Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hvordan starte med Lyst på livet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Hvordan starte med Lyst på livet

Artikkel

Kvalitetsforbedring

Hvordan starte med Lyst på livet

For å komme i gang må kommunen arbeide med tilrettelegging og rekruttering i samarbeid med frivillig sektor. Her er en veiledning til hvordan dere kan gå fram og hvilken hjelp dere kan få.

For å komme i gang må kommunen arbeide med tilrettelegging og rekruttering i samarbeid med frivillig sektor. Her er en veiledning til hvordan dere kan gå fram og hvilken hjelp dere kan få.


Sandefjord.
Sandefjord.

Kommunenes innsats er viktig i arbeidet med å mobilisere innbyggernes ressurser for å imøtekomme de utfordringene vi står overfor med stigende levealder og stadig flere eldre i befolkningen.

Både i Norge og internasjonalt er det en økende erkjennelse av at det er nødvendig å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Gjennom Lyst på livet har kommunene en mulighet til å bidra til dette.

Det er flere kommunale koordinatorer og sirkelledere rundt omkring i landet som ønsker å bistå nye kommuner med å komme i gang.

Råd for oppstart

Disse rådene bygger på erfaringer med Lyst på livet fra 50 kommuner:

Utvikling, spredning og resultater av Lyst på livet.pdf

Bred forankring

De kommunene som lykkes godt med folkehelsearbeid kjennetegnes av en samarbeidskultur på tvers av sektorer. For å rekruttere flest mulige sirkelledere og deltakere, bør kommunen forankre Lyst på livet bredest mulig.

Det anbefales å involvere politisk nivå, samt ledere og ansatte i enheter og tiltak som omhandler helse og kultur. Dette kan for eksempel være avdelinger for folkehelse og forebygging, frisklivsentral, helsestasjon for eldre, virksomhet for aktivisering og velferd, psykisk helse, lærings- og mestringssenter og utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i fylket.

Eldreråd, frivilligsentral, seniorsentre og ulike frivillige organisasjoner og miljøer for eldre er viktige å få med.

Lokal koordinator og ev arbeidsgruppe

Rollen som lokal koordinator er avgjørende for å mobilisere de ressursene som skal til for at Lyst på livet kan starte opp og videreføres i distriktet på en god måte. Det kan være hensiktsmessig å danne en arbeidsgruppe som ledes av koordinatoren for å kunne fordele arbeidet på flere og gjøre det mindre avhengig av enkeltpersoner.

I arbeidsgruppa bør representanter for eldrerådet eller representanter fra andre sentrale miljøer for eldre delta, sammen med de aktuelle fagmiljøene. Oppgavene er:

Informasjon og forankring

 • Sende ut invitasjoner med informasjon om Lyst på livet og innkalle til informasjonsmøter. Bruk gjerne mal i boksen merket Materiell til høyre)
 • Invitere seg inn i ulike aktuelle sammenhenger for å gi informasjon 
 • Informere nettverkene gjennom mail.

 • Henge opp plakater på de naturlige møtearenaene. Bruk gjerne malen i boksen for materiell eller kopier opp forsiden på brosjyren i A3-format og skriv litt nederst for hånd.  

 • Prate med folk om Lyst på livet.

 • Finne nøkkelpersoner som er gode formidlere.

 • Jobbe bevisst og aktivt gjennom relasjonskanaler. Gode relasjonsbyggere får lett engasjert andre til å delta. 

Planlegge og gjennomføre sirkellederkurs

 • Aktuelle sirkelledere og ressurspersoner i kommunen bør inviteres til et dagskurs (sirkellederkurs), gjerne i samarbeid med nabokommuner som er i gang eller som ønsker å starte.
 • Veileder for kurs for sirkelledere og kommunale koordinatorer (word)
 • Bestilling av materiell; se boksen merket Materiell til høyre

Rekruttere sirkelledere 

 • Disse kan rekrutteres fra eldrerådet, pensjonistforbundet, brukerorganisasjoner, eldresentre, frisklivsentral, frivilligsentral, Sanitetsforeningen, Røde Kors, Mental helse, menigheter m flere
 • Enkelte kommuner har gjennomført en bred mobilisering gjennom workshop eller folkemøter
 • Personlig henvendelse til mulige kandidater er ofte en god tilnærming 
 • Sirkellederne er også deltakere, ut fra likemannsprinspippere: Hefte for sirkelledere (PDF)
 • Det er viktig å få fram at sirkellederne vil få støtte og hjelp fra kommunen, og at de skal skape en struktur i en gruppe hvor alle bidrar i et systematisk opplegg. I hefte for sirkelledere gis en detaljert beskrivelse av hvordan hver livscafé kan planlegges og gjennomføres
 • De aller fleste sirkelledere opplever det som en meningsfull og givende rolle, og mange starter opp flere grupper

