umiddelbart vurdere nødvendige tiltak uten supplerende prøver.

Det er viktig at vannverket har en avtale med sitt analyselaboratorium om at slike analyser kan utføres alle dager i uka.

4. Er vannbehandlingen tilstrekkelig?

Når man har fastslått at funnene av E. coli eller intestinale enterokokker er reelle, må man vurdere om vannbehandlingsanlegget er tilstrekkelig dimensjonert og består av de rette behandlingstrinn til å takle den aktuelle råvannskvaliteten.

Hvis vannbehandlingsanlegget ikke er tilstrekkelig dimensjonert, må man gi kokevarsel, med mindre det er mulig umiddelbart å styrke behandlingen, for eksempel ved å øke klordoseringen eller koble inn reservekloranlegg (når man har UV-bestråling).

5. Kokevarsel

Det er viktig å få informert alle abonnentene så raskt som mulig, for eksempel ved bruk av lokalradio/tv, telefon, oppslag, dør-til-dør-aksjon eller lokalavis, og man må passe på at man også når eventuelle hytteabonnenter.

Vann til drikke med mer skal ha fosskokt for å bli trygt å bruke. 

Ved et eventuelt kokevarsel, må Mattilsynet og kommunelegen informeres. Spesielt sårbare abonnenter som næringsmiddelindustri, sykehus, aldershjem etc. må varsles direkte, og vannverket må derfor ha oversikt over slike abonnenter.

Mattilsynet kan gi påbud om koking av vannet til virksomheter som driver frambud av næringsmidler.

6. Oppfølgende prøver

Et kokevarsel/-påbud bør ikke oppheves før man har minst to påfølgende prøveomganger av råvannet som viser at forurensningssituasjonen er over, da en enkelt prøveomgang kan vise et tilfeldig gunstig resultat.

Det bør være minimum ett døgn i mellom prøveomgangene uten funn av indikatororganismer før friskmelding av vannforsyningssystemet.

Forurensninger i ledningsnettet vil kunne være der i lang tid etter at tilførselen er stanset og spyling igangsatt, så et kokepåbud kan bli langvarig. Se også punkt 5 i neste kapittel.

 

Hvilke vurderinger gjør man når behandlet vann eller nettvann er mikrobielt forurenset?

1. Det er påvist E. coli/Intestinale enterokokker

E. coli eller intestinale enterokokker skal ikke påvises i behandlet vann eller nettvann, siden disse regnes som sikre indikatorer på at vannet er påvirket av avføring fra mennesker eller dyr.

Fordi vannet i ledningsnettet når forbrukeren uten videre vannbehandling, må man umiddelbart vurdere om det har vært svikt i vannbehandlingen (se pkt. 2), eller om det har vært driftsforstyrrelser på nettet.

Dersom man har funnet en sporadisk lav verdi kan det skyldes feil ved prøvetaking eller analyse, eller tilfeldigheter knyttet til en enkelt prøve. Ved påvisning i enkeltprøver som ikke kan sannsynliggjøres som følge av driftsforstyrrelser, bør det derfor umiddelbart tas nye prøver for å bekrefte om funnet er reelt.

Dersom det påvises E. coli eller intestinale enterokokker i prøver flere steder på ledningsnettet, ansees dette å bekrefte en reell forurensningssituasjon. 

 

Kokevarsel_diagram-2_redigert.jpg

2. Har vannbehandlingen sviktet eller har det skjedd noe unormalt på distribusjonsnettet?  

Det kan være at behandlingsanlegget ikke fungerer som det skal, enten på grunn av teknisk svikt eller fordi det ikke er dimensjonert for den aktuelle råvannskvaliteten. Dersom man ikke får rettet problemet umiddelbart, bør man for sikkerhets skyld gi abonnentene kokevarsel.

Kokevarsel skal også gis når man kjenner til en unormal forurensning av råvannet samtidig som vannprøver viser at denne passerer behandlingsanlegget.

3. Bekreftes funn av ny analyse?

Det kan som tidligere nevnt være riktig å avvente situasjonen ved sporadiske lave funn, til man med kontrollprøver har fått bekreftet at problemene er reelle. Ved funn av indikatorbakterier også i kontrollprøvene, skal kokevarsel iverksettes, se neste punkt.

Kontrollprøver må tas umiddelbart. Ved mistanke om forurensning på fordelingsnettet bør prøvestedene velges med omhu for å prøve å identifisere stedet der forurensningen kommer fra. Vannprøver bør tas systematisk, både oppstrøms og nedstrøms funnstedet.

Det er viktig at vannverket har en avtale med sitt analyse­laboratorium om at slike analyser kan utføres alle dager i uka.

4. Kokevarsel

Det er viktig å få informert alle abonnentene så raskt som mulig, for eksempel ved bruk av lokalradio/tv, telefon, oppslag, dør-til-dør-aksjon eller lokalavis, og man må passe på at man også når eventuelle hytteabonnenter.

Ved et eventuelt kokevarsel må Mattilsynet og kommunelegen informeres. Spesielt sårbare abonnenter som næringsmiddelindustri, sykehus, aldershjem etc. må varsles direkte, og vannverket må derfor ha oversikt over slike abonnenter.

Et kokevarsel kan avgrenses til deler av forsyningsområdet dersom man vet at det kun er disse områdene som er berørt av forurensningen. Dette kan for eksempel være innsug av forurenset vann i forbindelse med ledningsbrudd eller store vannuttak (branntapping, utløsing av sprinkleranlegg, fylling av tanker, mv).

Vann til drikke og matlaging skal ha fosskokt for å bli trygt å bruke.

Mattilsynet kan gi påbud om koking av vannet til virksomheter som driver frambud av næringsmidler, mens til private husholdninger kan det gis anbefaling/varsel.

5. Oppfølgende prøver

Et kokevarsel bør ikke oppheves før man har minst to påfølgende prøveomganger som viser at forurensningssituasjonen er over, det vil si at det ikke er påvist E. coli eller intestinale enterokokker. En enkelt prøveomgang kan vise et tilfeldig gunstig resultat.

Det skal normalt være minimum et døgn i mellom hver prøveomgang uten påvisning av E. coli eller intestinale enterokokker før friskmelding av vannforsyningssystemet.

Forurensninger i ledningsnettet vil kunne være der i lang tid etter at tilførselen er stanset og spyling igangsatt. Perioden varselet/påbudet skal gjelde, må minst vare til alt vann som kan ha blitt forurenset, er spylt ut.