Arrangere sirkellederkurs

 • Skaffe lokaler
 • Invitere personer som kan tenke seg å bli sirkelledere. De fleste ønsker å delta på kurset før de bestemmer seg og noen velger å bare bli deltakere
 • Fagpersonell som har et organisatorisk ansvar for Lyst på livet bør også delta på sirkellederkurset
 • Sørge for enkel servering
 • Bestille materiale  
 • Det er også noen koordinatorer og sirkelledere fra andre kommuner som er gjerne bidrar til å få nye kommuner i gang

Rekruttere deltakere

 • Mange deltakere rekrutteres fra de samme miljøene som sirkellederne
 • Det er imidlertid mange ensomme personer som ikke er med i disse miljøene. Ansatte i ulike deler av tjenestene kan bidra i rekrutteringen, for eksempel hjemmetjeneste, psykisk helse, fastlege, team som foretar forebyggende hjemmebesøk. Personer som nylig har flyttet til kommunen kan inviteres. De som går av med pensjon er ofte i en sårbar livssituasjon og kan ha glede av å delta. 
 • Konseptet er fleksibelt og passer for mange grupper, ikke bare eldre.
 • Sirkellederne delta i rekrutteringen ved å informere og rekruttere i sine nettverk 
 • Annonser og reportasjer i lokalavisa eller stand på et kjøpesenter er andre anbefalte strategier. her bør også sirkelledere delta
 • Åpne møter med interessante foredrag (for eksempel om trygghet og sikkerhet i hjemmet , trygge medisiner, eller oppmerksomt nærvær) kan også kombineres med informasjon om og rekruttering til Lyst på livet

Skaffe lokaler hvor det kan holdes livscaféer

 • Her er det mange muligheter; eldresentre, frisklivssenter, aktivitetssentre, frivilligsentral, LMS, bibliotek, lokaler for foreninger osv.
 • Ved å starte opp grupper i ulike lokaler, kan rekrutteringen bli bredere. Gjennomsnittsalderen på eldresentre er 80 år og mange føler seg for unge til å gå der
 • Enkel servering anbefales og dette kan eventuelt deltakerne selv betale.
 • På den ene livscaféen er det også hyggelig om det finnes muligheter til at gruppa kan lage mat sammen
 • Det er vanlig å ha livscaféene på dagtid, ofte fra kl 10-11 og i 4 timer

Støtte og hjelpe sirkellederne etter behov

 • Planleggingen av oppstarten bør gjøres i et samarbeid med sirkellederne
 • God kontakt med og støtte til sirkellederne er også viktig spesielt til å begynne med
 • En del koordinatorer deltar på deler av en eller flere livscaféer. Dette gir koordinatorene god innsikt som er nyttig veiledning og rekruttering, men det er ikke nødvendig. En litt tilbaketrukket rolle anbefales
 • For gjensidig erfaringsutveksling kan det også være gunstig å samle sirkellederne en eller to ganger i året
 • Noen fylker har laget nettverk i fylket som møtes en gang i halvåret

Skaffe innledere

 • Formidle kontakt med ansatte i kommunen som kan bidra med å holde innlegg i 15-20 min om de ulike livsområdene på livscaféene.
 • Lokal koordinator lager liste over ressurspersoner med mailadresser, telefonnummer og temaer de kan bidra med til innledning
 • Det er ikke meningen at de skal delta i selve livscaféen utover å holde innlegget. Brannvesen, fallforebyggende team osv. gjør dette i arbeidstiden.
 • Det kan også være frivillige som kan ta på seg dette

Kostnader

 • Lyst på livet er et lavterskeltilbud som primært drives av deltakerne selv, men det må beregnes noe tidsbruk til en lokal koordinator og en lokal arbeidsgruppe som beskrevet over. Det er vanskelig å si hvor mye tid dette vil dreie seg om, siden det er avhengig av størrelsen på det området som det skal spres til, hvor mange grupper man vil sette i gang etc
 • Å forebygge ulykker og livsstilssykdommer vil kunne spare kommunen for mye arbeid og store utgifter
 • Mange kommuner tar en liten deltakeravgift (150-200 kr) for dekke materiell, samt servering av kaffe og frukt på livscaféene. De fleste har servering av rundstykker / salat som deltakerne selv betaler

Bestille materiell

Bygge nettverk

 • En del koordinatorer formidler andre kommunale tilbud til sirkellederne, for eksempel om kultur, trim osv. Noen grupper velger å delta på slike tilbud sammen utenom livscaféene, og dette styrker samholdet og mulighetene for å utvikle vennskap